Arhiv Kategorije: politika

E-volitve niso vesoljska znanost

Zavarovalnica Vzajemna svo­jim čla­nom ob aktu­al­nih voli­tvah v skup­ščino zasto­pni­kov ponuja tudi možnost oddaje glasu preko inter­neta. Bil je že skrajni čas, da nekdo omo­goči tudi takšne voli­tve na daljavo.
Objavljeno v kategoriji politika | 4 Komentarji

Kravatarji kradejo pokojnine

Sindikati so ob prvo­maj­skih kre­so­vih že pred­ča­sno zagnali kam­pa­njo za zavr­ni­tev pokoj­nin­ske reforme na junij­skem refe­ren­dumu. Ubrali so zihe­ra­ško tak­tiko: ljudi pre­pri­ču­jejo, da so potrebno zvi­ša­nje upo­ko­ji­tvene sta­ro­sti zakri­vili neki kra­va­tarji, pre­te­žno iz tujine.
Objavljen je bil tudi v pokojnina | Značka | 9 Komentarji

Obrestne mere — palica z dvema koncema

Za Portugalsko, Irsko in Grčijo je povi­še­va­nje obre­stnih mer pri­bli­žno tako dobro­do­šlo kot bi bil strel v glavo. Tako sar­ka­stično je neki tuji novi­nar komen­ti­ral nedavno zvi­ša­nje ključne evr­ske obre­stne mere za četrt odsto­tne točke, ki naka­zuje zače­tek niza dvi­gov. Tudi Slovenija nad takim razvo­jem dogod­kov ne more biti navdušena.
Objavljen je bil tudi v ekonomija | Značka , , | Komentiraj

Sta ta dva v isti vladi?

»Ministrstva bodo nada­lje­vala z odpra­vlja­njem admi­ni­stra­tiv­nih bre­men v 3.500 pred­pi­sih. V tem delu bi morali raz­bre­me­niti gospo­dar­stvo za naj­manj 300 mili­jo­nov evrov stro­škov, ki jim jih danes pov­zro­čamo z nepo­treb­nimi postopki, za katere že vemo, kateri so,« je danes dejala mini­strica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs. Ravno tako danes pa je svoj pogled pred­sta­vil tudi
Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj

E-demokracija — kje pa vas čevelj žuli

Tudi če se pri svo­jem delu vsa­ko­dnevno ne ukvar­jate z bese­dili zako­nov in dru­gimi prav­nimi pred­pisi, vča­sih pride prav, da ste pra­vo­ča­sno ozi­roma pred­ča­sno obve­ščeni o spre­mem­bah, ki so v pri­pravi. Na pri­mer, lahko se spre­meni kaj v zvezi z vašimi hobiji, ali pa v zvezi s tistim, kar zadeva vsa­ko­gar od nas (zdra­vstvo, pen­zija, davki).
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Merjenje utripa med ljudstvom

Slovenska vlada je pred časom odprla sple­tno stran, kjer zbira pre­dloge drža­vlja­nov za spre­membe pred­pi­sov (predlagam.vladi.si). Vlada si želi, da ji sple­tni upo­rab­niki povejo, kaj tre­nu­tno ni prav in kakšno spre­membo bi oni pre­dla­gali. Po več kot letu dni se je tam nabralo že kar pre­cej tovr­stnega mate­ri­ala, raz­vi­jajo se debate in neka­tere pobude so [...]
Objavljen je bil tudi v hec | 2 Komentarji

Kje vas bo bolelo letos

Če je lan­sko leto zazna­mo­vala pokoj­nin­ska reforma, bo letos v ospredju zdra­vstvena. In to ne samo po volji slo­ven­ske vla­dne koa­li­cije, pač pa tudi Evropske komi­sije, ki že sko­raj štiri leta Sloveniji očita nespo­što­va­nje evrop­ske zako­no­daje pri ure­di­tvi pro­sto­volj­nega zdra­vstve­nega zava­ro­va­nja. Udarili se bodo torej inte­resi koa­li­cije, opo­zi­cije, Evropske komi­sije, doma­čih zava­ro­val­ni­čar­jev, zdrav­ni­škega ceha, delo­da­jal­cev, upo­ko­jen­cev [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj

Velikim državna pomoč, malim sredinec

Obrtniki so vče­raj na sre­ča­nju s finanč­nim mini­strom opo­zo­rili na zani­miv pojav: »Kako je sploh mogoče, da nekdo državi dol­guje za 300 mili­jo­nov evrov pri­spev­kov, med tem ko se obr­tni­kom in malim subjek­tom račune blo­kira že, če dol­gu­jejo le nekaj cen­tov.« Ne gre samo za raz­li­ko­va­nje med t.i. naci­o­nal­nimi šam­pi­oni in majh­nimi ano­ni­mnimi pod­je­tji, ampak [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Bonus za samoumevnost

Včerajšnjo ana­lo­gijo slo­ven­skih držav­nih šti­pen­dij z grškimi pri­go­dami je mogoče še dopol­niti. Pri nas bo država bo (še naprej) omo­go­čala šti­pen­di­s­tom pose­ben bonus: za uspe­šno zaklju­čen prvi letnik dobijo nagrado 200 evrov. V Grčiji pa so usluž­benci dobi­vali doda­tek za pra­vo­ča­sno pri­ha­ja­nje v službo.
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Dve leti gratis, po grškem vzoru

Skupno bo tako šti­pen­dist na dodi­plom­skem štu­diju upra­vi­čen do 7 let pre­je­ma­nja državne šti­pen­dije. (za pet­le­tni bolonj­ski študij) Takole piše v spo­ro­čilu za jav­nost mini­stra Svetlika ob pred­sta­vi­tvi novega zakona o šti­pen­di­ra­nju. Precej neo­bi­ča­jen način skraj­še­va­nja dobe štu­di­ra­nja, ki je pri nas med naj­dalj­šimi v Evropi.  Mogoče bi podobno ino­va­cijo uve­dli še kje dru­gje? Lahko [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x