Arhiv Kategorije: psihologija

Eno gnilo jabolko pokvari ves zaboj

Ameriški kogni­tivni psi­ho­log Dan Ariely z uni­verze Duke, ki je zaslo­vel s svo­jim knji­žnim prven­cem Predvidljivo nera­zu­mni, je v svoji novi knjigi Poštena resnica o nepo­šte­no­sti opi­sal zani­miv poskus, ki ga je izve­del sku­paj s kolegi z uni­verze Carnegie Mellon. Zanimal jih je način šir­je­nja nee­tič­nega rav­na­nja v družbi in je posta­vil hipo­tezo, da se [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , , | 1 Komentar

Ali je vaš šef psihopat?

Analitska družba PriceWaterhouseCoopers je novem­bra 2011 obja­vila ugo­to­vi­tev, da se je v pre­te­klih dveh letih šte­vilo gospo­dar­skih pre­stop­kov po vsem svetu pove­čalo za 13 odstot­kov. Upoštevali so razne vrste pre­stop­kov: kraje, raču­no­vod­ske pre­vare, pone­verbe, golju­fije, pa tudi zlo­rabe notra­njih infor­ma­cij, mani­pu­la­cije z del­ni­cami in drugo.
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , , | 1 Komentar

O družbenem statusu in etiki

Če je na mestnem ploč­niku obje­stno par­ki­ran avto, ki pre­pre­čuje pre­hod pešcem, tako da si morajo uti­rati pot mimo njega, kaj je bolj ver­je­tno? Da gre za skro­mni Renault Clio, ali da gre za raz­ko­šni špor­tni tere­nec viš­jega razreda, npr. Porsche Cayenne? Na prvo žogo bi se mar­sikdo pri tem vpra­ša­nju odlo­čil za drugi ponu­jeni [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | 1 Komentar

Simobilova kaplja čez rob

Podražitve so za pro­da­jalca obču­tljiva reč, še pose­bej, ko gre za dol­go­trajna poslovna raz­merja, kajti »enkra­ten« odliv dose­da­njih strank h kon­ku­renci ima lahko dalj časa vpliv na zmanj­šan denarni tok. Simobil je pri zadnji podra­ži­tvi, ki je izzvala tak bes nje­go­vih upo­rab­ni­kov na soci­al­nih omrež­jih, napra­vil več nepo­treb­nih napak.
Objavljen je bil tudi v nakupovanje | Značka , | 6 Komentarji

Eko in hkrati ego

Bi radi z nava­dne pre­se­dlali na zeleno ener­gijo? To se da ure­diti: posta­nite kli­ent Elektra Celje in se vklju­čite v EKO Zeleni paket. Voila. Odslej ste eko­lo­ško oza­ve­ščen in čuteč odje­ma­lec, ki mu ni vse­eno za pla­net. Toda kaj ste s tem sploh naredili?
Objavljeno v kategoriji psihologija | Komentiraj

Pahor kot španski kralj Filip II.

Po naklju­čju sem rav­no­kar nale­tel na lite­rarni opis, ki se lepo pri­lega pore­fe­ren­dum­skim pre­mi­er­je­vim izja­vam o tem, kako nas je nje­gova vla­dna ekipa uspe­šno izvle­kla iz krize. Nanaša se na feno­men zani­ka­nja (denial) ob soo­če­nju s sla­bimi novi­cami. Knjiga se ime­nuje Being Wrong: Adventures in the Margin of Error, avto­rica pa raz­šir­je­nost zani­ka­nja med poli­tiki [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Nepravični predlogi so kaznovani

Igra Ultimat je v svetu ver­je­tno naj­več­krat izve­deni eko­nom­ski eks­pe­ri­ment. Poteka pa pri­bli­žno tako: vodja eks­pe­ri­menta raz­deli udeležence-prostovoljce v pare, potem se v vsa­kem paru izžre­bata vlogi, tako da en igra­lec postane pro­da­ja­lec, drugi pa kupec, pri čemer se kupec in pro­da­ja­lec med seboj ne poznata. Raziskovalci niso nikoli imeli težav s pri­do­bi­va­njem pro­sto­volj­cev za [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , , | Komentiraj

Papirček za 100 evrov

Če na nava­den list papirja napi­šete »100 EUR«, koli­kšna je ver­je­tnost, da vam potem papir zaradi tega nekdo ukrade? Verjetno bi že prvo­šol­ček oce­nil, da za to ni kake hude nevar­no­sti in da s tem, ko na nek pred­met napi­šemo ceno, pred­metu še nismo pode­lili vre­dno­sti. Toda zava­ro­val­ni­ška agen­cija Safe Invest se s tem oči­tno [...]
Objavljen je bil tudi v zavarovanje | 4 Komentarji

Opice kot finančni svetovalci

Tole 20-minutno pre­da­va­nje raz­i­sko­valke Laurie Santos iz serije TEDtalks si je vre­dno ogle­dati. Opicam so dali žetone, za katere so same kmalu ugo­to­vile, da jim lahko slu­žijo kot menjalno sred­stvo — denar. Nato so opa­zo­vali, kako se z njim obna­šajo.  Tudi opi­cam je — kot večini ljudi -  tuj kon­cept var­če­va­nja in ves denar spra­šijo [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | 2 Komentarji

LYONESS — video propaganda

Poleg tiste himne, ome­njene zadnjič, ima mre­žni mar­ke­ting LYONESS tudi vedno več video mate­ri­a­lov. Kogar zanima psi­ho­lo­gija, mar­ke­ting in ogla­še­va­nje,  si jih lahko spo­daj pogleda (upo­ra­bite puščici na robo­vih za pre­mi­ka­nje med spoti). Zadeva oči­tno dovolj dobro deluje, saj se sis­tem širi v vedno več držav. Njihov dogodek-rajanje se ime­nuje Lyoness Sensation in se ga [...]
Objavljen je bil tudi v oglaševanje | Značka , | 4 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x