Arhiv Kategorije: politika

Globe v odvisnosti od premoženja

Nedavno so v Mladini pro­pa­gi­rali LDS-ovo idejo, naj bi bila višina globe za pro­me­tne pre­kr­ške odvi­sna od pre­mo­ženj­skega sta­nja sto­rilca.  Češ da naj bi bilo pra­vično le tako kazno­va­nje, ki pov­zroči enak obču­tek bole­čine: boga­tej­šemu je torej treba vzeti več kot rev­nej­šemu, zato da ga bo enako zabo­lelo. Ideja zaen­krat ni pri­šla do rea­li­za­cije zaradi [...]
Objavljeno v kategoriji politika | 3 Komentarji

Afere, kriza ali stavka?

Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj

Univerzalno temeljno dostojanstvo

V zadnjem času se je med filo­zofi in soci­o­logi okre­pila raz­prava o uni­ver­zal­nem temelj­nem dohodku (UTD). Ta ukrep je zami­šljen tako, da bi država redno in doži­vljenj­sko izpla­če­vala nek denarni zne­sek vsa­kemu stal­nemu pre­bi­valcu, ne da bi to pogo­je­vala s pre­mo­ženj­skim ali kakr­šnim­koli dru­gim sta­tu­som. Upravičenost do pre­je­ma­nja bi izha­jala le iz pri­pa­dno­sti tej sku­pno­sti in [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka , | 1 Komentar

Ukinitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja

Vlada po tihem načr­tuje uki­ni­tev pro­sto­volj­nega zdra­vstve­nega zava­ro­va­nja (PZZ), kot ga poznamo danes, in name­sto tega povi­ša­nje pri­spevne sto­pnje v obve­znem zdra­vstve­nem zava­ro­va­nju, je prej­šnji teden poro­čala Andreja Rednak v Financah. Tako naj bi v zdra­vstveno bla­gajno pri­te­klo več denarja, pri­spe­va­nje vanjo pa naj bi bilo bo v skladu z nače­lom soli­dar­no­sti: Kdor ima višje [...]
Objavljen je bil tudi v zavarovanje | Značka | 2 Komentarji

Dežela ekonomistov in pravnikov

Marko Kos v četrt­ko­vem Delu opo­zarja (PDF, 1 MB) na neu­mno­sti vla­dne odlo­či­tve o šte­vilu raz­pi­sa­nih (in iz dav­ko­pla­če­val­skega denarja finan­ci­ra­nih) mest na slo­ven­skih fakul­te­tah. Leta 2008 so eko­no­mi­sti, prav­niki in druž­bo­slovci pred­sta­vljali že več kot 50% vseh sve­žih diplo­man­tov v tem letu, med­tem ko je v dru­gih drža­vah ta odsto­tek bistveno nižji (Avstrija 37%, [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | 5 Komentarji

Resnica po kapljicah

Tik pred objavo evrop­skih ban­čnih stres testov so v NLB pri­šli z besedo na dan. Po dana­šnji ver­ziji bodo letos potre­bo­vali 400 mili­jo­nov sveže finančne injek­cije, med­tem ko so še pred pol leta hoteli »le« 250 mili­jo­nov (to se potem ni ure­sni­čilo). Teh 400 še ni vse, kajti že zdaj pri­ča­ku­jejo, da bodo v treh [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | 2 Komentarji

Grčija nas stiska za vrat

Letošnjo pomlad je na kapi­tal­skih trgih naj­bolj zazna­mo­valo doga­ja­nje, ki so ga časni­karji neko­liko kari­ki­rano poi­me­no­vali grška tra­ge­dija. Vendar se polo­žaj sodobne Grčije raz­li­kuje od antič­nih tra­ge­dij. Tam je bil junak pra­vi­loma »brez krivde kriv« in žrtev božje volje ter nesreč­nih oko­li­ščin, tu pa so k seda­nji pre­za­dol­že­no­sti pri­po­mo­gli kar grški poli­tiki sami. Skušnjava obi­lja [...]
Objavljen je bil tudi v ekonomija | Značka , , , | Komentiraj

8 členov za 388 milijonov

Eden od naj­kraj­ših slo­ven­skih zako­no­nov vseh časov je tale, s kate­rim dajemo 388 mili­jo­nov EUR poso­jila Helenski repu­bliki. Vsebuje samo osem čle­nov in opre­de­ljuje črpa­nje tega denarja po letih 2010 do 2013. Posojilo Grkom ute­gne biti podobne sorte kot tisto, ki so ga dobili Merkurjevci (torej na »dobro ime«), kajti v zakonu ni ne duha [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Preverili bodo, koliko imate pod palcem

Doslej je bil vpo­gled v pre­mo­ženj­sko sta­nje posa­me­znika ure­jen rela­tivno restrik­tivno. Koliko denarja imate na ban­čnem računu ali v vza­je­mnih skla­dih, je doslej lahko izve­dela dav­ka­rija, razen nje pa le po odredbi sodi­šča. To se bo spre­me­nilo, ko bo dokončno sto­pil v veljavo Zakon o uve­lja­vlja­nju pra­vic iz jav­nih sred­stev, ki je tre­nu­tno v postopku [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

V boj za evro, do končne zmage

V tem vikendu, ko se po naklju­čju obuja tudi spo­min nad oble­tnico konca II. sve­tovne vojne, v Bruslju poteka t.i. boj za ohra­ni­tev evra. Po poro­ča­nju Bloomberga se pred­se­dnik Komisije Barroso pri­duša, da »ga bomo bra­nili za vsako ceno,« med­tem ko fran­co­ski pred­se­dnik Sarkozy dodaja, da bomo v pone­de­ljek, ko se trgi ponovno odprejo, na [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x