Razveljavljene delnice NLB in NKBM — po domače

nlbNekaterim malim del­ni­čar­jem NLB in NKBM se je šele po pre­jemu obve­stila o raz­ve­lja­vlje­nju del­nic posve­tilo, kaj del­nica pomeni in koliko je vre­dna. Ker sem dobil par vpra­šanj del­ni­čar­jev, kako je to sploh mogoče (»ali mi niso dol­žni izpla­čati vsaj nomi­nalne vre­dno­sti del­nic«, »ali ni ta izbris nava­dna kraja«), jim bom tule odgo­vo­ril malo bolj po domače. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Zahvalite se zagovornikom ‘nacionalnega interesa’

Tu imamo rezul­tat obse­de­no­sti slo­ven­skih poli­ti­kov (in tistih eko­no­mi­stov, ki so jim zago­ta­vljali inte­lek­tu­alno pod­lago) z naci­o­nal­nim inte­re­som. Današnja cena je hudo visoka.

drzavne-banke

 

Ko boste nasle­dnjič sli­šali kakega sin­di­ka­li­sta ali pro­fe­sorja ali soci­al­nega demo­krata ali demo­kra­tič­nega soci­a­li­sta reči »Država je dober gospo­dar«, se spo­mnite na vse tiste stvari (zdra­vstvo, šol­stvo…), za katere zaradi držav­nega lastni­štva v ban­kah zdaj ne bo dovolj denarja.

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | 1 Komentar

Nobena civilizacija ni večna

KompasKontroverzni škot­ski zgo­do­vi­nar Niall Ferguson je pred nekaj leti neko­liko raz­bur­kal jav­nost s svojo knjigo (in spre­mlja­jočo doku­men­tarno TV serijo na BBC) z naslo­vom Civilizacija  (izšla tudi v slo­ven­skem pre­vodu pri založbi UMco). V njej je zago­var­jal tezo, da je prak­tično ves znan­stveni in teh­nični napre­dek člo­ve­štva od 16. sto­le­tja naprej pro­i­zvod tako ime­no­vane zaho­dne civi­li­za­cije ozi­roma ljudi, ki izvi­rajo z majh­nega koščka skraj­nega zaho­dnega roba evra­zij­ske celine, ki ga je geo­graf­sko ome­jil s tri­ko­tni­kom Lizbona-Moskva-Glasgow (in ljudi, ki duhovno pri­pa­dajo temu pro­storu). Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , | Komentiraj

Več zakonov, več tatov in razbojnikov

Lao Zi»Kolikor več je pre­po­vedi, toliko siro­ma­šnejše je ljud­stvo… Več ko je zako­nov, več je tatov in raz­boj­ni­kov.« Tako se je kitaj­ski mislec Lao Zi v 57. izreku Dao de jinga, temelj­nega dela sta­ro­davne filo­zo­fije dao­izma, pred dvema tisoč­le­tjema in pol dota­knil raz­merja med državo, zakoni in ljud­stvom. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , | Komentiraj

Sodišča o »dobrih ljudeh, ki so se enkrat spozabili«

resetkeNekdanji notra­nji mini­ster je ob izreku kazni lju­bljan­skega okro­žnega sodi­šča bivšemu direk­torju Merkurja Binetu Kordežu izja­vil: »Takšna obsodba je tisto, kar si vlada in drža­vljani želijo« (Dnevnik, 5. sep­tem­ber 2012). In res je prav Bine Kordež je med soje­njem več­krat potar­nal, da je sodi­šče pod pri­ti­skom jav­no­sti. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , | Komentiraj

Čakanje ali kupovanje vrstnega reda

Česa se ne da kupiti z denarjem»Ne vri­vaj se! Počakaj, da boš na vrsti.« Tako zač­nemo otroke že zgo­daj nava­jati na to, kako se čaka. V ozadju je temeljno »civi­li­za­cij­sko« pra­vilo, ki se ga lju­dje držimo – čaka­joči smo med seboj ena­ko­pravni in »postrežba« poteka po pre­go­vor­nem pra­vilu kdor prej pride, prej melje. Na krši­tve pra­vila o vri­va­nju smo namreč obi­čajno lju­dje obču­tljivi. Po domne­vah nevro­znan­stve­ni­kov naj bi bili ele­menti čuta za pra­vič­nost vgra­jeni v člo­ve­ške možgane, podobno kot instinkti, nagne­nja in tabuji, kar vse naj bi bilo plod naravne selek­cije bio­lo­ških in soci­al­nih zna­čil­no­sti, ki so pri­spe­vale k ohra­ni­tvi člo­ve­ške vrste. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | 1 Komentar

Nepričakovani učinki ekonomskih spodbud

Ena od splo­šno spre­je­tih pred­po­stavk sodobne eko­no­mije pravi, da se lju­dje odzi­vajo na spod­bude. Zato eko­no­mi­sti pri ure­ja­nju raz­me­rij med gospo­dar­skimi subjekti in v družbi na splo­šno radi ope­ri­rajo s finanč­nimi nagra­dami in kaznimi. Davčne olaj­šave ali obre­me­ni­tve za posebne namene ter sub­ven­cije so tipi­čen pri­mer takega druž­be­nega inže­ni­ringa. Želimo pri­do­bi­vati več ele­k­trike iz obno­vlji­vih virov? Subvencionirajmo inte­re­sen­tom gra­dnjo sonč­nih elek­trarn! Želimo izbolj­šati zdravje pre­bi­val­stva na dolgi rok? Uvedimo davek na sladke pijače. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | 1 Komentar

Visokošolski program v vsako slovensko vas

Zakaj, prav­za­prav, morajo slo­ven­ski dav­ko­pla­če­valci finan­ci­rati štu­dij mate­ma­tike tudi na Univerzi na Primorskem. Mar ne zado­stuje, da je mogoče mate­ma­tiko štu­di­rati v Ljubljani in v Mariboru? Je res treba omo­go­čati vsako leto še 40 vpi­snih mest v Kopru, pri čemer v zadnjih letih nikoli ni bilo spre­je­tih v prvi letnik tega pro­grama več kot 13 bru­cov. Za ta vsa­ko­le­tni ducat štu­den­tov mate­ma­tike in nekaj štu­den­tov soro­dnih pro­gra­mov, od kate­rih ver­je­tno niti vsi ne bodo diplo­mi­rali, imamo v Kopru pogon uni­ver­zi­te­tnih uči­te­ljev in pod­por­nega ose­bja. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | 2 Komentarji

Caveat venditor

Beseda pro­da­ja­lec pri mno­gih lju­deh vzbudi nekaj nega­tiv­nega pri­zvoka. Ob njej se morda spo­mnimo na nek­da­nje akvi­zi­terje, ki so od vrat do vrat vsi­ljivo pro­da­jali knjige, ali na nji­hove novo­dobne nasle­dnike, »sve­to­valce« v tele­fon­skih stu­di­jih, ki nam na daljavo ponu­jajo vse od lon­cev in pre­hran­skih dopol­nil do nalož­be­nih življenj­skih zava­ro­vanj ali pa na poklic, ki po mno­gih anke­tah spada med naj­manj spo­što­vane, zvi­jačne trgovce z rablje­nimi avto­mo­bili. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | Komentiraj

Izdelovalci: nova industrijska revolucija

Izdelovalci, Chris AndersonIzdelovalci so naj­no­vejša knjiga Chrisa Andersona, enega naj­bolj zna­nih ame­ri­ških publi­ci­stov (Dolgi rep, Brezplačno), s katero zao­kro­žuje svojo ana­lizo pomemb­nih spre­memb raz­lič­nih poslov­nih mode­lov v tre­tjem tisoč­le­tju. Tokrat, v Izdelovalcih, Anderson poveže naj­boljše od obeh seda­njih sve­tov, napre­dne teh­nike pro­i­zva­ja­nja snov­nih izdel­kov in naj­no­vejše pri­do­bi­tve sple­tnih infor­ma­cij­skih teh­no­lo­gij, od druž­be­nih omre­žij, ki poma­gajo raz­vi­jati čim bolj dode­lane izdelke, pa do sple­tnih strani, ki omo­go­čajo finan­ci­ra­nje novih pro­jek­tov. V taki zdru­ži­tvi vidi novo veliko pri­lo­žnost za pod­je­tnike 21. sto­le­tja. BERI NAPREJ…

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x