Arhiv Kategorije: politika

Dežela ekonomistov in pravnikov

Marko Kos v četrt­ko­vem Delu opo­zarja (PDF, 1 MB) na neu­mno­sti vla­dne odlo­či­tve o šte­vilu raz­pi­sa­nih (in iz dav­ko­pla­če­val­skega denarja finan­ci­ra­nih) mest na slo­ven­skih fakul­te­tah. Leta 2008 so eko­no­mi­sti, prav­niki in druž­bo­slovci pred­sta­vljali že več kot 50% vseh sve­žih diplo­man­tov v tem letu, med­tem ko je v dru­gih drža­vah ta odsto­tek bistveno nižji (Avstrija 37%, [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | 5 Komentarji

Resnica po kapljicah

Tik pred objavo evrop­skih ban­čnih stres testov so v NLB pri­šli z besedo na dan. Po dana­šnji ver­ziji bodo letos potre­bo­vali 400 mili­jo­nov sveže finančne injek­cije, med­tem ko so še pred pol leta hoteli »le« 250 mili­jo­nov (to se potem ni ure­sni­čilo). Teh 400 še ni vse, kajti že zdaj pri­ča­ku­jejo, da bodo v treh [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | 2 Komentarji

8 členov za 388 milijonov

Eden od naj­kraj­ših slo­ven­skih zako­no­nov vseh časov je tale, s kate­rim dajemo 388 mili­jo­nov EUR poso­jila Helenski repu­bliki. Vsebuje samo osem čle­nov in opre­de­ljuje črpa­nje tega denarja po letih 2010 do 2013. Posojilo Grkom ute­gne biti podobne sorte kot tisto, ki so ga dobili Merkurjevci (torej na »dobro ime«), kajti v zakonu ni ne duha [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Preverili bodo, koliko imate pod palcem

Doslej je bil vpo­gled v pre­mo­ženj­sko sta­nje posa­me­znika ure­jen rela­tivno restrik­tivno. Koliko denarja imate na ban­čnem računu ali v vza­je­mnih skla­dih, je doslej lahko izve­dela dav­ka­rija, razen nje pa le po odredbi sodi­šča. To se bo spre­me­nilo, ko bo dokončno sto­pil v veljavo Zakon o uve­lja­vlja­nju pra­vic iz jav­nih sred­stev, ki je tre­nu­tno v postopku [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

V boj za evro, do končne zmage

V tem vikendu, ko se po naklju­čju obuja tudi spo­min nad oble­tnico konca II. sve­tovne vojne, v Bruslju poteka t.i. boj za ohra­ni­tev evra. Po poro­ča­nju Bloomberga se pred­se­dnik Komisije Barroso pri­duša, da »ga bomo bra­nili za vsako ceno,« med­tem ko fran­co­ski pred­se­dnik Sarkozy dodaja, da bomo v pone­de­ljek, ko se trgi ponovno odprejo, na [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj

Zdravstvena glavarina

Na Financah so zbrali nekaj še ne javno obja­vlje­nih novo­sti iz Zakona o zdra­vstve­nem var­stvu in zdra­vstve­nem zava­ro­va­nju, ki je tre­nu­tno v koa­li­cij­skem uskla­je­va­nju. Da je treba v zdra­vstveno bla­gajno vpla­čati več, če želimo ohra­niti seda­nji nivo sto­ri­tev, lahko še razumemo.
Objavljen je bil tudi v davki | 2 Komentarji

Seveda bomo Grkom pomagali

Včeraj dogo­vor­jena evrop­ska pod­pora Grčiji — če bo njena izvr­ši­tev nujna -  nas bo stala do 250 mili­jo­nov evrov, kar je istega reda veli­ko­sti kot odpo­ve­dana novo­le­tna doka­pi­ta­li­za­cija Nove Ljubljanske banke. Optimisti bodo pri­po­mnili, da ne gre za nepo­vra­tni denar, pač pa poso­jilo Grkom. Pesimisti lahko dodajo, da so pogoji takšni, da do pod­pore itak [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | 4 Komentarji

Prikrivanje podatkov o porabi

V zadnjem tednu sta naključno sovpa­dli dve novici o pri­kri­va­nju podat­kov o porabi denarja iz reše­val­nih shem. Prva je iz ZDA, kjer se zve­zne rezerve (FED) upi­rajo izro­čiti podatke jav­nega zna­čaja o ban­čnem bai­lo­utu, ven­dar je višje sodi­šče nedavno potr­dilo sodbo niž­jega, da FED to mora sto­riti (Federal Reserve Must Disclose Bank Bailout Records). Druga [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj

Malo delo, veliki protesti

Danes še malo reklame za štu­dente, če sem se že v zadnjih mese­cih par­krat ukvar­jal z nji­hovo pro­ble­ma­tiko (izo­gi­ba­nje stre­zni­tvi, napo­tnice, kupo­va­nje oddaj). Sedanji pre­dlog ure­di­tve malega dela so štu­dent­ske orga­ni­za­cije oce­nile kot gro­zečo kata­strofo, ki jo je treba z vsemi sred­stvi pre­pre­čiti. Zato gredo v akcijo.
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | 1 Komentar

Smešno ali zlovešče

Če drži tole, o čemer so vče­raj (Pahor: Ali gre Isajlović ali pa Križanič) in danes (Križanič se je uprl Pahorju) poro­čale Finance, potem gre za sme­šen odnos med pred­se­dni­kom vlade in nje­go­vim finanč­nim mini­strom, ali pa, kar je še slabše, indi­ka­tor o tem, katere struk­ture resnično vle­čejo niti v tej državi.
Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x