GURS evidenca trga nepremičnin

 

Država že nekaj časa beleži vse kupo­pro­dajne posle z nepre­mič­ni­nami in izgra­juje evi­denco trga nepre­mič­nin. Po zakon­skem poo­bla­stilu to počne Geodetska uprava RS, ki so ji podatke dol­žni posre­do­vati nepre­mič­nin­ske agen­cije, notarji, davčna uprava in občine ter upravne enote. Ker smo prak­tično vsi v nekem življenj­skem obdo­bju poten­ci­alni ude­le­ženci nepre­mič­nin­skega trga (četudi le naje­mnega), so to za jav­nost zani­mivi podatki, ki jih GURS tudi pri­ka­zuje na svo­jem sple­tnem pro­stor­skem por­talu. Toda ta javni pri­kaz je na meji uporabnosti.


Na ome­nje­nem por­talu se da podatke pre­gle­do­vati samo posa­mično in samo po zemlje­vidu. Zemljevida se ne da dovolj pri­bli­žati (na pri­mer do nivoja ulice) in podatki o posa­mični tran­sak­ciji so never­je­tno skopi — glede na to, kaj vse v bazi imajo, ven­dar na spletu ne pri­ka­žejo. Filtriranje tran­sak­cij je pov­sem osnovno, iska­nje nepre­mič­nin pa samo do nivoja nase­lja. Seveda pa ti podatki,  zbrani za namen pove­če­va­nja tran­spa­ren­tno­sti nepre­mič­nin­skega trga, ne morejo biti GURS-ova poslovna skriv­nost in lahko zanje vsakdo zaprosi po zakonu o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja. Jaz sem to nare­dil avgu­sta 2011 in v spo­dnji tabeli je nekaj pisa­nja o tem.

 

Datum Dokument Opis
16.11.2010 Slovenski dohodki, nem­ške cene stanovanj Mini pri­mer­java cen sta­no­vanj v Sloveniji in Nemčiji
30.03. 2011 Letno poro­čilo 2010 Letno poro­čilo o slo­ven­skem nepre­mič­nin­skem trgu za leto 2010 (GURS)
22.06. 2011 Neprodane novo­gra­dnje po Sloveniji 2011 (razen Ljubljane) Seznam nepro­da­nih nepre­mič­nin, ki ga je obja­vila Delova pri­loga Deloindom.
23.06.2011 Neprodane novo­gra­dnje v Ljubljani 2011 Seznam nepro­da­nih nepre­mič­nin, ki ga je obja­vila Delova pri­loga Deloindom.
20.09. 2011 Koliko naje­mnin je vre­dna nepremičnina Tržno raz­merje med pro­dajno vre­dno­stjo sta­no­va­nja in naje­mnino zanj
29.09.2011 Ločevanje zrnja od plev v nepre­mič­nin­ski statistiki Komentar v reviji Pravna pra­ksa št. 32/2011
25.10. 2011 Evidenca trga nepre­mič­nin, pri­kaz V1.0 Pridobivanje podat­kov o tran­sak­ci­jah v Ljubljani po Zakonu o dostopu do infor­ma­cij jav­nega značaja
27.10. 2011 Seznam pro­da­nih sta­no­vanj v Ljubljani Vse kupo­pro­dajne tran­sak­cije s sta­no­va­nji (deli več­sta­no­vanj­skih stavb) na obmo­čju mestne občine Ljubljana v letih 2009 in 2010
02.11. 2011 Prodaja sta­no­vanj po geo­graf­skih obmo­čjih zno­traj Ljubljane Šte­vilo poslov in pov­prečne cene pro­da­nih sta­no­vanj po kata­str­skih obči­nah v Ljubljani
24.11. 2011 Po novem vpo­gled tudi v naje­mnine in novogradnje Čez leto dni pride uči­nek nedavno spre­jete zakon­ske novele
29.12. 2011 Kaj moramo vedeti ob objavi podat­kov o pri­pi­sani vre­dno­sti nepremičnin GURS je na sple­tni strani javno obja­vil oce­njene vre­dno­sti (sko­raj) vseh slo­ven­skih nepremičnin
20.1. 2012 Kako dobre so GURS-ove ocene naših nepremičnin Primerjava GURS-ovih posplo­še­nih tržnih vre­dno­sti z dejan­skimi dose­že­nimi cenami lju­bljan­skih stanovanj
marec 2012 GURS poroča v članku v Geodetskem vestniku 56/1 (2012) Cene sta­no­vanj v Sloveniji
1.8.2012 Trgoskop z napako Koliko je lukenj v podat­kih, ki jih na voljo daje Geodetski inšti­tut v apli­ka­ciji Trgoskop

.

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x