Razlastitev je res skrajna možnost

Sem pa tja se pojavi strah pred odvze­mom finanč­nega pre­mo­že­nja–raz­la­sti­tvijo s strani države, na pri­mer zaradi javno-finančne sta­bil­no­sti. Ta pomi­slek se porodi pred­vsem, kadar se poja­vijo novice o takem ukrepu kje dru­gje. Nedavni madžar­ski pri­mer sem ome­njal tukaj, še nekaj več pa jih je pred dnevi naštel Uroš Konda v Financah. Ali se to lahko zgodi tudi v Sloveniji? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Komentiraj

Denarja NE bo zmanjkalo

Ker sem bil opo­zor­jen, da bi se moj vče­raj­šnji pri­spe­vek o dvi­gih denarja iz II. ste­bra dalo razu­meti, kot da mislim, da bi ute­gnilo zaradi dvi­gov priti do težav, bom tule dopol­nil. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 4 Komentarji

Kako dvigniti denar iz 2. pokojninskega stebra

kovanciLetos se zaradi zakon­skih določb zače­njajo dvigi denarja iz doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja. Pri kolek­tiv­nem zava­ro­va­nju mora namreč pre­teči 10 let od vklju­či­tve do pri­do­bi­tve pra­vice do dviga denarja (pri indi­vi­du­al­nem te ome­ji­tve ni) in veliko ljudi je bilo včla­njeno v PDPZ v prvem valu leta 2001. Kako pri­dete do svo­jega denarja? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 17 Komentarji

Merjenje utripa med ljudstvom

Slovenska vlada je pred časom odprla sple­tno stran, kjer zbira pre­dloge drža­vlja­nov za spre­membe pred­pi­sov (predlagam.vladi.si). Vlada si želi, da ji sple­tni upo­rab­niki povejo, kaj tre­nu­tno ni prav in kakšno spre­membo bi oni pre­dla­gali. Po več kot letu dni se je tam nabralo že kar pre­cej tovr­stnega mate­ri­ala, raz­vi­jajo se debate in neka­tere pobude so dele­žne tudi ura­dnega odziva pri­stoj­nih orga­nov. Velik del tam­kaj­šnje vse­bine bi bil pri­me­ren za kako psi­ho­lo­ško raz­i­skavo. :-) Preberi več »

Objavljeno v kategoriji hec, politika | 2 Komentarji

Znižujejo cene in prodajajo

neprodanoV dana­šnjem Žurnalu24 župan Jankovič kup­cem sta­no­vanj sve­tuje, naj poča­kajo pol leta. Če pri­mer­jamo dana­šnjo ponudbo novo­gra­denj v Ljubljani in tisto izpred leta dni, in če podat­kom, ki so jih spo­ro­čili nepre­mič­ni­narji, ver­ja­memo, potem se cene dejan­sko zni­žu­jejo, pro­daja sta­no­vanj pa je tem času pote­kala počasi. Primerjava seznama iz marca 2010 in dana­šnjega sta­nja pokaže nasle­dnje: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 4 Komentarji

Mogoče nimate več časa…

…da dvi­gnete denar iz skla­dov ali del­nic, svari »Dejan, KB mana­ger za ple­me­nite kovine z licenč­nim dovo­lje­njem za posre­do­va­nje infor­ma­cij« v svo­jih e-mail okro­žni­cah in sve­tuje nakup zlata. Tole humo­ri­stično zadevo se splača pre­li­stati že zato, da izve­ste, kaj v resnici pomeni ime Bill Gates. :-) Preberi več »

Objavljeno v kategoriji butalci | 2 Komentarji

Kje vas bo bolelo letos

Če je lan­sko leto zazna­mo­vala pokoj­nin­ska reforma, bo letos v ospredju zdra­vstvena. In to ne samo po volji slo­ven­ske vla­dne koa­li­cije, pač pa tudi Evropske komi­sije, ki že sko­raj štiri leta Sloveniji očita nespo­što­va­nje evrop­ske zako­no­daje pri ure­di­tvi pro­sto­volj­nega zdra­vstve­nega zava­ro­va­nja. Udarili se bodo torej inte­resi koa­li­cije, opo­zi­cije, Evropske komi­sije, doma­čih zava­ro­val­ni­čar­jev, zdrav­ni­škega ceha, delo­da­jal­cev, upo­ko­jen­cev in ver­je­tno v manjši meri tudi far­ma­cev­tov ter doba­vi­te­ljev opreme v zdra­vstvu, pa še koga. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj

Vsi hudiči so tukaj

bethany-mcleanŠe eno od knjig o nastanku seda­nje finančne krize sta napi­sala nek­da­nja sode­lavca pri reviji Fortune Bethany McLean in Joe Nocera. Njen naslov All The Devils Are Here (knjiga na Amazonu) sta si izpo­so­dila pri Shakespearu, raz­lago pa zače­njata v osem­de­se­tih letih prej­šnjega sto­le­tja in zaklju­čita s pre­tre­som na trgih sep­tem­bra 2008. V  inter­vjuju pri Charlieju Roseu sta pred­sta­vila svoja dogna­nja o oko­li­šči­nah, ki so — neiz­o­gibno — pri­ve­dle do izbruha krize. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Značka , | Komentiraj

Zakaj, zaboga, ravno zlato?

liberty-gold-coinUspešnica pre­te­klega leta je bilo zlato. V svetu so se poja­vili so se »zla­to­mati«, neka­kšni ban­ko­mati za zla­tnike. Razni trgov­čiči odku­pu­jejo rabljeno zlato na nena­va­dnih kra­jih. Propagande za nalož­beno zlato pa ver­je­tno še nikoli v zgo­do­vini ni bilo toliko kot lani. Dobili smo tudi »stro­kovno mono­gra­fijo« v slo­ven­ščini z naslo­vom Zlato, naložba življe­nja v never­je­tnih 75.000 izvo­dih. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Grda beseda rekvizicija

Pojem rekvi­zi­cija je bil znan v voj­nih in povoj­nih časih. Mlajše gene­ra­cije pa ga — če sploh — spo­zna­vajo le v holi­vud­skih fil­mih, kjer kak poli­caj  med zasle­do­va­njem kri­mi­nal­cev brez poseb­nih admi­ni­stra­tiv­nih for­mal­no­sti odvzame vozilo nič hudega slu­te­čemu mimo voze­čemu šoferju, češ da ga nujno potre­buje pri opra­vlja­nju svo­jih dol­žno­sti. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji jezik, pokojnina | 1 Komentar
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x