Vlaganje v delnice eksotičnih držav

Ko države BRIC posta­jajo »main­stream,« se vla­ga­te­lji in upra­vljavci pre­mo­že­nja ozi­rajo dru­gam. Pojem mej­nih ali obrob­nih kapi­tal­skih trgov (fron­tier mar­kets) je star že sko­raj 20 let. Osvajanje robov »inve­sti­cij­sko pri­mer­nega« sveta ves ta čas poteka v valo­vih. Pionirji na teh neraz­i­ska­nih obmo­čjih so pogo­sto, ne pa vedno, nagra­jeni. Celoten čla­nek na www.denarnisupermarket.com.

Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj

Zelena gorečnost za gospodarsko rast

Sledeč evrop­skim direk­ti­vam tudi slo­ven­sko finančno mini­str­stvo že nekaj let pri­pra­vlja Uredbo o zele­nem jav­nem naro­ča­nju. Ta bo dolo­čala obve­zna rav­na­nja zave­zan­cev za javno naro­ča­nje (okvirno se ta mno­žica pre­kriva s poj­mom javni sek­tor). Potrebnost spre­je­tja tega novega pred­pisa pri­pra­vljavci ute­me­lju­jejo tudi s pri­srčno navedbo, ki se lahko porodi samo v državni biro­kra­ciji: »Javna naro­čila pred­sta­vljajo obse­žen del BDP (2007: 12,98%) in so pomem­ben gene­ra­tor gospo­dar­ske rasti.« Od tu dalje se ne moremo več čuditi cvet­kam, ki jih pre­dlog te Uredbe pri­naša. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji butalci, politika | 1 Komentar

Žiga žaga in Mercatorjevo sidro

O psi­ho­lo­ških tri­kih, s kate­rimi trgovci posku­šajo pre­sle­piti kupce, smo na tem blogu že pisali. Enega od njih, ki se ga je poslu­žil Mercator, so raz­krili v pole­tni šte­vilki revije VIP Zveze potro­šni­kov Slovenije (stran 45). Gre za meta­nje psi­ho­lo­škega sidra (angl. ancho­ring)  z nava­ja­njem neke ume­tne »redne« cene poleg aktu­alne, nižje cene, pri čemer se to (izmi­šljeno) raz­liko med njima pro­glasi za popust. Konkretni pri­mer je nasle­dnji: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Vohuna v vašem žepu na zaslišanje!

Zveza potro­šni­kov Slovenije je danes v sode­lo­va­nju z ura­dom Informacijskega poo­bla­ščenca pred­sta­vila izsledke sku­pne raz­i­skave o trgo­vskih kar­ti­cah ugo­dno­sti z vidika nji­hove smi­sel­no­sti in še pose­bej z vidika varo­va­nja oseb­nih podat­kov. Ni ravno novost, da s spre­je­tjem kar­tice ugo­dno­sti, ki nam jih vsi­lju­jejo na vsa­kem koraku, trgovcu omo­go­čimo zbi­ra­nje podat­kov o naših naku­po­val­nih nava­dah, toda koli­čine zbra­nih podat­kov so večje, kot bi si mislili, način nji­hove upo­rabe pa je lahko tudi spo­ren. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , | Komentiraj

Ženski rak in zavarovalništvo

Pred krat­kim je zava­ro­val­nica Adriatic Slovenica ponu­dila posebno zdra­vstveno zava­ro­va­nje Ona AS, prvo te vrste v Sloveniji. Gre za zava­ro­va­nje tve­ga­nja, da zbo­limo za rakom. Ta zava­ro­valni pro­dukt ima poten­cial: sta­ti­stiki pra­vijo, da bo otrok, rojen leta 2007, do svo­jega 75. leta za rakom zbo­lel s polo­vično ver­je­tno­stjo, če je moški, in s tre­tjin­sko, če je žen­ska. Med letoma 2001 in 2005 je bilo odkri­tih preko 50 tisoč novih pri­me­rov. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje, zdravstvo | Značka | Komentiraj

Pokojninske rente: n.p.

Skoraj vsi ponu­dniki II. pokoj­nin­skega ste­bra v Sloveniji imajo zdaj že zava­ro­vance, ki so izpol­nili pogoje za zače­tek pre­je­ma­nja rente in torej lahko iz faze vpla­če­va­nja pre­i­dejo v fazo pre­je­ma­nja denarja. O zme­šnjavi pri tem, ker ni eno­tnih pred­pi­sov, smo pred pol leta že govo­rili. Kaj se je od tedaj spre­me­nilo? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 1 Komentar

Služiti z oddajanjem stanovanja

V bli­žnji pre­te­klo­sti je pri nas za zane­sljiv način naložbe denarja veljal nakup sta­no­va­nja in potem nje­govo odda­ja­nje v najem. Večji del pre­te­klega dese­tle­tja je sis­tem tudi dobro delo­val; celo tako dobro, da je bilo popol­noma vse­eno, kakšna je naje­mnina in vzdr­že­valni stro­ški nepre­mič­nine, saj je njena cena zaradi napi­ho­va­nja nepre­mič­nin­skega balona neso­raz­merno rasla. Toda ti časi so zdaj šli za nekaj časa v pozabo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 2 Komentarji

Skupinski popusti kot protikrizni ukrep

GrouponNastop zadnje sve­tovne rece­sije je med dru­gim zmanj­šal pov­pra­še­va­nje potro­šni­kov po mno­gih sto­ri­tvah, ki niso ravno naj­po­memb­nejše za pre­ži­ve­tje. Ponudniki so se na to odzvali z doda­tnimi aktiv­nostmi za kre­pi­tev pro­daje. Ena od naj­u­spe­šnej­ših tovr­stnih ino­va­cij so sple­tni kuponi za sku­pin­ske popu­ste. Pri tem gre za obliko pro­mo­cije ponu­dni­kov preko posrednika-organizatorja, ki svo­jim sple­tnim obi­sko­val­cem, poten­ci­al­nim stran­kam sode­lu­jo­čih ponu­dni­kov, ponuja visok popust za dolo­čeno nji­hovo sto­ri­tev. Bistvena raz­lika od kupo­nov za popu­ste, ki jih že dese­tle­tja lahko izre­zu­jemo iz časo­pi­sov ali kata­lo­gov, je v tem, da smo tu z naku­pom kupona kupili sto­ri­tev že vna­prej, saj smo morali kupon takoj pla­čati, na pri­mer s kre­di­tno kar­tico. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , | Komentiraj

Neprodane novogradnje v Ljubljani 2011

Tole je nada­lje­va­nje vče­raj­šnje teme o nepro­da­nih sta­no­va­njih, z osve­že­nim sezna­mom za Ljubljano (vir: Deloindom). V spo­dnjem seznamu so zbrane šte­vilke o ponudbi novo­gra­denj v Ljubljani. Seznam je še manj popoln kot lan­ski — ni Celovških dvo­rov, Draveljskih vrtov, Pilona, Vile Urbane, R5 Skakalnice… Takole čez palec je bilo v tem letu pro­da­nih manj kot tre­tjina od lani obja­vlje­nih pro­stih enot. Ponekod pa je šte­vilo pro­stih enot celo zra­slo. Vendar pa, ko takole laično gle­dam grad­bi­šča v oko­lici, se mi zdi letos aktiv­no­sti pre­cej več kot lani. Sklepam, da so tisti inve­sti­torji, ki imajo denar, izko­ri­stili sti­sko obr­tni­kov in nji­hove nove cene, ki so vsaj 20% nižje od tistih pred krizo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj

Neprodane novogradnje Slovenija 2011

Tudi letos je pri­loga Deloindom pri­pra­vila pre­gled novo­gra­denj. Spodaj je pre­gle­dnica objek­tov po Sloveniji izven Ljubljane. Če seznam pri­mer­jate z lan­skim, vidite, da je pone­kod bilo nekaj pro­da­nega, dru­god sko­raj nič. Nekaterih raz­vpi­tih novo­gra­denj (Semedelski raz­gledi, Nokturno Markovec) v pre­gledu ni, spet druge pa letos so, med­tem ko lani pro­da­jalci niso hoteli biti obja­vljeni. Nepredvidljiva so pota inve­sti­tor­jev v nepre­mič­nine. Bistvena leto­šnja novost so obja­vljene cene. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x