Prikrito — Eagleman

 

Založnik o knjigi

 

Prikrito: neznano življe­nje člo­ve­ških možganov

 

Prikrito - David EaglemanKnjiga Prikrito obrav­nava naj­no­vejša stro­kovna dogna­nja v zvezi z delo­va­njem naj­bolj kom­ple­ksnega sis­tema, ki ga poznamo – člo­ve­ških možga­nov. Čeprav gre za eno naj­po­memb­nej­ših knjig v zadnjih letih, ki stro­kovno obde­luje zaple­tene delovne pro­cese našega »misle­čega stroja«, Eaglemanu tema­tiko uspeva podati razu­mljivo tudi bralcu, ki ni pod­ko­van v psi­ho­lo­giji in nevrologiji.

 

Prikrito je izvirno in intri­gan­tno delo, pisano v maniri Oliverja Sacksa, v kate­rem skuša avtor poka­zati, kakšna je pove­zava med našimi zave­dnimi reak­ci­jami na posa­me­zne zuna­nje dra­žljaje in pa neza­ve­dnim, ozi­roma pri­kri­tim delo­va­njem možga­nov, v okviru kate­rega pote­kajo mnogi, sko­raj avto­ma­ti­zi­rani pro­grami in pro­cesi. Ti pro­grami, ki so nujni za nemo­teno življe­nje, so nastali iz raz­lič­nih osnov, od evo­lu­cij­ske do pri­vzgo­jene, rezul­tat teh aktiv­no­sti, ki se odvi­jajo pod pra­gom naše zave­sti pa je naša zave­stna reak­cija, s katero se odzo­vemo na posa­me­zen dra­žljaj, naj­bolj obi­čajno takrat, če je ta dru­ga­čen od predvidenega.

 

Eagleman svojo raz­pravo plete iskrivo, ana­li­tično in pro­vo­ka­tivno in osve­tljuje pre­se­ne­tljive skriv­no­sti člo­ve­ških možga­nov. Zakaj se vaša noga že bliža zavor­nemu pedalu, še pre­den ste se zave­dli nevar­no­sti pred avto­mo­bi­lom? Zakaj zasli­šite omembo svo­jega imena v pogo­voru, ki ga sploh niste poslu­šali? Kaj ima Odisej sku­pnega s kre­di­tnim krčem? Zakaj je težko ohra­niti skriv­nost? Kako je mogoče, da se lahko raz­je­zimo sami nase – kdo, prav­za­prav, je jezen na koga?

 

DAVID EAGLEMAN (1971, sple­tna stran) je pri­znani nevro­log in dan­da­nes eden naj­bolj aktiv­nih raz­i­sko­val­cev delo­va­nja možga­nov. Na medi­cin­ski fakul­teti Baylor v Houstonu vodi enega od tam­kaj­šnjih znan­stve­nih labo­ra­to­ri­jev (Laboratory of Perception and Action). Njegove raz­i­skave so bile do sedaj obja­vljene v naj­bolj pre­sti­žnih stro­kov­nih revi­jah (med dru­gim tudi Science in Nature). Je avtor več knjig, med dru­gim tudi lite­rarne uspe­šnice Vsota: šti­ri­de­set zgodb o življe­nju po smrti in znan­stvene mono­gra­fije Sreda je indigo modre: odkri­va­nje možga­nov s sine­ste­zijo, za katero je bole­hal tudi Vladimir Nabokov. Njegova knjiga Prikrito: Neznano življe­nje člo­ve­ških možga­nov je pre­jela šte­vilna pri­zna­nja za eno naj­bolj­ših znan­stve­nih knjig.

 

NADALJEVANJE: Odlomek iz knjige — o svo­bo­dni volji in kriv­dni odgovornosti

 

NADALJEVANJE: Predogled knjige (prvih 17 strani) na sple­tni strani Bukla.si

 

NADALJEVANJE: Irena Šta­u­do­har v Delovi Sobotni pri­logi o knjigi piše v članku V naši glavi je nekdo, ki ga ne poznamo, 12. 7. 2014

 

NADALJEVANJE: Maja Megla v Delu o knjigi piše v članku Mar res ne pove­lju­jemo sami?, 23. 9. 2014

 

NADALJEVANJE: Sabrina Lever o knjigi govori v oddaji na Radiu Štu­dent Neznano življe­nje člo­ve­ških možga­nov, 27. 10. 2014

 

NADALJEVANJE: Luka Hvalc v oddaji Frekvenca X na Valu 202 Možgani na sodi­šču: moril nisem jaz, ampak moja cista, 7. 5. 2015

 

NADALJEVANJE: Bernard Nežmah o knjigi piše v Mladini v članku Esej ame­ri­škega nevro­loga o čudu, ki mu pra­vimo možgani, 18. 9. 2015

 

Prikrito: Neznano življe­nje člo­ve­ških možga­nov (David Eagleman)

 

Izvirnik: Incognito: The Secret Lives of the Brain

 

Prevod: Sandi Kodrič

 

Urejanje: Samo Rugelj

 

Založba: UMco, 2014

 

Zbirka: Angažirano

 

Knjiga je izšla s finančno pod­poro JAK RS.

 

mehka vezava, 306 str.

 

Mere: 21x15 cm, 362 g

 

ISBN: 978–961-6954–02-0

 

Opis knjige na sple­tni strani založbe z možno­stjo nakupa po posebni sple­tni ceni (-10%)

 

.

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x