Eno gnilo jabolko pokvari ves zaboj

Ameriški kogni­tivni psi­ho­log Dan Ariely z uni­verze Duke, ki je zaslo­vel s svo­jim knji­žnim prven­cem Predvidljivo nera­zu­mni, je v svoji novi knjigi Poštena resnica o nepo­šte­no­sti opi­sal zani­miv poskus, ki ga je izve­del sku­paj s kolegi z uni­verze Carnegie Mellon. Zanimal jih je način šir­je­nja nee­tič­nega rav­na­nja v družbi in je posta­vil hipo­tezo, da se lju­dje »oku­žijo« z nepo­šte­no­stjo, podobno kot lahko pre­hla­jeni člo­vek svoj pre­hlad pre­nese tudi na bli­žnje osebe. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , , | 1 Komentar

Tokrat manjka 46-letni Miran

Tokrat med nami manjka 46-letni Miran. Doma okreva po ope­ra­ciji raka na pro­stati. Po moško pre­naša naporno zdra­vlje­nje. Zato pa ženo Dragico toliko bolj skrbi, kaj bo z otroki in kre­diti. Že sedaj jim gre bolj na tesno.Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | 7 Komentarji

Jamstvo nespremenjenih tabel smrtnosti je dobra stvar

Tabele smr­tno­sti (vča­sih ime­no­vane tudi tablice smr­tno­sti ali umr­lji­vo­sti) so pomembna stvar pri življenj­skih zava­ro­va­njih (ŽZ). Gre za seznam šte­vilk (fak­tor­jev) za raz­lične sta­ro­sti oseb (zava­ro­van­cev), iz kate­rih zava­ro­val­nica izra­čuna, koliko znaša tisti del pre­mije, ki krije nevar­nost smrti zava­ro­vanca. Poenostavljeno pove­dano, od tega, katere tablice smr­tno­sti so v upo­rabi, je odvi­sno, koli­kšno pre­mijo boste pla­če­vali in koli­kšno rento boste dobi­vali. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Zametki pokojninskih sprememb — september 2012

Trije časo­pisi so danes obja­vili pov­ze­tek tre­nu­tne ver­zije nove, »Vizjakove« raz­li­čice pokoj­nin­ske reforme (Delo, Dnevnik, Finance) — pre­dloga sicer mini­str­stvo za delo še ni javno obja­vilo. Vsi spo­dnji podatki so torej še močno zača­sni in neu­ra­dni. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 1 Komentar

Ali je vaš šef psihopat?

Psihopati na delovnem mestuAnalitska družba PriceWaterhouseCoopers je novem­bra 2011 obja­vila ugo­to­vi­tev, da se je v pre­te­klih dveh letih šte­vilo gospo­dar­skih pre­stop­kov po vsem svetu pove­čalo za 13 odstot­kov. Upoštevali so razne vrste pre­stop­kov: kraje, raču­no­vod­ske pre­vare, pone­verbe, golju­fije, pa tudi zlo­rabe notra­njih infor­ma­cij, mani­pu­la­cije z del­ni­cami in drugo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , , | 1 Komentar

Ne bodo se najedli kruha

Ljubljanska borza LJSEV vse tri del­ni­ške kota­cije Ljubljanske borze je tre­nu­tno uvr­šče­nih 59 del­nic pod­je­tij. Dne 17. avgu­sta 2012 je bil vsaj en posel opra­vljen pri 21 del­ni­cah, s pre­o­sta­limi 38 ni bilo nobene tran­sak­cije. Vseh izvr­še­nih poslov sku­paj je bilo 82. Kaj nam pove raču­nica?  Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | 1 Komentar

O družbenem statusu in etiki

Če je na mestnem ploč­niku obje­stno par­ki­ran avto, ki pre­pre­čuje pre­hod pešcem, tako da si morajo uti­rati pot mimo njega, kaj je bolj ver­je­tno? Da gre za skro­mni Renault Clio, ali da gre za raz­ko­šni špor­tni tere­nec viš­jega razreda, npr. Porsche Cayenne? Na prvo žogo bi se mar­sikdo pri tem vpra­ša­nju odlo­čil za drugi ponu­jeni odgo­vor. Ob tem pa si zlahka pred­sta­vljamo, da bilo takšno mne­nje v slo­ven­skem oko­lju kaj hitro pred­met ugo­vora, da je v igri »pre­go­vorna slo­ven­ska nevo­ščlji­vost.« A vse­eno: ali ima mate­ri­alni polo­žaj in druž­beni sta­tus osebe res kakšno vlogo pri teh­ta­nju med etič­nim ali nee­tič­nim rav­na­njem? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | 1 Komentar

Judoistka XXX YYY je nekoč osvojila zlato

Zadeva s pre­po­vedjo iska­nja imen po časo­pi­snih arhi­vih, celo v tako ozkih sobe­se­di­lih, kot to omo­goča apli­ka­cija za brska­nje po kor­pusu Nova beseda, je resnejša, kot izgleda na prvi pogled in kot jo sedaj, post festum, posku­šajo pri­ka­zati pri Informacijskem poo­bla­ščencu (IP), »sestali smo se z jezi­ko­slovci in iščemo reši­tve.« Sploh ne gre samo za znan­stve­nike jezi­ko­slovce. Problem je duh, ki veje iz celo­tnega bese­dila te odločbe in iz odziva IP na Hladnikov čla­nek. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji jezik | Komentiraj

Kaj vrne Google, če vpišem »grm«

Tole neu­mnost, ki jo je zagre­šil Jože Bogataj, državni nad­zor­nik za var­stvo oseb­nih podat­kov, in na katero je opo­zo­ril pro­fe­sor Miran Hladnik v Delu, se splača pre­brati. Doslej sem imel za vrhu­nec ura­dni­ške pameti  tisto čuda­štvo, s kate­rim je nek­da­nja mini­strica Cotmanova pred­pi­sala vna­prej­šnjo evi­denco potreb po avtor­skih delih. Ampak tale pre­po­ved iska­nja po bese­dah grm, kuhar in podob­nih je šla še korak dlje. Nadzornik je vestno vpi­so­val poi­zvedbe v Google in ugo­ta­vljal, kaj se potem zgodi. Kar je dobil na zaslon, mu ni bilo všeč. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji butalci, jezik | 3 Komentarji

Trgoskop z napako

Evidenco doga­ja­nja na trgu nepre­mič­nin pri nas vodi Geodetska uprava. Zbrane podatke preda (proda?) drugi inšti­tu­ciji, Geodetskemu inšti­tutu. Ta jih sta­ti­stično obdela in jih nato v obliki sple­tne apli­ka­cije Trgoskop pro­daja inte­re­sen­tom za 450 evrov letno. Ker so podatki o rea­li­zi­ra­nih poslih pro­daje hiš in sta­no­vanj noto­rično luknja­sti, sem pre­ve­ril, kako se podatki, ki jih pro­daja Geodetski inšti­tut (in iz njih računa trende), uje­majo s tistimi, ki sem jih sam okto­bra 2011 dobil od GURS-a. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x