ZDIJZ

Zakon o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja (ZDIJZ) smo dobili leta 2003. Ta zakon daje drža­vlja­nom pra­vico do vpo­gleda v večino podat­kov z delov­nega podro­čja orga­nov izvr­šne, zako­no­dajne in sodne obla­sti ter dru­gih organov-zavezancev, ki imajo javna poo­bla­stila ali pora­bljajo dav­ko­pla­če­val­ski denar.

 

Eno od prvih vlog za vpo­gled v podatke po tem zakonu sem vlo­žil marca 2003 na Agencijo za trg vre­dno­stnih papir­jev (ATVP) in sicer v zvezi z zapi­sniki odlo­či­tev nji­ho­vega stro­kov­nega sveta med leti 1995 in 2002. Vloga je bila več­krat zavr­njena; kot se je po 8 letih mle­tja sodnih mli­nov izka­zalo, neu­pra­vi­čeno. Spodaj zbrani doku­menti pri­ka­zu­jejo kro­no­lo­gijo tega pro­cesa, ki je tra­jal do izro­či­tve zapro­še­nih podat­kov janu­arja 2011.

 

Iz njih je raz­vi­dno, kakšne razno­vr­stne argu­mente je ATVP v teh letih nava­jala, da bi se izo­gnila izro­či­tvi doku­men­tov, ter kako so Informacijski poo­bla­šče­nec in sodi­šča njene argu­mente zavra­čala.  ATVP si je, ravno zaradi te zadeve, celo izpo­slo­vala spre­membo zako­no­daje, ki naj bi ga izlo­čila iz dosega ZDIJZ in ga obva­ro­vala pred zah­te­vami za vpo­gled v podatke (6. odsta­vek 488. člena Zakona o trgu finanč­nih instru­men­tov, Ur.l.RS 67/2007). Ta spre­memba je bila po nekaj letih z novelo zakona spet izničena.


Datum Dokument Opis
29.03. 2003 Vloga za vpo­gled v infor­ma­cije jav­nega značaja Prosilec pošlje vlogo na ATVP za vpo­gled v podatke jav­nega zna­čaja — zapi­snike stro­kov­nega sveta
14.05. 2003 Odločba ATVP ATVP v celoti zavrne zah­tevo za vpogled
26.05. 2003 Pravica do infor­ma­cij in logika birokratov Čla­nek, s kate­rim sem zavr­ni­tev moje vloge dne 26. maja 2003 komen­ti­ral v Financah.
02.06. 2003 Pritožba pro­silca na Pooblaščenca Prosilec se na zavr­njeno zah­tevo pri­toži Pooblaščencu za dostop do infor­ma­cij jav­nega značaja
23.09. 2003 Odločba Pooblaščenca Pooblaščenec ugodi pro­sil­čevi pritožbi
30.09. 2003 Tožba ATVP na Upravno sodišče ATVP vloži tožbo za odpravo odločbe Pooblaščenca za dostop do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja na Upravno sodi­šče RS
23.03. 2005 Sodba Upravnega sodi­šča RS Upravno sodi­šče ugodi tožbi in vrne zadevo Pooblaščenki v ponovno odločanje
06.06. 2005 Ponovna odločba Pooblaščenca Pooblaščenec za dostop do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja ponovno odpravi odločbo ATVP in vrne zadevo organu v ponovno odločanje
05.07. 2005 Ponovna tožba ATVP na Upravno sodišče ATVP toži Pooblaščenca za odpravo popra­vljene odločbe
03.12. 2008 Ponovna sodba Upravnega sodišča Upravno sodi­šče zavrne tožbo ATVP in potrdi izpod­bi­jano odločbo Pooblaščenca
08.01. 2009 Sklep ATVP ATVP tokrat pro­sil­čevo vlogo iz leta 2003 zavrže, ker se je vmes spre­me­nila zakonodaja
26.01. 2009 Pritožba pro­silca na Informacijskega pooblaščenca Prosilec vloži pri­tožbo zoper molk organa, ki ni izdal odločbe
20.02. 2009 Ponovni sklep ATVP ATVP zavrže tudi pri­tožbo pro­silca zoper prej­šnji sklep o zavrženju
21.07. 2009 Odločba Informacijskega pooblaščenca Informacijski poo­bla­šče­nec raz­ve­ljavi oba sklepa ATVP po nad­zor­stveni pravici
20.08. 2009 Ponovna tožba ATVP na Upravno sodišče ATVP vloži tožbo na Upravno sodi­šče za odpravo odločbe Pooblaščenke in tokrat še zah­tevo za zača­sno odredbo, češ da Agenciji grozi težko popra­vljiva nema­te­ri­alna škoda
26.08. 2009 Sklep Upravnega sodišča Upravno sodi­šče zavrže tožbo ATVP in njeno zah­tevo za zača­sno odredbo
03.09. 2009 Sklep Upravnega sodišča Upravno sodi­šče zavrne pri­tožbo ATVP na svoj prej­šnji sklep
07.09. 2009 Tožba ATVP na Vrhovno sodišče ATVP se pri­toži na Vrhovno sodi­šče zoper sklep Upravnega sodi­šča RS
04.11. 2010 Sklep Vrhovnega sodišča Vrhovno sodi­šče zavrne pri­tožbo ATVP in potrdi izpod­bi­jani sklep Upravnega sodišča
29.12. 2010 Končna odločba ATVP ATVP izda vse­bin­sko odločbo od del­nem dostopu do infor­ma­cij jav­nega značaja
07.01. 2011 Prosilec prejme  zah­te­vane podatke, z odstra­nje­nimi deli, ki pred­sta­vljajo izjeme od načela javnosti

.

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x