Popusti na slovenskih smučiščih 2017/2018

SmučanjeZačela se je smu­čar­ska sezona 2017/2018. V spo­dnji tabeli je zbra­nih nekaj podat­kov o nakupu vozov­nic za slo­ven­ska smu­či­šča s popu­stom. Ali veste še za kak drug popust te sorte?

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 1 Komentar

Avtomobilski socialni inženiring

vticnicaCerarjeva vlada je sredi okto­bra spre­jela ambi­ci­o­zno stra­te­gijo o alter­na­tiv­nih gori­vih, po kateri naj bi bila po letu 2030 v Sloveniji pre­po­ve­dana prva regi­stra­cija kla­sič­nih ben­cin­skih in dizel­skih avto­mo­bi­lov. Skupni ogljični odtis avta bo namreč moral biti pod 50 g oglji­ko­vega dio­ksida na km, to pa danes dose­gajo samo ele­k­trični avto­mo­bili in pri­ključni hibridi (ti lahko vozijo na ele­k­triko ali na ben­cin). Ta stra­te­gija je prav­za­prav pro­jekt soci­al­nega inže­ni­ringa: poli­tiki želijo z njo na silo spre­mi­njati navade ljudi s skli­ce­va­njem na danes popu­larni pro­ces »razo­glji­če­nja pro­meta«. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje, politika | Značka , , | 1 Komentar

Pogoji za upokojitev v letu 2018

V letu 2018 se bodo neka­teri upo­ko­ji­tveni pogoji še zao­strili, bli­žamo se koncu pre­ho­dnega obdo­bja, kot ga je opre­de­lil zakon ZPIZ-2. Oktobra letos je bilo v Sloveniji vseh sta­ro­stnih upo­ko­jen­cev (brez inva­lid­skih, vdo­vskih, dru­žin­skih) nekaj manj kot 442.000, kar je 6.000 več kot lani in 9.000 več kot pre­dlani — ven­dar pa tudi sko­raj 110.000 več kot leta 2007. Na vsa­kega upo­ko­jenca pride 1,47 zava­ro­vanca, ven­dar so tudi zadnja leta med zava­ro­vance všteti tudi štu­den­tje in dijaki, ki pla­ču­jejo nekaj malega v pokoj­nin­sko bla­gajno od napo­tnic (dejan­sko zgolj napi­hu­jejo šte­vilko, da lepše izgleda). Novi upo­ko­ji­tveni pogoji so zbrani v nasle­dnji tabeli. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 2 Komentarji

Lažne novice niso novost

Lansko jesen je medij­ski svet pre­pla­vilo zgra­ža­nje nad raz­ma­hom t.i. lažnih ali potvor­je­nih novic (fake news). Toda ali je to res nekaj novega? So bile novice, ki nam jih je v TV Dnevniku pred dvaj­se­timi leti bral Matjaž Tanko ali pred šti­ri­de­se­timi leti Tomaž Terček, popol­noma resnične, nepri­stran­ske in celo­vite? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji mediji | Značka | Komentiraj

Pretiravanje s pravičnostjo

Vedno kadar sli­šim ute­me­lje­va­nje, da je treba bre­mena pra­vič­neje raz­po­re­diti, se naj­prej spo­mnim na eks­tre­men pri­mer pra­vič­ni­škega zako­no­daj­nega kom­pli­ci­ra­nja iz pre­te­klo­sti. Akter je bilo finančno mini­str­stvo pod vod­stvom pro­fe­sorja Mramorja, pred­met pa obdav­či­tev dohodka iz vza­je­mnih skla­dov. Dogajalo se je pred malo več kot dese­tle­tjem. Da ne bi bral­cev utru­jal z bizar­nimi podrob­nostmi, naj nave­dem samo to, da so si zami­slili kom­ple­ksen, nepre­gle­den in nepred­vi­dljiv sis­tem, var­če­va­lec pa si ni mogel izra­ču­nati, koliko davka bo pla­čal. Upravljavci skla­dov so morali zaradi tega naro­čiti po meri nare­jeno pro­gram­sko opremo, saj takega sis­tema obdav­či­tve ni bilo niti prej niti kasneje nikjer na svetu. Zapletena obdav­či­tev je veljala je nekaj let, potem pa jo je nasle­dnja vlada s spre­membo doho­dnin­skega zakona odvr­gla na sme­ti­šče zgo­do­vine. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija, politika | Značka , | 1 Komentar

Kam se uvrščate po višini pokojnine?

penzije-jun-2017Šte­vilo pre­je­mni­kov sta­ro­stnih pokoj­nin glede na zne­sek. Včasih ni bilo treba izpol­niti pol­nih 40 let pokoj­nin­ske dobe in mar­sikdo je odšel v pen­zijo takoj, ko je izpol­nil mini­malne pogoje (ne pa pogo­jev za polno pokoj­nino), zato pre­jema nižjo pen­zijo kot bi jo sicer. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | 1 Komentar

Govor pride sam po sebi, pisava pa ne

misleciEna od oči­tnih raz­lik med nami in mili­joni dru­gih žival­skih vrst na Zemlji je v tem, da lahko člo­vek vpliva na mišlje­nje dru­gega člo­veka in to na zelo kom­ple­ksne in razno­like načine. Ta nad­zor misli, o kate­rem govo­rim, se tiče jezika. Živali si znajo med seboj signa­li­zi­rati strah, nevar­nost, lakoto ali naklo­nje­nost. V neka­te­rih pri­me­rih znajo to signa­li­zi­rati tudi nam, ne doja­mejo pa abstrak­tnih kon­cep­tov in ne znajo smi­selno sesta­vljati besed. Šim­panza se da nau­čiti, da na izgo­vor­jeni ukaz pokaže na kar­tico z nari­sano poma­rančo. Papiga vas lahko spravi ob živce z neneh­nim čeblja­njem »Polly hoče piškot«. Toda zmo­žnost živali, da razu­mejo kaj več od pre­pro­stih uka­zov in opo­zo­ril, je tako rekoč nična. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji jezik | Značka | Komentiraj

Izvorno ali potuhnjeno oglaševanje

glasNedavna pro­daja slo­ven­skega zagon­skega pod­je­tja Zemanta izra­el­skemu Outbrainu je v sre­di­šče pozor­no­sti posta­vila poslovni model, ki ni nov, ven­dar se je v zadnjih letih raz­mah­nil do neslu­te­nih raz­se­žno­sti. Gre za tako ime­no­vano izvorno ali domo­ro­dno ogla­še­va­nje, kar je nero­den slo­ven­ski pre­vod, ki se je v stro­kovni jav­no­sti uve­lja­vil za angle­ški pojem »native adver­ti­sing«. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji mediji, oglaševanje | Značka , | Komentiraj

Ali je dentalni turizem šele začetek?

zobjeTermin »den­talni turi­zem« je v slo­ven­ski bese­dnjak vsto­pil pred pri­bli­žno dese­timi leti. Zveni sicer pov­sem nedol­žno, a je odraz zaskr­blju­jo­čega sta­nja na podro­čju finan­ci­ra­nja zoboz­dra­vstva iz javne bla­gajne. Slovenski »den­talni turi­sti« si hodijo popra­vljat zobe na Hrvaško, v Bosno in Hercegovino, Makedonijo in Bolgarijo, ker so čakalne dobe pri nas pre­dolge, ali ker gre za posege, ki jih naše obve­zno zdra­vstveno zava­ro­va­nje ne krije, domače samo­plač­ni­ške cene pa so nad nji­ho­vimi zmo­žnostmi. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zdravstvo | Značka , , | Komentiraj

Podjetnejši nebodijihtreba naj kar ostanejo v tujini

Kdor ima otroke, stare med dvaj­set in tri­de­set let, brž­kone pozna vsaj nekaj nji­ho­vih pri­ja­te­ljev ali vrstni­kov, ki načr­tu­jejo odhod v tujino ali pa so že tam. Ko se mladi izo­bra­ženci ali nade­bu­dni pod­je­tniki danes ozrejo okoli sebe, v domo­vini ne vidijo per­spek­tive zase. Samo po sebi to ne bi bilo dra­ma­tično, če bi jim Slovenija puščala odprta vrata za vrni­tev po nekaj letih, ko bi lahko nazaj pri­ne­sli nove izku­šnje, zna­nje, pove­zave in nena­za­dnje kapi­tal. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x