Arhiv Kategorije: psihologija

Papirček za 100 evrov

Če na nava­den list papirja napi­šete »100 EUR«, koli­kšna je ver­je­tnost, da vam potem papir zaradi tega nekdo ukrade? Verjetno bi že prvo­šol­ček oce­nil, da za to ni kake hude nevar­no­sti in da s tem, ko na nek pred­met napi­šemo ceno, pred­metu še nismo pode­lili vre­dno­sti. Toda zava­ro­val­ni­ška agen­cija Safe Invest se s tem oči­tno [...]
Objavljen je bil tudi v zavarovanje | 4 Komentarji

Opice kot finančni svetovalci

Tole 20-minutno pre­da­va­nje raz­i­sko­valke Laurie Santos iz serije TEDtalks si je vre­dno ogle­dati. Opicam so dali žetone, za katere so same kmalu ugo­to­vile, da jim lahko slu­žijo kot menjalno sred­stvo — denar. Nato so opa­zo­vali, kako se z njim obna­šajo.  Tudi opi­cam je — kot večini ljudi -  tuj kon­cept var­če­va­nja in ves denar spra­šijo [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | 2 Komentarji

LYONESS — video propaganda (Lyconet)

Poleg tiste himne, ome­njene zadnjič, ima mre­žni mar­ke­ting LYONESS tudi vedno več video mate­ri­a­lov. Kogar zanima psi­ho­lo­gija, mar­ke­ting in ogla­še­va­nje,  si jih lahko spo­daj pogleda (upo­ra­bite puščici na robo­vih za pre­mi­ka­nje med spoti). Zadeva oči­tno dovolj dobro deluje, saj se sis­tem širi v vedno več držav. Njihov dogodek-rajanje se ime­nuje Lyoness Sensation in se ga [...]
Objavljen je bil tudi v oglaševanje | Značka , | 4 Komentarji

Čudež Lyonessa (Lyconeta)

Pred časom je bilo na tem blogu nekaj debate o kar­ti­cah Lyoness. Kot je videti, se je med­tem zadeva raz­vila v pravi prav­cati kult. Imajo svojo himno The Miracle of Lyoness, katere bese­dilo utr­juje pogla­vi­tno spo­ro­čilo  »I beli­eve« in nato poslan­stvo fun­da­cije Lyoness pod­krepi še z  zakli­nja­njem:  »toge­ther we are strong«, »we can change the [...]
Objavljen je bil tudi v butalci | Značka , | 2 Komentarji

Cash v kuverti

Naročniki na revije obča­sno prej­mete ozi­roma pre­je­memo kakšno anketo zalo­žnika, v kateri nas spra­šu­jejo, kaj nam je v reviji všeč, kaj pogre­šamo in podobno. Ponavadi se nam za izpol­njeno anketo tudi nekako oddol­žijo. Odkar so Feničani izu­mili denar, to sploh ni problem.
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Gledamo z očmi ali možgani?

Ko dobimo neko novo infor­ma­cijo, ji lahko ver­ja­memo ali pa ne. Če se sklada z našim obsto­je­čim pre­pri­ča­njem, smo bolj nagnjeni, da ji ver­ja­memo, kot pa, če je z njim v naspro­tju. Tej lastno­sti se pravi potr­di­tvena pri­stran­skost (con­fir­ma­tion bias) in je bila že veli­ko­krat potr­jena v psi­ho­lo­ških raz­i­ska­vah. Vpliv lahko opa­zimo tudi v vsak­da­njem [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Kaj je v glavi

Ker sem se lani pre­cej ukvar­jal s pisa­njem o psi­ho­lo­giji vla­ga­te­ljev, sem danes zelo rado­ve­den, kaj se te dni dogaja v gla­vah pre­o­sta­lih 14 tisoč malih del­ni­čar­jev Istrabenza. Namreč, na nor­mal­nih bor­zah bi del­nico pod­je­tja v tako hudi nego­to­vo­sti zbom­bar­di­rali k ničli. Primerov za to je nič­ko­liko, nedavno recimo Citigroup (iznad 50 USD do 0,97 [...]
Objavljen je bil tudi v borza | Komentiraj

Odločanje s trebuhom

Iz inter­vjuja s Heinzom-Kurtom Wahrenom, avtor­jem knjige Psihologija vla­ga­te­ljev (Anlegerpsychologie, ISBN 978–3531161303, Vs Verlag, 2008), ki je bil obja­vljen v febru­ar­ski šte­vilki revije Das Investment. Večina vla­ga­te­ljev je v letu 2008 izgu­bila veliko denarja. Zato so vzne­mir­jeni, jezni in neza­u­pljivi. Kako naj se finančni sve­to­valci do njih vedejo? Dober sve­to­va­lec se bo svo­jim stran­kam pri­bli­žal [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Kdo so ti ljudje (3. del)

V prej­šnjih delih serije o teh­ni­kah pre­pri­če­va­nja (1. del, 2. del)  smo pre­gle­dali neka­tere prin­cipe, ki pove­čajo možnost uspe­šnega pre­pri­če­va­nja. V tem zadnjem delu pa ostane vidik, ki je vča­sih naj­po­memb­nejši: kdo nas pre­pri­čuje. Kot vemo iz vsak­da­njega življe­nja, je rezul­tat pre­pri­če­va­nja pogo­sto odvi­sen od tega, kakšne lastno­sti ima oseba, ki pre­pri­čuje. Največji spe­ci­a­li­sti za [...]
Objavljen je bil tudi v oglaševanje | Značka , | Komentiraj

Nauk borilnih veščin (2. del)

Kdaj pre­pri­če­va­nje deluje naj­bo­lje? Kadar pre­pri­če­va­lec svoje metode upo­rabi tako, da jih izvr­šuje kar objekt pre­pri­če­va­nja sam na sebi. Torej, ko ne upo­ra­blja lastne moči, pač pa izra­blja ener­gijo naspro­tnika, kot je — menda — odlika moj­strov borilne veščine aikido. Primer: Ena od druž­be­nih vre­dnot, ki je mar­si­komu zelo pomembna, je dosle­dnost ali kon­si­sten­tnost. Doslednost [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x