Arhiv Kategorije: politika

Prvih pet let »pravice vedeti«

V krat­kem bo minilo pet let od spre­jema in uve­lja­vi­tve Zakona o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja (ZDIJZ). Ta zakon je tudi v Slovenijo pri­ne­sel sodobno civi­li­za­cij­sko pri­do­bi­tev, pra­vico drža­vlja­nov do vpo­gleda v doku­mente, ki imajo javni zna­čaj, ne da bi za to morali imeti pose­ben pravni inte­res.  Namen zakona je bil zago­ta­vljati odpr­tost delo­va­nja [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , , | Komentiraj

Ne, prosimo, ne prodajajte

Poslanca Socialnih demo­kra­tov Rop in Cvikl sta na dana­šnji tiskovni kon­fe­renci pro­te­sti­rala proti »brez­ve­stni in pre­hi­tri« (v radij­skem posnetku smo sli­šali še pri­dev­nik »histe­rični«) raz­pro­daji držav­nega pre­mo­že­nja. Da se soci­alni demo­krati zavze­majo za ohra­ni­tev lastni­štva države v gospo­dar­stvu, sicer ni nobeno presenečenje. Cvikl pravi takole: »Če Sod in Kad res name­ra­vata spre­jeti pre­vze­mno ponudbo Petrola [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj

Avtocestni mojstri

Gradbišča na avto­ce­stah v Sloveniji so med naj­slabše zava­ro­va­nimi v Evropi, je ugo­to­vila raz­i­skava Eurotesta. DARS se je poču­til napa­de­nega in je na trdi­tve iz raz­i­skave nemu­doma odgo­vo­ril. Ta izje­mni dose­žek pia­ro­vskega bul­šita si velja prebrati. Prvič, »DARS je v raz­i­skavi ugo­to­vil vrsto netoč­no­sti« (doku­ment, ki ga zavra­čamo, je itak nekva­li­te­ten zma­zek). Poleg tega »v [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj

Klimatsko nevtralno

Ta knjiga je kli­mat­sko nev­tralna. …pono­sno spo­ro­čajo njene pla­tnice. Izračunali so, koliko CO2 je odšlo v zrak zaradi njene izde­lave, nakar se je zalo­žnik za to svoje poče­tje odku­pil z vpla­či­lom ustre­znega zne­ska v posebno kom­pen­za­cij­sko shemo.
Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj

Neosvojeni teritorij

Pravica do svo­bo­dne izbire je v teh kra­jih od pro­pada soci­a­lizma dalje že dobro napre­do­vala. Izberemo si lahko oseb­nega zdrav­nika, osnovno šolo za otroka, doba­vi­te­lja ele­k­trične ener­gije. Neosvojeni teri­to­rij pa osta­jajo naši lastni dimniki. Danes si občan ne more svo­bo­dno izbrati, kdo mu bo ome­tal dimnik, kajti pri tem velja kra­jevni monopol. Uredbo o tem, [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Z zakonom proti skrivaštvu

Slovenija potre­buje zakon o zago­ta­vlja­nju pra­vice dostopa do jav­nih infor­ma­cij. V zadnjih dneh sta na to spet opo­zo­rila dva inci­denta. Postopek vla­dnega ime­no­va­nja direk­torja agen­cije za tele­ko­mu­ni­ka­cije in radi­o­di­fu­zijo je pote­kal tako skriv­no­stno, kot da bi šlo naj­manj za izbi­ra­nje nasle­dnjega papeža. Pri odgo­vo­rih na vpra­ša­nja o podat­kih o nepra­vil­no­sti v banki LBS, newyor­ški hčeri [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x