Arhiv Kategorije: zdravstvo

Imate raje javno zdravstvo ali dostopno zdravstvo?

Moja izbrana osebna zdrav­nica in zoboz­drav­nica sta zaseb­nici s kon­ce­sijo. K njima hodim že dolga leta in sem s sto­ri­tvami in obrav­navo zelo zado­vo­ljen. Vsakokrat, ko eno ali drugo obi­ščem — še pose­bej pa v času obli­ko­va­nja nove vlade, ko se pra­vi­loma obudi raz­prava o zdra­vstveni reformi — se spo­mnim na gla­sne lobi­stične sku­pine — [...]
Objavljeno v kategoriji zdravstvo | Značka , | Komentiraj

Vzporedni svet slovenskega zdravstva

Ni bolj nazor­nega pri­kaza, kako glo­boko je zabre­del zdra­vstveni sis­tem, kot je odlo­mek iz pet­ko­vega članka Milene Zupanič v Delu: Zdravstvena bla­gajna sicer nima finanč­nih težav, saj je za toliko zni­žala cene zdra­vstve­nih sto­ri­tev, da jih ne more imeti…Zdravstvena bla­gajna (ZZZS) veliko opra­vlje­nega dela bol­ni­šni­cam ne plača. Položaj bol­ni­šnic pa bi bil še bistveno slabši, če ne [...]
Objavljeno v kategoriji zdravstvo | Komentiraj

Medikalizacija tudi v pravu

Ko v dnev­nem časo­pisu pre­be­remo, da se raz­vpi­temu obto­žencu iz afere Čista lopata ni bilo treba ude­le­žiti pre­do­brav­nav­nega naroka, ker po mne­nju psi­hi­a­trov »ni spo­so­ben smi­sel­nega pogo­vora«, se spo­mnimo na nepri­ča­ko­vano veliko vlogo medi­cin­skih odpust­kov v sodnih postopkih.
Objavljen je bil tudi v politika | Značka , , , | 1 Komentar

Bi kupili informacije o sebi ali svojem otroku?

Na slo­ven­skem trži­šču že nekaj časa delu­jejo pod­je­tja, ki posa­me­zni­kom ponu­jajo t.i. osebno genet­sko ana­lizo. Pri tem se posta­vlja nekaj vpra­šanj z etič­nega in prav­nega vidika varo­va­nja zaseb­no­sti. Komercialna gene­tika se v večini pri­me­rov osre­do­toča na sta­ti­stično oceno tve­ga­nja za kom­ple­ksne bole­zni. Testiranec torej kot rezul­tat dobi oceno, ali je za dolo­čeno bole­zen bolj dovze­ten [...]
Objavljen je bil tudi v nakupovanje | Značka , | Komentiraj

Genetske analize na slovenskem trgu

Nadaljevanje teme od prej­šnjič. Ponudniki komer­ci­al­nih genet­skih ana­liz na slo­ven­skem trgu se med seboj tudi neko­liko raz­li­ku­jejo. Nekatere raz­like in podob­no­sti med njimi so zbrane v spo­dnji tabeli.
Objavljen je bil tudi v zavarovanje | Značka | 2 Komentarji

Ženski rak in zavarovalništvo

Pred krat­kim je zava­ro­val­nica Adriatic Slovenica ponu­dila posebno zdra­vstveno zava­ro­va­nje Ona AS, prvo te vrste v Sloveniji. Gre za zava­ro­va­nje tve­ga­nja, da zbo­limo za rakom. Ta zava­ro­valni pro­dukt ima poten­cial: sta­ti­stiki pra­vijo, da bo otrok, rojen leta 2007, do svo­jega 75. leta za rakom zbo­lel s polo­vično ver­je­tno­stjo, če je moški, in s tre­tjin­sko, če [...]
Objavljen je bil tudi v zavarovanje | Značka | Komentiraj

Kdo pije in kdo plača v zdravstvu

Problematika zdra­vstva je zaradi odpo­ve­do­va­nja dežur­stev zdrav­ni­kov spet zelo aktu­alna. Ker se v jav­nem zdra­vstvu obrne preko 2 mili­jardi letno, je tule nekaj sta­ti­stič­nih podat­kov o tem, od kod v zdra­vstvo denar pri­haja in kam gre ter koliko dežur­stva sta­nejo. Vir je poslovno poro­čilo ZZZS za leto 2009.
Objavljen je bil tudi v ekonomija | 2 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x