Bi se radi spoznali? Genetika postaja dostopna.

V febru­ar­ski šte­vilki revije Moje Finance imam čla­nek o oseb­nih genet­skih ana­li­zah, ki jih — med dru­gim — v sklopu svo­jih življenj­skih zava­ro­vanj ponu­jata zava­ro­val­nici Maribor in KD Življe­nje. Tule je zbra­nih nekaj sta­rej­ših član­kov, ki sem jih našel med raz­i­sko­va­njem tega podro­čja: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Najskladi Mojih Financ in Banke Koper 2012

Tale naslov odraža dej­stvo, da je v leto­šnji izvedbi nagra­je­va­nja naj­bolj­ših vza­je­mnih skla­dov Banka Koper kot dis­tri­bu­ter skla­dov Franklin Templeton in Eurizon pome­tla s kon­ku­renco in pobrala več kot tre­tjino vseh nagrad. Metodologijo oce­nje­va­nja še naprej raz­vi­jata Samo Lubej in Jan Koradin, medij­ski spon­zor pa ostaja revija Moje Finance. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Za vas imamo eno samo besedo…

V filmu Diplomiranec je Benjamin (igra ga Dustin Hoffman) dobil tale kari­erni napotek:

Mr. McGuire: I just want to say one word to you. Just one word.
Benjamin: Yes, sir.
Mr. McGuire: Are you liste­ning?
Benjamin: Yes, I am.
Mr. McGuire: Plastics.

40 let kasneje pa je pla­stiko nado­me­stila… Preberi več »

Objavljeno v kategoriji butalci | 1 Komentar

9. aprila začnemo s služenjem

Naslednji Google potre­buje ravno vas.

Tako vam pihajo na dušo kekci, ki pro­pa­gi­rajo tole spo­daj, »glo­balno sku­pnost WazzUp«. Prejemali boste 4.000 USD mesečno, če boste upo­šte­vali nji­hove nasvete. Neverjetno prav­za­prav, kako lahko s takim list­kom koga res pre­pri­čajo za vklju­či­tev v pira­mido. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji butalci | 1 Komentar

Anonimno plačevanje s kartico

Marsikdo ima kdaj potrebo po nakupu nečesa, fizično v trgo­vini, ali na daljavo v sple­tni trgo­vini, pa ne želi biti pri tem iden­ti­fi­ci­ran. Za to je lahko mnogo pov­sem zako­ni­tih in legi­ti­mnih razlo­gov (npr. sple­tni poker ali špor­tne stave in podobno). V takem pri­meru ne želi upo­ra­biti svoje kre­di­tne kar­tice,  saj pri tem ostaja sled na nje­govi banki. Odprtje računa v tujini sicer ni več nika­kr­šen pod­vig in ga niti ni treba več skri­vati, tako kot je to veljalo še pred dobrim dese­te­tjem, ko je bilo to slo­ven­skim fizič­nim ose­bam pre­po­ve­dano, je pa vpra­ša­nje, ali se to splača samo zaradi takih naku­pov. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 7 Komentarji

Luksuz praznih stanovanj

Nedavno je javni sta­no­vanj­ski sklad Mestne občine Ljubljana dogra­dil novo sose­sko Polje II s 183 sta­no­va­nji za nepro­fi­tni najem. Največ jih bo s povr­šino okoli 50 m2, naje­mnina zanje pa bo zna­šala od 190 do 230 evrov mesečno. Po podat­kih iz osnutka novega naci­o­nal­nega sta­no­vanj­skega pro­grama, ki so ga na Ministrstvu za oko­lje in pro­stor poslali v javno raz­pravo,  naj bi na tovr­stna sta­no­va­nja tre­nu­tno čakalo še 6.600 pro­sil­cev. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Značka , | 6 Komentarji

NFD klub — »potrošnja za pasivne dohodke«

Zamenjajte svojo kre­di­tno kar­tico in zago­to­vili si boste doda­tno pokojnino!

Tako v spo­dnjem videu vabijo orga­ni­za­torji NFD — kluba in stalo vas bo natanko 290 evrov. Kot pona­vadi, lokalni pro­mo­tor za Slovenijo ne pri­haja iz Ljubljane, z Obale ali morda iz Bele kra­jine, pač pa — kot je pra­vilo — iz dežele onkraj Trojan. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji butalci | Značka | 3 Komentarji

Kako dobre so GURS-ove ocene naših nepremičnin

Zdaj, ko se je prvi cir­kus glede objave posplo­še­nih vre­dno­sti  nepre­mič­nin malo pole­gel, poglejmo, kako blizu so GURS-ove oce­njene vre­dno­sti dejan­skim, torej tem, ki so se vzpo­sta­vile na trgu med pov­pra­še­va­njem in ponudbo. V ta namen sem na slepo izbral vzo­rec 55 sta­no­vanj iz baze kupo­pro­daj­nih tran­sak­cij s sta­no­va­nji v Ljubljani v letih 2009 in 2010 ter dose­žene cene pri­mer­jal z GURS-ovimi. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 4 Komentarji

Spet preplačan nakup

Diskontni trgo­vec Lidl je ob Celovški, točno nasproti Mercatorjevega hiper­mar­keta, posta­vil tale pro­vo­ka­tivni pla­kat. Zgoraj upo­rabi Mercatorjevo rdeče-belo kom­bi­na­cijo črk in mimo­i­do­čim, od kate­rih so mnogi na poti v Mercator ali iz njega ali celo prav­kar v njem, naj­prej poskusi vce­piti dvom o smi­sel­no­sti nji­ho­vega poče­tja. »Spet ste za naku­pljeno robo pla­čali več, kot bi lahko, kajne?« Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 7 Komentarji

Pol cenejše smučanje, ne hvala

Združenje slo­ven­skih smu­čišč ima akcijo, s katero bi radi ob delov­nih dneh na slo­ven­ska smu­či­šča pri­va­bili več obi­sko­val­cev. Ampak tega so se lotili tako nespre­tno, da veliko uspeha ne bo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x