Koliko najemnin je vredna nepremičnina

Pred časom je Stanovanjski sklad RS ponu­jal svoja nepro­dana sta­no­va­nja v najem, pri čemer je mesečno naje­mnino izra­ču­nal tako, da je pro­dajno ceno delil s 300. Ali je toli­kšna naje­mnina pri­merna, pre­vi­soka ali pre­nizka? Za Slovenijo ni vero­do­stoj­nih sta­ti­stič­nih podat­kov o dose­že­nih raz­mer­jih med naje­mnino in tržno ceno nepre­mič­nine, v tujini pa jih je dovolj. Spodaj je seznam sed­mih nem­ških mest, od kate­rih je vsako zasto­pano z naj­draž­jim in naj­ce­nej­šim pre­de­lom. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj

Koliko časa traja vpis v zemljiško knjigo po novem

SodstvoPredpisi o zemlji­ški knjigi so bili pred krat­kim spre­me­njeni, pre­no­vljen pa je bil tudi infor­ma­cij­ski sis­tem. Oboje naj bi pri­po­mo­glo k hitrej­šemu reše­va­nju zadev. Cilj novele zakona je bil skraj­šati čas do vpisa na 4 dni. In kako hitro je zdaj? V mojem pri­meru je pre­pis par­cel tra­jal Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 2 Komentarji

Izrečenih kazni ne morejo skrivati

ATVPEden od neo­bi­čaj­nih zakon­skih pred­pi­sov je tisti, ki slo­ven­skim druž­bam za upra­vlja­nje zapo­ve­duje, da same na svo­jih sple­tnih stra­neh obja­vijo, kadar jim nji­hov nad­zor­nik (Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev) izreče prav­no­močno kazen zaradi stor­je­nega pre­kr­ška. Neobičajen je zato, ker ta določba ne velja za banke in zava­ro­val­nice, ki lahko take zadeve, kadar se pri­pe­tijo med njimi in nji­ho­vimi nad­zor­nimi inšti­tu­ci­jami, ohra­nijo v taj­no­sti. Od leta 2007, ko se je obja­vlja­nje začelo, se je nabralo Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nadzorniki, skladi | Komentiraj

Potihem se pripravlja

…ena od naj­ve­čjih ope­ra­cij pre­kla­da­nja toksič­nih obve­znic Grčije et con­sor­tes. Te obve­znice so danes še v bilan­cah zaseb­nih evrop­skih bank, ki so se z njimi zašpe­ku­li­rale. Kar naen­krat pa se bodo zna­šle v zlo­gla­snem evrop­skem reše­val­nem meha­nizmu EFSF. Zanj bodo s poro­štvi jam­čile neka­tere čla­nice evr­skega obmo­čja, ozi­roma nji­hovi dav­ko­pla­če­valci. Ker ga je treba zaradi pred­vi­de­nih novih potreb pove­čati, je tudi slo­ven­ska vlada vče­raj zvi­šala naša poro­štva kar za 80%, na 3,7 mili­jarde evrov. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Kriza premešala karte med skladi

Slovenski inve­sti­cij­ski skladi so bili pred krizo pre­cej večji kot danes. Podatke o tem, koliko sred­stev so dzuji upra­vljali na dan 31.12. 2007, je marca 2008 je zbrala revija Kapital. Takratna čista vre­dnost sred­stev, ki je vklju­če­vala tako vza­je­mne sklade kot ide (inve­sti­cij­ske družbe) je pri­ka­zana v nasle­dnji tabeli: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Kako sem dvigoval pokojninske prihranke (2. del)

Prva osebnaNadaljevanje zgodbe izpred 4 mese­cev. Kot pri­ča­ko­vano, sem 22. avgu­sta od Prve dobil potr­dilo, da je bil za mojo polico pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja opra­vljen odkup vpla­ča­nih sred­stev in da bo denar naka­zan na moj račun do konca meseca. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Uradna tečajnica, kaj je to

Nadaljujem temo od prej­šnjič. Kot že ome­njeno, mediji pojma »ura­dna tečaj­nica vza­je­mnih skla­dov« ne poznajo. Tabele s teko­čimi podatki skla­dov pač sesta­vijo po željah svo­jih bral­cev in vanje uvr­stijo tiste podatke, ki so zanje zani­mivi, vključno z ratingi ozi­roma oce­nami. Tole spo­daj je pri­mer iz nem­ške revije: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Eno ocenjevanje preveč, ali kar vsa?

Izbor najboljše DZUNajprej je v začetku leto­šnjega leta je slo­ven­ske družbe za upra­vlja­nje skla­dov raz­bu­rilo pode­lje­va­nje zvez­dic revije Moje Finance, v juniju pa je sodu izbilo dno novo izbi­ra­nje naj­boljše DZU, ki se ga je lotila ekipa iz bor­zne hiše Moja del­nica. Ta tema, ki že več let buri duhove, je 13 čla­nic Združenja ZDU-GIZ tokrat pod­žgala do te mere, da so sredi pole­tja uskla­dili in obja­vili svoje kri­tično Stališče glede oce­nje­va­nja uspe­šno­sti vza­je­mnih skla­dov in nji­ho­vih upra­vljav­cev. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Najbolj bran, pa vseeno odpušča

Slovenija bere Žurnal. Tudi ti.Na isti dan, ko so odpu­stili 30 delav­cev, in jim to spo­ro­čili prvi dan po kolek­tiv­nem dopu­stu, je Žur­nal v svoji dnevni izdaji obja­vil tole samo­hvalo (str. 6, PDF):

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji mediji, oglaševanje | Komentiraj

Pogumno, NLB

Zadnjič sem po dol­gem času vsto­pil v eno od poslo­val­nic NLB. Te imajo na steni velike LCD pri­ka­zo­val­nike, s kate­rimi se komi­tenti krat­ko­ča­sijo, med­tem ko čakajo v vrsti za bla­gajne. Tečajna lista za tuje valute se na zaslonu izme­njuje s tečaj­nico krov­nega sklada NLB. Ta tre­nu­tno ne izgleda prav nav­du­šu­joče: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x