Privoščil si jo je

Kar pogo­sto se v tem blogu ukvar­jamo tudi z izsto­pa­jo­čimi oglasi finanč­nih ponu­dni­kov (npr. tale iz 2007, tale iz 2008, tale iz 2010). V teh pomla­dnih dneh se na pla­ka­tih in ban­kini sple­tni strani pri­ka­zuje spo­dnji oglas: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Komentiraj

Sta ta dva v isti vladi?

»Ministrstva bodo nada­lje­vala z odpra­vlja­njem admi­ni­stra­tiv­nih bre­men v 3.500 pred­pi­sih. V tem delu bi morali raz­bre­me­niti gospo­dar­stvo za naj­manj 300 mili­jo­nov evrov stro­škov, ki jim jih danes pov­zro­čamo z nepo­treb­nimi postopki, za katere že vemo, kateri so,«

je danes dejala mini­strica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs. Ravno tako danes pa je svoj pogled pred­sta­vil tudi Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj

Če vas srbijo prsti

predcasen-dvigČe vas srbijo prsti, si pre­be­rite spo­dnji oglas, s kate­rim vas Kapitalska družba v dana­šnjem Žur­nalu svari, da ne sto­rite kaj nepre­mi­šlje­nega. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji oglaševanje, pokojnina | Značka | 4 Komentarji

Če ga razjezite, ne bo kupoval

molten-zogaLjubljanski košar­kar­ski klub Union Olimpija se je nedavno zna­šel pred pri­je­tno nalogo. Po pre­se­ne­tljivo uspe­šnem jesen­skem delu sezone so ponu­dili vsto­pnice za tri spo­mla­dan­ske evro­li­ga­ške tekme, pov­pra­še­va­nje gle­dal­cev po njih pa je pre­se­glo ponudbo, kljub kar 12.000 sede­žem v dvo­rani v Stožicah. Ko ima pro­da­ja­lec na voljo ome­jeno koli­čino blaga – v tem pri­meru vsto­pnic – in dovolj zani­ma­nja za nakup, lahko ravna na raz­lične načine, da to izko­ri­sti v svoj prid. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , , | Komentiraj

E-demokracija — kje pa vas čevelj žuli

paragrafTudi če se pri svo­jem delu vsa­ko­dnevno ne ukvar­jate z bese­dili zako­nov in dru­gimi prav­nimi pred­pisi, vča­sih pride prav, da ste pra­vo­ča­sno ozi­roma pred­ča­sno obve­ščeni o spre­mem­bah, ki so v pri­pravi. Na pri­mer, lahko se spre­meni kaj v zvezi z vašimi hobiji, ali pa v zvezi s tistim, kar zadeva vsa­ko­gar od nas (zdra­vstvo, pen­zija, davki). Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Po cenejše aspirine čez mejo

bayerPrejšnji mesec so se pro­da­jalci zdra­vil brez recepta pri nas name­nili kar obču­tno podra­žiti neka­tere svoje izdelke. Potem se je sicer Krka na dan napo­ve­dane podra­ži­tve pre­mi­slila, Lek in GlaxoSmithKline pa ne. Mnoga zdra­vila, ki se pro­da­jajo brez recepta, so pri nas BISTVENO dražja kot čez mejo, pred­vsem v tistih drža­vah, kjer pro­daja neka­te­rih tovr­stnih zdra­vil ni ome­jena izključno na lekarne. Nekaj minut iska­nja po spletu pokaže nasle­dnje raz­like med lekar­nami doma in v tujini. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | 1 Komentar

Depresija iz prve roke

depression-diaryVerjetno se stri­njamo, da je z neke časovne dis­tance pre­te­klo doga­ja­nje videti dru­gače, kot smo ga doži­vljali sproti, takrat, ko se je odvi­jalo. Pozneje, ko že poznamo končni izid, vča­sih iščemo in tudi naj­demo neke vzročno-posledične pove­zave — ki so ali pa niso realne. Po drugi strani pa je to, kako je nekdo sproti doži­vljal neko pomembno doga­ja­nje, lahko dra­go­cen avten­ti­čen vpo­gled v zgo­do­vino. Sedanja gospo­dar­ska kriza se po inten­ziv­no­sti lahko pri­merja le z naj­ve­čjo doslej, veliko depre­sijo iz prve polo­vice prej­šnjega sto­le­tja. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Cepljenje in vreče denarja

gsk-logoRavnokar poteka Teden boja proti raku in sicer pod geslom: Tudi ceplje­nje varuje pred neka­te­rimi raki. Kdor ima šolo­ob­ve­zne ali pred­šol­ske otroke, je morda kaj sli­šal (sicer ver­je­tno ne od svo­jega pedi­a­tra) tudi o naspro­tni strani meda­lje, red­kih, a poten­ci­alno zelo ško­dlji­vih posle­di­cah ceplje­nja. Ravno vče­raj je bila ena tovr­stna novica v medi­jih. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | 4 Komentarji

Poslovni model, ki sloni na subvenciji

Peugeot-iOnS pet­kovo temo je pove­zano tudi doga­ja­nje v zvezi z ele­k­trič­nimi vozili. Gre za avto­mo­bile, ki tre­nu­tno sta­nejo od 35 tisoč evrov nav­zgor in z enim pol­ne­njem pre­vo­zijo okoli 200 km. Njihova glavna odlika je ničelni izpust CO2 in manj hru­pno delo­va­nje. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | 5 Komentarji

S taksijem v šolo

Ena od lju­bljan­skih taksi služb na svo­jih vozi­lih ogla­šuje: Samo 0,69 €/km za dijake in štu­dente. In dejan­sko se da zju­traj okoli šol in fakul­tet videti taksije. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | 4 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x