Leti, leti… osel!

Izbranci so za lete Adrie Airways pla­če­vali »nekaj deset evrov«, vsi drugi (osli) na istem letu pa redne cene »nekaj sto evrov«, ugo­ta­vlja Komisija za pre­pre­če­va­nje korup­cije in v isti sapi nada­ljuje, da mini­strovo dru­žin­sko lete­nje po tarifi za izbrance ni korup­cija, ker je:

…»brez dvoma ugo­to­vljeno«, da za odo­bri­tev teh ugo­dno­sti ni posre­do­val Virant kot takra­tni mini­ster, ampak je za dru­žin­sko poto­va­nje Virantovih cenejše vozov­nice na pod­lagi dogo­vora z mini­strovo ženo ure­dila nji­hova znanka M. B., pri­ja­te­ljica takra­tnega komer­ci­al­nega direk­torja Adrie Airways Tomaža Kostanjška.

Adria je državno pod­je­tje, ki ga nad gla­dino drži državna pomoč (dav­ko­pla­če­valci). Z vsako poceni karto, ki jo je pri­vi­le­gi­ran­cem pode­lil Tomaž Kostanjšek, je bila Adriina izguba nekaj večja. Zadeva je na las podobna kre­ditu Simone Dimic pri NLB.

Zaradi takih pri­bolj­škov hočejo obdr­žati tako­i­me­no­vano »sre­br­nino« v držav­nih rokah.

Tko vrijedi leti

Objavljeno v kategoriji hec | Komentiraj

Vroč kostanj nacionalnega finančnega izobraževanja

PrevaraKo na slo­ven­ska tožil­stva in potem na sodi­šča pride nov pri­mer finančne golju­fije, tako kot nedavno pod­je­tje Asista Skupina in pred časom pod­je­tje Remius, v ospredje zopet stopi vpra­ša­nje finančne neo­sve­šče­no­sti ali že kar pre­go­vorne naiv­no­sti Slovencev. Tradicija pre­va­rant­skih shem, ki so v Sloveniji nale­tele na plo­dna tla, se vleče od Catch the Casha v devet­de­se­tih letih prej­šnjega sto­le­tja, slo­ven­ski »vla­ga­te­lji« pa so svoj denar nepo­vra­tno poši­ljali na razne odročne konce sveta: od Paname (Finanzas Forex) do Bolivije (Empresa Minera) z ovin­kom preko Komorskih oto­kov (Banque Royale). Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , | Komentiraj

Pretapljanje nepremičnin v penzije

Old man»V Sloveniji se v pri­mer­javi z dru­gimi drža­vami upo­ko­ju­jejo raz­me­roma mlade osebe.« S tem suho­par­nim stav­kom je Statistični urad ob leto­šnjem med­na­ro­dnem dnevu sta­rej­ših opo­zo­ril na kazal­nik, po kate­rem smo v evrop­skem vrhu. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji davki, nepremičnine, pokojnina | Značka , | 1 Komentar

Anici so pivovarno podtaknili :-)

monkeyDanašnje Delo poroča, da je Anica Aužner Šrot, sicer direk­to­rica dru­žin­ske družbe Šro­to­vih, Atke-Prima izpo­ve­dala, da sama kot direk­to­rica družbe ni vedela, da je Atka-Prima posre­dno lastnica pivo­varne Laško — za to naj bi izve­dela šele iz medi­jev. Pojasnila je, da je Atka-Prima družbo (poštni nabi­ral­nik) Kolonel kupila kot naložbo; s tem, kaj se je pozneje doga­jalo z njo, pa ni bila sezna­njena. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji hec | Komentiraj

Prihodnost denarja ali peskovnik za špekulante?

BitcoinČe po angle­ško vpra­šate goo­gle, kaj je BTC, vam ne bo ponu­dil lju­bljan­skega Blagovno-trgovinskega cen­tra, pač pa vir­tu­alni denar bit­coin, krip­to­graf­sko valuto, za katero se upo­ra­blja enaka kra­tica. Prav ta teden se je bit­coin ponovno zna­šel v finanč­nih medi­jih, potem ko so 18. novem­bra ame­ri­ške vla­dne agen­cije na obrav­navi na sena­tnem odboru potr­dile, da gre za »legi­ti­mno menjalno sred­stvo.« Po tej pozi­tivni novici je tečaj valute podiv­jal. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Pogoji za upokojitev v letu 2014

ZPIZ je obja­vil pogoje za upo­ko­ji­tev v letu 2014 po zakonu ZPIZ-2. Slovenija ohra­nja,  pri­mer­jalno gle­dano, ugo­dne upo­ko­ji­tvene pogoje. Lani je bilo vseh sta­ro­stnih upo­ko­jen­cev v Sloveniji nekaj več kot 415 tisoč. Upokojitveni pogoji so zbrani v nasle­dnji tabeli. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Razveljavljene delnice NLB in NKBM — po domače

nlbNekaterim malim del­ni­čar­jem NLB in NKBM se je šele po pre­jemu obve­stila o raz­ve­lja­vlje­nju del­nic posve­tilo, kaj del­nica pomeni in koliko je vre­dna. Ker sem dobil par vpra­šanj del­ni­čar­jev, kako je to sploh mogoče (»ali mi niso dol­žni izpla­čati vsaj nomi­nalne vre­dno­sti del­nic«, »ali ni ta izbris nava­dna kraja«), jim bom tule odgo­vo­ril malo bolj po domače. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Zahvalite se zagovornikom ‘nacionalnega interesa’

Tu imamo rezul­tat obse­de­no­sti slo­ven­skih poli­ti­kov (in tistih eko­no­mi­stov, ki so jim zago­ta­vljali inte­lek­tu­alno pod­lago) z naci­o­nal­nim inte­re­som. Današnja cena je hudo visoka.

drzavne-banke

 

Ko boste nasle­dnjič sli­šali kakega sin­di­ka­li­sta ali pro­fe­sorja ali soci­al­nega demo­krata ali demo­kra­tič­nega soci­a­li­sta reči »Država je dober gospo­dar«, se spo­mnite na vse tiste stvari (zdra­vstvo, šol­stvo…), za katere zaradi držav­nega lastni­štva v ban­kah zdaj ne bo dovolj denarja.

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | 1 Komentar

Nobena civilizacija ni večna

KompasKontroverzni škot­ski zgo­do­vi­nar Niall Ferguson je pred nekaj leti neko­liko raz­bur­kal jav­nost s svojo knjigo (in spre­mlja­jočo doku­men­tarno TV serijo na BBC) z naslo­vom Civilizacija  (izšla tudi v slo­ven­skem pre­vodu pri založbi UMco). V njej je zago­var­jal tezo, da je prak­tično ves znan­stveni in teh­nični napre­dek člo­ve­štva od 16. sto­le­tja naprej pro­i­zvod tako ime­no­vane zaho­dne civi­li­za­cije ozi­roma ljudi, ki izvi­rajo z majh­nega koščka skraj­nega zaho­dnega roba evra­zij­ske celine, ki ga je geo­graf­sko ome­jil s tri­ko­tni­kom Lizbona-Moskva-Glasgow (in ljudi, ki duhovno pri­pa­dajo temu pro­storu). Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , | Komentiraj

Več zakonov, več tatov in razbojnikov

Lao Zi»Kolikor več je pre­po­vedi, toliko siro­ma­šnejše je ljud­stvo… Več ko je zako­nov, več je tatov in raz­boj­ni­kov.« Tako se je kitaj­ski mislec Lao Zi v 57. izreku Dao de jinga, temelj­nega dela sta­ro­davne filo­zo­fije dao­izma, pred dvema tisoč­le­tjema in pol dota­knil raz­merja med državo, zakoni in ljud­stvom. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x