Pogoji za upokojitev v letu 2012

ZPIZ je obja­vil pogoje za upo­ko­ji­tev v letu 2012, po  zakonu ZPIZ-1, ki ostaja še naprej v veljavi zaradi zavr­ni­tve pokoj­nin­skega zakona ZPIZ-2 na refe­ren­dumu. Slovenija tako še vedno ostaja edina čla­nica Evropske unije, kjer je zah­te­vana sta­rost za moške ob polni delovni dobi nižja od 60 let. Pogoji so zbrani v nasle­dnji tabeli. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Komentiraj

Modri direktorji so videli dlje…

…zatr­juje nasle­dnji rekla­mni spot Pokojninske družbe A:

Vas je spot pre­pri­čal in boste zdaj pri­ti­snili na svo­jega direk­torja, naj vas vključi v kolek­tivno doda­tno pokoj­nin­sko zavarovanje?

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , | Komentiraj

Nerviranje z ležarino

V začetku vsa­kega kole­dar­skega leta bor­zne hiše zner­vi­rajo pri­bli­žno 600 tisoč slo­ven­skih ime­tni­kov del­nic in obve­znic, ko jim zara­ču­najo leža­rino, torej pavšalni stro­šek, neod­vi­sen od tega, ali ime­tniki s svo­jimi del­ni­cami kaj trgu­jejo ali ne. Dejanski vir tega stro­ška sicer niso bor­zne hiše, ampak Centralna-klirinško depo­tna družba (KDD), ki tej leža­rini ura­dno pravi »vzdr­že­va­nje sta­nja nema­te­ri­a­li­zi­ra­nih vre­dno­stnih papir­jev na raču­nih«: če imate 100 del­nic Krke, vam KDD za ta denar vse leto skrbno pazi, da bo na koncu leta ta šte­vilka »vzdr­žala«, torej da jih boste še vedno imeli 100, ne pa na pri­mer 10 :-) . Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | 3 Komentarji

Avstroogrska krona, evro prejšnje inkarnacije

Ni več tako nemo­goče, da bo ena ali več držav, ki danes upo­ra­bljajo evro, pre­šla na neko drugo, novo-staro valuto, npr. drahmo. Če se to zgodi nena­doma in brez teme­lji­tih pri­prav, bo seveda kar nekaj zaple­tov. Vsekakor pa to ne bo pre­ce­denčni pri­mer, saj je bilo samo pred 20 leti uve­deno malo morje novih valut po raz­padu Jugoslavije, Češko­slo­va­ške in Sovjetske zveze. Z dana­šnjim evrom pa je morda delno pri­mer­ljiv raz­pad avstro-ogrske krone in uvedba mno­žice novih valut na obmo­čju prej­šnjega cesar­stva. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Povolilna: We are the PIIGS

 

Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Kontakti za dvig denarja iz II. stebra

V leto­šnjem letu je bilo kar nekaj zani­ma­nja za dvig denarja iz II. pokoj­nin­skega ste­bra za tiste, ki so že 10 let vklju­čeni v pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje in so zato pri­do­bili pra­vico, da si ta denar izpla­čajo. Svojo izku­šnjo sem opi­sal tukaj (1. del, 2.del), še naprej pa dobi­vam vpra­ša­nja o tem. Postopek ni pov­sem poe­no­ten, pač pa je odvi­sen od tega, pri kate­rem ponu­dniku ste. Zato je tukaj pre­gle­dnica ponu­dni­kov PDPZ s kon­tak­tnimi infor­ma­ci­jami, kjer boste izve­deli, kako poteka v vašem pri­meru. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Če bi samo prerazporeditev denarja lahko rešila krizo

Protestnike, ki so pod geslom »Zavzemimo Wall Street« zase­dli enega od newyor­ških trgov, so mediji nekaj časa kar igno­ri­rali. Toda ko se je pro­te­stno giba­nje raz­ši­rilo še v druga ame­ri­ška mesta, je postalo jasno, da ne gre za muho eno­dnev­nico in da je to doga­ja­nje izraz glo­bo­kega neza­do­volj­stva in jeze pre­cej­šnjega dela mlade ame­ri­ške popu­la­cije. Začelo se je kot pro­test proti eks­tre­mni raz­slo­je­no­sti ame­ri­ške družbe s slo­ga­nom »Mi pred­sta­vljamo 99% ljudi«, pri čemer so prvo tarčo pred­sta­vljali ban­kirji in bor­zniki. Kmalu pa je pre­ra­slo v zavra­ča­nje poli­tike, ki je za reše­va­nje ban­čnega sis­tema napela vse sile, med­tem ko se z brez­per­spek­tiv­no­stjo gene­ra­cije, ki vstopa za trg dela, ni kaj dosti uba­dala. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , | 3 Komentarji

Anomalija najemnih stanovanj v številkah

RavniloTrenutno poteka javna raz­prava o osnutku novega naci­o­nal­nega sta­no­vanj­skega pro­grama (ONSP), ki ga je pri­pra­vilo Ministrstvo za oko­lje in pro­stor. Ta doku­ment naj bi v pri­ho­dnje usmer­jal poli­tiko na tem podro­čju in daje velik pou­da­rek ure­di­tvi podro­čja naje­mnih sta­no­vanj, na kate­rem v Sloveniji vlada huda ano­ma­lija. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj

Po novem vpogled tudi v najemnine

Ravnokar je bil spre­me­njen Zakon o mno­žič­nem vre­dno­te­nju nepre­mič­nin. Med dru­gim ureja tudi evi­den­ti­ra­nje pro­da­nih novo­gra­denj (tega sedaj sko­raj ni) in evi­den­ti­ra­nje naje­mnih raz­me­rij za stavbe in dele stavb (ne pa tudi za druge vrste nepre­mič­nin). Po kon­ča­nem pre­hodu na novi sis­tem — pred­vi­doma od novem­bra 2012 dalje — bodo javno dosto­pni tudi podatki o aktu­al­nih dose­že­nih naje­mni­nah za sta­no­va­nja, hiše in poslovne pro­store, tako kot so že zdaj podatki o kupo­pro­da­jah. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 3 Komentarji

Provizije ni bilo

Sodni pro­cesi spre­mi­njajo tudi jezik. Nepremičninska branža je imela 17. in 18. novem­bra 2011 vsa­ko­le­tni posvet v Portorožu. V nepre­mič­nin­sko posre­dni­ški sek­ciji so med dru­gim raz­pra­vljali tudi o nasta­ja­jo­čem novem kode­ksu dobrih poslov­nih obi­ča­jev v pro­metu z nepre­mič­ni­nami. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji jezik | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x