Izdelovalci — Anderson

 

Založnik o knjigi

 

Izdelovalci: nova indu­strij­ska revolucija

 

Izdelovalci so naj­no­vejša knjiga Chrisa Andersona, enega naj­bolj zna­nih ame­ri­ških publi­ci­stov (Dolgi rep, Brezplačno), s katero zao­kro­žuje svojo ana­lizo pomemb­nih spre­memb raz­lič­nih poslov­nih mode­lov v tre­tjem tisoč­le­tju. Tokrat, v Izdelovalcih, Anderson poveže naj­boljše od obeh seda­njih sve­tov, napre­dne teh­nike pro­i­zva­ja­nja snov­nih izdel­kov in naj­no­vejše pri­do­bi­tve sple­tnih infor­ma­cij­skih teh­no­lo­gij, od druž­be­nih omre­žij, ki poma­gajo raz­vi­jati čim bolj dode­lane izdelke, pa do sple­tnih strani, ki omo­go­čajo finan­ci­ra­nje novih pro­jek­tov. V taki zdru­ži­tvi vidi novo veliko pri­lo­žnost za pod­je­tnike 21. stoletja.

 

Izdelovalci, Chris Anderson

Še pred nekaj dese­tle­tji je moral ino­va­tor obi­čajno pro­dati izde­lek ali idejo zanj veli­kemu pod­je­tju ali tovarni, če je želel, da pride do mno­žične pro­i­zvo­dnje. Sedaj je kla­sična pro­i­zvo­dnja v novi, izde­lo­val­ski obliki dosto­pna tudi žepnim pod­je­tjem. Nov poslovni pri­stop k raz­vi­ja­nju izdel­kov namreč omo­goča nove pro­i­zvo­dne kon­cepte tudi manj­šim pod­je­tjem zno­traj manj­ših držav, v tem smi­slu pa se v okviru aktu­al­nega slo­ven­skega gospo­dar­skega polo­žaja, ki kro­nično potre­buje nove pod­je­tni­ške vizije, Izdelovalci kažejo tudi kot izje­mno pomembna knjiga, ki lahko spod­budi tako širši kot indi­vi­du­alni pre­mi­slek o naši pri­ho­dno­sti na druž­be­no­go­spo­dar­skem podro­čju. Anderson nas na nov pod­je­tni­ški teren, »novo indu­strij­sko revo­lu­cijo«, kot ji pravi sam, pope­lje preko osebne izku­šnje. Ta izvira iz dru­žin­ske tra­di­cije nje­go­vega deda in se raz­pro­stira vse do lastnih izde­lo­val­skih načr­to­vanj, ko je preko igra­nja s svo­jimi otroki pri­šel do ideje, ki jo je kasneje raz­vil v pod­je­tni­ško dejav­nost spo­dob­nega poslov­nega obsega. Ob tem pa nam postreže tudi z mno­gimi dru­gimi uspe­šnimi izde­lo­val­skimi pod­je­tni­škimi pri­meri, ki ves čas spod­bu­jajo k lastnim posku­som v tej smeri. Inspirativna pod­je­tni­ška knjiga za 21. stoletje!

 

CHRIS ANDERSON (1961, sple­tna stran) je eden naj­bolj pre­po­znav­nih sodob­nih ame­ri­ških piscev in publi­ci­stov, avtor mno­gih član­kov za naj­boljše sve­tovne revije, kot so Science, Nature in Economist, ki je zaslo­vel leta 2006 s knjigo Dolgi rep. Ta je kmalu po izidu postala ena naj­po­memb­nej­ših druž­beno aktu­al­nih knjig nasle­dnje pet­letke. Anderson je v njej nazorno in vizi­o­nar­sko poka­zal, kako je pri­ho­dnost poslo­va­nja, tudi zalo­žni­škega, v večji pro­daji manj mno­žič­nega, pri čemer je tu v zadnjem dese­tle­tju bistveno vlogo seveda igral inter­net. Svojo detek­cijo aktu­al­nih druž­beno poslov­nih gibanj je Anderson nada­lje­val s knjigo Brezplačno (2009), v kateri je ana­li­zi­ral tržne pri­jeme novih eko­no­mij, v okviru kate­rih ponu­dniki pro­i­zvo­dov in sto­ri­tev na raz­lične načine ponu­jajo delno brez­plačne usluge in pro­i­zvode, ki pa jih s pre­mi­šljeno zasta­vljeno poslovno poli­tiko nekje v nada­lje­va­nju ali pa s strani vse­eno zara­ču­na­vajo. Andersona imajo za enega najv­pliv­nej­ših publi­ci­stov dana­šnjega časa, Izdelovalci pa so nje­govo zadnje delo, s kate­rim zao­kro­žuje svojo ana­lizo pomemb­nih spre­memb raz­lič­nih poslov­nih mode­lov v tre­tjem tisočletju.

 

NADALJEVANJE: Predogled knjige (prvih 25 strani) na sple­tni strani Bukla.si
NADALJEVANJE: Lenart J. Kučić v Delovi Sobotni pri­logi o knjigi piše v članku Izdelovalništvo med Slovenci, 21. 9. 2013

 

Izdelovalci: Nova indu­strij­ska revo­lu­cija (Chris Anderson)

 

Izvirnik: Makers

 

Prevod: Sandi Kodrič

 

Urejanje: Samo Rugelj

 

Založba: UMco, 2013

 

Zbirka: Angažirano

 

mehka vezava, 255 str.

 

Mere: 21x15 cm

 

ISBN: 978–961-6803–70-0

 

Opis knjige na sple­tni strani založbe z možno­stjo nakupa po posebni sple­tni ceni (-10%)
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x