Arhiv Kategorije: zavarovanje

premoženjsko zavarovanje, osebno zavarovanje

Preskočite čakalno vrsto z AS-om

V tem blogu smo že govo­rili o zava­ro­va­nju za kri­tje samo­plač­ni­ških zdra­vstve­nih sto­ri­tev, ki jih ponu­jata zava­ro­val­nici Vzajemna (sep­tem­ber 2015) in Triglav (decem­ber 2015). Nekaj podob­nega ima tudi tre­tja zdra­vstvena zava­ro­val­nica Adriatic Slovenica (AS), ki takole nago­varja poten­ci­alne stranke: Vabimo vas k skle­ni­tvi zava­ro­vanj SPECIALISTI,  SPECIALISTI PLUS in ZDRAVILA, kate­rih ključna pred­nost je ta, da [...]
Objavljen je bil tudi v zdravstvo | Značka | Komentiraj

Hitro do zdravnika, vendar z doplačilom

Pred časom sem v pri­spevku Napoved pri­ho­dno­sti v zdra­vstvu? spra­še­val, ali zava­ro­val­nica Vzajemna meni, da bo v pri­ho­dnje vsak potre­bo­val posebno zava­ro­va­nje, če bo hotel do spe­ci­a­li­sta v nor­mal­nem času (ozi­roma se izo­gniti pre­dol­gim čakal­nim dobam v javno finan­ci­ra­nem zdra­vstvu). Očitno se z Vzajemno stri­nja tudi Triglav, ki ponuja kon­ku­renčni pro­dukt: Vzajemna ima Zdravstveno polico, [...]
Objavljen je bil tudi v zdravstvo | Značka | Komentiraj

Zavarovanje homeopatskih zdravil AS

V pet­naj­stih letih, odkar pišem o zava­ro­val­ni­ških pro­duk­tih, je tale naj­bolj čuda­ški doslej: Adriatic-Slovenica (AS) po novem ponuja zava­ro­va­nje za kri­tje stro­škov home­o­pat­skih zdra­vil. Tokrat pustimo ob strani vse­bino, ob kateri nam lahko pride na misel, da ute­gnejo pod­je­tni kopr­ski raz­vi­jalci zava­ro­vanj nasle­dnje leto trgu ponu­dili še zava­ro­va­nje za pla­čilo vede­že­valk ali jasno­vid­cev.  Tudi teh­ni­ka­lije [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Napoved prihodnosti v zdravstvu?

Pred časom je zava­ro­val­nica Vzajemna nao­koli poši­ljala rekla­mne letake za skle­ni­tev nji­ho­vega novega zava­ro­va­nja, ki ga ime­nu­jejo kar Zdravstvena polica. Vsebinsko gle­dano gre pri tem zava­ro­va­nju za pre­ska­ko­va­nje čakal­nih dob, ki so, kot vemo,  pri raznih spe­ci­a­li­stič­nih zdra­vstve­nih sto­ri­tvah pre­cej dolge. Je to dobra novica ali pa jo morda lahko razu­memo tudi kot napo­ved, da [...]
Objavljen je bil tudi v zdravstvo | Značka | Komentiraj

Zavarovalni agent s tehtnico v aktovki

Pred nekaj leti smo domne­vali, da bo prej ali slej tudi k nam pri­šla zava­ro­val­ni­ška pra­ksa, da bodo pri izra­čunu pre­mije življenj­skega zava­ro­va­nja (ŽZ) upo­šte­vali  tele­sno težo zava­ro­vanca. To se je zdaj pri neka­te­rih slo­ven­skih zava­ro­val­ni­cah že uresničilo.
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Enakopravnost ženskam škodi

Nedavno sem se tu v blogu čudil, da nobena zava­ro­val­nica razen NLB Vite ne pro­pa­gira žen­skam skle­ni­tve življenj­ske zava­ro­va­nja še pred neiz­o­gibno podra­ži­tvijo. V zadnjih tednih pred uve­lja­vi­tvijo novih ceni­kov se to vse­eno dogaja. Zavarovalnica Tilia žen­ske pro­vo­cira s spo­ro­či­lom, da jih žal ne more zava­ro­vati pred enakopravnostjo.
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Tokrat manjka 46-letni Miran

‘…Tokrat med nami manjka 46-letni Miran. Doma okreva po ope­ra­ciji raka na pro­stati. Po moško pre­naša naporno zdra­vlje­nje. Zato pa ženo Dragico toliko bolj skrbi, kaj bo z otroki in kre­diti. Že sedaj jim gre bolj na tesno.’
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | 7 Komentarji

Jamstvo nespremenjenih tabel smrtnosti je dobra stvar

Tabele smr­tno­sti (vča­sih ime­no­vane tudi tablice smr­tno­sti ali umr­lji­vo­sti) so pomembna stvar pri življenj­skih zava­ro­va­njih (ŽZ). Gre za seznam šte­vilk (fak­tor­jev) za raz­lične sta­ro­sti oseb (zava­ro­van­cev), iz kate­rih zava­ro­val­nica izra­čuna, koliko znaša tisti del pre­mije, ki krije nevar­nost smrti zava­ro­vanca. Poenostavljeno pove­dano, od tega, katere tablice smr­tno­sti so v upo­rabi, je odvi­sno, koli­kšno pre­mijo boste [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Pocenitev zavarovanj zaradi uniseks tarif

Nadaljevanje teme od zadnjič: tudi tuji mediji se težko doko­pljejo do kon­kre­tnih izra­ču­nov, kaj bo zapo­ve­dana ize­na­či­tev zava­ro­val­ni­ških pre­mij za moške in žen­ske v Evropi dejan­sko pome­nila v šte­vil­kah. Nemška agen­cija Morgen & Morgen je vse­eno uspela pri­pra­viti primerjavo.
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | 1 Komentar

Še nekaj mesecev je časa

Pred časom sem se že zgra­žal nad bizarno odlo­či­tvijo evrop­skega sodi­šča, ki je poli­tično ide­o­lo­gijo posta­vilo nad pra­stare teme­lje zava­ro­val­ni­škega posla (tukaj in tukaj). Zdaj se bliža rok za uve­lja­vi­tev spre­memb, ki jih je sodi­šče zava­ro­val­ni­cam zapo­ve­dalo. Te spre­membe bodo neka­tera zava­ro­va­nja podra­žila žen­skam, druga pa moškim.
Objavljen je bil tudi v nakupovanje | Značka | 2 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x