Izračun pokojninske luknje

Pokojninska vrzelV slo­ven­ski podru­žnici zava­ro­val­nice Wiener Städtische so izde­lali zani­miv sple­tni kal­ku­la­tor. Ta vzame nekaj pred­po­stavk ter dejan­ske sta­ti­stične podatke, nato pa po vnosu kon­kre­tnih posa­me­zni­ko­vih podat­kov izra­čuna, koliko mu bo ob upo­ko­ji­tvi zmanj­kalo. Koliko bo naša prva pokoj­nina nižja od zadnje plače pred upo­ko­ji­tvijo? Z dru­gimi bese­dami, koli­kšna pokoj­nin­ska vrzel nam grozi? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Komentiraj

Odločitve ne sprejmite z levo roko

Po dese­tih letih od vklju­či­tve v kolek­tivni II. pokoj­nin­ski ste­ber, letos prvi­krat dobiva pra­vico do enkra­tnega dviga sred­stev večje šte­vilo zava­ro­van­cev. Postavlja se jim vpra­ša­nje: nada­lje­vati vpla­če­va­nje (če so še vedno pri istem delo­da­jalcu), ohra­niti miro­va­nje sred­stev na svo­jem pokoj­nin­skem računu (če so vmes delo­da­jalca zame­njali) ali dvi­gniti denar. Tisti zava­ro­vanci, ki so že upo­ko­jeni, pa so posta­vljeni pred dilemo: enkra­tni dvig ali pre­je­ma­nje rente. Zanje namreč ni smi­selno, da po izpol­ni­tvi vseh pogo­jev še naprej osta­nejo v »var­če­valni fazi« doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka , , | Komentiraj

Nepravični predlogi so kaznovani

Igra Ultimat je v svetu ver­je­tno naj­več­krat izve­deni eko­nom­ski eks­pe­ri­ment. Poteka pa pri­bli­žno tako: vodja eks­pe­ri­menta raz­deli udeležence-prostovoljce v pare, potem se v vsa­kem paru izžre­bata vlogi, tako da en igra­lec postane pro­da­ja­lec, drugi pa kupec, pri čemer se kupec in pro­da­ja­lec med seboj ne poznata. Raziskovalci niso nikoli imeli težav s pri­do­bi­va­njem pro­sto­volj­cev za ta eks­pe­ri­ment. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , , | Komentiraj

Zapisniki ATVP v rubriki DOSJE

V rubriki Dosje sem obja­vil pre­jete zapi­snike 186 sej stro­kov­nega sveta Agencije za trg vre­dno­stnih papirjev med letoma 1995 in 2002, ki sku­paj obse­gajo malo čez 1.000 strani. Zakaj?

Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Komentiraj

Od junaka do bedaka v enem letu

Včeraj sem ome­njal pri­mer­javo rezul­ta­tov mojega Pokojninskega teme­lja Slovenica s tremi vza­je­mnimi skladi, od kate­rih se je v zadnjih 7 letih naj­bo­lje odre­zal mešani sklad Ilirika Modra kom­bi­na­cija. Toda pri tem skladu nale­timo na čuden, težko razu­mljiv rezul­tat pri naj­no­vej­ših oce­nah in zvez­di­cah revije Moje Finance. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Če bi bilo mogoče dvigniti že prej

Kot nada­lje­va­nje prej­šnjemu pri­spevku o rezul­ta­tih Pokojninskega teme­lja Slovenica, še pri­mer­java z alter­na­tiv­nim pote­kom zgo­do­vine. Denimo, da bi bilo možno denar iz kolek­tiv­nega II. ste­bra dvi­gniti ven že pred pote­kom 10 let, recimo ob menjavi službe. Koliko bi imel danes, če bi v začetku leta 2004 pobral pokoj­nin­ske pri­hranke ven, pla­čal davek, in jih vlo­žil v eno od naložb, ki so bile tedaj na voljo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina, skladi | Značka | 2 Komentarji

Najskladi v Sloveniji (nekdaj Zlati V)

V leto­šnji izvedbi nagra­je­va­nja naj­bolj­ših vza­je­mnih skla­dov je pri­šlo do neka­te­rih spre­memb. Revijo Kapital so kot medij­ski spon­zor nado­me­stile Moje Finance, kipci so neko­liko dru­gačni in se ime­nu­jejo Najsklad in ne več Zlati V. Metodologijo oce­nje­va­nja še naprej raz­vi­jata Samo Lubej in Jan Koradin, podatke je pri­spe­val Denarni super­mar­ket. Zmagovalni skladi za leto 2010 so nasle­dnji: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Moj pokojninski temelj (ha,ha)

Letos mineva 10 let od prvih vklju­či­tev v pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje (PDPZ). V tistem času sem bil zapo­slen pri Zavarovalnici Slovenica, ki nas je vklju­čila v svoj lastni pokoj­nin­ski načrt PN-S01 s komer­ci­al­nim ime­nom »Pokojninski temelj Slovenica« in nam nekaj malega pri­spe­vala vanj. Poglejmo resnični pri­mer, kako so se ti pri­hranki od takrat ple­me­ni­tili. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Blogonomika na miniaturnem trgu

Za temat­ske bloge, kakr­šen je tale, povrhu pa še v jeziku, ki ga razume le 2 mili­jona ljudi, je mone­ti­za­cija sple­tnih vse­bin zah­tevna reč, ki nima ravno viso­kega poten­ci­ala. O pla­čljivi naroč­nini seveda ni govora, saj se to ne izide niti naj­ve­čjim slo­ven­skim (tiska­nim) medi­jem. Obiska se nika­kor ne more nabrati toliko, da bi bilo smi­selno neci­ljano pri­ka­zo­va­nje ogla­snih pasic — s sta­li­šča zalo­žnika je škoda pro­stora za pre­malo efekta. Tako da v glav­nem osta­nejo samo ogla­še­valci, ki ciljajo točno na tisto (fil­tri­rano) publiko, ki pred­sta­vlja večino obi­sko­val­cev strani. Kaj, če bi vse­eno radi od vse­bin imeli nekaj malega pri­hodka — da ne bo ravno obo­ga­tel, je jasno vsa­kemu avtorju bloga :-) — in če blog ne služi kot stran­ski pri­po­mo­ček za pro­dajo nekega izdelka ali sto­ri­tve (kamor pa jih, takole čez palec, po moje spada kar veliko)? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Značka | 2 Komentarji

Denar in sreča: znanstvenikov pogled

Ljudje sča­soma pri­dejo do spo­zna­nja o rela­tivni vre­dno­sti denarja. Ali takrat, ko so dovolj bogati, ali pa — če jim to ne uspe — takrat, ko so dovolj stari. Kaj nekomu pomeni dolo­čen zne­sek denarja, je oči­tno odvi­sno od nje­gove življenj­ske situ­a­cije. Obstajajo pa tudi čisto resni znan­stve­niki, ki z denar­jem kot meri­lom vre­dno­tijo razne člo­ve­kove občutke in doži­ve­tja. Na pri­mer: koliko je denarni ekvi­va­lent občutka sreče, ki ga doži­vljajo mla­do­po­ro­čenci? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija, hec | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x