Arhiv Kategorije: psihologija

Usodna privlačnost številk (3. del)

Neutemeljeno posplo­še­va­nje Zamislimo si nasle­dnjo nalogo. Denimo, da želim v juniju odpo­to­vati na poči­tnice v kraj z lepim sonč­nim vre­me­nom. Na voljo imam mesto X in mesto Y, a o obeh imam le malo infor­ma­cij. Za mesto X sem dobil poda­tek, da je v vsa­kem od zadnjih treh let v juniju bilo lepo vreme. Za [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj

Strah pred izbiro (2. del)

Kateri zne­sek je vre­den več, tisoč evrov, ki jih imamo v goto­vini v denar­nici ali tisoč evrov, ki ležijo na našem ban­čnem računu? Vprašanje vse­buje skrito past. Če dodamo še tre­tjo možnost, jo bo večina bral­cev opa­zila. Tretji del vpra­ša­nja: Koliko pa si lahko kupimo s tistimi tisoč evri, ki jih sploh nimamo, ampak obsta­jajo [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj

Kaj so vedenjske finance (1. del)

Ena od stvari, ki se ji prak­tično nihče ne more izo­gniti v dana­šnjem svetu, je ukvar­ja­nje z denar­jem. Kako ga obra­čati in kako pame­tno pora­bljati? Kako pri­hra­niti dovolj za časovno odda­ljene finančne cilje? Katerim ovi­ram se je na tej poti treba izo­gi­bati? V šolah nas tega ne učijo. Izkušnje si nabi­ramo z napa­kami, lastnimi ali [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj

Poklicna iskrenost

V Gallupovi anketi iz leta 1998 so pro­sili ljudi, naj oce­nijo iskre­nost in etične norme ljudi v raz­lič­nih pokli­cih. Tabela kaže odsto­tek anke­ti­ran­cev, ki so oce­nili, kako visoko je ovre­dno­tena iskre­nost v pri­pa­dni­kov nave­de­nih poklicev:
Objavljeno v kategoriji psihologija | Komentiraj

Resničnostni show WTI

V orga­ni­za­ciji Saxo banke je po vsem svetu leto dni pote­kalo tek­mo­va­nje v inve­sti­ra­nju, neke vrste resnič­no­stni show, ki ga je na posebni strani ves čas spre­mljal tudi časo­pis Finance. Šlo je za dejan­sko trgo­va­nje s pra­vim denar­jem (zače­tni vlo­žek naj­manj 5.000 EUR) in v mno­žici tek­mo­val­cev po vsem svetu je bilo tudi 59 Slovencev.
Objavljen je bil tudi v borza | Značka | Komentiraj

Psiha, obresti in delnice

Kratkoročna ban­čna vezava z več­kra­tnim podalj­ša­njem je bila dolgo časa eden od naj­bolj pri­lju­blje­nih nači­nov var­če­va­nja v Sloveniji. Sodeč po odzi­vih var­če­val­cev  v zadnjem času pa je kore­nito zni­ža­nje obre­stnih mer mar­si­komu dalo misliti. Pripisane obre­sti, ki ne dose­žejo niti učinka infla­cije v obdo­bju, so za neka­tere »poni­žu­joče nizke«. Včasih smo priča celo čustve­nim reak­ci­jam, [...]
Objavljen je bil tudi v borza | Značka , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x