David in Goljat — Gladwell

 

Založnik o knjigi

 

David in Goljat: out­si­derji, nepri­la­go­jenci in ume­tnost boja z velikani

 

David in GoljatGladwell (1963, sple­tna stran) je že dese­tle­tje eden naj­bolj zna­nih publi­ci­stov na svetu (za zna­me­nito revijo The New Yorker piše že od leta 1996), ki v svo­jih knji­gah z izje­mnim pri­po­ve­dnim talen­tom kom­bi­nira izsledke iz soci­o­lo­gije, eko­no­mije in psi­ho­lo­gije z intri­gan­tnimi zgod­bami, s kate­rimi nas skuša spod­bu­diti k aktiv­nej­šemu raz­mi­šlja­nju o našem pogledu na svet in vsak­da­nje doga­ja­nje v njem. V svo­jem knji­žnem prvencu Prelomna točka (2000, sl. pre­vod 2004) je tako raz­kri­val, na kakšen način se, podobno kot nale­zljive bole­zni, širijo tudi ideje, navade, spo­ro­čila in izdelki. V svo­jem nasle­dnjem delu Preblisk (2005, sl. pre­vod 2008) je pose­gel na podro­čje intu­i­tiv­nega mišlje­nja, raz­i­sko­val »moč mišlje­nja brez raz­mi­šlja­nja« in več­pla­stno ilu­stri­ral, kako zelo gne­tljiva snov so možgani, spo­sobni v nekaj tre­nut­kih izlu­ščiti intu­i­tivno bistvo, ki raci­o­nalno postane oči­tno šele po dol­gem času. V Prebojnikih iz leta 2008 (sl. pre­vod 2009) pa nam je sku­šal Gladwell z raz­lič­nimi pri­meri in z raz­lič­nih per­spek­tiv poja­sniti, kako in zakaj nekdo uspe, komu dru­gemu, čeprav morda obdar­je­nemu s podob­nimi spo­sob­nostmi, pa vse sku­paj spo­dleti. Njegova knjiga Kaj je videl pes (What the Dog Saw) iz leta 2009 je bila kolek­cija nje­go­vih že obja­vlje­nih teks­tov in v slo­ven­ščino ni prevedena.

 

V svo­jem naj­no­vej­šem in nav­di­hu­jo­čem delu David in Goljat, ki je pri­te­gnilo veliko med­na­ro­dno pozor­nost, pa Gladwell širi svoje raz­i­sko­valno zani­ma­nje še naprej od Prebojnikov in skuša dognati, zakaj vča­sih oči­tni anti­fa­vo­riti uspejo zma­gati v na prvi pogled pov­sem nee­na­ko­prav­nem boju. Zakaj so anti­fa­vo­riti v resnič­nem življe­nju veliko uspe­šnejši, kot bi morali biti na papirju? Kako lahko šib­kejši pre­li­si­čijo moč­nejše? V svoji naj­no­vejši knjigi David in Goljat nas sve­tovno znani publi­cist Malcolm Gladwell odpe­lje na inspi­ra­tivno in v vseh pogle­dih pre­se­ne­tljivo poto­va­nje, med kate­rim nam raz­krije skrito dina­miko, ki obli­kuje rav­no­težje moči med malimi in veli­kimi. Od resnične pomemb­no­sti šte­vila učen­cev v šol­skem razredu do dis­le­ksije, kjer se njen hen­di­kep lahko pre­o­brne v pred­nost, od antič­nih zgodb, kjer so veli­kani pod­le­gali pri­tli­kav­cem kljub svo­jim oči­tnim pred­no­stim, do nena­va­dnih tak­tik, ki jih s pri­dom upo­ra­bljajo vodi­te­lji civil­nih gibanj, nam Gladwell pre­pri­čljivo pri­kaže, kako se v obi­čaj­nem življe­nju vča­sih soo­čamo s stra­šan­skim nera­zu­me­va­njem resnič­nega pomena pred­no­sti in sla­bo­sti. V kate­rem pri­meru je trav­ma­tično otro­štvo lahko tudi dobra stvar? Ali si res želite, da gre vaš otrok na naj­boljšo šolo, na katero lahko pride? Z moj­str­skimi zgod­bami, v kate­rih Gladwell s svo­jim zna­čil­nim žarom osve­tli izje­mne anti­fa­vo­rite, out­si­derje in druge nepri­la­go­jence iz zgo­do­vine, zna­no­sti ter psi­ho­lo­gije, in s svojo nedo­se­gljivo spo­sob­no­stjo, da najde pove­zavo tam, kjer jo drugi zgre­šijo, je David in Goljat še eno bri­ljan­tno avtor­jevo delo, ki pre­sega obi­čajna in kon­ven­ci­o­nalna raz­mi­šlja­nja ter nam pri­naša nepri­ča­ko­vana spo­zna­nja, ki jih lahko s pri­dom upo­ra­bite tudi v vsak­da­njem življenju.

 

Gladwell v Davidu in Goljatu inspi­rira in moti­vira, saj s svo­jimi resnič­nimi in pozi­tiv­nimi zgod­bami v vir­tu­o­znem slogu nago­varja svo­jega bralca ter ga spod­buja k spre­membi svo­jega življe­nja! Knjiga, pri kateri se zdi, da jo je Gladwell pisal za Slovenijo in Slovence.«

 

Samo Rugelj, Bukla

 

»Njegova naj­boljša knjiga do sedaj, opojna, močna ter veliko bolj druž­beno in moralno anga­ži­rana od nje­go­vih prej­šnjih del.«

 

Oliver Burkeman, Guardian

 

NADALJEVANJE: Odlomek iz poglavja v knjigi, kjer avtor govori o pomenu veli­ko­sti šol­skih razredov.

 

NADALJEVANJE: Predogled knjige (prvih 17 strani) na sple­tni strani Bukla.si

 

NADALJEVANJE: Irena Šta­u­do­har v Delovi Sobotni pri­logi o knjigi piše v članku Umetnost boja z veli­kani, 5. 4. 2014

 

NADALJEVANJE: Bernard Nežmah o knjigi piše v Mladini v članku David in Goljat, 20. 6. 2014

 

NADALJEVANJE: Intervju Valentine Plahuta Simčič z Malcolmom Gladwellom v Delu v članku Prijatelji me zba­dajo, da sem duhov­nik pod krinko, 6. 5. 2014

 

David in Goljat: out­si­derji, nepri­la­go­jenci in ume­tnost boja z veli­kani (Malcolm Gladwell)

 

Izvirnik: David and Goliath: under­dogs, mis­fits and the art of bat­tling giants

 

Prevod: Sandi Kodrič

 

Urejanje: Samo Rugelj

 

Založba: UMco, 2014

 

Zbirka: Angažirano

 

mehka vezava, 266 str.

 

Mere: 21x15 cm, 362 g

 

ISBN: 978–961-6803–95-3

 

Opis knjige na sple­tni strani založbe z možno­stjo nakupa po posebni sple­tni ceni (-10%)

 

.

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x