Komunisti v mestni upravi

Današnje Delo pri­naša zani­mivo opazko o lju­bljan­skem mestnem usluž­bencu, ki kar s svo­jega delov­nega mesta po e-pošti novači kan­di­date za pri­dru­ži­tev »komu­ni­stič­nemu forumu Socialnih demo­kra­tov.« Preberi več »

Objavljeno v kategoriji hec | Značka | 1 Komentar

Kaj je novega pri Lyonessu (Lyconetu)

Fenomen Lyoness kar­tice me še vedno zanima z vidika učin­kov psi­ho­lo­gije pri eko­nom­skih poja­vih (nekaj­krat sem to kar­tico že ome­njal v blogu, moje mne­nje o tem pa je še vedno tako kot pred letom dni). Zadeva je oči­tno še vedno v fazi rasti, tre­nu­tni pro­dajni hit pa je nakup slo­ven­ske vinjete na drugi strani meje.  Spodnje bese­dilo je iz novo­le­tne hra­brilne e-mail okro­žnice enega od vodi­te­ljev te mreže svo­jim čla­nom. Bi vas takle mail pre­pri­čal? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , | 6 Komentarji

Zbirke dokumentov v novi rubriki Dosje

Naslednjo raz­ši­ri­tev vse­bine tega bloga pred­sta­vlja rubrika DOSJE. Najdete jo v zgor­njem meniju in zaen­krat vse­buje dve temat­ski zbirki ske­ni­ra­nih listin, naslo­vljeni s kra­ti­cama PZZ in ZDIJZ.

Objavljeno v kategoriji nerazvrščeno | Značka | Komentiraj

Ležarine so obležale

Spet je tisti čas, ko so aktu­alne leža­rine, ki nam jih bor­zne hiše vsako leto zara­ču­najo za del­nice ali obve­znice, ki jih imamo na trgo­val­nih raču­nih. Ta stro­šek (ki sicer izvira pri Klirinško-depotni družbi) spra­vlja ob živce mno­žico cer­ti­fi­kat­skih del­ni­čar­jev, saj jim vsako leto odreže košček pre­mo­že­nja v teh del­ni­cah, tudi če še nikoli niso opra­vili nobene tran­sak­cije z njimi in je tudi ne name­ra­vajo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Značka | 7 Komentarji

Z izobraževanjem do zmanjšanja števila »finančnih karambolov«

Če na gosto pro­me­tne ceste spu­stimo voz­nike, ki niso uspo­so­bljeni za upra­vlja­nje motor­nih vozil in ne poznajo vseh pro­me­tnih pred­pi­sov, ne moremo biti pre­se­ne­čeni, če potem pride do mno­žič­nih karam­bo­lov. Podobno velja tudi pri potro­šni­kih in nji­hovi vožnji skozi labi­rinte finanč­nih pro­duk­tov. Konec okto­bra je vla­dna medre­sor­ska delovna sku­pina pri­pra­vila dolgo pri­ča­ko­vani osnu­tek naci­o­nal­nega pro­grama finanč­nega izo­bra­že­va­nja (OECD načela in dobre pra­kse za finančno izo­bra­že­va­nje in osve­šča­nje). Ta naj bi opre­de­lil ukrepe, ki bi na dolgi rok zmanj­šali šte­vilo »finanč­nih karam­bo­lov« zaradi neu­kih  potro­šni­kov in (pogo­sto) pre­več agre­siv­nih pro­da­jal­cev ban­čnih, zava­ro­val­ni­ških in nalož­be­nih pro­duk­tov, ki poleg vse večje razno­li­ko­sti, s časom posta­jajo tudi vse bolj zaple­teni. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | Komentiraj

Kaj točno hoče Evropska komisija pri zdravstvu

V rubriki Dosje — PZZ sem zdaj obja­vil še manj­ka­joči doku­ment z naslo­vom Obrazloženo mne­nje, ki poja­snjuje, katere zadeve Evropska komi­sija še vedno očita Sloveniji glede ure­di­tve pro­sto­volj­nega zdra­vstve­nega zava­ro­va­nja. Doslej je manj­kal, ker ga je bilo treba zah­te­vati po Zakonu o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja in to traja par tednov. Povzetek: Bruselj ne spre­jema slo­ven­skih odgo­vo­rov in vztraja pri tem, da kršimo dve direk­tivi in pogodbo o Evropski uniji (celo­ten doku­ment).

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Komentiraj

Formula za izračun najemnine za stanovanje

Že dalj časa je znano, da se Stanovanjski sklad RS brez uspeha trudi spra­viti v pro­met neka­tere nepre­mič­nine, ki jih je zgra­dil. Najprej jih ni mogel pro­dati, potem se je neka­te­rih zne­bil tako, da so jih pre­vzele občine za nepro­fi­tni najem, pa še vedno jih je pre­cej ostalo. Zdaj se je kot kaže odlo­čil, da te neku­ran­tne zaloge ponudi v tržni najem pod zani­mi­vimi pogoji. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 1 Komentar

Razlastitev je res skrajna možnost

Sem pa tja se pojavi strah pred odvze­mom finanč­nega pre­mo­že­nja–raz­la­sti­tvijo s strani države, na pri­mer zaradi javno-finančne sta­bil­no­sti. Ta pomi­slek se porodi pred­vsem, kadar se poja­vijo novice o takem ukrepu kje dru­gje. Nedavni madžar­ski pri­mer sem ome­njal tukaj, še nekaj več pa jih je pred dnevi naštel Uroš Konda v Financah. Ali se to lahko zgodi tudi v Sloveniji? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Komentiraj

Denarja NE bo zmanjkalo

Ker sem bil opo­zor­jen, da bi se moj vče­raj­šnji pri­spe­vek o dvi­gih denarja iz II. ste­bra dalo razu­meti, kot da mislim, da bi ute­gnilo zaradi dvi­gov priti do težav, bom tule dopol­nil. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 4 Komentarji

Kako dvigniti denar iz 2. pokojninskega stebra

kovanciLetos se zaradi zakon­skih določb zače­njajo dvigi denarja iz doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja. Pri kolek­tiv­nem zava­ro­va­nju mora namreč pre­teči 10 let od vklju­či­tve do pri­do­bi­tve pra­vice do dviga denarja (pri indi­vi­du­al­nem te ome­ji­tve ni) in veliko ljudi je bilo včla­njeno v PDPZ v prvem valu leta 2001. Kako pri­dete do svo­jega denarja? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 17 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x