Koliko so prodajne cene stanovanj nižje od oglaševanih

Na 23. posvetu Poslovanje z nepre­mič­ni­nami, ki se je odvi­jal 15. in 16.11. 2012 v Portorožu, je bil pred­sta­vljen tudi zani­miv pri­spe­vek z naslo­vom »Spremljanje sta­no­vanj­skega trga na pod­lagi ogla­še­va­nih cen« (avtorji S. Berk, K. Tičar in A. Setnikar). Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj

Izpoved 30-letnega pirata

Piratske stranke nasta­jajo pov­sod po svetu, tudi pri nas. Ali naj družba pirat­stvo pre­ga­nja? Kdo naj ga pre­ga­nja? Ali naj država name­nja dav­ko­pla­če­val­ski denar in posega v zaseb­nost drža­vlja­nov zgolj za zava­ro­va­nje inte­re­sov kor­po­ra­tiv­nih ime­tni­kov avtor­skih pra­vic nekje na dru­gem koncu sveta? Odlomek iz knjige Dana Arielyja (Poštena) resnica o nepo­šte­no­sti. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Pogoji za upokojitev v letu 2013

Sprejeta pokoj­nin­ska reforma pri­naša spre­membe pri pogo­jih upo­ko­je­va­nja, s tem, da se vsi, ki seda­nje pogoje izpol­nijo v letu 2012, lahko tudi kasneje upo­ko­jijo v skladu s seda­njimi pogoji. Novo ure­di­tev pov­ze­mata spo­dnji dve infografiki.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Informacije o pokojninskih rentah PDPZ

Prezentacija o ren­tah pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja s posveta o pokoj­nin­ski reformi, ki ga je 26.10. 2011 orga­ni­zi­rala Pokojninska družba A d.d.: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Je racionalnost nujna za življenje?

»Za to, da si člo­vek pri­skrbi hrano in zato­či­šče ter da zaplodi in pre­živi potomce, ne potre­buje kaj dosti raci­o­nal­no­sti,« se je poša­lil angle­ški psi­ho­log Stuart Sutherland (1927–1998) v eni od prvih polju­dno­znan­stve­nih knjig, ki je z raznih vidi­kov obrav­na­vala člove­kovo navi­de­zno nera­zu­mnost (Irrationality, 1994). Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj

Bistvene spremembe ZPIZ-2 pri obveznem zavarovanju

Prezentacija direk­torja ZPIZ, Marijana Papeža na posvetu o pokoj­nin­ski reformi, ki ga je 18.10. 2012 orga­ni­zi­rala Pokojninska družba A d.d.: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Smetarski način reševanja delničarjev

»Od danes dalje boste lahko svoje nič­vre­dne del­nice pre­pro­sto odvr­gli na sme­tar­ski račun!« Tako nekako piše avtor, pod­pi­san »mp« (ver­je­tno Matjaž Polanič) v dana­šnjem Dnevniku. Sliši se kot pozi­tivna novica za del­ni­čarje, vsaj tiste, ki so obti­čali z del­ni­cami, s kate­rimi sploh ni pro­meta, ker jih nihče noče, ker so pod­je­tja na poti v ste­čaj ali pa že v njem. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Komentiraj

Smo kupili knjigo ali kaj drugega

Amazon KindlePotem ko smo neki izde­lek zako­nito kupili na trgu, imamo obi­čajno vso svo­bodo raz­po­la­ga­nja z njim. Lahko ga upo­ra­bljamo sami, lahko ga v upo­rabo pre­pu­stimo dru­gemu. Če z njim nismo zado­voljni, ga pro­damo; če smo ga kupili nekomu za roj­stni dan, ga poda­rimo. Vendar pa danes, v dobi digi­tal­nih izdel­kov, kot sta npr. knjiga v ele­k­tron­skem pisnem ali zvoč­nem for­matu name­sto na papirju ter glasba v MP3 dato­teki name­sto na CD plo­šči, polo­žaj postaja vse bolj zame­gljen. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji mediji | Značka , , | 1 Komentar

Kdaj bodo udarili po Applu?

Pomembni slo­ven­ski zalo­žnik in pro­fe­sor bibli­o­te­kar­stva Miha Kovač se je nedavno v slo­ven­skih medi­jih na veliko (tu, tu, in tu) pri­to­že­val nad nevar­no­stjo, ki jo zalo­žni­štvu in knji­go­tr­štvu pred­sta­vlja Amazon. Ta sicer še vedno ne pod­pira slo­ven­ščine, zaradi česar je pri Mazzinijevi e-knjigi Drobtinice pisalo, da gre za izdajo v por­tu­gal­ščini. Toda česa podob­nega, kot je sedaj s samo­voljno podra­ži­tvijo nare­dil Apple, si Amazon vse­eno nik­dar ni pri­vo­ščil. Preberite si izku­šnjo zalo­žnika revije Monitor.

Objavljeno v kategoriji politika | Značka | 2 Komentarji

Po dveh letih od ljubljanskih poplav

Poplave leta 2010 so stre­znile velik del pre­bi­val­stva Ljubljane: poplav­nih obmo­čij je namreč veliko. Intenzivna — nepre­mi­šljena, ven­dar legalna — gra­dnja novih stavb na njih (celo takih s pod­ze­mnimi gara­žami, kot npr. zlo­gla­sna Viška son­čava) je sta­nje v zadnjem dese­tle­tju še poslab­šala. Od 2010 do 2012 se je nekaj vse­eno pre­ma­knilo. Pristojni so pospe­šili izde­lavo poplav­nih kart, da se vsaj pri­bli­žno izve, koliko je posa­me­zno obmo­čje ogro­ženo.
Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 5 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x