Od nacionalnih šampionov do zombijev

Vsak pod­je­tnik ve, da je slabo biti odvi­sen zgolj od enega veli­kega doba­vi­te­lja ali enega veli­kega kupca. V takem polo­žaju je namreč pod­je­tje zelo krhko, saj ga lahko težave enega samega poslov­nega par­tnerja teme­ljito zama­jejo ali celo ugo­no­bijo. Ko pa z nivoja posa­me­znega pod­je­tja pri­demo na nivo države, to zave­da­nje nena­doma izpuhti. Država lahko zato postane uje­tnik takih veli­kih igral­cev – naci­o­nal­nih šam­pi­o­nov, kot jih radi poi­me­nu­jejo poli­tiki. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Škandal pri pokojninskih rentah

O ren­tah iz 2. pokoj­nin­skega ste­bra sem letos par­krat pisal (izra­čun, pre­li­va­nje denarja,  višina,  obdav­či­tev). To pa zato, ker se bliža tre­nu­tek resnice, saj bo zaradi poteka 10-letnega obdo­bja v nasle­dnjem letu ravno ta renta eden od osre­dnjih finanč­nih poj­mov v medi­jih in med lju­dmi. V decem­br­ski šte­vilki Mojih Financ je to temo pre­gle­dno pov­zela tudi Marja Milič v članku, ki pa bi se glede na vse­bino moral ime­no­vati Škan­dal pokoj­nin­skih rent, ne pa Triki pokoj­nin­skih rent. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 3 Komentarji

Pogoji za upokojitev v letu 2011

Tisti, ki so letos za las zgre­šili pogoje za upo­ko­ji­tev, se vča­sih pred­sta­vljajo za žrtev seda­nje pokoj­nin­ske reforme, ker naj bi se jim pogoji dra­ma­tično poslab­šali. Trenutno kaže, da bo vče­raj­šnji veto držav­nega sveta zavr­njen, potem pa bo zaradi ver­je­tnega refe­ren­duma seda­nji sis­tem veljal še vsaj nekaj mese­cev. Če bo refe­ren­dum proti reformi neu­spe­šen, bo potem ZPIZ-2 začel veljati enkrat sredi leta. Kakšne so raz­like med tistimi, ki se bodo upo­ko­jili v prvih mese­cih 2011 (po sta­rem) in tistimi, ki bodo šli kasneje (po novem)? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 1 Komentar

Tri slike iz finančne krize

Prvi pri­mer: marec 2008, ZDA. Investicijska banka Bear Stearns si denar za redno poslo­va­nje rutin­sko zago­ta­vlja na med­ban­čnem trgu s pomo­čjo poso­jil za čez noč, zava­ro­va­nih s pre­mo­že­njem v vre­dno­stnih papir­jih. Vsak dan znova. Toda ude­le­ženci na trgu nena­doma pod­vo­mijo v njeno trdnost in potem se  vse odvije v nekaj dneh: veliki komi­tenti v strahu dvi­gnejo svoje vpo­gle­dne vloge,  banka ne najde kup­cev za svojo zalogo izve­de­nih finanč­nih inštru­men­tov in v naglici ne uspe pri­skr­beti sve­žega kapi­tala, s kate­rim bi jo del­ni­čarji doka­pi­ta­li­zi­rali. Posojilodajalci odklo­nijo podalj­ša­nje poso­jil in banka je na tleh, saj nima denarja za vsa­ko­dnevne tekoče posle. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza, nepremičnine | Značka , | 1 Komentar

Upokojitveni pogoji: prej in potem

Najbolj pre­gle­dno so spre­membe, ki jih pri­naša rav­no­kar spre­jeti zakon (kate­rega uve­lja­vi­tev pa je še pod veli­kim vpra­ša­jem)  pri upo­ko­ji­tve­nih pogo­jih, pri­ka­zali v vče­raj­šnjih Financah: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

45 obrazov tveganja

Slovenska var­če­valna koša­rica ALTA SVK GARANT, o kateri smo govo­rili prej­šnjič, ima tudi splo­šne pogoje poslo­va­nja, ki  se jim reče ura­dni pro­spekt. To je dolg in zaple­ten doku­ment, ki kupce obve­šča o lastno­stih tega finanč­nega pro­dukta. Med dru­gim vse­buje tudi poglavje o tve­ga­no­sti naložbe. Če imate višek denarja in raz­mi­šljate tudi o tej koša­rici, potem spo­dnjega nika­kor NE SMETE pre­brati. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka , | Komentiraj

Vrnitev odpisanih (certifikatov)

Na slo­ven­ski bor­zni trg se vra­čajo nalož­beni cer­ti­fi­kati. Ti so pri nas uto­nili v pozabo še pred glav­nim izbru­hom krize in to zaradi izda­tne obdav­či­tve dobič­kov, dose­že­nih z njimi po t.i. Šir­clje­vem zakonu.  Tokrat bo v obliko cer­ti­fi­kata ali struk­tu­ri­rane obve­znice zapa­ki­rana Slovenska var­če­valna koša­rica, ki jo je nekoč kot svojo bla­govno znamko raz­vi­jala bor­zna hiša Medvešek Pušnik, zdaj pa z njo nada­ljuje njena nasle­dnica ALTA Invest. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Značka , | 2 Komentarji

NLB-jev odgovor na Lyoness

Tale kam­pa­nja Enka Enkratna na prvi pogled izgleda kot odgo­vor Nove LB na popu­ste, ki jih nudi kar­tica Lyoness. V tem pri­meru gre za »čisti popust,« ki ga je kupec dele­žen takoj, ob vsa­ko­kra­tnem nakupu. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , | Komentiraj

Akcije trgovin na enem mestu

V teh rece­sij­skih časih je, razu­mljivo, več zani­ma­nja za čim bolj raci­o­nalno tro­še­nje denarja kot pa za nje­govo dono­sno ple­me­ni­te­nje. Pisali smo že o vra­ča­nju denarja pri naku­pih, časovno ome­je­nih popu­stih, izko­ri­šča­nju trgo­vskih kar­tic zve­stobe. Nedavno se je na spletu poja­vil še en zani­miv tovr­stni pro­jekt. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Trije skladi bodo likvidirani

Pred pri­bli­žno dvema letoma smo v tem blogu ome­njali nem­ške nepre­mič­nin­ske sklade, ki jim trda prede.  V času, ki je minil od tedaj, se nji­hov polo­žaj ni prav nič izbolj­šal. Trije izmed njih so že obso­jeni na likvi­da­cijo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine, skladi | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x