45 obrazov tveganja

Slovenska var­če­valna koša­rica ALTA SVK GARANT, o kateri smo govo­rili prej­šnjič, ima tudi splo­šne pogoje poslo­va­nja, ki  se jim reče ura­dni pro­spekt. To je dolg in zaple­ten doku­ment, ki kupce obve­šča o lastno­stih tega finanč­nega pro­dukta. Med dru­gim vse­buje tudi poglavje o tve­ga­no­sti naložbe. Če imate višek denarja in raz­mi­šljate tudi o tej koša­rici, potem spo­dnjega nika­kor NE SMETE pre­brati. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka , | Komentiraj

Vrnitev odpisanih (certifikatov)

Na slo­ven­ski bor­zni trg se vra­čajo nalož­beni cer­ti­fi­kati. Ti so pri nas uto­nili v pozabo še pred glav­nim izbru­hom krize in to zaradi izda­tne obdav­či­tve dobič­kov, dose­že­nih z njimi po t.i. Šir­clje­vem zakonu.  Tokrat bo v obliko cer­ti­fi­kata ali struk­tu­ri­rane obve­znice zapa­ki­rana Slovenska var­če­valna koša­rica, ki jo je nekoč kot svojo bla­govno znamko raz­vi­jala bor­zna hiša Medvešek Pušnik, zdaj pa z njo nada­ljuje njena nasle­dnica ALTA Invest. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Značka , | 2 Komentarji

NLB-jev odgovor na Lyoness

Tale kam­pa­nja Enka Enkratna na prvi pogled izgleda kot odgo­vor Nove LB na popu­ste, ki jih nudi kar­tica Lyoness. V tem pri­meru gre za »čisti popust,« ki ga je kupec dele­žen takoj, ob vsa­ko­kra­tnem nakupu. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , | Komentiraj

Akcije trgovin na enem mestu

V teh rece­sij­skih časih je, razu­mljivo, več zani­ma­nja za čim bolj raci­o­nalno tro­še­nje denarja kot pa za nje­govo dono­sno ple­me­ni­te­nje. Pisali smo že o vra­ča­nju denarja pri naku­pih, časovno ome­je­nih popu­stih, izko­ri­šča­nju trgo­vskih kar­tic zve­stobe. Nedavno se je na spletu poja­vil še en zani­miv tovr­stni pro­jekt. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Trije skladi bodo likvidirani

Pred pri­bli­žno dvema letoma smo v tem blogu ome­njali nem­ške nepre­mič­nin­ske sklade, ki jim trda prede.  V času, ki je minil od tedaj, se nji­hov polo­žaj ni prav nič izbolj­šal. Trije izmed njih so že obso­jeni na likvi­da­cijo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine, skladi | Komentiraj

Kvazi-trg zdravstvenih zavarovalnic

Na zadnji skup­ščini čla­nov zava­ro­val­nice Vzajemna so oblast v njej pre­vzeli upo­ko­jenci. Z zbi­ra­njem poo­bla­stil za gla­so­va­nje so v Zvezi dru­štev upo­ko­jen­cev pri­do­bili toliko gla­sov, da so si izvo­lili svoj nad­zorni svet, ki bo posta­vil novo upravo, ki bo njim po volji. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Polomu leta 2008 bi se lahko izognili

ebertDa bi se kolapsu finanč­nega sis­tema leta 2008 lahko izo­gnili, če poli­tika in regu­la­torji ne bi dopu­ščali kri­mi­nala belih ovra­tni­kov zno­traj finanč­nega sek­torja, je glavna teza Charlesa Fergusona, več­krat nagra­je­nega reži­serja in raz­i­sko­val­nega novi­narja v nje­go­vem novem doku­men­tar­nem filmu Inside Job (dvominutni target=»_blank«>trailer na YouTube). V inter­vjuju pri Charlieju Roseu poja­snjuje ozadje nasta­ja­nja filma in motive akter­jev pri reše­val­nih akci­jah z dav­ko­pla­če­val­skim denar­jem. Sledi 17-minutni posne­tek. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke, borza | Značka | 1 Komentar

Dokup delovne dobe za hitrejšo upokojitev

V postopku spre­je­ma­nja pokoj­nin­ske reforme so se zdaj zedi­nili glede novih pogo­jev dokupa delovne dobe, ki bo omo­go­čil hitrejši odhod v pen­zijo. 136. člen tre­nu­tnega pre­dloga pravi takole. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 2 Komentarji

Pionirji pri skladih

Področje vza­je­mnih skla­dov se v prvem dese­tle­tju (1992–2002) prak­tično ni raz­vi­jalo — zakon je prak­tično one­mo­go­čal novi­tete, zato so si bili skladi podobni kot jajce jajcu. Res pa je tudi, da v začetku na strani pov­pra­še­va­nja ni bilo kaj veliko želja po pestrejši ponudbi. Šele v dru­gem dese­tle­tju je slo­ven­ski trg začel posta­jati bolj nor­ma­len in danes je slo­ven­skemu var­če­valcu na voljo podo­ben izbor kot dru­gje po Evropi. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Javni uslužbenci, vi pa ne

Najprej se je govo­rilo, da bo pokoj­nin­ska reforma uki­nila doslej veljavno možnost dviga denarja iz kolek­tiv­nega var­če­va­nja v II. pokoj­nin­skem ste­bru po pre­teku 10 let. Potem je kazalo, da bo ta pra­vica ostala. Zdaj kaže, da bo pra­vica ohra­njena le delno. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , | 2 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x