Arhiv Kategorije: skladi

vzajemni skladi, investicijske družbe

So zreli za milostni strel?

Pred več kot dese­timi leti je neka­tere upra­vljavce slo­ven­skih vza­je­mnih skla­dov zajela bal­kan­ska evfo­rija. Začetki so bili tudi za nji­hove vla­ga­te­lje obetavni.
Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Izginuli vzajemni skladi, 3 leta pozneje

Po treh letih od prej­šnjega pre­gleda poglejmo spre­membe pri vza­je­mnih skla­dih v Sloveniji. Nekateri so izgi­nili, drugi se ime­nu­jejo dru­gače, tre­tji so  spre­me­nili nalož­beno poli­tiko. Le redki skladi so namreč dovolj kon­si­steno dobri, da doži­vijo visoko sta­rost v nespre­me­njeni obliki (nalož­beni usme­ri­tvi), pre­o­stali pa tako ali dru­gače uga­snejo in se za njimi izgubi sled.
Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Prenovljeni ključni dokument sklada

Po dol­gih letih in po zakon­skih spre­mem­bah zdaj tudi slo­ven­ski vza­je­mni skladi (in pod­skladi krov­nih skla­dov) dobi­vajo poso­do­bljene temeljne doku­mente, name­njene poten­ci­al­nim vla­ga­te­ljem. Pred petimi leti smo namreč ugo­ta­vljali, kako absur­dno dolgi so teda­nji »izvlečki pro­spek­tov« slo­ven­skih skla­dov, ki so imeli tudi preko 10 strani in bili polni nepo­memb­nih in slabo razu­mlji­vih podat­kov. Novi doku­ment [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Najskladi Mojih Financ in Banke Koper 2012

Tale naslov odraža dej­stvo, da je v leto­šnji izvedbi nagra­je­va­nja naj­bolj­ših vza­je­mnih skla­dov Banka Koper kot dis­tri­bu­ter skla­dov Franklin Templeton in Eurizon pome­tla s kon­ku­renco in pobrala več kot tre­tjino vseh nagrad. Metodologijo oce­nje­va­nja še naprej raz­vi­jata Samo Lubej in Jan Koradin, medij­ski spon­zor pa ostaja revija Moje Finance.
Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Ali je vredno toliko kot nekoč?

Institucionalni lastniki pre­mo­že­nja so se vča­sih pri­si­ljeni soo­čiti z ugo­to­vi­tvijo, da je neka naložba vre­dna manj kot prej, in zni­žati vre­dnost tudi v svo­jih poslov­nih knji­gah. Po koli­čini je to naj­bolj aktu­alno pri nepre­mič­ni­nah, kjer se banke na vso moč tru­dijo novo, nižje ovre­dno­te­nje odlo­žiti čim dlje v pri­ho­dnost. Nekaj časa so tako rav­nali tudi [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Niste vi za te stvari

Krekovcem finance nika­kor ne gredo od rok. Že pred sko­raj 10 leti so naj­prej izgu­bili Krekovo banko (ki zdaj uspe­šno deluje v sku­pini Raiffeisen), potem je uga­snila Krekova zava­ro­val­nica. Pidovska hol­dinga Zvon Ena in Zvon Dva že nekaj časa z raznimi mane­vri odla­gata neiz­o­gibni ste­čaj, naza­dnje pa je pod­le­gla Krekova družba za upra­vlja­nje skla­dov. Njen [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Izrečenih kazni ne morejo skrivati

Eden od neo­bi­čaj­nih zakon­skih pred­pi­sov je tisti, ki slo­ven­skim druž­bam za upra­vlja­nje zapo­ve­duje, da same na svo­jih sple­tnih stra­neh obja­vijo, kadar jim nji­hov nad­zor­nik (Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev) izreče prav­no­močno kazen zaradi stor­je­nega pre­kr­ška. Neobičajen je zato, ker ta določba ne velja za banke in zava­ro­val­nice, ki lahko take zadeve, kadar se pri­pe­tijo med [...]
Objavljen je bil tudi v nadzorniki | Komentiraj

Kriza premešala karte med skladi

Slovenski inve­sti­cij­ski skladi so bili pred krizo pre­cej večji kot danes. Podatke o tem, koliko sred­stev so dzuji upra­vljali na dan 31.12. 2007, je marca 2008 je zbrala revija Kapital. Takratna čista vre­dnost sred­stev, ki je vklju­če­vala tako vza­je­mne sklade kot ide (inve­sti­cij­ske družbe) je pri­ka­zana v nasle­dnji tabeli:
Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Uradna tečajnica, kaj je to

Nadaljujem temo od prej­šnjič. Kot že ome­njeno, mediji pojma »ura­dna tečaj­nica vza­je­mnih skla­dov« ne poznajo. Tabele s teko­čimi podatki skla­dov pač sesta­vijo po željah svo­jih bral­cev in vanje uvr­stijo tiste podatke, ki so zanje zani­mivi, vključno z ratingi ozi­roma oce­nami. Tole spo­daj je pri­mer iz nem­ške revije:
Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Eno ocenjevanje preveč, ali kar vsa?

Najprej je v začetku leto­šnjega leta je slo­ven­ske družbe za upra­vlja­nje skla­dov raz­bu­rilo pode­lje­va­nje zvez­dic revije Moje Finance, v juniju pa je sodu izbilo dno novo izbi­ra­nje naj­boljše DZU, ki se ga je lotila ekipa iz bor­zne hiše Moja del­nica. Ta tema, ki že več let buri duhove, je 13 čla­nic Združenja ZDU-GIZ tokrat pod­žgala [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x