Zakaj narodi propadajo — Acemoglu in Robinson

 

Založnik o knjigi

 

Zakaj narodi pro­pa­dajo: izvori moči, bla­gi­nje in revščine na raz­lič­nih kon­cih sveta

 

Why nations failOdmevna druž­beno anga­ži­rana knjiga Zakaj narodi pro­pa­dajo obrav­nava vpra­ša­nje, na kate­rega si eko­nom­ski raz­i­sko­valci in soci­o­logi pri­za­de­vajo odgo­vo­riti že sto­le­tja: Zakaj so neka­teri narodi bogati, drugi pa revni?

 

Daron Acemoglu in James A. Robinson sta na pod­lagi teo­ret­skih znanj s podro­čij eko­no­mije, poli­tike in soci­o­lo­gije ter s pomo­čjo ana­lize zgo­do­vin­skih dej­stev, ki segajo od časov rim­skega impe­rija vse do dana­šnjih dni, ute­me­ljila svojo teo­rijo poli­tične eko­no­mije, s katero osve­tlita ključne vidike za učin­ko­vit gospo­dar­ski razvoj naro­dov in držav ozi­roma razloge za nji­hovo zaostajanje.

 

Uvodoma nam pred­sta­vita pri­mer mesta Nogales, ki leži na meji med Združenimi drža­vami Amerike in Mehiko. Del mesta, ki spada v Mehiko, se kljub iden­tič­nim narav­nim pogo­jem sooča z veliko večjo sto­pnjo kri­mi­nala, revščine in bole­zni, kot tisti del mesta, ki leži v ame­ri­ški Arizoni. Zakaj je tako? Slovenski bra­lec se bo ob tem zago­tovo vpra­šal, ali veljajo podobni razlogi tudi za raz­like med slo­ven­sko in avstrij­sko Koroško? S pri­meri z vsega sveta, ki sta jih zbrala v več kot pet­naj­stih letih raz­i­skav, nam avtorja poka­žeta, kako lahko v kra­jih, ki imajo enako etnično in kul­turno ozadje ter enako geo­graf­sko lego in pod­ne­bje, pride do tako veli­kih raz­lik v gospo­dar­skem in poli­tič­nem razvoju.

 

Avtorja ute­me­lju­jeta, da pogla­vi­tni razlog za nji­hovo gospo­dar­sko uspe­šnost (ali neu­spe­šnost) leži v nji­ho­vih poli­tič­nih in eko­nom­skih insti­tu­ci­jah. Avtorja loču­jeta med eks­trak­tiv­nimi (izčr­pa­va­jo­čimi) insti­tu­ci­jami, s pomo­čjo kate­rih elite izčr­pa­vajo pre­o­stalo pre­bi­val­stvo in posa­me­zno naci­o­nalno gospo­dar­stvo, in inklu­ziv­nimi (vklju­ču­jo­čimi) insti­tu­ci­jami, ki spod­bu­jajo gospo­dar­ski napre­dek in bla­gi­njo. S tem pa tudi poja­snju­jeta, zakaj neka­teri narodi in države zavra­čajo razvoj in pro­pa­dajo, v dru­gih pa se življenj­ski stan­dard in bla­go­sta­nje večine pre­bi­val­cev povečujeta.

 

Delo, ki bi ga veljalo vpe­ljati med obve­zno čtivo poli­ti­kov. (Bernard Nežmah v Mladini, 22. janu­arja 2016)
V nada­lje­va­nju knjige nam pri­znana eko­no­mi­sta Acemoglu in Robinson naka­žeta, kako usmer­jati narod, da bo država gospo­dar­sko uspe­šnejša. Pri tem doka­zu­jeta, da so za dobro delu­jočo državo nujne take eko­nom­ske in poli­tične insti­tu­cije, ki spod­bu­jajo eko­nom­sko eks­pan­zijo in ino­va­cije ter omo­go­čajo bolj ena­ko­merno poraz­de­ljeno premoženje.

 

DARON ACEMOGLU (1967) je pro­fe­sor eko­no­mije na MIT in eden izmed naj­po­go­steje citi­ra­nih eko­no­mi­stov na svetu. Leta 2005 je pre­jel nagrado John Bates Clark Medal, ki jo ame­ri­ško zdru­že­nje eko­no­mi­stov pode­ljuje najv­pliv­nej­šim eko­no­mi­stom, mlaj­šim od šti­ri­de­set let. Je tudi avtor odmev­nih knjig in učbe­ni­kov, v kate­rih se posveča poli­tični eko­no­miji in teo­riji gospo­dar­ske rasti.

JAMES A. ROBINSON (1960) je poli­to­log in eko­no­mist ter pro­fe­sor na uni­verzi v Chicagu. Področja nje­go­vega raz­i­sko­va­nja so poli­tična eko­no­mija ter gospo­dar­ski in poli­tični razvoj. Napisal je več kot sto znan­stve­nih član­kov, ki so bili obja­vljeni v naj­po­memb­nej­ših ame­ri­ških eko­nom­skih revi­jah, poleg tega pa je tudi soav­tor treh knjig s podro­čja poli­tične ekonomije.

 

NADALJEVANJE: Uvod v knjigo (prvih 30 strani) ter še en odlo­mek: Kako sta obo­ga­tela Bill Gates in Carlos Slim.

 

RECENZIJE KNJIGE:

 

KNJIGO ome­njajo tudi:

 

Zakaj narodi pro­pa­dajo: izvori moči, bla­gi­nje in revščine na raz­lič­nih kon­cih sveta (Daron Acemoglu in James A. Robinson)

 

Izvirnik: Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty

 

Prevod: Sandi Kodrič

 

Urejanje: Samo Rugelj

 

Založba: UMco, 2015

 

Zbirka: Angažirano

 

Knjiga je izšla s finančno pod­poro JAK RS.

 

mehka vezava, 577 str.

 

Mere: 21x15 cm, 752 g

 

ISBN: 978–961-6954–42-6

 

Opis knjige na sple­tni strani založbe z možno­stjo nakupa po posebni sple­tni ceni (-10%)

 

.

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x