Arhiv Kategorije: politika

Zimska kučma sindikalnega šefa

Dušan Semolič naspro­tuje uvedbi soci­alne kapice, kajti pra­vilno se mu zdi, da so pri­spevki iz plač za zdra­vstvo in pokoj­nino nav­zgor neo­me­jeni, kljub temu, da so pra­vice iz njih zakon­sko omejene. Get the latest Flash Player to see this player. [Javascript requi­red to view Flash movie, ple­ase turn it on and refresh this page]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | 1 Komentar

Zaplešimo iz krize

Po poro­ča­nju Financ bomo dobili enega izmed naj­bolj bizar­nih pro­ti­kri­znih ukre­pov (v delovni raz­li­čici raz­vpite izho­dne stra­te­gije 2010–2013, ki jo pri­pra­vlja sku­pina mini­strov na čelu z Mitjem Gasparijem): Prednostna naloga je »spod­bu­ja­nje sodobne, pro­dorne in času pri­la­go­jene ustvar­jalne pra­kse (urbana kul­tura, avdi­o­vi­zu­alne vse­bine, arhi­tek­tura, ples, obli­ko­va­nje)«.
Objavljen je bil tudi v butalci | Značka | 1 Komentar

LDS še ni ujela sonca

V pred­vo­lilni kam­pa­nji  je pred­se­dnica LDS v svoji kolu­mni vzhi­čeno napo­ve­dala: »V LDS pre­dla­gamo, da zgra­dimo 100 tisoč novih elek­trarn. Prav ste pre­brali — in nismo se zmo­tili v šte­vilu ničel!« Časovno dimen­zijo tega pod­viga je sicer pre­vi­dno zamol­čala, a vse­eno prav po pesni­ško dodala: »Zakaj bi pri­ho­dnji rodovi Slovenije ne poznali kot države, kjer [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj

Ali je študij temeljna človekova pravica?

V zadnjem obdo­bju je razum oči­tno zapu­stil pro­store slo­ven­skih štu­dent­skih orga­ni­za­cij. Zadnje tedne se pri debati o malem delu  repen­čijo za ohra­ni­tev štu­dent­skih ser­vi­sov in neo­me­je­nega nizko obdav­če­nega dela, še prej pa so si izbo­rili, da po bolonj­skem sis­temu redno (s sta­tu­som, ki jim omo­goča razne pri­vi­le­gije) štu­di­rajo kar never­je­tnih devet let. Res pa je, [...]
Objavljeno v kategoriji politika | 2 Komentarji

Podnebni šaljivci

V prej­šnji Sobotni pri­logi sta v članku Emisija nemo­goče ob kopen­ha­gen­ski pod­nebni kon­fe­renci citi­rani dve zaskr­bljeni osebi, gospod in gospodična. Hans Joachim Schellhuber, dr. fizike,  je eden vodil­nih nem­ških in evrop­skih stro­kov­nja­kov na podro­čju varo­va­nja pod­ne­bja. Prepričan je, da bi lahko zna­tno zmanj­šali izpu­ste toplo­gre­dnih pli­nov, ne da bi vpli­vali na kako­vost življe­nja: »Če se [...]
Objavljen je bil tudi v hec | 3 Komentarji

Najboljši sistem študentskega dela

Da imamo v Sloveniji enega naj­bolj­ših sis­te­mov štu­dent­skega dela, ki služi kot soci­alni korek­tiv, nam zavi­dajo vse evrop­ske štu­dent­ske orga­ni­za­cije in tako ne razu­memo, zakaj bi uki­njali nekaj, ker imamo v Evropi najboljše. To je pri­bil Andrej Božič iz Štu­dent­ske orga­ni­za­cije Slovenije. Drugi štu­dent­ski funk­ci­o­nar, Jernej Štro­ma­jer, je enako zatr­je­val v vče­raj­šnjem Studiu ob 17h [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka , | Komentiraj

Odločno uveljavljanje ali odprodaja

Moralni hazard je izraz, ki v eko­no­miji ozna­čuje spre­me­njeno obna­ša­nje osebe, ki računa na to, da ji ne bo treba v celoti nositi posle­dic svo­jih dejanj. Zaradi tega spre­jema bolj tve­gane odlo­či­tve, kot bi jih sicer. Kadar se moral­nemu hazardu pri­ključi še naspro­tje med prin­ci­pa­lom in agen­tom, kot na pri­mer med del­ni­čarji neke banke in [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka , | Komentiraj

Nazaj v socializem

Tole zgo­raj so rezul­tati ankete obi­sko­val­cev por­tala 24ur.com o tem, kdaj je bilo bolje živeti, v soci­a­lizmu ali danes. Dve tre­tjini od kar soli­dnega šte­vila anke­ti­ran­cev (preko 9.000) se je odlo­čilo za socializem. Vprašanje: Kako je to možno? Možni odgo­vori: a) ni pre­se­ne­tljivo, saj se lju­dje nikoli niso refe­ren­dum­sko odlo­čili za tržno gospo­dar­stvo, pač pa jim [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Prejemniki državne pomoči

Državna SID banka je ban­kam name­nila 100 mili­jo­nov evrov dav­ko­pla­če­val­skega denarja, za namen finan­ci­ra­nja malih in sre­dnjih pod­je­tij, pod dolo­če­nimi pogoji med dru­gim tudi, da denar »ne bo pora­bljen za taj­kun­ska posojila.« Kot poro­čajo Finance, jav­nost nikoli ne bo izve­dela, kdo je pre­je­mnik tega denarja in ali so pogod­bena dolo­čila spo­što­vana. Gre namreč za ban­čno [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Kdo vam je pa to delu

V inter­vjuju za Sobotno pri­logo je pre­ten­dent za polo­žaj pre­mi­erja Borut Pahor navr­gel tudi nekaj idej, kako si pred­sta­vlja umik države iz gospodarstva: Ne samo tako, da se ne kadruje poli­tično v nad­zorne svete, ampak tudi tako, da bi denimo v zaseb­nih pod­je­tjih, kjer imata deleže Kad in Sod, nava­dne del­nice spre­me­nili v pre­fe­renčne, s [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x