PZZ prostovoljno zdravstveno zavarovanje


Dopolnilno zdra­vstveno zava­ro­va­nje, ime­no­vano tudi pro­sto­voljno zdra­vstveno zava­ro­va­nje (PZZ), v Sloveniji obstaja že dolgo. Pomembno je zato, ker zadeva vsa­ko­gar od nas, pa tudi, ker se v njem pre­taka ogro­mno denarja, okoli 400 mili­jo­nov evrov vsako leto. Prav zato, ker gre za velik kup denarja, nad kate­rim vča­sih ni dovolj nad­zora, so se v pre­te­klem dese­tle­tju doga­jale razne afere, ki so pri­pe­ljale celo do pri­silne uprave v naj­ve­čji tovr­stni zava­ro­val­nici Vzajemni.


Ker tale blog sem in tja naleti tudi  tudi pro­ble­ma­tiko financ v zdra­vstvu, je tukaj obja­vlje­nih nekaj doku­men­tov o raz­lič­nih ide­jah refor­mi­ra­nja zdra­vstve­nega sistem.

Datum Dokument Opis
23.03. 2007 Uradni opo­min Evropske komisije Opomin EK v zvezi z neiz­pol­nje­va­njem obve­zno­sti na pod­lagi Prve in Tretje direk­tive o neži­vljenj­skem zavarovanju
25.06. 2009 Dodatni pisni opo­min Evropske komi­sije za krši­tev št. 2006/4624 Kršitve člena 56 Pogodbe ES ter Prve in Tretje direk­tive o neži­vljenj­skem zavarovanju
18.03. 2010 Drugi doda­tni opo­min Evropske komi­sije za krši­tev št. 2006/4624 Kršitev čle­nov 56 in 63 Pogodbe o delo­va­nju Evropske unije ter Prve in Tretje direk­tive o neži­vljenj­skem zavarovanju
30.09. 2010 Obrazloženo mne­nje Evropske komi­sije za krši­tev št. 2006/4624 Komisija vztraja, da Slovenija krši dve evrop­ski direk­tivi in Pogodbo o delo­va­nju Evropske unije
22.11. 2010 Odgovor Vlade RS Evropski komisiji Odgovor Vlade RS Evropski komi­siji v pred­so­dnem postopku na obra­zlo­ženo mne­nje EK zaradi nepo­pol­nega in nepra­vil­nega pre­nosa Direktive Sveta 73/239/EGS, Direktive Sveta 92/49/EGS v pravni red Republike Slovenije ter neiz­pol­ni­tve obve­zno­sti iz čle­nov 56 in 63 Pogodbe o delo­va­nju Evropske unije.
13.12. 2010 Robert Sraka (Vzajemna):  Zdravstveno zava­ro­va­nje za sta­rost — danes in jutri /…/ »Ali lahko torej zava­ro­val­ni­ški stro­kov­njaki o dopol­nil­nem zdra­vstve­nem zava­ro­va­nju sploh kaj »nepri­stran­sko« povejo, ali je vse v domeni poli­tike (in zdravnikov)?«
16.02. 2011 MZ: Nadgradnja zdra­vstve­nega sis­tema do leta 2020 Predlog zdra­vstvene reforme ozi­roma nad­gra­dnje sis­tema do leta 2020
19.02. 2011 Dnevnik: Reforma, ki ne želi uspeti Čla­nek nek­da­njega zdra­vstve­nega mini­stra dr. Dušana Kebra, ki je nekoč neu­spe­šno posku­šal refor­mi­rati zdravstvo
26.02. 2011 Delo: Pot, ki smo jo zari­sali, bo dolga deset let Intervju z mini­strom za zdravje Dorjanom Marušičem
14.03. 2011 Dopolnilno zdra­vstveno zava­ro­va­nje in zdra­vstvena reforma Zbornik pri­spev­kov Slovenskega zava­ro­val­nega združenja
20.06. 2011 Delo: Zalet v pre­pad nam je vzel 1,4 mili­jarde evrov Čla­nek sve­to­valca za javni sek­tor Janeza Tršana
01.08. 2011 Dnevnik: Za bol­nika ne bo drago zdravje, pač pa bo draga država Čla­nek dr. Maksa Tajnikarja in dr. Petre Došenović Bonča
02.08. 2011 Finance: Financiranje zdra­vstve­nih sis­te­mov in (ne)solidarnost slo­ven­skega sistema Čla­nek mag. Alenke Šik  in Dušana Čebo­hina iz zava­ro­val­nice Adriatic Slovenica
07.09. 2011 Delo: Čigava je stroka, ki odloča o nadgradnji Čla­nek sve­to­valca za javni sek­tor Janeza Tršana
14.2. 2014 FIDES: Strateške usme­ri­tve slo­ven­skega zdra­vstva za izhod iz krize Zdravniška zbor­nica Slovenije, Slovensko zdrav­ni­ško dru­štvo, sin­di­kat FIDES, Strokovno zdru­že­nje zaseb­nih zdrav­ni­kov in zoboz­drav­ni­kov Slovenije
17.1. 2015 Delo: Zakaj sis­tem ne deluje in zakaj se vedno znova poja­vljajo isti problemi Čla­nek nek­da­njega finanč­nega mini­stra Marka Kranjca o zdra­vstveni reformi
21.2. 2015 Delo: Reforma, ki se že dolgo rojeva, a se ne more roditi Čla­nek dol­go­le­tnega funk­ci­o­narja na ZZZS, dr. Martina Totha o pre­dlo­gih Marka Kranjca
7.3. 2015 Delo: Zdravstveni sis­tem je dober, a se ne uresničuje? Odgovor Marka Kranjca Martinu Tothu.
14.3. 2015 Delo: Zdravstvena reforma v treh točkah Odgovor dr. Matjaža Zwittra Marku Kranjcu in Martinu Tothu.
15.6. 2015 MZ: Resolucija o naci­o­nal­nem planu zdra­vstve­nega var­stva 2015 — 2025 Predlog za javno raz­pravo (Ministrstvo za zdravje)
8.1. 2016 MZ: Analiza zdra­vstve­nega sistema Sodelovanje MZ z Evropskim ura­dom SZO in Observatorijem za zdra­vstvene sis­teme in politike
23.9. 2016 Delo: Javno, zasebno ali državno zdravstvo Čla­nek dr. Maksa Tajnikarja o virih finan­ci­ra­nja zdra­vstva in iska­nju manj­ka­jo­čih 400 mio EUR letno
10.12. 2016 Delo: Normativi, stan­dardi, sis­temi plač in gospo­dar­ske družbe za povrh Čla­nek dr. Maksa Tajnikarja ob zah­te­vah FIDES-a
16.12. 2016 TV Slovenija: EkstraVisor Novinarski raz­i­sko­valni pro­jekt TV Slovenija o naba­vah v jav­nem zdravstvu
4.2. 2017 Dnevnik: Iluzije, da ne bomo plačevali Čla­nek dol­go­le­tnega funk­ci­o­narja na ZZZS, dr. Martina Totha o pre­dlo­gih mini­strice za zdravje
9.3. 2017 Časnik: O libe­ralni reformi zdravstva Intervju s pred­se­dni­kom uprave zava­ro­val­nice Vzajemna
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x