Potihem se pripravlja

…ena od naj­ve­čjih ope­ra­cij pre­kla­da­nja toksič­nih obve­znic Grčije et con­sor­tes. Te obve­znice so danes še v bilan­cah zaseb­nih evrop­skih bank, ki so se z njimi zašpe­ku­li­rale. Kar naen­krat pa se bodo zna­šle v zlo­gla­snem evrop­skem reše­val­nem meha­nizmu EFSF. Zanj bodo s poro­štvi jam­čile neka­tere čla­nice evr­skega obmo­čja, ozi­roma nji­hovi dav­ko­pla­če­valci. Ker ga je treba zaradi pred­vi­de­nih novih potreb pove­čati, je tudi slo­ven­ska vlada vče­raj zvi­šala naša poro­štva kar za 80%, na 3,7 mili­jarde evrov. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Kriza premešala karte med skladi

Slovenski inve­sti­cij­ski skladi so bili pred krizo pre­cej večji kot danes. Podatke o tem, koliko sred­stev so dzuji upra­vljali na dan 31.12. 2007, je marca 2008 je zbrala revija Kapital. Takratna čista vre­dnost sred­stev, ki je vklju­če­vala tako vza­je­mne sklade kot ide (inve­sti­cij­ske družbe) je pri­ka­zana v nasle­dnji tabeli: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Kako sem dvigoval pokojninske prihranke (2. del)

Prva osebnaNadaljevanje zgodbe izpred 4 mese­cev. Kot pri­ča­ko­vano, sem 22. avgu­sta od Prve dobil potr­dilo, da je bil za mojo polico pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja opra­vljen odkup vpla­ča­nih sred­stev in da bo denar naka­zan na moj račun do konca meseca. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Uradna tečajnica, kaj je to

Nadaljujem temo od prej­šnjič. Kot že ome­njeno, mediji pojma »ura­dna tečaj­nica vza­je­mnih skla­dov« ne poznajo. Tabele s teko­čimi podatki skla­dov pač sesta­vijo po željah svo­jih bral­cev in vanje uvr­stijo tiste podatke, ki so zanje zani­mivi, vključno z ratingi ozi­roma oce­nami. Tole spo­daj je pri­mer iz nem­ške revije: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Eno ocenjevanje preveč, ali kar vsa?

Izbor najboljše DZUNajprej je v začetku leto­šnjega leta je slo­ven­ske družbe za upra­vlja­nje skla­dov raz­bu­rilo pode­lje­va­nje zvez­dic revije Moje Finance, v juniju pa je sodu izbilo dno novo izbi­ra­nje naj­boljše DZU, ki se ga je lotila ekipa iz bor­zne hiše Moja del­nica. Ta tema, ki že več let buri duhove, je 13 čla­nic Združenja ZDU-GIZ tokrat pod­žgala do te mere, da so sredi pole­tja uskla­dili in obja­vili svoje kri­tično Stališče glede oce­nje­va­nja uspe­šno­sti vza­je­mnih skla­dov in nji­ho­vih upra­vljav­cev. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Najbolj bran, pa vseeno odpušča

Slovenija bere Žurnal. Tudi ti.Na isti dan, ko so odpu­stili 30 delav­cev, in jim to spo­ro­čili prvi dan po kolek­tiv­nem dopu­stu, je Žur­nal v svoji dnevni izdaji obja­vil tole samo­hvalo (str. 6, PDF):

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji mediji, oglaševanje | Komentiraj

Pogumno, NLB

Zadnjič sem po dol­gem času vsto­pil v eno od poslo­val­nic NLB. Te imajo na steni velike LCD pri­ka­zo­val­nike, s kate­rimi se komi­tenti krat­ko­ča­sijo, med­tem ko čakajo v vrsti za bla­gajne. Tečajna lista za tuje valute se na zaslonu izme­njuje s tečaj­nico krov­nega sklada NLB. Ta tre­nu­tno ne izgleda prav nav­du­šu­joče: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Simobilova kaplja čez rob

SimobilPodražitve so za pro­da­jalca obču­tljiva reč, še pose­bej, ko gre za dol­go­trajna poslovna raz­merja, kajti »enkra­ten« odliv dose­da­njih strank h kon­ku­renci ima lahko dalj časa vpliv na zmanj­šan denarni tok. Simobil je pri zadnji podra­ži­tvi, ki je izzvala tak bes nje­go­vih upo­rab­ni­kov na soci­al­nih omrež­jih, napra­vil več nepo­treb­nih napak. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje, psihologija | Značka , | 6 Komentarji

Je kriza res le posledica zmot?

V neka­te­rih drža­vah so se sis­te­ma­tično lotili iska­nja vzro­kov za finančno krizo. V ZDA, kjer je bilo njeno žari­šče, so že leta 2009 z zako­nom usta­no­vili kon­gre­sno pre­i­sko­valno komi­sijo, ki je zasli­šala šte­vilne akterje in janu­arja 2011 na več kot 500 stra­neh javno obja­vila svoje poro­čilo. Kaj je torej šlo narobe tam, kaj pa pri nas? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | 1 Komentar

Eko in hkrati ego

Bi radi z nava­dne pre­se­dlali na zeleno ener­gijo? To se da ure­diti: posta­nite kli­ent Elektra Celje in se vklju­čite v EKO Zeleni paket. Voila. Odslej ste eko­lo­ško oza­ve­ščen in čuteč odje­ma­lec, ki mu ni vse­eno za pla­net. Toda kaj ste s tem sploh nare­dili? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x