NFD klub — »potrošnja za pasivne dohodke«

Zamenjajte svojo kre­di­tno kar­tico in zago­to­vili si boste doda­tno pokojnino!

Tako v spo­dnjem videu vabijo orga­ni­za­torji NFD — kluba in stalo vas bo natanko 290 evrov. Kot pona­vadi, lokalni pro­mo­tor za Slovenijo ne pri­haja iz Ljubljane, z Obale ali morda iz Bele kra­jine, pač pa — kot je pra­vilo — iz dežele onkraj Trojan. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji butalci | Značka | 3 Komentarji

Kako dobre so GURS-ove ocene naših nepremičnin

Zdaj, ko se je prvi cir­kus glede objave posplo­še­nih vre­dno­sti  nepre­mič­nin malo pole­gel, poglejmo, kako blizu so GURS-ove oce­njene vre­dno­sti dejan­skim, torej tem, ki so se vzpo­sta­vile na trgu med pov­pra­še­va­njem in ponudbo. V ta namen sem na slepo izbral vzo­rec 55 sta­no­vanj iz baze kupo­pro­daj­nih tran­sak­cij s sta­no­va­nji v Ljubljani v letih 2009 in 2010 ter dose­žene cene pri­mer­jal z GURS-ovimi. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 4 Komentarji

Spet preplačan nakup

Diskontni trgo­vec Lidl je ob Celovški, točno nasproti Mercatorjevega hiper­mar­keta, posta­vil tale pro­vo­ka­tivni pla­kat. Zgoraj upo­rabi Mercatorjevo rdeče-belo kom­bi­na­cijo črk in mimo­i­do­čim, od kate­rih so mnogi na poti v Mercator ali iz njega ali celo prav­kar v njem, naj­prej poskusi vce­piti dvom o smi­sel­no­sti nji­ho­vega poče­tja. »Spet ste za naku­pljeno robo pla­čali več, kot bi lahko, kajne?« Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 7 Komentarji

Pol cenejše smučanje, ne hvala

Združenje slo­ven­skih smu­čišč ima akcijo, s katero bi radi ob delov­nih dneh na slo­ven­ska smu­či­šča pri­va­bili več obi­sko­val­cev. Ampak tega so se lotili tako nespre­tno, da veliko uspeha ne bo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Pogoji za upokojitev v letu 2012

ZPIZ je obja­vil pogoje za upo­ko­ji­tev v letu 2012, po  zakonu ZPIZ-1, ki ostaja še naprej v veljavi zaradi zavr­ni­tve pokoj­nin­skega zakona ZPIZ-2 na refe­ren­dumu. Slovenija tako še vedno ostaja edina čla­nica Evropske unije, kjer je zah­te­vana sta­rost za moške ob polni delovni dobi nižja od 60 let. Pogoji so zbrani v nasle­dnji tabeli. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Komentiraj

Modri direktorji so videli dlje…

…zatr­juje nasle­dnji rekla­mni spot Pokojninske družbe A:

Vas je spot pre­pri­čal in boste zdaj pri­ti­snili na svo­jega direk­torja, naj vas vključi v kolek­tivno doda­tno pokoj­nin­sko zavarovanje?

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , | Komentiraj

Nerviranje z ležarino

V začetku vsa­kega kole­dar­skega leta bor­zne hiše zner­vi­rajo pri­bli­žno 600 tisoč slo­ven­skih ime­tni­kov del­nic in obve­znic, ko jim zara­ču­najo leža­rino, torej pavšalni stro­šek, neod­vi­sen od tega, ali ime­tniki s svo­jimi del­ni­cami kaj trgu­jejo ali ne. Dejanski vir tega stro­ška sicer niso bor­zne hiše, ampak Centralna-klirinško depo­tna družba (KDD), ki tej leža­rini ura­dno pravi »vzdr­že­va­nje sta­nja nema­te­ri­a­li­zi­ra­nih vre­dno­stnih papir­jev na raču­nih«: če imate 100 del­nic Krke, vam KDD za ta denar vse leto skrbno pazi, da bo na koncu leta ta šte­vilka »vzdr­žala«, torej da jih boste še vedno imeli 100, ne pa na pri­mer 10 :-) . Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | 3 Komentarji

Avstroogrska krona, evro prejšnje inkarnacije

Ni več tako nemo­goče, da bo ena ali več držav, ki danes upo­ra­bljajo evro, pre­šla na neko drugo, novo-staro valuto, npr. drahmo. Če se to zgodi nena­doma in brez teme­lji­tih pri­prav, bo seveda kar nekaj zaple­tov. Vsekakor pa to ne bo pre­ce­denčni pri­mer, saj je bilo samo pred 20 leti uve­deno malo morje novih valut po raz­padu Jugoslavije, Češko­slo­va­ške in Sovjetske zveze. Z dana­šnjim evrom pa je morda delno pri­mer­ljiv raz­pad avstro-ogrske krone in uvedba mno­žice novih valut na obmo­čju prej­šnjega cesar­stva. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Povolilna: We are the PIIGS

 

Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Kontakti za dvig denarja iz II. stebra

V leto­šnjem letu je bilo kar nekaj zani­ma­nja za dvig denarja iz II. pokoj­nin­skega ste­bra za tiste, ki so že 10 let vklju­čeni v pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje in so zato pri­do­bili pra­vico, da si ta denar izpla­čajo. Svojo izku­šnjo sem opi­sal tukaj (1. del, 2.del), še naprej pa dobi­vam vpra­ša­nja o tem. Postopek ni pov­sem poe­no­ten, pač pa je odvi­sen od tega, pri kate­rem ponu­dniku ste. Zato je tukaj pre­gle­dnica ponu­dni­kov PDPZ s kon­tak­tnimi infor­ma­ci­jami, kjer boste izve­deli, kako poteka v vašem pri­meru. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x