S tujim denarjem po koprivah

Med leto­šnjimi insol­venč­nimi postopki bo neko­liko pose­ben ste­čaj Poteze Skupina, ki se je začel prej­šnji teden. Ponavadi namreč nasan­kajo doba­vi­te­lji  in banke, tu pa bodo posre­dno pri­za­deti tudi mali vla­ga­te­lji in sicer pokoj­nin­ski var­če­valci II. ste­bra pri družbi Prva Osebna zava­ro­val­nica (nek­da­nja Prva pokoj­nin­ska družba). Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Ustrelili ste se v nogo

ŠircaVerjetno ste v medi­jih zasle­dili, da se je kul­turna mini­strica sku­paj z neka­te­rimi kul­tur­niki kar javno uprla krče­nju pro­ra­čuna za njen resor pri načr­to­va­nem reba­lansu pro­ra­čuna. Seveda gre tu tudi za naga­ja­nje Zaresa pred­se­dniku vlade, ampak njeno tar­na­nje kar kliče po tem, da si lju­dje pogle­dajo, kam vse pa je doslej mini­strica  raz­po­re­jala dav­ko­pla­če­val­ski denar, name­njen kul­turi. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | 2 Komentarji

Napredek pri embalaži in pakiranju?

KruhVčasih je bilo pri kre­di­tih tako kot pri kruhu. Črn, bel ali pol­bel; hle­bec ali štruca; loški ali gro­su­pelj­ski in to je to. Krediti pa so bili lahko ali sta­no­vanj­ski ali potro­šni­ški; krat­ko­ročni ali dol­go­ročni; na TOM ali na devi­zno kla­vzulo in to je to. Danes je na obeh podro­čjih situ­a­cija bolj vzne­mir­ljiva. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje, oglaševanje | Komentiraj

Pahor kot španski kralj Filip II.

VrčPo naklju­čju sem rav­no­kar nale­tel na lite­rarni opis, ki se lepo pri­lega pore­fe­ren­dum­skim pre­mi­er­je­vim izja­vam o tem, kako nas je nje­gova vla­dna ekipa uspe­šno izvle­kla iz krize. Nanaša se na feno­men zani­ka­nja (denial) ob soo­če­nju s sla­bimi novi­cami. Knjiga se ime­nuje Being Wrong: Adventures in the Margin of Error, avto­rica pa raz­šir­je­nost zani­ka­nja med poli­tiki in nji­hove zave­ro­va­no­sti v odlič­nost lastnega dela pona­zori z nasle­dnjim cita­tom (str. 230): Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Not ready for prime time

SodstvoObčasno imamo vsi kaj opravka tudi z zemlji­ško knjigo. Ta je bila prav­kar (v začetku maja) pre­u­re­jena, pre­no­vljen je tudi sple­tni dostop do podat­kov iz nje. Z upo­rab­ni­škega vidika je zdaj­šnja izvedba ele­k­tron­ske zemlji­ške knjige (eZK) za moj okus korak nazaj. Edini napre­dek je, da je zdaj upo­rab­ni­kom vpo­gled na voljo  brez­plačno, druge spre­membe pa so, vsaj zaen­krat, na slabše. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj

Kaj je v zraku vzhodno od Ljubljane?

CFD + opcije + terminske pogodbe = varnostNi zlato, ni forex, pač pa je »kon­zer­va­tivni« (!) por­t­felj iz 5 delov, v kate­rega vas tile modeli vabijo, če pri­tr­dilno odgo­vo­rite na nasle­dnje testno vpra­ša­nje: »Vas zanima pame­tno inve­sti­ra­nje sred­stev v varne, sta­bilne in trajne inve­sti­cije?« Še pose­bej boste tam­kaj dobro­do­šli, če vas pre­vza­mejo učene tuje besede, kot npr. Futures in kra­tice, kot je CFD. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji butalci | 1 Komentar

239 sabotaž

Pošta SlovenijePoslovalnice Pošte Slovenije imajo pod stro­pom LCD pri­ka­zo­val­nike, s kate­rimi se stranke krat­ko­ča­sijo, med­tem ko čakajo v vrstah. Na njih se izme­nju­jejo reklame, vre­men­ska napo­ved in Poštini samo­pro­mo­cij­ski spoti; v enem od njih piše, da je teh pri­ka­zo­val­ni­kov v vsej Sloveniji 239. Danes se na njih vrti tudi pro­pa­ganda za pokoj­nin­ski refe­ren­dum. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Značka | Komentiraj

Kaplja čez rob

KovanciNovica o spet novi doka­pi­ta­li­za­ciji NLB, ki jo zah­teva Banka Slovenije, bi lahko zabila še zadnji žebelj v krsto pokoj­nin­skega refe­ren­duma. Ni veliko stvari, ki bi bile dan­da­nes med volivci manj popu­larne od vpla­če­va­nja dav­ko­pla­če­val­skega denarja v banke. Še pose­bej ne po tem, ko je za NLB in NKBM letos že šlo več sto mili­jo­nov evrov, pa niti pol leta še ni minilo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 1 Komentar

Socialno podjetništvo za drugačne dividende

Tovarna delaV zadnjih dva­naj­stih mese­cih je brez­po­sel­nost v Sloveniji krepko zra­sla. Marca letos je sta­ti­stika zabe­le­žila 114.000 brez­po­sel­nih, lani ob istem času pa 99.000. Glede na leto­šnje doga­ja­nje v gospo­dar­stvu kaže, da se bomo morali spri­ja­zniti z visoko brez­po­sel­no­stjo tudi v pri­ho­dnjem obdo­bju. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Referendumski boj na nož

Pokojninska reformaPribližno od raz­vpi­tega spota dalje je medij­sko pre­pri­če­va­nje o pokoj­nin­ski reformi postalo celo zani­mivo. Po zače­tnem Semoličevem sunku s kra­va­tarji, je vla­dni štab spro­žil pro­ti­o­fen­zivo in zdaj, razen z dol­gimi članki v Sobotni pri­logi in Dnevnikovem Objektivu, tolče tudi na Facebooku, Twitterju in YouTubeu. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x