Civilizacija — Ferguson

 

Založnik o knjigi

 

Civilizacija — kako so vre­dnote Zahoda osvo­jile svet

 

Civilizacija - FergusonV Civilizaciji, ambi­ci­o­zni druž­beno anga­ži­rani mono­gra­fiji, skuša bri­tan­ski zgo­do­vi­nar Niall Ferguson raz­vo­zlati pogo­sto zasta­vljeno vpra­ša­nje: kateri so tisti razlogi, ki so pri­ve­dli do pre­vlade zaho­dne civi­li­za­cije nad osta­lim sve­tom v rela­tivno krat­kem času od leta 1500 pa do dana­šnjih dni. Vzpon Zahoda avtor ana­li­zira skozi šest pogla­vij, ki jih hkrati sma­tra za glavne razloge nje­gove prevlade.

 

Vrednote, tudi apli­ka­cije, kot jim pravi Ferguson, ki so omo­go­čile pre­vlado Zahoda, so bile:

 

 

 

 

 

  • kon­ku­renca; Evropa je bila poli­tično raz­dro­bljena in zno­traj vsake monar­hije ali repu­blike so za boljši polo­žaj tek­mo­vale šte­vilne pravne entitete;
  • znan­stvena revo­lu­cija; vsa naj­po­memb­nejša odkri­tja 17. sto­le­tja v mate­ma­tiki, astro­no­miji, fiziki, kemiji in bio­lo­giji, so se zgo­dila v zaho­dni Evropi;
  • vla­da­vina prava in pred­stav­ni­ška oblast; v angle­ško govo­re­čem svetu se je raz­vila opti­malna druž­bena in poli­tična ure­di­tev, ki je teme­ljila na spo­što­va­nju zasebne lastnine in na pra­vici do zastop­stva lastni­kov pre­mo­že­nja v izvo­lje­nih zako­no­daj­nih telesih;
  • sodobna medi­cina; sko­raj vsi glavni dosežki 19. in 20. sto­le­tja v zdra­vstveni negi, vključno z obvla­da­njem trop­skih bole­zni, so bili rezul­tat dela zaho­dnih Evropejcev in Severnoameričanov;
  • potro­šni­ška družba; ta je indu­strij­ski revo­lu­ciji omo­go­čila razvoj tam, kjer sta bili na voljo tako ponudba teh­no­lo­gij, ki so izbolj­še­vale sto­ril­nost, kot tudi pov­pra­še­va­nje po več, bolj­ših in cenej­ših izdel­kih, začenši z bom­ba­žnimi oblačili;
  • delovna etika; Zahodnjaki so prvi pove­zali eks­ten­zivno in inten­zivno delo z viš­jimi sto­pnjami var­če­va­nja, kar je omo­go­čilo aku­mu­la­cijo kapitala.

 

 

 

Knjiga Civilizacija je zgodba o razvoju in pre­vladi zaho­dne civi­li­za­cije v zadnjih pet­sto letih, v kateri lahko vse­skozi opa­zu­jemo, kako je pre­o­sta­nek sveta posto­poma začel kopi­rati in pre­vze­mati teh šest načel. Civilizacijo, po kateri je bila posneta tudi doku­men­tarna tele­vi­zij­ska serija, so šte­vilni kri­tiki ozna­čili za naj­po­memb­nejšo zgo­do­vin­sko knjigo zadnjih nekaj let (ogled na YouTubu).

 

NIALL FERGUSON (1964, sple­tna stran) je več­krat nagra­jeni bri­tan­ski zgo­do­vi­nar in pre­da­va­telj na har­vard­ski uni­verzi (ob tem sode­luje tudi s pre­sti­žnima in ugle­dnima uni­ver­zama Oxford in Stanford), ki se je spe­ci­a­li­zi­ral za podro­čji eko­nom­ske in poli­tične zgo­do­vine. Je avtor šti­ri­naj­stih stro­kov­nih knjig, ki veči­noma pose­gajo na podro­čje kul­turne in eko­nom­ske zgo­do­vine zaho­dne civi­li­za­cije, med dru­gim Imperij (2003, o vzponu angle­škega impe­rija), Kolos (2004, o vzponu in zatonu Amerike) in Vzpon denarja (2008, o finančni zgo­do­vini sveta). Poleg tega je tudi kolu­mnist in redni pisec član­kov za pri­znane sve­tovne časo­pise in revije, kot sta Time in Newsweek. Po petih nje­go­vih knji­gah so bile posnete doku­men­tarne TV serije, Civilizacijo, ki je prvi pre­vod nje­go­vega dela v slo­ven­ščino, pa sma­trajo za nje­govo naj­boljše delo doslej.

 

NADALJEVANJE: Odlomek iz knjige o pomenu Karla Marxa za zaho­dno civilizacijo.

 

NADALJEVANJE: Irena Šta­u­do­har v Delovi Sobotni pri­logi o knjigi piše v članku Ali Zahod zahaja?, 30. 10. 2014

 

NADALJEVANJE: Marcel Šte­fan­čič, jr. v Mladini o knjigi piše v članku Ubijalske apli­ka­cije, 24. 10. 2014

 

NADALJEVANJE: Jožica Grgič v Delovih Književnih listih v članku Knjiga tedna: Civilizacija, 25. 11. 2014

 

NADALJEVANJE: Mojca Pišek v Dnevniku v članku Zaljubljeni v goreče impe­rije, 17. 12. 2014

 

Civilizacija — kako so vre­dnote Zahoda osvo­jile svet (Niall Ferguson)

 

Izvirnik: Civilization — The West and the Rest

 

Prevod: Sandi Kodrič

 

Urejanje: Samo Rugelj

 

Založba: UMco, 2014

 

Zbirka: Angažirano

 

Knjiga je izšla s finančno pod­poro JAK RS.

 

mehka vezava, 503 str.

 

Mere: 21x15 cm, 640 g

 

ISBN: 978–961-6954–05-1

 

Opis knjige na sple­tni strani založbe z možno­stjo nakupa po posebni sple­tni ceni (-10%)

 

.

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x