Če bi samo prerazporeditev denarja lahko rešila krizo

Protestnike, ki so pod geslom »Zavzemimo Wall Street« zase­dli enega od newyor­ških trgov, so mediji nekaj časa kar igno­ri­rali. Toda ko se je pro­te­stno giba­nje raz­ši­rilo še v druga ame­ri­ška mesta, je postalo jasno, da ne gre za muho eno­dnev­nico in da je to doga­ja­nje izraz glo­bo­kega neza­do­volj­stva in jeze pre­cej­šnjega dela mlade ame­ri­ške popu­la­cije. Začelo se je kot pro­test proti eks­tre­mni raz­slo­je­no­sti ame­ri­ške družbe s slo­ga­nom »Mi pred­sta­vljamo 99% ljudi«, pri čemer so prvo tarčo pred­sta­vljali ban­kirji in bor­zniki. Kmalu pa je pre­ra­slo v zavra­ča­nje poli­tike, ki je za reše­va­nje ban­čnega sis­tema napela vse sile, med­tem ko se z brez­per­spek­tiv­no­stjo gene­ra­cije, ki vstopa za trg dela, ni kaj dosti uba­dala. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , | 3 Komentarji

Anomalija najemnih stanovanj v številkah

RavniloTrenutno poteka javna raz­prava o osnutku novega naci­o­nal­nega sta­no­vanj­skega pro­grama (ONSP), ki ga je pri­pra­vilo Ministrstvo za oko­lje in pro­stor. Ta doku­ment naj bi v pri­ho­dnje usmer­jal poli­tiko na tem podro­čju in daje velik pou­da­rek ure­di­tvi podro­čja naje­mnih sta­no­vanj, na kate­rem v Sloveniji vlada huda ano­ma­lija. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj

Po novem vpogled tudi v najemnine

Ravnokar je bil spre­me­njen Zakon o mno­žič­nem vre­dno­te­nju nepre­mič­nin. Med dru­gim ureja tudi evi­den­ti­ra­nje pro­da­nih novo­gra­denj (tega sedaj sko­raj ni) in evi­den­ti­ra­nje naje­mnih raz­me­rij za stavbe in dele stavb (ne pa tudi za druge vrste nepre­mič­nin). Po kon­ča­nem pre­hodu na novi sis­tem — pred­vi­doma od novem­bra 2012 dalje — bodo javno dosto­pni tudi podatki o aktu­al­nih dose­že­nih naje­mni­nah za sta­no­va­nja, hiše in poslovne pro­store, tako kot so že zdaj podatki o kupo­pro­da­jah. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 3 Komentarji

Provizije ni bilo

Sodni pro­cesi spre­mi­njajo tudi jezik. Nepremičninska branža je imela 17. in 18. novem­bra 2011 vsa­ko­le­tni posvet v Portorožu. V nepre­mič­nin­sko posre­dni­ški sek­ciji so med dru­gim raz­pra­vljali tudi o nasta­ja­jo­čem novem kode­ksu dobrih poslov­nih obi­ča­jev v pro­metu z nepre­mič­ni­nami. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji jezik | Komentiraj

Socialna pomoč postane kredit

V dana­šnjem Delu se komen­ta­torka Erika Repovž spra­šuje, ali po uve­lja­vi­tvi nove soci­alne zako­no­daje sploh še lahko govo­rimo o soci­alni pomoči, če pa ta v bistvu postaja kre­dit, ki ga bo država od dedi­čev zah­te­vala nazaj. Zadeva je dejan­sko kon­tro­ver­zna. O njej smo pred časom govo­rili v temi Kdor je lastnik nepre­mič­nine, ni soci­alni pri­mer. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Značka | 5 Komentarji

Vedeževalka: Kupite stanovanje zdaj!

Podjetje iPro­jekt, ki zadnje čase ni dovolj uspe­šno pri  pro­daji novo­gra­denj  v »oazi v mestu« in ob »mavrici na sreč­nem koncu mesta«, se je pre­pri­če­va­nja poten­ci­al­nih kup­cev zdaj lotilo še s stri­pom z naslo­vom Družina Novak pred težko odlo­či­tvijo. Glavno vlogo v njem ima vede­že­valka, ki ima

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 2 Komentarji

Zamegljevanje podražitev se ne obnese

Koliko zara­ču­nati za izde­lek ali sto­ri­tev, ki ga ozi­roma jo ponu­jamo? V zadnjem času, času izo­bi­lja, ni bil naj­ve­čji pro­blem, kako nekaj nare­diti, pač pa, kako to pro­dati. Zato lahko loč­nico med pre­ži­ve­tjem pod­je­tja ali nje­go­vim pro­pa­dom pred­sta­vlja ravno uspe­šen odgo­vor na ome­njeno vpra­ša­nje. Z obli­ko­va­njem opti­mal­nih cen za dosego kar naj­ve­čjega dobička se v svetu in doma uba­dajo celo z znan­stve­nimi meto­dami. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , , | Komentiraj

Prodaje stanovanj, po predelih v Ljubljani

Na poziv iz prej­šnjega pri­spevka se je javila bralka bloga, ki upo­ra­blja forum­ski vzde­vek »rava«. Objavljene  podatke je pre­me­tala in pri­pra­vila nasle­dnja dva gra­fi­kona o sta­nju pro­daje sta­no­vanj po kata­str­skih obči­nah zno­traj Mestne občine Ljubljana (tako podrob­nih vpo­gle­dov namreč  GURS ne obja­vlja). Opombe: Upoštevana so samo sta­no­va­nja, neka­tere oči­tne napake v podat­kih so bile izlo­čene. Upoštevati je treba, da so kata­str­ske občine raz­lično velike in vse­bu­jejo tudi raz­lično mnogo več­sta­no­vanj­skih stavb. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj

Seznam prodanih stanovanj v Ljubljani

Zadnjič sem ome­njal podatke iz evi­dence trga nepre­mič­nin, pri­do­bljene po Zakonu o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja, ki jih Geodetska uprava zbira po zakonu, obja­vlja pa samo v neprak­tični obliki raz­su­tih točk na zemlje­vidu. Podatke o kupo­pro­daj­nih tran­sak­ci­jah z lju­bljan­skimi sta­no­va­nji sem ure­dil in spra­vil v pre­gle­dnico. Tukaj so. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 2 Komentarji

Ste trgovina ali kaj drugega?

Pred časom je Mercator pom­po­zno ozna­nil, da zaradi eko­lo­ških razlo­gov kup­cem ne bodo več dajali vrečk na bla­gaj­nah. Skrajno netr­pe­žnih, pere­sno lah­kih vrečk, s kakr­šno sicer niti dveh tetra­pa­kov mleka nisi mogel pri­ne­sti do avta, ne da bi se str­gala. Kar pa jih ne moti, da ne bi kup­cem vsi­lje­vali nepo­trebne, z eko­lo­škega vidika bistveno bolj neu­ni­čljive krame. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 7 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x