Velika iluzija? — Judt

 

Založnik o knjigi

 

Velika ilu­zija? — Razmislek o Evropi

 

Velika iluzija - JudtOdmevno delo Velika ilu­zija je skep­tična refle­ksija o sta­nju Evrope, ki jo odli­ku­jejo stra­stno zasto­pani argu­menti in izje­mno natančna pred­vi­de­va­nja o pri­ho­dno­sti Evropske unije, zaradi kate­rih je delo aktu­alno tudi za dana­šnji čas. Tony Judt je na to temo pre­da­val v cen­tru Johnsa Hopkinsa v Bologni leta 1995, knjiga, ki je pred nami, pa je leto kasneje nastala kot raz­šir­jen zapis teh pre­da­vanj. Avtor se v njej posveča pere­čim vpra­ša­njem, ki so stala nasproti Evropi v letih, ki so vodila do pre­loma tisoč­le­tja – kakšni so obeti Evrope, kje tiči razlog za to, da niso rožnati in do koli­kšne mere je sploh pomembno, ali se Evropska unija obdrži ali ne.

 

Judt se posveti raz­mi­šlja­nju o pri­ho­dno­sti raz­šir­jene Evropske unije, do katere točke se lahko širi, kateri so kri­te­riji, ki dolo­čajo ustre­znost države za pri­klju­či­tev in kaj Evropo sploh defi­nira. Čeprav pou­dari, da je sam nav­du­šen Evropejec in pri­znava, da je Evropska unija izje­men dose­žek, nje­govi pogledi na njeno pri­ho­dnost niso vedno pozi­tivni. Po nje­go­vem mne­nju unija ne more izpol­nje­vati obljube po vse tesnejši zvezi med čla­ni­cami in hkrati nenehno spre­je­mati nove države. Judt zato trdi, da čeprav je ideja o zdru­ženi Evropi mnogo bolj pri­vlačna kot sta­nje, ki je na tem obmo­čju vla­dalo pred zdru­ži­tvijo, real­nih ver­je­tno­sti za to, da bi kot taka lahko uspela, ni.

 

Delo Velika ilu­zija pou­dari pomemb­nost kri­tič­nega raz­mi­šlja­nja o mitu »Evrope«, saj nas le to lahko pri­pe­lje na pot do reše­va­nja pro­ble­mov, s kate­rimi se zdru­žena Evropa sooča. Opomni nas na to, da je Evropa res več kot le geo­graf­ski pojem, a taka, kot jo poznamo danes, nedvo­mno ni odgo­vor na pro­bleme. Čeprav je zdru­ži­tev v neka­te­rih pogle­dih zaže­lena in kori­stna, nika­kor ni nujna. Kot zapiše Judt sam: »Opomniti se moramo ne le na to, da smo skozi čas veliko dose­gli, ampak tudi na to, da je bila evrop­ska sku­pnost, ki je k temu pri­po­mo­gla, le sred­stvo, ne pa cilj.«

 

TONY JUDT (1948–2010) je bil eden naj­po­memb­nej­ših zgo­do­vi­nar­jev in poli­tič­nih misle­cev svo­jega časa ter pre­da­va­telj evrop­skih štu­dij na Univerzi v New Yorku. Glavno podro­čje nje­go­vega pre­u­če­va­nja je bila zgo­do­vina Evrope, pisal pa je tudi o aktu­al­nih poli­tič­nih dogod­kih in o izra­el­skem pro­blemu, pred­vsem v zadnjih letih svo­jega delo­va­nja. Napisal je več kot deset del na temo Evrope in njene zgo­do­vine, sode­lo­val pa je tudi z mno­gimi revi­jami v Ameriki in po svetu, med dru­gim z The New York Review of Books in The New York Times. Velika ilu­zija (1996) je po delih Povojna Evropa: 1945–2005 (2005, sl. pre­vod 2007) in Deželi se slabo godi (2010, sl. pre­vod 2011) in memo­ar­skem delu Zatočišče spo­mina (2010, sl. pre­vod 2012) nje­govo četrto delo, ki je pre­ve­deno v slo­ven­ščino. Kljub temu, da je delo izšlo pred sko­raj dvaj­se­timi leti, obrav­nava vpra­ša­nja, ki so v Evropi aktu­alna še danes.

 

NADALJEVANJE: Uvod v knjigo (prvih 17 strani) ter še en odlo­mek: Metternich: Azija se začne pred Dunajem.

 

RECENZIJE:

 

Velika ilu­zija? — Razmislek o Evropi (Tony Judt)

 

Izvirnik: A Grand Illusion?: An Essay on Europe

 

Prevod: Sandi Kodrič

 

Urejanje: Renate Rugelj

 

Založba: UMco, 2015

 

Zbirka: Angažirano

 

Knjiga je izšla s finančno pod­poro JAK RS.

 

mehka vezava, 143 str.

 

Mere: 21x15 cm, 225 g

 

ISBN: 978–961-6954–25-9

 

Opis knjige na sple­tni strani založbe z možno­stjo nakupa po posebni sple­tni ceni (-10%)

 

.

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x