Ali je vredno toliko kot nekoč?

Institucionalni lastniki pre­mo­že­nja so se vča­sih pri­si­ljeni soo­čiti z ugo­to­vi­tvijo, da je neka naložba vre­dna manj kot prej, in zni­žati vre­dnost tudi v svo­jih poslov­nih knji­gah. Po koli­čini je to naj­bolj aktu­alno pri nepre­mič­ni­nah, kjer se banke na vso moč tru­dijo novo, nižje ovre­dno­te­nje odlo­žiti čim dlje v pri­ho­dnost. Nekaj časa so tako rav­nali tudi upra­vljavci vza­je­mnih skla­dov, v zadnjem času pa se pri njih tre­nutki resnice kar vrstijo. /…/ Celoten čla­nek na www.denarnisupermarket.com.

Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

S težkim topništvom v obrambo valute

Skoraj štiri dese­tle­tja so minila, odkar se med­se­bojni tečaji glav­nih sve­tov­nih valut gibljejo svo­bo­dno. Zato na trgu nihajo glede na ponudbo in pov­pra­še­va­nje, kar naj­bolj nepo­sre­dno opa­zimo kot turi­sti, ko za svoje evre dobimo vča­sih več, vča­sih manj ame­ri­ških dolar­jev ali bri­tan­skih fun­tov. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke, ekonomija | Značka , , , | Komentiraj

Ločevanje zrnja od plev v nepremičninski statistiki

Časo­pi­sni naslovi, ki pov­ze­majo sta­ti­stične podatke, vča­sih mejijo na črni humor. »Povprečna plača v Prekmurju posko­čila.« Zveni kot lepa novica, toda do tega skoka je leta 2009 pri­šlo le zato, ker je ob ste­čaju Mure izgi­nilo preko dva tisoč delov­nih mest in sko­raj toliko niz­kih plač. Kljub pre­te­žno nespre­me­nje­nim pre­o­sta­lim pla­čam v pre­k­mur­ski regiji je zato sta­ti­stika zaznala povi­ša­nje pov­pre­čja. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Značka , | 1 Komentar

Niste vi za te stvari

Krekovcem finance nika­kor ne gredo od rok. Že pred sko­raj 10 leti so naj­prej izgu­bili Krekovo banko (ki zdaj uspe­šno deluje v sku­pini Raiffeisen), potem je uga­snila Krekova zava­ro­val­nica. Pidovska hol­dinga Zvon Ena in Zvon Dva že nekaj časa z raznimi mane­vri odla­gata neiz­o­gibni ste­čaj, naza­dnje pa je pod­le­gla Krekova družba za upra­vlja­nje skla­dov. Njen krovni sklad bo čez dva tedna v upra­vlja­nje pre­vzel KBM Infond. Vlagatelji v Krekove vza­je­mne sklade pri tem ne bodo oško­do­vani (med­tem ko za več kot 30.000 del­ni­čar­jev obeh Zvonov ni več pomoči). /…/ Celoten čla­nek na www.denarnisupermarket.com.

Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Hiperprodukcija skupinskih popustov

100 let star kupon za popustV ZDA menda deluje 650 ponu­dni­kov sku­pin­skih popu­stov. Potem je slo­ven­skih deset že pre­več, glede na raz­merje v koli­čini pre­bi­val­stva :-) V ZDA se je sicer zadeva močno raz­mah­nila in baje je blizu 10% ljudi že kdaj izko­ri­stilo tak popust. Toda v neka­te­rih dru­gih podat­kih se že kaže nasi­če­nost: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | 1 Komentar

Aspirin dobiva konkurenco

Pred časom smo govo­rili o enem od glav­nih razlo­gov za never­je­tno drag aspi­rin v doma­čih lekar­nah (bistveno dražji kot dru­gje po Evropi), to je, da sko­raj nima kon­ku­rence na slo­ven­skem trgu, razen malo zna­nega Plivinega Andola. Nedavno pa je dobil moč­nejšo kon­ku­renco v obliki Ascalcina. Za laične oči sta ti dve pro­ti­bo­le­čin­ski zdra­vili zamen­ljivi. Primer: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | 2 Komentarji

Koliko najemnin je vredna nepremičnina

Pred časom je Stanovanjski sklad RS ponu­jal svoja nepro­dana sta­no­va­nja v najem, pri čemer je mesečno naje­mnino izra­ču­nal tako, da je pro­dajno ceno delil s 300. Ali je toli­kšna naje­mnina pri­merna, pre­vi­soka ali pre­nizka? Za Slovenijo ni vero­do­stoj­nih sta­ti­stič­nih podat­kov o dose­že­nih raz­mer­jih med naje­mnino in tržno ceno nepre­mič­nine, v tujini pa jih je dovolj. Spodaj je seznam sed­mih nem­ških mest, od kate­rih je vsako zasto­pano z naj­draž­jim in naj­ce­nej­šim pre­de­lom. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj

Koliko časa traja vpis v zemljiško knjigo po novem

SodstvoPredpisi o zemlji­ški knjigi so bili pred krat­kim spre­me­njeni, pre­no­vljen pa je bil tudi infor­ma­cij­ski sis­tem. Oboje naj bi pri­po­mo­glo k hitrej­šemu reše­va­nju zadev. Cilj novele zakona je bil skraj­šati čas do vpisa na 4 dni. In kako hitro je zdaj? V mojem pri­meru je pre­pis par­cel tra­jal Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 2 Komentarji

Izrečenih kazni ne morejo skrivati

ATVPEden od neo­bi­čaj­nih zakon­skih pred­pi­sov je tisti, ki slo­ven­skim druž­bam za upra­vlja­nje zapo­ve­duje, da same na svo­jih sple­tnih stra­neh obja­vijo, kadar jim nji­hov nad­zor­nik (Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev) izreče prav­no­močno kazen zaradi stor­je­nega pre­kr­ška. Neobičajen je zato, ker ta določba ne velja za banke in zava­ro­val­nice, ki lahko take zadeve, kadar se pri­pe­tijo med njimi in nji­ho­vimi nad­zor­nimi inšti­tu­ci­jami, ohra­nijo v taj­no­sti. Od leta 2007, ko se je obja­vlja­nje začelo, se je nabralo Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nadzorniki, skladi | Komentiraj

Potihem se pripravlja

…ena od naj­ve­čjih ope­ra­cij pre­kla­da­nja toksič­nih obve­znic Grčije et con­sor­tes. Te obve­znice so danes še v bilan­cah zaseb­nih evrop­skih bank, ki so se z njimi zašpe­ku­li­rale. Kar naen­krat pa se bodo zna­šle v zlo­gla­snem evrop­skem reše­val­nem meha­nizmu EFSF. Zanj bodo s poro­štvi jam­čile neka­tere čla­nice evr­skega obmo­čja, ozi­roma nji­hovi dav­ko­pla­če­valci. Ker ga je treba zaradi pred­vi­de­nih novih potreb pove­čati, je tudi slo­ven­ska vlada vče­raj zvi­šala naša poro­štva kar za 80%, na 3,7 mili­jarde evrov. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x