Drobni tisk — nebodigatreba

Slovenci imamo veliko lastnine, ki potre­buje zava­ro­va­nje: okoli 845 tisoč sta­no­vanj, preko mili­jon oseb­nih vozil. Ustrezno pre­mo­ženj­sko zava­ro­va­nje je tisto, kar nam bo olaj­šalo finančni polo­žaj, če pride do poško­do­va­nja ali izgube naše lastnine. Pri skle­ni­tvi nam poma­gajo zava­ro­valni zasto­pniki, ki jih naj­demo v zava­ro­val­ni­cah, spe­ci­a­li­zi­ra­nih zasto­pni­ških druž­bah in v novej­šem času tudi v ban­kah. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Gibanje tečaja CHF od 2003 do 2018

Tečaj švicarskega franka

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Mislite ali veste?

chf»Če bi rav­nala s pov­prečno skrb­no­stjo dobrega stro­kov­njaka, bi toženka (banka, op.p.) morala in mogla vedeti in tudi je vedela, da bo po skle­ni­tvi pogodbe pri­šlo do kre­pi­tve CHF v raz­merju do EUR.« Za moj okus je to naj­mar­kan­tnejši slo­ven­ski sta­vek leta 2017. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke, psihologija | Značka , , , | 15 Komentarji

Ugodne enodnevne smučarske karte čez mejo 2017/2018

Skipass TravelNa bli­žnjih smu­či­ščih v Avstriji in Italiji se da na dolo­čene dneve smu­čati ceneje. Cenejše vozov­nice je mogoče kupiti samo na dolo­če­nih mestih in naj­več 7 dni vna­prej. Na neka­tere dneve so do nakupa upra­vi­čeni samo ime­tniki kon­kre­tne kar­tice ugo­dno­sti (glej pove­zave v spo­dnji tabeli).

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 1 Komentar

Popusti na slovenskih smučiščih 2017/2018

SmučanjeZačela se je smu­čar­ska sezona 2017/2018. V spo­dnji tabeli je zbra­nih nekaj podat­kov o nakupu vozov­nic za slo­ven­ska smu­či­šča s popu­stom. Ali veste še za kak drug popust te sorte?

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 1 Komentar

Avtomobilski socialni inženiring

vticnicaCerarjeva vlada je sredi okto­bra spre­jela ambi­ci­o­zno stra­te­gijo o alter­na­tiv­nih gori­vih, po kateri naj bi bila po letu 2030 v Sloveniji pre­po­ve­dana prva regi­stra­cija kla­sič­nih ben­cin­skih in dizel­skih avto­mo­bi­lov. Skupni ogljični odtis avta bo namreč moral biti pod 50 g oglji­ko­vega dio­ksida na km, to pa danes dose­gajo samo ele­k­trični avto­mo­bili in pri­ključni hibridi (ti lahko vozijo na ele­k­triko ali na ben­cin). Ta stra­te­gija je prav­za­prav pro­jekt soci­al­nega inže­ni­ringa: poli­tiki želijo z njo na silo spre­mi­njati navade ljudi s skli­ce­va­njem na danes popu­larni pro­ces »razo­glji­če­nja pro­meta«. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje, politika | Značka , , | 1 Komentar

Pogoji za upokojitev v letu 2018

V letu 2018 se bodo neka­teri upo­ko­ji­tveni pogoji še zao­strili, bli­žamo se koncu pre­ho­dnega obdo­bja, kot ga je opre­de­lil zakon ZPIZ-2. Oktobra letos je bilo v Sloveniji vseh sta­ro­stnih upo­ko­jen­cev (brez inva­lid­skih, vdo­vskih, dru­žin­skih) nekaj manj kot 442.000, kar je 6.000 več kot lani in 9.000 več kot pre­dlani — ven­dar pa tudi sko­raj 110.000 več kot leta 2007. Na vsa­kega upo­ko­jenca pride 1,47 zava­ro­vanca, ven­dar so tudi zadnja leta med zava­ro­vance všteti tudi štu­den­tje in dijaki, ki pla­ču­jejo nekaj malega v pokoj­nin­sko bla­gajno od napo­tnic (dejan­sko zgolj napi­hu­jejo šte­vilko, da lepše izgleda). Novi upo­ko­ji­tveni pogoji so zbrani v nasle­dnji tabeli. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 2 Komentarji

Lažne novice niso novost

Lansko jesen je medij­ski svet pre­pla­vilo zgra­ža­nje nad raz­ma­hom t.i. lažnih ali potvor­je­nih novic (fake news). Toda ali je to res nekaj novega? So bile novice, ki nam jih je v TV Dnevniku pred dvaj­se­timi leti bral Matjaž Tanko ali pred šti­ri­de­se­timi leti Tomaž Terček, popol­noma resnične, nepri­stran­ske in celo­vite? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji mediji | Značka | Komentiraj

Pretiravanje s pravičnostjo

Vedno kadar sli­šim ute­me­lje­va­nje, da je treba bre­mena pra­vič­neje raz­po­re­diti, se naj­prej spo­mnim na eks­tre­men pri­mer pra­vič­ni­škega zako­no­daj­nega kom­pli­ci­ra­nja iz pre­te­klo­sti. Akter je bilo finančno mini­str­stvo pod vod­stvom pro­fe­sorja Mramorja, pred­met pa obdav­či­tev dohodka iz vza­je­mnih skla­dov. Dogajalo se je pred malo več kot dese­tle­tjem. Da ne bi bral­cev utru­jal z bizar­nimi podrob­nostmi, naj nave­dem samo to, da so si zami­slili kom­ple­ksen, nepre­gle­den in nepred­vi­dljiv sis­tem, var­če­va­lec pa si ni mogel izra­ču­nati, koliko davka bo pla­čal. Upravljavci skla­dov so morali zaradi tega naro­čiti po meri nare­jeno pro­gram­sko opremo, saj takega sis­tema obdav­či­tve ni bilo niti prej niti kasneje nikjer na svetu. Zapletena obdav­či­tev je veljala je nekaj let, potem pa jo je nasle­dnja vlada s spre­membo doho­dnin­skega zakona odvr­gla na sme­ti­šče zgo­do­vine. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija, politika | Značka , | 1 Komentar

Kam se uvrščate po višini pokojnine?

penzije-jun-2017Šte­vilo pre­je­mni­kov sta­ro­stnih pokoj­nin glede na zne­sek. Včasih ni bilo treba izpol­niti pol­nih 40 let pokoj­nin­ske dobe in mar­sikdo je odšel v pen­zijo takoj, ko je izpol­nil mini­malne pogoje (ne pa pogo­jev za polno pokoj­nino), zato pre­jema nižjo pen­zijo kot bi jo sicer. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | 1 Komentar
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x