Govor pride sam po sebi, pisava pa ne

misleciEna od oči­tnih raz­lik med nami in mili­joni dru­gih žival­skih vrst na Zemlji je v tem, da lahko člo­vek vpliva na mišlje­nje dru­gega člo­veka in to na zelo kom­ple­ksne in razno­like načine. Ta nad­zor misli, o kate­rem govo­rim, se tiče jezika. Živali si znajo med seboj signa­li­zi­rati strah, nevar­nost, lakoto ali naklo­nje­nost. V neka­te­rih pri­me­rih znajo to signa­li­zi­rati tudi nam, ne doja­mejo pa abstrak­tnih kon­cep­tov in ne znajo smi­selno sesta­vljati besed. Šim­panza se da nau­čiti, da na izgo­vor­jeni ukaz pokaže na kar­tico z nari­sano poma­rančo. Papiga vas lahko spravi ob živce z neneh­nim čeblja­njem »Polly hoče piškot«. Toda zmo­žnost živali, da razu­mejo kaj več od pre­pro­stih uka­zov in opo­zo­ril, je tako rekoč nična. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji jezik | Značka | Komentiraj

Izvorno ali potuhnjeno oglaševanje

glasNedavna pro­daja slo­ven­skega zagon­skega pod­je­tja Zemanta izra­el­skemu Outbrainu je v sre­di­šče pozor­no­sti posta­vila poslovni model, ki ni nov, ven­dar se je v zadnjih letih raz­mah­nil do neslu­te­nih raz­se­žno­sti. Gre za tako ime­no­vano izvorno ali domo­ro­dno ogla­še­va­nje, kar je nero­den slo­ven­ski pre­vod, ki se je v stro­kovni jav­no­sti uve­lja­vil za angle­ški pojem »native adver­ti­sing«. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji mediji, oglaševanje | Značka , | Komentiraj

Ali je dentalni turizem šele začetek?

zobjeTermin »den­talni turi­zem« je v slo­ven­ski bese­dnjak vsto­pil pred pri­bli­žno dese­timi leti. Zveni sicer pov­sem nedol­žno, a je odraz zaskr­blju­jo­čega sta­nja na podro­čju finan­ci­ra­nja zoboz­dra­vstva iz javne bla­gajne. Slovenski »den­talni turi­sti« si hodijo popra­vljat zobe na Hrvaško, v Bosno in Hercegovino, Makedonijo in Bolgarijo, ker so čakalne dobe pri nas pre­dolge, ali ker gre za posege, ki jih naše obve­zno zdra­vstveno zava­ro­va­nje ne krije, domače samo­plač­ni­ške cene pa so nad nji­ho­vimi zmo­žnostmi. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zdravstvo | Značka , , | Komentiraj

Podjetnejši nebodijihtreba naj kar ostanejo v tujini

Kdor ima otroke, stare med dvaj­set in tri­de­set let, brž­kone pozna vsaj nekaj nji­ho­vih pri­ja­te­ljev ali vrstni­kov, ki načr­tu­jejo odhod v tujino ali pa so že tam. Ko se mladi izo­bra­ženci ali nade­bu­dni pod­je­tniki danes ozrejo okoli sebe, v domo­vini ne vidijo per­spek­tive zase. Samo po sebi to ne bi bilo dra­ma­tično, če bi jim Slovenija puščala odprta vrata za vrni­tev po nekaj letih, ko bi lahko nazaj pri­ne­sli nove izku­šnje, zna­nje, pove­zave in nena­za­dnje kapi­tal. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , | Komentiraj

Nervirajo zdravstveno ministrico

Ali je zdra­vstvena mini­strica (nek­da­nja pred­se­dnica uprave Vzajemne) tako aler­gična na zdra­vstvene zava­ro­val­nice in na kon­ce­si­o­narje zaradi spo­dnjih podat­kov o čakal­nih dobah (iz Vzajemnine rekla­mne akcije)? Ker raz­kri­vajo nemoč ozi­roma slabo dosto­pnost jav­nega zdra­vstva? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zdravstvo | Komentiraj

Več predpisov, več varuhov, manj razuma

Če nam letos z rekor­dom ni postre­gla Planica, pa je to nekaj tednov pozneje uspelo slo­ven­ski zako­no­dajni in izvr­šni obla­sti. Dne 6.4. 2017 je vsota šte­vila veljav­nih zako­nov (834) in pod­za­kon­skih pred­pi­sov (19166) dose­gla okro­glih 20.000. Med letoma 2006 in 2016 je šte­vilo zako­nov pora­slo za 19 odstot­kov, pod­za­kon­skih aktov pa za 43 odstot­kov. Še eno dese­tle­tje prej pa je porast teh dveh šte­vilk zna­šal 29 odstot­kov in 219 odstot­kov. Del krivde za hiper­tro­fi­rano zako­no­dajo sicer leži na strani Evropske unije in nje­nega zavze­ma­nja za vedno tesnejšo pove­zavo in biro­krat­sko poe­no­te­nje čla­nic (s čimer je nehote tudi sama pri­spe­vala k izstopu Velike Britanije in h kre­pi­tvi evro­skep­tične poli­tike dru­god po Evropi). Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , , | Komentiraj

Strop za ego

hammettNekega aprila v zgo­dnjih osem­de­se­tih letih 20. sto­le­tja je pri­šlo do dogodka, ki je postal nočna mora za enega kita­ri­sta in ure­sni­či­tev sanj za dru­gega. Člani vzpe­nja­joče se tež­ko­me­talne rock sku­pine Metallica so se zbrali pred raz­su­tim newyor­škim skla­di­ščem, v kate­rem so imeli dogo­vor­jeno sne­ma­nje, in brez oko­li­še­nja obve­stili svo­jega kita­ri­sta Davea Mustaina, da je odpu­ščen. Brez odveč­nih besed so mu izro­čili avto­bu­sno vozov­nico za vrni­tev v San Francisco. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Odžiranje delovnih mest

staring-at-the-seaIz časov svo­jega dodi­plom­skega štu­dija na lju­bljan­ski uni­verzi pred tri­de­se­timi leti mi je ostal v spo­minu neki osta­reli pro­fe­sor. S težko roko je komajda pisal na tablo, pre­da­val je počasi, jezik se mu je zati­kal, skratka, mučile so ga sta­ro­stne tegobe. In ven­dar je bil pred­stoj­nik kate­dre in nosi­lec pred­meta, kate­rega vse­bina je bila, kot smo štu­denti kmalu ugo­to­vili, dokaj zasta­rela. Njegov »mladi« asi­stent je bil star že več kot šti­ri­de­set let. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | 6 Komentarji

Novinarji za pravico do kajenja

izbiraZanimivo je, kako silo­vito se je revija Mladina leta 1994 posta­vila proti prvemu zakonu o ome­je­va­nju upo­rabe tobač­nih izdel­kov. Tedanja novi­nar­ska imena so bila aktivna tudi ob tokra­tnem spre­mi­nja­nju zakona; neka­teri so še vedno na Mladini, drugi npr. na Delu. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji mediji | 1 Komentar

Med elitizmom in podaljšanim bivanjem

DiplomaZ infor­ma­tiv­nimi dnevi se začne sezona vpi­so­va­nja na uni­verze. Naš raz­bo­ho­teni viso­ko­šol­ski sis­tem je pri­ja­zno nese­lek­ti­ven do bodo­čih štu­den­tov, saj raz­pi­su­jemo več mest, kot je sploh kan­di­da­tov, ki zaklju­ču­jejo sre­dnje šole. Za vsa­ko­gar se bo našlo mesto. V čiga­vem inte­resu je tako sta­nje? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | 2 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x