Arhiv Kategorije: politika

Neosvojeni teritorij

Pravica do svo­bo­dne izbire je v teh kra­jih od pro­pada soci­a­lizma dalje že dobro napre­do­vala. Izberemo si lahko oseb­nega zdrav­nika, osnovno šolo za otroka, doba­vi­te­lja ele­k­trične ener­gije. Neosvojeni teri­to­rij pa osta­jajo naši lastni dimniki. Danes si občan ne more svo­bo­dno izbrati, kdo mu bo ome­tal dimnik, kajti pri tem velja kra­jevni monopol. Uredbo o tem, [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Z zakonom proti skrivaštvu

Slovenija potre­buje zakon o zago­ta­vlja­nju pra­vice dostopa do jav­nih infor­ma­cij. V zadnjih dneh sta na to spet opo­zo­rila dva inci­denta. Postopek vla­dnega ime­no­va­nja direk­torja agen­cije za tele­ko­mu­ni­ka­cije in radi­o­di­fu­zijo je pote­kal tako skriv­no­stno, kot da bi šlo naj­manj za izbi­ra­nje nasle­dnjega papeža. Pri odgo­vo­rih na vpra­ša­nja o podat­kih o nepra­vil­no­sti v banki LBS, newyor­ški hčeri [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x