Monokultura — Michaels

 

Založnik o knjigi

 

Monokultura: Kako je eko­nom­ska logika pre­gla­sila vse drugo

 

MonokulturaAvtorica poskuša v knjigi Monokultura odkriti, na kakšen način se je v zadnjih dese­tle­tjih člo­ve­kov način življe­nja v zaho­dni civi­li­za­ciji pov­sem pre­žel z eko­nom­skim nači­nom raz­mi­šlja­nja, kar je, kot pravi sama, zgodba, ki je pre­gla­sila vse druge. F. S. Michaels pri svoji ana­lizi izhaja iz zgodb kot pra­po­čela, iz kate­rega nove gene­ra­cije od svo­jih pred­ni­kov črpajo navo­dila za svoje življe­nje in odlo­ča­nje v vsa­kr­šnih pogo­jih. S pre­fi­njeno in kon­ci­zno ana­lizo ključ­nih šest podro­čij člo­ve­ko­vega biva­nja in življe­nja, torej našega dela, odno­sov s solju­dmi in naravo, našo sku­pno­stjo, zdravja in duhov­no­sti ter našega izo­bra­že­va­nja in naše ustvar­jal­no­sti, skuša avto­rica pri­ka­zati, kakšne spre­membe so ta člo­ve­kova podro­čja doži­vela v zadnjem sto­le­tju in kako je naše mišlje­nje in raz­mi­šlja­nje, ki ga vse bolj zazna­muje eko­nom­ski pogled na svet, spre­me­nil ne samo naše zave­da­nje, tem­več tudi naše življe­nje v celoti. Pri svoji ana­lizi avto­rica vleče oči­tne, a pre­se­ne­tljive vzpo­re­dnice med raz­lič­nimi vedami in jih poveže v inter­di­sci­pli­na­ren pogled na posle­dice domi­na­cije eko­nom­ske logike v dana­šnji družbi ter v skle­pnem delu pokaže, kakšna je pot iz eko­nom­ske civi­li­za­cij­ske zapre­de­no­sti, v kateri se je zna­šel sodobni zaho­dni člo­vek. Knjiga je leta 2011 dobila nagrado Georgea Orwella za izje­men pri­spe­vek k ana­lizi sodob­nega druž­be­nega doga­ja­nja, ki jo že od leta 1975 pode­ljuje orga­ni­za­cija NCTE.

 

F. S. MICHAELS (sple­tna stran) ima diplomo iz poslovne admi­ni­stra­cije ter živi in dela v kanad­ski pro­vinci Britanska Kolumbija. Njene dose­da­nje raz­i­skave in publi­ka­cije so pod­prli kanad­ski državni svet za raz­i­skave v druž­bo­slovju in huma­ni­stiki, fun­da­cija Killam ter regi­o­nalni in kra­jevni kul­turni zavodi. Imajo jo za »zagri­zeno gene­ra­listko«, ki išče nena­de­jane vzorce in pove­zave na obse­žnem podro­čju kul­ture, orga­ni­za­cije in med­člo­ve­ških inte­rak­cij. Monokultura je njena prva knjiga, s katero se je hitro pre­bila med bolj izpo­sta­vljene druž­bene pisce leta 2011.

 

NADALJEVANJE: Predogled knjige (prvih 22 strani) na sple­tni strani Bukla.si

NADALJEVANJE: Irena Šta­u­do­har v Delovi Sobotni pri­logi o knjigi piše v članku Zagugati sku­pni čoln, 1. 6. 2013

 

Monokultura: kako je eko­nom­ska logika pre­gla­sila vse drugo (F.S. Michaels)

 

Izvirnik: Monoculture

 

Prevod: Sandi Kodrič

 

Urejanje: Samo Rugelj

 

Založba: UMco, 2013

 

Zbirka: Angažirano (knjiga je izšla s finančno pod­poro Javne agen­cije za knjigo Republike Slovenije)

 

mehka vezava, 181 str.

 

Mere: 21x15 cm, 270 g

 

ISBN: 978–961-6803–69-4

 

Opis knjige na sple­tni strani založbe z možno­stjo nakupa po posebni sple­tni ceni (-10%)
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x