Arhiv Kategorije: politika

Vsi smo pirati

Kdor je danes star več kot kakih 40 let, je v mla­do­sti naj­brž kdaj kakšno kupljeno gra­mo­fon­sko plo­ščo pre­snel na kaseto. V štu­dent­skih časih si je sem in tja foto­ko­pi­ral učbe­nik, ker je bilo to ceneje. Ko so se poja­vili vide­o­re­kor­derji, so si lju­dje s tele­vi­zije posneli film ali ga pre­sneli z ene vide­o­ka­sete na [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka , | 1 Komentar

Izpoved 30-letnega pirata

Piratske stranke nasta­jajo pov­sod po svetu, tudi pri nas. Ali naj družba pirat­stvo pre­ga­nja? Kdo naj ga pre­ga­nja? Ali naj država name­nja dav­ko­pla­če­val­ski denar in posega v zaseb­nost drža­vlja­nov zgolj za zava­ro­va­nje inte­re­sov kor­po­ra­tiv­nih ime­tni­kov avtor­skih pra­vic nekje na dru­gem koncu sveta? Odlomek iz knjige Dana Arielyja (Poštena) resnica o nepo­šte­no­sti.
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Kdaj bodo udarili po Applu?

Pomembni slo­ven­ski zalo­žnik in pro­fe­sor bibli­o­te­kar­stva Miha Kovač se je nedavno v slo­ven­skih medi­jih na veliko (tu, tu, in tu) pri­to­že­val nad nevar­no­stjo, ki jo zalo­žni­štvu in knji­go­tr­štvu pred­sta­vlja Amazon. Ta sicer še vedno ne pod­pira slo­ven­ščine, zaradi česar je pri Mazzinijevi e-knjigi Drobtinice pisalo, da gre za izdajo v por­tu­gal­ščini. Toda česa podob­nega, kot [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | 2 Komentarji

Vsiljeni standardi

Denimo, da kupu­jete nov osebni avto­mo­bil in si ne morete pri­vo­ščiti poseb­nega luksuza. Pa vam pro­da­ja­lec v avto­mo­bil­skem salonu pove, da vam ne sme pro­dati avta brez kli­mat­ske naprave, kajti država je z nor­ma­ti­vom dolo­čila, da mora vsak avto imeti kli­mat­sko napravo. Plačati bi jo morali, četudi je ne želite, ozi­roma četudi bi si raje [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka , | 1 Komentar

Nevidna roka moža iz slame

Ena od šal gre takole: »Koliko eko­no­mi­stov rabimo za zame­njavo žar­nice? Nobenega, kajti vsak eko­no­mist ve, da bo name­sto njega to opra­vila nevi­dna roka.« Na ta dov­tip me je spo­mnilo pro­vo­ka­tivno reto­rično vpra­ša­nje, ki sem ga zadnjič zasle­dil na dru­žab­nem omrežju Twitter: »Koliko zaseb­nih sim­fo­nič­nih orke­strov nam je do zdaj naklo­nila nevi­dna roka trga?«
Objavljeno v kategoriji politika | Značka , | Komentiraj

Povolilna: We are the PIIGS

 
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Če bi samo prerazporeditev denarja lahko rešila krizo

Protestnike, ki so pod geslom »Zavzemimo Wall Street« zase­dli enega od newyor­ških trgov, so mediji nekaj časa kar igno­ri­rali. Toda ko se je pro­te­stno giba­nje raz­ši­rilo še v druga ame­ri­ška mesta, je postalo jasno, da ne gre za muho eno­dnev­nico in da je to doga­ja­nje izraz glo­bo­kega neza­do­volj­stva in jeze pre­cej­šnjega dela mlade ame­ri­ške popu­la­cije. [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , | 3 Komentarji

Potihem se pripravlja

…ena od naj­ve­čjih ope­ra­cij pre­kla­da­nja toksič­nih obve­znic Grčije et con­sor­tes. Te obve­znice so danes še v bilan­cah zaseb­nih evrop­skih bank, ki so se z njimi zašpe­ku­li­rale. Kar naen­krat pa se bodo zna­šle v zlo­gla­snem evrop­skem reše­val­nem meha­nizmu EFSF. Zanj bodo s poro­štvi jam­čile neka­tere čla­nice evr­skega obmo­čja, ozi­roma nji­hovi dav­ko­pla­če­valci. Ker ga je treba zaradi [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Zelena gorečnost za gospodarsko rast

Sledeč evrop­skim direk­ti­vam tudi slo­ven­sko finančno mini­str­stvo že nekaj let pri­pra­vlja Uredbo o zele­nem jav­nem naro­ča­nju. Ta bo dolo­čala obve­zna rav­na­nja zave­zan­cev za javno naro­ča­nje (okvirno se ta mno­žica pre­kriva s poj­mom javni sek­tor). Potrebnost spre­je­tja tega novega pred­pisa pri­pra­vljavci ute­me­lju­jejo tudi s pri­srčno navedbo, ki se lahko porodi samo v državni biro­kra­ciji: »Javna naro­čila pred­sta­vljajo [...]
Objavljen je bil tudi v butalci | 1 Komentar

Ustrelili ste se v nogo

Verjetno ste v medi­jih zasle­dili, da se je kul­turna mini­strica sku­paj z neka­te­rimi kul­tur­niki kar javno uprla krče­nju pro­ra­čuna za njen resor pri načr­to­va­nem reba­lansu pro­ra­čuna. Seveda gre tu tudi za naga­ja­nje Zaresa pred­se­dniku vlade, ampak njeno tar­na­nje kar kliče po tem, da si lju­dje pogle­dajo, kam vse pa je doslej mini­strica  raz­po­re­jala dav­ko­pla­če­val­ski denar, [...]
Objavljeno v kategoriji politika | 2 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x