Po cenejše aspirine čez mejo

bayerPrejšnji mesec so se pro­da­jalci zdra­vil brez recepta pri nas name­nili kar obču­tno podra­žiti neka­tere svoje izdelke. Potem se je sicer Krka na dan napo­ve­dane podra­ži­tve pre­mi­slila, Lek in GlaxoSmithKline pa ne. Mnoga zdra­vila, ki se pro­da­jajo brez recepta, so pri nas BISTVENO dražja kot čez mejo, pred­vsem v tistih drža­vah, kjer pro­daja neka­te­rih tovr­stnih zdra­vil ni ome­jena izključno na lekarne. Nekaj minut iska­nja po spletu pokaže nasle­dnje raz­like med lekar­nami doma in v tujini. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | 1 Komentar

Depresija iz prve roke

depression-diaryVerjetno se stri­njamo, da je z neke časovne dis­tance pre­te­klo doga­ja­nje videti dru­gače, kot smo ga doži­vljali sproti, takrat, ko se je odvi­jalo. Pozneje, ko že poznamo končni izid, vča­sih iščemo in tudi naj­demo neke vzročno-posledične pove­zave — ki so ali pa niso realne. Po drugi strani pa je to, kako je nekdo sproti doži­vljal neko pomembno doga­ja­nje, lahko dra­go­cen avten­ti­čen vpo­gled v zgo­do­vino. Sedanja gospo­dar­ska kriza se po inten­ziv­no­sti lahko pri­merja le z naj­ve­čjo doslej, veliko depre­sijo iz prve polo­vice prej­šnjega sto­le­tja. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Cepljenje in vreče denarja

gsk-logoRavnokar poteka Teden boja proti raku in sicer pod geslom: Tudi ceplje­nje varuje pred neka­te­rimi raki. Kdor ima šolo­ob­ve­zne ali pred­šol­ske otroke, je morda kaj sli­šal (sicer ver­je­tno ne od svo­jega pedi­a­tra) tudi o naspro­tni strani meda­lje, red­kih, a poten­ci­alno zelo ško­dlji­vih posle­di­cah ceplje­nja. Ravno vče­raj je bila ena tovr­stna novica v medi­jih. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | 4 Komentarji

Poslovni model, ki sloni na subvenciji

Peugeot-iOnS pet­kovo temo je pove­zano tudi doga­ja­nje v zvezi z ele­k­trič­nimi vozili. Gre za avto­mo­bile, ki tre­nu­tno sta­nejo od 35 tisoč evrov nav­zgor in z enim pol­ne­njem pre­vo­zijo okoli 200 km. Njihova glavna odlika je ničelni izpust CO2 in manj hru­pno delo­va­nje. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | 5 Komentarji

S taksijem v šolo

Ena od lju­bljan­skih taksi služb na svo­jih vozi­lih ogla­šuje: Samo 0,69 €/km za dijake in štu­dente. In dejan­sko se da zju­traj okoli šol in fakul­tet videti taksije. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | 4 Komentarji

Sončni biznis

Zadnje čase lahko opa­zimo pravo poplavo pro­pa­gande za majhne sončne elek­trarne. Glasni so doba­vi­te­lji opreme (ena, dva, tri), zra­ven so banke (ena, dva)  z namen­skimi kre­diti in zava­ro­val­nice (ena, dva) z zava­ro­va­njem (toča, vihar, van­da­li­zem), pri­re­jajo se izo­bra­že­valni semi­narji. Ali je mon­taža sončne elek­trarne na streho res tak zade­tek, s finanč­nega sta­li­šča? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 6 Komentarji

Kazalnika stroškov RIY pri nas še ne bo

reduction-in-yieldV febru­ar­ski šte­vilki Mojih Financ je Marja Milič raz­i­skala vra­ču­nane stro­ške nalož­be­nih zava­ro­vanj pri slo­ven­skih zava­ro­val­ni­cah (Kako zava­ro­val­nice moto­vi­lijo pri stro­ških nalož­be­nih življenj­skih zava­ro­vanj). Ta tema se  pri nas vleče že dolga leta, napre­du­jemo pa z lede­ni­ško hitro­stjo. Naslednji korak naprej bo opra­vljen šele po leto­šnjem maju, ko bo Agencija za zava­ro­valni nad­zor pred­pi­sala eno­tna pra­vila za raz­kri­va­nje stro­škov za novo skle­njene police (za obsto­ječe police napredka ne bo). Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Leto pozneje — padanje se ni ustavilo

Po enem letu od dokaj odmev­nega pri­spevka o poku nepre­mič­nin­skega balona poglejmo, kje smo zdaj, v tre­tjem letu od dose­že­nega vrha. Medijsko naj­bolj raz­vpite novo­gra­dnje se ponu­jajo ceneje kot lani, brez veli­kega uspeha. Nepremičninarji kljub temu radi zava­jajo s podatki o domnevno uspe­šno pote­ka­joči pro­daji, kot je lepo v svo­jem blogu raz­kril Tadej Kotnik. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 2 Komentarji

Politična korektnost zmaga, ko zdrava pamet odpove

spar-kosiloEvropsko sodi­šče v Luksemburgu je spre­jelo kon­tro­ver­zno odlo­či­tev v zvezi z zava­ro­val­nimi pre­mi­jami. Kakršnokoli cenovno raz­li­ko­va­nje med moškimi in žen­skami, če je še tako pod­prto z dej­stvi (npr. daljša življenj­ska doba žensk), za sodnike pred­sta­vlja pre­po­ve­dano dis­kri­mi­na­cijo. Evropskim zava­ro­val­ni­cam je zapo­ve­dalo, da morajo od 21.12. 2012 dalje pri vseh novo skle­nje­nih zava­ro­val­nih pogod­bah dolo­čiti pre­mije na novo, tako da ne bo raz­lik med moškimi in žen­skami. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji butalci, zavarovanje | 1 Komentar

Izračun pokojninske luknje

Pokojninska vrzelV slo­ven­ski podru­žnici zava­ro­val­nice Wiener Städtische so izde­lali zani­miv sple­tni kal­ku­la­tor. Ta vzame nekaj pred­po­stavk ter dejan­ske sta­ti­stične podatke, nato pa po vnosu kon­kre­tnih posa­me­zni­ko­vih podat­kov izra­čuna, koliko mu bo ob upo­ko­ji­tvi zmanj­kalo. Koliko bo naša prva pokoj­nina nižja od zadnje plače pred upo­ko­ji­tvijo? Z dru­gimi bese­dami, koli­kšna pokoj­nin­ska vrzel nam grozi? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x