Življenje brez odrekanja

Da ne bomo eno­stran­ski ali pri­stran­ski… Zadnjič ome­njani oglas ima tudi kom­ple­men­tarno (žen­sko) raz­li­čico: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji oglaševanje | 2 Komentarji

Naložba z garancijo

Pred leti so se slo­ven­ski var­če­valci iz bank podali v iska­nje viš­jih dono­sov in začeli bolj mno­žično vla­gati v vza­je­mne sklade. Potem pa je — kot je neiz­o­gibno — pri­šel čas, ki jim ni bil naklo­njen. Tečaji so padali in vla­ga­te­lji so kar naen­krat opa­zili, da so nji­hovi pri­hranki vre­dni manj, kot so bili, ko so je odlo­čili za te tve­gane naložbe. Marsikateri se je šele takrat zave­del, kaj pomeni tve­ga­nje in skle­nil, da bo ob nasle­dnji pri­lo­žno­sti bolj pozo­ren na možnost neu­go­dnega izida. Kaj pa, če ne bo šlo po pri­ča­ko­va­njih? Koliko lahko v naj­slab­šem pri­meru izgu­bim? /…/  Celoten čla­nek na Denarnisupermarket.com.

Objavljeno v kategoriji banke, zavarovanje | Značka | Komentiraj

Minimalno tveganje, brez truda

Dotok novih shem za 100% donos v enem letu ne poje­nja. Tile tu spo­daj nasto­pajo s slo­ga­nom »Svetlobna hitrost uspeha«. Povsem ustre­zno, kajti 24. marca so mi poslali vabilo na dogo­dek, ki se je odvil 22. marca. :-) Tokrat niso Panamci, pač pa Kitajci. Udarni zače­tek je močno aktu­a­len: Kaj ti zveni bolje, upo­ko­ji­tev čez 20 ali 30 let … ali v 3 do 5 letih? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji butalci | Komentiraj

Reševanje zavarovalniškega spora

Nedavno smo v časo­pisju lahko zasle­dili pri­mer potro­šnika, ki mu je zava­ro­val­nica odklo­nila povr­ni­tev škode, češ da je zamu­jal pri obroč­nem pla­čilu zava­ro­valne pre­mije. Sodeč po oko­li­šči­nah, kot so bile v članku pred­sta­vljene, je šlo za neza­ko­nit ukrep zava­ro­val­nice, kajti zava­ro­valna pogodba se po Obligacijskem zako­niku ne more zaradi enega nepla­ča­nega obroka kar tako raz­dreti brez pred­ho­dnega opo­mina. Potrošnik je v takih kon­flik­tih manj pou­čena in nesporno šib­kejša pogod­bena stranka. Kaj lahko naredi? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka , , | Komentiraj

Privoščil si jo je

Kar pogo­sto se v tem blogu ukvar­jamo tudi z izsto­pa­jo­čimi oglasi finanč­nih ponu­dni­kov (npr. tale iz 2007, tale iz 2008, tale iz 2010). V teh pomla­dnih dneh se na pla­ka­tih in ban­kini sple­tni strani pri­ka­zuje spo­dnji oglas: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Komentiraj

Sta ta dva v isti vladi?

»Ministrstva bodo nada­lje­vala z odpra­vlja­njem admi­ni­stra­tiv­nih bre­men v 3.500 pred­pi­sih. V tem delu bi morali raz­bre­me­niti gospo­dar­stvo za naj­manj 300 mili­jo­nov evrov stro­škov, ki jim jih danes pov­zro­čamo z nepo­treb­nimi postopki, za katere že vemo, kateri so,«

je danes dejala mini­strica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs. Ravno tako danes pa je svoj pogled pred­sta­vil tudi Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj

Lekarna Ja-Ja

lzsDanašnji čla­nek v Delovih Ozadjih znova opo­zarja na trike, ki jih v zadnjem času upo­ra­blja Lekarna Ljubljana: ome­jena izbira izdel­kov, spor s Krko in poplava izdel­kov z lastno bla­govno znamko, ki v izlož­bah izri­vajo kon­ku­rente. Glede na pre­te­kli inci­dent z izga­nja­njem Lekarne Bitenc iz šišen­skega Mercatorja in glede na to, da imata v Lekarni Ljubljana (LL) glavno besedo nek­da­nji šef Mercatorja Janković in nek­da­nji šef zava­ro­val­nice Vzajemna Jaklič, tak razvoj dogod­kov ne more biti posebno pre­se­ne­če­nje. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | 2 Komentarji

Če vas srbijo prsti

predcasen-dvigČe vas srbijo prsti, si pre­be­rite spo­dnji oglas, s kate­rim vas Kapitalska družba v dana­šnjem Žur­nalu svari, da ne sto­rite kaj nepre­mi­šlje­nega. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji oglaševanje, pokojnina | Značka | 4 Komentarji

Če ga razjezite, ne bo kupoval

molten-zogaLjubljanski košar­kar­ski klub Union Olimpija se je nedavno zna­šel pred pri­je­tno nalogo. Po pre­se­ne­tljivo uspe­šnem jesen­skem delu sezone so ponu­dili vsto­pnice za tri spo­mla­dan­ske evro­li­ga­ške tekme, pov­pra­še­va­nje gle­dal­cev po njih pa je pre­se­glo ponudbo, kljub kar 12.000 sede­žem v dvo­rani v Stožicah. Ko ima pro­da­ja­lec na voljo ome­jeno koli­čino blaga – v tem pri­meru vsto­pnic – in dovolj zani­ma­nja za nakup, lahko ravna na raz­lične načine, da to izko­ri­sti v svoj prid. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , , | Komentiraj

E-demokracija — kje pa vas čevelj žuli

paragrafTudi če se pri svo­jem delu vsa­ko­dnevno ne ukvar­jate z bese­dili zako­nov in dru­gimi prav­nimi pred­pisi, vča­sih pride prav, da ste pra­vo­ča­sno ozi­roma pred­ča­sno obve­ščeni o spre­mem­bah, ki so v pri­pravi. Na pri­mer, lahko se spre­meni kaj v zvezi z vašimi hobiji, ali pa v zvezi s tistim, kar zadeva vsa­ko­gar od nas (zdra­vstvo, pen­zija, davki). Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x