Moč navade — Duhigg

 

Založnik o knjigi

 

Moč navade — Zakaj poč­nemo, kar poč­nemo, in kako lahko to spremenimo

 

moc-navadeKnjiga Moč navade, nagra­je­nega raz­i­sko­val­nega novi­narja Charlesa Duhigga, ki na lestvici naj­bo­lje pro­da­ja­nih knjig vztraja vse od svo­jega izida, nas pope­lje do osu­plji­vih znan­stve­nih odkri­tij, s kate­rimi avtor pokaže, zakaj navade obsta­jajo in kako jih lahko spre­me­nimo. Z raz­o­ro­žu­jočo inte­li­genco in spo­sob­no­stjo, da mno­žico podat­kov pre­tvori v pre­pri­čljivo pri­po­ved, nas Duhigg seznani z novim razu­me­va­njem člo­ve­ške narave in njeno zmo­žno­stjo spreminjanja.

 

Na tej poti bomo spo­znali, zakaj se neka­teri lju­dje ali pa pod­je­tja neu­spe­šno posku­šajo spre­me­niti, dru­gim pa se uspe pre­no­viti prak­tično preko noči. Med bra­njem boste obi­skali labo­ra­to­rije, kjer nevro­znan­stve­niki raz­i­sku­jejo, kako navade delu­jejo in kako se zasi­drajo v naših možga­nih. Ugotovili boste, katere navade so bile ključne za uspeh več­kra­tnega olim­pij­skega zma­go­valca, pla­valca Michaela Phelpsa, izvr­šnega direk­torja kor­po­ra­cije Starbucks Howarda Schultza in borca za člo­ve­kove pra­vice Martina Luthra Kinga, ml.

 

Knjiga Moč navade vam bo poka­zala, kako lahko vpe­lje­va­nje ali pa spre­mi­nja­nje t. i. ključ­nih navad pomeni raz­liko med pro­pa­dom in uspe­hom ter življe­njem in smrtjo.

 

Iz vse­bine

 

Mlada žen­ska vstopi v labo­ra­to­rij. V zadnjih dveh letih je spre­me­nila sko­raj vse ključne vidike svo­jega življe­nja. Nehala je kaditi, postala je mara­tonka, v službi pa je napre­do­vala. Nevrologi so pri pre­gledu nje­nih možga­nov ugo­to­vili, da so se vzorci zno­traj nje­nih možga­nov pov­sem spremenili.

 

Prodajniki pri pod­je­tju Procter & Gamble pre­u­ču­jejo video posnetke ljudi, ki pospra­vljajo svoje poste­lje. Obupno si želijo ugo­to­viti, kako bi pro­da­jali nov pro­i­zvod z ime­nom Febreze, ki je pov­sem na tem, da postane eden od naj­ve­čjih pro­daj­nih neu­spe­hov v zgo­do­vini pod­je­tja. Potem pa en od njih pri upo­rab­ni­kih opazi sko­raj nezna­ten vzo­rec – in z rahlo spre­membo ogla­še­val­ske stra­te­gije postane Febreze pro­dajna uspe­šnica, ki bo pri­ne­sla mili­jarde dolar­jev letno.

 

Premalo izku­šeni izvr­šni direk­tor pre­vzame eno naj­ve­čjih ame­ri­ških pod­je­tij. Najprej se loti tra­di­ci­o­nal­nega vzorca med zapo­sle­nimi – kako upra­vljajo z var­no­stjo delav­cev – in pod­je­tje Alcoa kmalu postane bor­zni hit.

 

Kaj imajo sku­pnega vsi ti lju­dje? Uspeh so dose­gli s tem, da so spre­me­nili vzorce, ki obli­ku­jejo naše vsak­da­nje življe­nje. Uspeli so zato, ker so spre­me­nili svoje in tuje navade.

 

O avtorju

 

Charles Duhigg (sple­tna stran) je diplo­mant har­vard­ske poslovne šole in uni­verze Yale in je raz­i­sko­valni novi­nar New York Timesa. Sodeloval je pri seriji član­kov Zlata pri­lo­žnost (2007), ki je obrav­na­vala izko­ri­šča­nje osta­re­lih Američanov s strani pod­je­tij, pri seriji Obračun (2008), ki se je ukvar­jala z vzroki in posle­di­cami finančne krize, in pri seriji Strupene vode (2009) o vse večjem one­sna­že­nju ame­ri­ških voda in reak­ci­jah nad­zor­nih orga­nov. Za svoje delo je Charles Duhigg pre­jel šte­vilne nagrade, med dru­gim je bil tudi član ekipe, ki je leta 2013 pre­jela Pulitzerjevo nagrado za serijo član­kov o poslov­nih pra­ksah pod­je­tja Apple. Preden je postal novi­nar, je delal v skladu tve­ga­nega kapi­tala in – en stra­šljiv dan – odde­lal kot kurir na kolesu v San Franciscu.

 

Charles Duhigg lahko pri­dobi slabo navado – na pri­mer v zvezi z ocvrto hrano – v nekaj minu­tah. Živi v Brooklynu z ženo, ki je mor­ska bio­lo­gi­nja, in sino­voma, ki sta nava­jena vsta­jati ob petih zju­traj, raz­me­ta­vati hrano pri mizi in se čudo­vito smehljati.

 

NADALJEVANJE: Odlomek iz knjige o kri­zni situ­a­ciji, ki je nasto­pila v bolnišnici.

 

NADALJEVANJE: Irena Šta­u­do­har v Delovi Sobotni pri­logi o knjigi piše v članku Moč volje, 7. 2. 2015

 

NADALJEVANJE: Barbara Gradič Oset na Siol.net o knjigi piše v članku Navade so takšne, kakr­šne si nare­dimo, 17. 3. 2015

 

Moč navade: Zakaj poč­nemo, kar poč­nemo in kako lahko to spre­me­nimo
(Charles Duhigg)

 

Izvirnik: The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business

 

Prevod: Sandi Kodrič

 

Urejanje: Samo Rugelj

 

Založba: UMco, 2015

 

Zbirka: Angažirano

 

mehka vezava, 399 str.

 

Mere: 21x15 cm, 557 g

 

ISBN: 978–961-6954–15-0

 

Opis knjige na sple­tni strani založbe z možno­stjo nakupa po posebni sple­tni ceni (-10%)

 

.

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x