Športni gen — Epstein

 

Založnik o knjigi

 

Špor­tni gen — talent, tre­ning in resnica o uspehu

 

Športni gen - David EpsteinV tej pre­lo­mni, stro­kovno pod­ko­vani, in vse­skozi pri­vlačno napeti knjigi nas David Epstein pope­lje na svo­je­vr­stno špor­tno raz­i­sko­va­nje, pri kate­rem se nameni dokončno odgo­vo­riti na večno vpra­ša­nje, kaj je naj­po­memb­nejše pri dose­ga­nju špor­tnega uspeha: talent ali tre­ning. Na tej poti raz­i­šče in pre­o­brne mnoge mite in pre­pri­ča­nja, ki jih imamo v zvezi s špor­tom in treningom.

 

Avtor v svoji knjigi Špor­tni gen ves čas pre­se­neča. Pod vpra­šaj denimo postavi t. i. pra­vilo 10 tisoč ur, ki pred­po­sta­vlja, da je za špor­tni uspeh potre­ben trd tre­ning od zgo­dnjega otro­štva. Pokaže nam, da dolo­čene lastno­sti – denimo kot blisk hitre reak­cije igral­cev bejz­bola – niso pri­ro­jene, tem­več so posle­dica vadbe, po drugi strani pa nam raz­krije, da imajo veščine, za katere smo bili pre­pri­čani, da so pri­do­bljene s tre­nin­gom, v resnici svoje genet­sko ozadje. Skozi vso knjigo nas Špor­tni gen spod­buja k temu, da še enkrat raz­mi­slimo o resnični naravi uspeha – bodisi špor­tnega ali pa tudi kakega dru­gega v vsak­da­njem življenju.

 

»Talent in tre­ning sta tako pre­ple­tena v vseh dome­nah špor­tnih zmo­glji­vo­sti, da je odgo­vor na vpra­ša­nje o vplivu vedno: oboje. Vendar v zna­no­sti to ni dokončni odgo­vor, s kate­rim bi bili zado­voljni. Znanstvenik se mora vpra­šati: ‘Kako pa delu­jeta narava (talent) in vzgoja (tre­ning) v tem kon­kre­tnem pri­meru?’ in ‘Koliko pri­speva prva in koliko druga?’ V iska­nju odgo­vo­rov na ta vpra­ša­nja so se špor­tni znan­stve­niki zna­šli na polju sodob­nih genet­skih raz­i­skav. Ta knjiga je moj poskus poto­va­nja po sle­deh teh raz­i­skav in ugo­ta­vlja­nja, koliko je zna­nega o pri­ro­je­nih daro­vih eli­tnih špor­tni­kov in o čem se na tem podro­čju še raz­pra­vlja.« (iz knjige)

 

»Špor­tnik se, ob tež­kih tre­nin­gih ter neu­go­dnih pogo­jih, pogo­sto naivno spra­šuje o pomenu svo­jih genov in vlogi zuna­njih oko­li­ščin za svoj uspeh, z odgo­vori pa tava v temi … Ko dobi v roke izje­mno knjigo, kot je Špor­tni gen, ki z znan­stveno pod­pr­timi dokazi raz­ja­sni mar­si­ka­teri dvom in vpra­ša­nje, pa mu to da novo ener­gijo za: VREDNO SE JE TRUDITI IN ŽIVETI SVOJE SANJE.«

Petra Majdič, vrhun­ska smu­čar­ska tekačica

 

Iz vse­bine

 

Zakaj Michael Jordan, naj­boljši košar­kar vseh časov, ni mogel izpi­liti svoje igre bejzbola?

 

Kako je na kari­ero zvez­dni­škega gol­fi­sta Tigerja Woodsa vpli­valo dej­stvo, da je bil že pri šestih letih spo­so­ben ohra­nja­nja rav­no­težja na roki svo­jega očeta, med­tem ko je ta z njim hodil po hiši?

 

Zakaj mediji neradi obja­vljajo rezul­tate raz­i­skav o vplivu genov na raz­lične tele­sne sposobnosti?

 

Zakaj moški in žen­ske v resnici v športu ne tek­mu­jejo skupaj?

 

O avtorju

 

David Epstein (sple­tna stran) je bil več­krat nagra­jeni novi­nar Sports Illustrated, naj­bolj znane špor­tne revije na svetu, v kateri je pokri­val špor­tno zna­nost, medi­cino in olim­pij­ske športe. Trenutno je pre­i­sko­valni novi­nar nepro­fi­tnega sple­tnega časo­pisa ProPublica. Sam je nav­du­šen tekač in je bil med štu­di­jem član uni­ver­zi­te­tne ekipe newyor­ške uni­verze Columbia. To je nje­gova prva knjiga, ki so jo že kmalu po izidu pro­gla­sili za eno naj­po­memb­nej­ših knjig o športu v zadnjih letih. Pri svo­jem delu je pri­so­stvo­val olim­pij­skim igram na treh celi­nah ter vrhun­skim špor­tnim dogod­kom na petih; bil je v Afriki, Aziji, Avstraliji, Evropi in Severni Ameriki, kjer je v Vancouvru leta 2010 spre­mljal tudi Petro Majdič. O tem je v pred­go­voru k slo­ven­ski izdaji, kjer ana­li­zira njen izje­mni dose­žek, zapi­sal: »Nikoli prej ali potem nisem v živo videl bolj nav­di­hu­jo­čega špor­tnega dosežka, kot je bil tisti, ki je Petri Majdič uspel 17. febru­arja 2010.«

 

NADALJEVANJE: Odlomek iz knjige o raz­li­kah med rekordi špor­tni­kov in športnic.

 

NADALJEVANJE: Alenka Teran Košir na Siolovem Sportalu o knjigi piše v članku Kaj je »krivo« za špor­tni (vele)uspeh: gen­ska pre­di­s­po­zi­cija ali trdo delo?, 10. 4. 2015

 

NADALJEVANJE: Matej Hrastar govori o knjigi v radij­ski oddaji Kako nasta­nejo prvaki? na Valu 202, 18. 4. 2015

 

NADALJEVANJE: Boštjan Videmšek o knjigi piše v Delovi Sobotni pri­logi v članku Kar je Petra Majdič nare­dila v Vancouvru, je ena naj­bolj never­je­tnih stvari, 25. 4. 2015

 

NADALJEVANJE: Nika Vistoropski o knjigi piše v Slovenskih novi­cah v članku Špor­tni gen, mit ali dej­stvo, 16. 9. 2015

 

Špor­tni gen — talent, tre­ning in resnica o uspehu (David Epstein)

 

Izvirnik: The sports gene: talent, prac­tice and the truth about success

 

Prevod: Sandi Kodrič

 

Urejanje: Samo Rugelj, Renate Rugelj

 

Založba: UMco, 2015

 

Zbirka: Preobrazba

 

mehka vezava, 420 str.

 

Mere: 21x15 cm, 559 g

 

ISBN: 978–961-6954–23-5

 

Opis knjige na sple­tni strani založbe z možno­stjo nakupa po posebni sple­tni ceni (-10%)

 

.

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x