Nervirajo zdravstveno ministrico

Ali je zdra­vstvena mini­strica (nek­da­nja pred­se­dnica uprave Vzajemne) tako aler­gična na zdra­vstvene zava­ro­val­nice in na kon­ce­si­o­narje zaradi spo­dnjih podat­kov o čakal­nih dobah (iz Vzajemnine rekla­mne akcije)? Ker raz­kri­vajo nemoč ozi­roma slabo dosto­pnost jav­nega zdra­vstva? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zdravstvo | Komentiraj

Več predpisov, več varuhov, manj razuma

Če nam letos z rekor­dom ni postre­gla Planica, pa je to nekaj tednov pozneje uspelo slo­ven­ski zako­no­dajni in izvr­šni obla­sti. Dne 6.4. 2017 je vsota šte­vila veljav­nih zako­nov (834) in pod­za­kon­skih pred­pi­sov (19166) dose­gla okro­glih 20.000. Med letoma 2006 in 2016 je šte­vilo zako­nov pora­slo za 19 odstot­kov, pod­za­kon­skih aktov pa za 43 odstot­kov. Še eno dese­tle­tje prej pa je porast teh dveh šte­vilk zna­šal 29 odstot­kov in 219 odstot­kov. Del krivde za hiper­tro­fi­rano zako­no­dajo sicer leži na strani Evropske unije in nje­nega zavze­ma­nja za vedno tesnejšo pove­zavo in biro­krat­sko poe­no­te­nje čla­nic (s čimer je nehote tudi sama pri­spe­vala k izstopu Velike Britanije in h kre­pi­tvi evro­skep­tične poli­tike dru­god po Evropi). Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , , | Komentiraj

Strop za ego

hammettNekega aprila v zgo­dnjih osem­de­se­tih letih 20. sto­le­tja je pri­šlo do dogodka, ki je postal nočna mora za enega kita­ri­sta in ure­sni­či­tev sanj za dru­gega. Člani vzpe­nja­joče se tež­ko­me­talne rock sku­pine Metallica so se zbrali pred raz­su­tim newyor­škim skla­di­ščem, v kate­rem so imeli dogo­vor­jeno sne­ma­nje, in brez oko­li­še­nja obve­stili svo­jega kita­ri­sta Davea Mustaina, da je odpu­ščen. Brez odveč­nih besed so mu izro­čili avto­bu­sno vozov­nico za vrni­tev v San Francisco. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Odžiranje delovnih mest

staring-at-the-seaIz časov svo­jega dodi­plom­skega štu­dija na lju­bljan­ski uni­verzi pred tri­de­se­timi leti mi je ostal v spo­minu neki osta­reli pro­fe­sor. S težko roko je komajda pisal na tablo, pre­da­val je počasi, jezik se mu je zati­kal, skratka, mučile so ga sta­ro­stne tegobe. In ven­dar je bil pred­stoj­nik kate­dre in nosi­lec pred­meta, kate­rega vse­bina je bila, kot smo štu­denti kmalu ugo­to­vili, dokaj zasta­rela. Njegov »mladi« asi­stent je bil star že več kot šti­ri­de­set let. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | 6 Komentarji

Novinarji za pravico do kajenja

izbiraZanimivo je, kako silo­vito se je revija Mladina leta 1994 posta­vila proti prvemu zakonu o ome­je­va­nju upo­rabe tobač­nih izdel­kov. Tedanja novi­nar­ska imena so bila aktivna tudi ob tokra­tnem spre­mi­nja­nju zakona; neka­teri so še vedno na Mladini, drugi npr. na Delu. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji mediji | 1 Komentar

Med elitizmom in podaljšanim bivanjem

DiplomaZ infor­ma­tiv­nimi dnevi se začne sezona vpi­so­va­nja na uni­verze. Naš raz­bo­ho­teni viso­ko­šol­ski sis­tem je pri­ja­zno nese­lek­ti­ven do bodo­čih štu­den­tov, saj raz­pi­su­jemo več mest, kot je sploh kan­di­da­tov, ki zaklju­ču­jejo sre­dnje šole. Za vsa­ko­gar se bo našlo mesto. V čiga­vem inte­resu je tako sta­nje? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | 2 Komentarji

Vrtljiva vrata finančnih nadzornikov

kddSkorajšnja uki­ni­tev regi­str­skih raču­nov vre­dno­stnih papir­jev je pri­ne­sla sitno­sti več sto tisoč Slovencem, ki so imeli okoli dvaj­set let neak­tivne cer­ti­fi­kat­ske del­nice (iz lastnin­skega pre­o­bli­ko­va­nja nek­da­nje druž­bene lastnine), in med kate­rimi večina ni imela nobe­nih dohod­kov iz teh papir­jev – ter na srečo doslej tudi ne stro­škov. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , | 1 Komentar

Volitve, referendumi in pavperizirano novinarstvo

Šoki­rani ure­dnik ame­ri­ške revije New Yorker je v prvem odzivu po volilni zmagi repu­bli­kanca Trumpa dogo­dek ozna­čil za pri­stno tra­ge­dijo za ame­ri­ški narod in ter Američanom napo­ve­dal žalo­stno usodo pod novo vla­da­vino. Njegov čustveni izliv je simp­to­ma­ti­čen za tokra­tno pred­se­dni­ško kam­pa­njo, v kateri je večina osre­dnjih medi­jev odkrito navi­jala za demo­krat­sko kan­di­datko Clintonovo in pou­dar­jala nega­tivne lastno­sti nje­nega pro­ti­kan­di­data. To se ni doga­jalo samo zno­traj ZDA, ampak tudi dru­god po svetu. Slovenski mediji so pri tem še naj­bolj pred­vi­dljivi: vedno navi­jajo za demo­krate, nikoli za repu­bli­kance; Reagana so nekoč celo pro­gla­sili za ute­le­še­nje čistega zla, iz Busha pa so se odkrito nor­če­vali. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji mediji | Značka , | Komentiraj

Ugodne enodnevne smučarske karte čez mejo 2016/2017

Skipass TravelNa bli­žnjih smu­či­ščih v Avstriji in Italiji se da na dolo­čene dneve smu­čati ceneje. Cenejše vozov­nice je mogoče kupiti samo na dolo­če­nih mestih in naj­več 7 dni vna­prej. Na neka­tere dneve so do nakupa upra­vi­čeni samo ime­tniki kon­kre­tne kar­tice ugo­dno­sti (glej pove­zave v spo­dnji tabeli).

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Popusti na slovenskih smučiščih 2016/2017

SmučanjeZačenja se smu­čar­ska sezona. V spo­dnji tabeli je zbra­nih nekaj podat­kov o nakupu vozov­nic za slo­ven­ska smu­či­šča s popu­stom. Ve še kdo za kak drug popust, ki ni vezan na biva­nje ozi­roma drugo turi­stično ponudbo?

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x