Arhiv Kategorije: psihologija

Kdo so ti ljudje (3. del)

V prej­šnjih delih serije o teh­ni­kah pre­pri­če­va­nja (1. del, 2. del)  smo pre­gle­dali neka­tere prin­cipe, ki pove­čajo možnost uspe­šnega pre­pri­če­va­nja. V tem zadnjem delu pa ostane vidik, ki je vča­sih naj­po­memb­nejši: kdo nas pre­pri­čuje. Kot vemo iz vsak­da­njega življe­nja, je rezul­tat pre­pri­če­va­nja pogo­sto odvi­sen od tega, kakšne lastno­sti ima oseba, ki pre­pri­čuje. Največji spe­ci­a­li­sti za [...]
Objavljen je bil tudi v oglaševanje | Značka , | Komentiraj

Nauk borilnih veščin (2. del)

Kdaj pre­pri­če­va­nje deluje naj­bo­lje? Kadar pre­pri­če­va­lec svoje metode upo­rabi tako, da jih izvr­šuje kar objekt pre­pri­če­va­nja sam na sebi. Torej, ko ne upo­ra­blja lastne moči, pač pa izra­blja ener­gijo naspro­tnika, kot je — menda — odlika moj­strov borilne veščine aikido. Primer: Ena od druž­be­nih vre­dnot, ki je mar­si­komu zelo pomembna, je dosle­dnost ali kon­si­sten­tnost. Doslednost [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj

Tehnike prepričevanja (1.del)

Ena od pomemb­nih veščin, mar­si­kje celo nujna za poklicni uspeh, je spo­sob­nost pre­pri­če­va­nja. Cilj pre­pri­če­va­nja je doseči, da pre­pri­če­va­lec (subjekt) s komu­ni­ka­cijo doseže, da pre­pri­če­va­nec (objekt) ravna v skladu z inte­re­som subjekta. Najbolj raz­šir­jen način pre­pri­če­va­nja je osebna pro­daja, pri kateri pro­da­ja­lec želi svoje blago ali sto­ri­tev pro­dati kupcu in ta način pogo­sto nastopa tudi [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj

Dvignimo sidra (5. del)

V zadnjem delu serije o vedenj­skih finan­cah se ukvar­jamo z enim od naj­bolj pre­se­ne­tlji­vih poja­vov pri člo­ve­ko­vem odlo­ča­nju. Raziskovalca, ki sta ga prva pre­u­če­vala, Daniel Kahneman in Amos Tversky, sta ga poi­me­no­vala ancho­ring ali sidra­nje ali nave­za­nost na refe­renčno točko. Eden od naj­bolj zna­nih eks­pe­ri­men­tov, ki je ta pojav doka­zo­val, je bil nasle­dnji. Skupina anke­ti­ran­cev [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj

Iskanje večjega bedaka (4. del)

Tema prej­šnjega dela serije o vedenj­ski eko­no­miji je bila nagnje­nost člo­veka k pre­ti­rani samo­za­ve­sti ozi­roma opti­mizmu brez realne pod­lage. Tokrat pa se nave­zu­jemo na člo­ve­kovo inter­pre­ta­cijo pre­te­klo­sti in sicer z opa­ža­nji o pomnje­nju, spre­je­ma­nju in pre­so­ja­nju infor­ma­cij. Uporabljeni bodo pri­meri iz bor­zne prakse. V kaj ver­ja­memo in zakaj Kogar je pičila kača, se boji zvite vrvi. [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj

Usodna privlačnost številk (3. del)

Neutemeljeno posplo­še­va­nje Zamislimo si nasle­dnjo nalogo. Denimo, da želim v juniju odpo­to­vati na poči­tnice v kraj z lepim sonč­nim vre­me­nom. Na voljo imam mesto X in mesto Y, a o obeh imam le malo infor­ma­cij. Za mesto X sem dobil poda­tek, da je v vsa­kem od zadnjih treh let v juniju bilo lepo vreme. Za [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj

Strah pred izbiro (2. del)

Kateri zne­sek je vre­den več, tisoč evrov, ki jih imamo v goto­vini v denar­nici ali tisoč evrov, ki ležijo na našem ban­čnem računu? Vprašanje vse­buje skrito past. Če dodamo še tre­tjo možnost, jo bo večina bral­cev opa­zila. Tretji del vpra­ša­nja: Koliko pa si lahko kupimo s tistimi tisoč evri, ki jih sploh nimamo, ampak obsta­jajo [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj

Kaj so vedenjske finance (1. del)

Ena od stvari, ki se ji prak­tično nihče ne more izo­gniti v dana­šnjem svetu, je ukvar­ja­nje z denar­jem. Kako ga obra­čati in kako pame­tno pora­bljati? Kako pri­hra­niti dovolj za časovno odda­ljene finančne cilje? Katerim ovi­ram se je na tej poti treba izo­gi­bati? V šolah nas tega ne učijo. Izkušnje si nabi­ramo z napa­kami, lastnimi ali [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj

Poklicna iskrenost

V Gallupovi anketi iz leta 1998 so pro­sili ljudi, naj oce­nijo iskre­nost in etične norme ljudi v raz­lič­nih pokli­cih. Tabela kaže odsto­tek anke­ti­ran­cev, ki so oce­nili, kako visoko je ovre­dno­tena iskre­nost v pri­pa­dni­kov nave­de­nih poklicev:
Objavljeno v kategoriji psihologija | Komentiraj

Resničnostni show WTI

V orga­ni­za­ciji Saxo banke je po vsem svetu leto dni pote­kalo tek­mo­va­nje v inve­sti­ra­nju, neke vrste resnič­no­stni show, ki ga je na posebni strani ves čas spre­mljal tudi časo­pis Finance. Šlo je za dejan­sko trgo­va­nje s pra­vim denar­jem (zače­tni vlo­žek naj­manj 5.000 EUR) in v mno­žici tek­mo­val­cev po vsem svetu je bilo tudi 59 Slovencev.
Objavljen je bil tudi v borza | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x