Arhiv Kategorije: psihologija

Čudež Lyonessa

Pred časom je bilo na tem blogu nekaj debate o kar­ti­cah Lyoness. Kot je videti, se je med­tem zadeva raz­vila v pravi prav­cati kult. Imajo svojo himno The Miracle of Lyoness, katere bese­dilo utr­juje pogla­vi­tno spo­ro­čilo  »I beli­eve« in nato poslan­stvo fun­da­cije Lyoness pod­krepi še z  zakli­nja­njem:  »toge­ther we are strong«, »we can change the [...]
Objavljen je bil tudi v butalci | Značka , | 2 Komentarji

Cash v kuverti

Naročniki na revije obča­sno prej­mete ozi­roma pre­je­memo kakšno anketo zalo­žnika, v kateri nas spra­šu­jejo, kaj nam je v reviji všeč, kaj pogre­šamo in podobno. Ponavadi se nam za izpol­njeno anketo tudi nekako oddol­žijo. Odkar so Feničani izu­mili denar, to sploh ni problem.
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Gledamo z očmi ali možgani?

Ko dobimo neko novo infor­ma­cijo, ji lahko ver­ja­memo ali pa ne. Če se sklada z našim obsto­je­čim pre­pri­ča­njem, smo bolj nagnjeni, da ji ver­ja­memo, kot pa, če je z njim v naspro­tju. Tej lastno­sti se pravi potr­di­tvena pri­stran­skost (con­fir­ma­tion bias) in je bila že veli­ko­krat potr­jena v psi­ho­lo­ških raz­i­ska­vah. Vpliv lahko opa­zimo tudi v vsak­da­njem [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Kaj je v glavi

Ker sem se lani pre­cej ukvar­jal s pisa­njem o psi­ho­lo­giji vla­ga­te­ljev, sem danes zelo rado­ve­den, kaj se te dni dogaja v gla­vah pre­o­sta­lih 14 tisoč malih del­ni­čar­jev Istrabenza. Namreč, na nor­mal­nih bor­zah bi del­nico pod­je­tja v tako hudi nego­to­vo­sti zbom­bar­di­rali k ničli. Primerov za to je nič­ko­liko, nedavno recimo Citigroup (iznad 50 USD do 0,97 [...]
Objavljen je bil tudi v borza | Komentiraj

Odločanje s trebuhom

Iz inter­vjuja s Heinzom-Kurtom Wahrenom, avtor­jem knjige Psihologija vla­ga­te­ljev (Anlegerpsychologie, ISBN 978–3531161303, Vs Verlag, 2008), ki je bil obja­vljen v febru­ar­ski šte­vilki revije Das Investment. Večina vla­ga­te­ljev je v letu 2008 izgu­bila veliko denarja. Zato so vzne­mir­jeni, jezni in neza­u­pljivi. Kako naj se finančni sve­to­valci do njih vedejo? Dober sve­to­va­lec se bo svo­jim stran­kam pri­bli­žal [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Kdo so ti ljudje (3. del)

V prej­šnjih delih serije o teh­ni­kah pre­pri­če­va­nja (1. del, 2. del)  smo pre­gle­dali neka­tere prin­cipe, ki pove­čajo možnost uspe­šnega pre­pri­če­va­nja. V tem zadnjem delu pa ostane vidik, ki je vča­sih naj­po­memb­nejši: kdo nas pre­pri­čuje. Kot vemo iz vsak­da­njega življe­nja, je rezul­tat pre­pri­če­va­nja pogo­sto odvi­sen od tega, kakšne lastno­sti ima oseba, ki pre­pri­čuje. Največji spe­ci­a­li­sti za [...]
Objavljen je bil tudi v oglaševanje | Značka , | Komentiraj

Nauk borilnih veščin (2. del)

Kdaj pre­pri­če­va­nje deluje naj­bo­lje? Kadar pre­pri­če­va­lec svoje metode upo­rabi tako, da jih izvr­šuje kar objekt pre­pri­če­va­nja sam na sebi. Torej, ko ne upo­ra­blja lastne moči, pač pa izra­blja ener­gijo naspro­tnika, kot je — menda — odlika moj­strov borilne veščine aikido. Primer: Ena od druž­be­nih vre­dnot, ki je mar­si­komu zelo pomembna, je dosle­dnost ali kon­si­sten­tnost. Doslednost [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj

Tehnike prepričevanja (1.del)

Ena od pomemb­nih veščin, mar­si­kje celo nujna za poklicni uspeh, je spo­sob­nost pre­pri­če­va­nja. Cilj pre­pri­če­va­nja je doseči, da pre­pri­če­va­lec (subjekt) s komu­ni­ka­cijo doseže, da pre­pri­če­va­nec (objekt) ravna v skladu z inte­re­som subjekta. Najbolj raz­šir­jen način pre­pri­če­va­nja je osebna pro­daja, pri kateri pro­da­ja­lec želi svoje blago ali sto­ri­tev pro­dati kupcu in ta način pogo­sto nastopa tudi [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj

Dvignimo sidra (5. del)

V zadnjem delu serije o vedenj­skih finan­cah se ukvar­jamo z enim od naj­bolj pre­se­ne­tlji­vih poja­vov pri člo­ve­ko­vem odlo­ča­nju. Raziskovalca, ki sta ga prva pre­u­če­vala, Daniel Kahneman in Amos Tversky, sta ga poi­me­no­vala ancho­ring ali sidra­nje ali nave­za­nost na refe­renčno točko. Eden od naj­bolj zna­nih eks­pe­ri­men­tov, ki je ta pojav doka­zo­val, je bil nasle­dnji. Skupina anke­ti­ran­cev [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj

Iskanje večjega bedaka (4. del)

Tema prej­šnjega dela serije o vedenj­ski eko­no­miji je bila nagnje­nost člo­veka k pre­ti­rani samo­za­ve­sti ozi­roma opti­mizmu brez realne pod­lage. Tokrat pa se nave­zu­jemo na člo­ve­kovo inter­pre­ta­cijo pre­te­klo­sti in sicer z opa­ža­nji o pomnje­nju, spre­je­ma­nju in pre­so­ja­nju infor­ma­cij. Uporabljeni bodo pri­meri iz bor­zne prakse. V kaj ver­ja­memo in zakaj Kogar je pičila kača, se boji zvite vrvi. [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x