Seznam prodanih stanovanj v Ljubljani

Zadnjič sem ome­njal podatke iz evi­dence trga nepre­mič­nin, pri­do­bljene po Zakonu o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja, ki jih Geodetska uprava zbira po zakonu, obja­vlja pa samo v neprak­tični obliki raz­su­tih točk na zemlje­vidu. Podatke o kupo­pro­daj­nih tran­sak­ci­jah z lju­bljan­skimi sta­no­va­nji sem ure­dil in spra­vil v pre­gle­dnico. Tukaj so. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 2 Komentarji

Ste trgovina ali kaj drugega?

Pred časom je Mercator pom­po­zno ozna­nil, da zaradi eko­lo­ških razlo­gov kup­cem ne bodo več dajali vrečk na bla­gaj­nah. Skrajno netr­pe­žnih, pere­sno lah­kih vrečk, s kakr­šno sicer niti dveh tetra­pa­kov mleka nisi mogel pri­ne­sti do avta, ne da bi se str­gala. Kar pa jih ne moti, da ne bi kup­cem vsi­lje­vali nepo­trebne, z eko­lo­škega vidika bistveno bolj neu­ni­čljive krame. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 7 Komentarji

Evidenca trga nepremičnin, V1.0

Država že nekaj časa beleži posle z nepre­mič­ni­nami in izgra­juje evi­denco trga nepre­mič­nin. Po zakon­skem poo­bla­stilu to počne Geodetska uprava RS, ki so ji podatke dol­žni posre­do­vati nepre­mič­nin­ske agen­cije, notarji, davčna uprava in občine ter upravne enote. Gre za zani­mive podatke jav­nega zna­čaja, ki jih GURS tudi pri­ka­zuje na svo­jem sple­tnem pro­stor­skem por­talu. Toda ta javni pri­kaz je na meji upo­rab­no­sti. Ali neu­po­rab­no­sti, če hočete.
Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 2 Komentarji

Zategovanje pasu: do katere luknje

Zadnjič sem nale­tel na tale gra­fi­kon z oce­nje­nim pri­ho­dnjim pad­cem zasebne potro­šnje v raz­vpi­tih evrop­skih peri­fer­nih drža­vah. Padec bo hujši tam, kjer so imeli izra­zit nepre­mič­nin­ski balon, to pa sta pred­vsem Irska in Špa­nija. Slovenija pri balonu za njima ni kaj dosti zao­sta­jala, saj so se realne cene sta­no­vanj­skih nepre­mič­nin med 2003 in 2008 napih­nile za več kot 40%. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Značka | Komentiraj

Izkoristi.me

Domači ponu­dniki sku­pin­skih popu­stov se še naprej mno­žijo. Tale (Izkoristi.me) je ubral za moj okus pame­tno tak­tiko. V štartu se je ome­jil tako geo­graf­sko kot vse­bin­sko, upo­ra­bil pa je neko­liko spre­me­njen poslovni model:

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | 2 Komentarji

10 centov za prijatelje

10 evro centovZadnjič sem ome­njal popu­ste za gostin­sko ponudbo preko mobilne apli­ka­cije OdpiralniČasi. Ta zadeva ima tudi eno dokaj nena­va­dno opcijo. Vprašanje je, ali imajo ude­le­ženci od nje korist ali škodo.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje, oglaševanje | Značka | Komentiraj

Državna pomoč za vampirje

Eno od naj­za­bav­nej­ših gesel na tran­spa­ren­tih dana­šnjih pro­te­stni­kov je bilo »Ustavite vam­pirje«, s čimer so mišljene banke in ban­kirji, ki nam menda pijejo kri. Pravi čas, da sešte­jemo, koliko je bilo tega jav­nega denarja, ki so ga bojda »popile« slo­ven­ske banke kot pomoč s strani države. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Blog na pametnih telefonih

Pametni telefonZa orodje WordPress, s kate­rim pišem ta blog, obstaja sim­pa­ti­čen brez­plačni doda­tek WPTouch, ki vse­bino sple­tne strani avto­ma­tično pre­dela v obliko, pri­la­go­jeno za pri­kaz na zaslonu pame­tnega mobil­nega tele­fona ali tablič­nega raču­nal­nika, kadar ugo­tovi, da obi­sko­va­lec upo­ra­blja tako napravo. Ta reč je zdaj name­ščena  in, kot kaže, deluje lepo in to tako v pokončni kot v ležeči posta­vi­tvi. Preverjeno deluje na tele­fo­nih iPhone in Android, delo­valo pa naj bi tudi na BlackBerryjih (in iPadu, iPodu Touch in kar je še podob­nih apa­ra­tov z ope­ra­cij­skim sis­te­mom iOS ali Android). Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nerazvrščeno | Značka | 1 Komentar

Lokacijski popusti za lačne

Drugače kot pri orga­ni­za­tor­jih sku­pin­skih popu­stov so se akcij­skih ponudb lotili avtorji apli­ka­cije OdpiralniČasi. Njihova zadeva je celo bolj upo­rabna, ker še bolj natančno upo­števa geo­graf­sko loka­cijo upo­rab­nika in ker so štar­tali z naj­bolj zani­mivo domeno za take stvari, gostin­sko ponudbo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Komentiraj

Tudi izključitev Grčije ne bi bila prva

Sedanje evr­sko obmo­čje ni prva denarna unija na evrop­skih tleh. Poskusov je bilo nekaj, a so bili neu­spe­šni. Latinska denarna unija je tra­jala od leta 1865 do prve sve­tovne vojne. Ustanovile so jo Francija, Belgija, Švica in Italija, sča­soma se je pri­dru­žilo še nekaj držav, med dru­gim Grčija. Toda Grčija je bila leta 1908 iz unije izklju­čena  zaradi golju­fa­nja pri čisto­sti zlata v nje­nih kovan­cih. Zveni znano, kajne? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x