Če vzameš dva ali več…

Včasih nam banka — v zameno za to, da isto­ča­sno »vza­memo« dva njena pro­dukta — ponudi neko­liko boljše pogoje, kot če bi vzeli samo enega. Ugodnost je lahko ali višja obre­stna mera za depo­zit ali pa popust pri pro­dajni pro­vi­ziji za druge pro­dukte. Kdaj pa se taka vezana trgo­vina izplača tudi potro­šniku? /…/ Celoten čla­nek na Denarnisupermarket.com.

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Veselje ob nakupovanju je zagotovljeno

Če vam trgo­vina podari popust v obliki dobro­pisa pri nasle­dnjem nakupu, bi ga šli unov­čit? Morda, če bi bil zne­sek omembe vre­den. Kaj pa bi si mislili ob tem, če vam nekdo bom­ba­stično podari en evro (1 €) in vam sve­tuje, da z njim ukre­pate hitro in na koncu še pokro­vi­telj­sko doda, da bo vese­lje ob naku­po­va­nju zago­to­vljeno. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | 4 Komentarji

Diskriminacija! Suhi plačujejo manj!

Prejšnji mesec smo ome­njali sodbo Evropskega sodi­šča, ki je v raz­lič­nih zava­ro­val­ni­ških tari­fah glede na višino tve­ga­nja uspela najti dis­kri­mi­na­cijo, zaradi česar je raz­li­ko­va­nje med moškimi in žen­skami za naprej pre­po­ve­dala. Sodniki niso videli raz­like med dis­kri­mi­na­cijo (po SSKJ: daja­nje, pri­zna­va­nje manj­ših pra­vic ali ugo­dno­sti komu v pri­meri z dru­gimi, zapo­sta­vlja­nje) in cenov­nim raz­li­ko­va­njem glede na pre­vzeto tve­ga­nje. Upravljanje in vre­dno­te­nje tve­ganj pa je srce zava­ro­val­ni­škega posla, odkar le-ta obstaja. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | 2 Komentarji

Blago namesto ljudi

Aktionspreis»Vzemite tega, saj je tre­nu­tno v akciji!« Takega nasveta od pro­da­jalk v trgo­vi­nah pred 20 leti nismo mogli sli­šati. Blago je lahko bilo na raz­pro­daji ali s popu­stom ali zni­žano, ne pa v akciji. V akci­jah so bili nek­daj ude­le­ženi lju­dje, ne pa arti­kli. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji jezik | 2 Komentarji

Magija nepremičninske statistike

SigmaVčeraj je GURS obja­vil novo letno poro­čilo o sta­nju na trgu nepre­mič­nin, z neka­te­rimi zani­mi­vimi pou­darki. Tokrat se denimo v bese­dilu prvi­krat izrecno upo­ra­blja bese­dna zveza nepre­mič­nin­ski balon. Največ medij­ske pozor­no­sti pa je požela direk­tor­jeva izjava, da »pri­ča­ko­va­nega padca cen nepre­mič­nin v letu 2010 ni bilo«. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj

Trguj in… zapravi vse

wti-2011Po šti­rih letih se znova zače­nja resnič­no­stni show World Top Investor. Tokrat pod geslom Trguj in zma­guj ter z lokal­nim spon­zor­stvom bor­zne hiše Ilirika in časo­pisa Dnevnik. O prej­šnji inkar­na­ciji tega tek­mo­va­nja smo pisali tule. Tedanji rezul­tati so bili daleč od gla­gola »zma­go­vati,« vsaj dokler ohra­njamo usta­ljeni pomen te besede. Prav naspro­tno: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Komentiraj

Življenje brez odrekanja

Da ne bomo eno­stran­ski ali pri­stran­ski… Zadnjič ome­njani oglas ima tudi kom­ple­men­tarno (žen­sko) raz­li­čico: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji oglaševanje | 2 Komentarji

Naložba z garancijo

Pred leti so se slo­ven­ski var­če­valci iz bank podali v iska­nje viš­jih dono­sov in začeli bolj mno­žično vla­gati v vza­je­mne sklade. Potem pa je — kot je neiz­o­gibno — pri­šel čas, ki jim ni bil naklo­njen. Tečaji so padali in vla­ga­te­lji so kar naen­krat opa­zili, da so nji­hovi pri­hranki vre­dni manj, kot so bili, ko so je odlo­čili za te tve­gane naložbe. Marsikateri se je šele takrat zave­del, kaj pomeni tve­ga­nje in skle­nil, da bo ob nasle­dnji pri­lo­žno­sti bolj pozo­ren na možnost neu­go­dnega izida. Kaj pa, če ne bo šlo po pri­ča­ko­va­njih? Koliko lahko v naj­slab­šem pri­meru izgu­bim? /…/  Celoten čla­nek na Denarnisupermarket.com.

Objavljeno v kategoriji banke, zavarovanje | Značka | Komentiraj

Minimalno tveganje, brez truda

Dotok novih shem za 100% donos v enem letu ne poje­nja. Tile tu spo­daj nasto­pajo s slo­ga­nom »Svetlobna hitrost uspeha«. Povsem ustre­zno, kajti 24. marca so mi poslali vabilo na dogo­dek, ki se je odvil 22. marca. :-) Tokrat niso Panamci, pač pa Kitajci. Udarni zače­tek je močno aktu­a­len: Kaj ti zveni bolje, upo­ko­ji­tev čez 20 ali 30 let … ali v 3 do 5 letih? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji butalci | Komentiraj

Reševanje zavarovalniškega spora

Nedavno smo v časo­pisju lahko zasle­dili pri­mer potro­šnika, ki mu je zava­ro­val­nica odklo­nila povr­ni­tev škode, češ da je zamu­jal pri obroč­nem pla­čilu zava­ro­valne pre­mije. Sodeč po oko­li­šči­nah, kot so bile v članku pred­sta­vljene, je šlo za neza­ko­nit ukrep zava­ro­val­nice, kajti zava­ro­valna pogodba se po Obligacijskem zako­niku ne more zaradi enega nepla­ča­nega obroka kar tako raz­dreti brez pred­ho­dnega opo­mina. Potrošnik je v takih kon­flik­tih manj pou­čena in nesporno šib­kejša pogod­bena stranka. Kaj lahko naredi? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka , , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x