Merjenje utripa med ljudstvom

Slovenska vlada je pred časom odprla sple­tno stran, kjer zbira pre­dloge drža­vlja­nov za spre­membe pred­pi­sov (predlagam.vladi.si). Vlada si želi, da ji sple­tni upo­rab­niki povejo, kaj tre­nu­tno ni prav in kakšno spre­membo bi oni pre­dla­gali. Po več kot letu dni se je tam nabralo že kar pre­cej tovr­stnega mate­ri­ala, raz­vi­jajo se debate in neka­tere pobude so dele­žne tudi ura­dnega odziva pri­stoj­nih orga­nov. Velik del tam­kaj­šnje vse­bine bi bil pri­me­ren za kako psi­ho­lo­ško raz­i­skavo. :-) Preberi več »

Objavljeno v kategoriji hec, politika | 2 Komentarji

Znižujejo cene in prodajajo

neprodanoV dana­šnjem Žurnalu24 župan Jankovič kup­cem sta­no­vanj sve­tuje, naj poča­kajo pol leta. Če pri­mer­jamo dana­šnjo ponudbo novo­gra­denj v Ljubljani in tisto izpred leta dni, in če podat­kom, ki so jih spo­ro­čili nepre­mič­ni­narji, ver­ja­memo, potem se cene dejan­sko zni­žu­jejo, pro­daja sta­no­vanj pa je tem času pote­kala počasi. Primerjava seznama iz marca 2010 in dana­šnjega sta­nja pokaže nasle­dnje: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 4 Komentarji

Mogoče nimate več časa…

…da dvi­gnete denar iz skla­dov ali del­nic, svari »Dejan, KB mana­ger za ple­me­nite kovine z licenč­nim dovo­lje­njem za posre­do­va­nje infor­ma­cij« v svo­jih e-mail okro­žni­cah in sve­tuje nakup zlata. Tole humo­ri­stično zadevo se splača pre­li­stati že zato, da izve­ste, kaj v resnici pomeni ime Bill Gates. :-) Preberi več »

Objavljeno v kategoriji butalci | 2 Komentarji

Kje vas bo bolelo letos

Če je lan­sko leto zazna­mo­vala pokoj­nin­ska reforma, bo letos v ospredju zdra­vstvena. In to ne samo po volji slo­ven­ske vla­dne koa­li­cije, pač pa tudi Evropske komi­sije, ki že sko­raj štiri leta Sloveniji očita nespo­što­va­nje evrop­ske zako­no­daje pri ure­di­tvi pro­sto­volj­nega zdra­vstve­nega zava­ro­va­nja. Udarili se bodo torej inte­resi koa­li­cije, opo­zi­cije, Evropske komi­sije, doma­čih zava­ro­val­ni­čar­jev, zdrav­ni­škega ceha, delo­da­jal­cev, upo­ko­jen­cev in ver­je­tno v manjši meri tudi far­ma­cev­tov ter doba­vi­te­ljev opreme v zdra­vstvu, pa še koga. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj

Vsi hudiči so tukaj

bethany-mcleanŠe eno od knjig o nastanku seda­nje finančne krize sta napi­sala nek­da­nja sode­lavca pri reviji Fortune Bethany McLean in Joe Nocera. Njen naslov All The Devils Are Here (knjiga na Amazonu) sta si izpo­so­dila pri Shakespearu, raz­lago pa zače­njata v osem­de­se­tih letih prej­šnjega sto­le­tja in zaklju­čita s pre­tre­som na trgih sep­tem­bra 2008. V  inter­vjuju pri Charlieju Roseu sta pred­sta­vila svoja dogna­nja o oko­li­šči­nah, ki so — neiz­o­gibno — pri­ve­dle do izbruha krize. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Značka , | Komentiraj

Zakaj, zaboga, ravno zlato?

liberty-gold-coinUspešnica pre­te­klega leta je bilo zlato. V svetu so se poja­vili so se »zla­to­mati«, neka­kšni ban­ko­mati za zla­tnike. Razni trgov­čiči odku­pu­jejo rabljeno zlato na nena­va­dnih kra­jih. Propagande za nalož­beno zlato pa ver­je­tno še nikoli v zgo­do­vini ni bilo toliko kot lani. Dobili smo tudi »stro­kovno mono­gra­fijo« v slo­ven­ščini z naslo­vom Zlato, naložba življe­nja v never­je­tnih 75.000 izvo­dih. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Grda beseda rekvizicija

Pojem rekvi­zi­cija je bil znan v voj­nih in povoj­nih časih. Mlajše gene­ra­cije pa ga — če sploh — spo­zna­vajo le v holi­vud­skih fil­mih, kjer kak poli­caj  med zasle­do­va­njem kri­mi­nal­cev brez poseb­nih admi­ni­stra­tiv­nih for­mal­no­sti odvzame vozilo nič hudega slu­te­čemu mimo voze­čemu šoferju, češ da ga nujno potre­buje pri opra­vlja­nju svo­jih dol­žno­sti. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji jezik, pokojnina | 1 Komentar

Od nacionalnih šampionov do zombijev

Vsak pod­je­tnik ve, da je slabo biti odvi­sen zgolj od enega veli­kega doba­vi­te­lja ali enega veli­kega kupca. V takem polo­žaju je namreč pod­je­tje zelo krhko, saj ga lahko težave enega samega poslov­nega par­tnerja teme­ljito zama­jejo ali celo ugo­no­bijo. Ko pa z nivoja posa­me­znega pod­je­tja pri­demo na nivo države, to zave­da­nje nena­doma izpuhti. Država lahko zato postane uje­tnik takih veli­kih igral­cev – naci­o­nal­nih šam­pi­o­nov, kot jih radi poi­me­nu­jejo poli­tiki. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Škandal pri pokojninskih rentah

O ren­tah iz 2. pokoj­nin­skega ste­bra sem letos par­krat pisal (izra­čun, pre­li­va­nje denarja,  višina,  obdav­či­tev). To pa zato, ker se bliža tre­nu­tek resnice, saj bo zaradi poteka 10-letnega obdo­bja v nasle­dnjem letu ravno ta renta eden od osre­dnjih finanč­nih poj­mov v medi­jih in med lju­dmi. V decem­br­ski šte­vilki Mojih Financ je to temo pre­gle­dno pov­zela tudi Marja Milič v članku, ki pa bi se glede na vse­bino moral ime­no­vati Škan­dal pokoj­nin­skih rent, ne pa Triki pokoj­nin­skih rent. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 3 Komentarji

Pogoji za upokojitev v letu 2011

Tisti, ki so letos za las zgre­šili pogoje za upo­ko­ji­tev, se vča­sih pred­sta­vljajo za žrtev seda­nje pokoj­nin­ske reforme, ker naj bi se jim pogoji dra­ma­tično poslab­šali. Trenutno kaže, da bo vče­raj­šnji veto držav­nega sveta zavr­njen, potem pa bo zaradi ver­je­tnega refe­ren­duma seda­nji sis­tem veljal še vsaj nekaj mese­cev. Če bo refe­ren­dum proti reformi neu­spe­šen, bo potem ZPIZ-2 začel veljati enkrat sredi leta. Kakšne so raz­like med tistimi, ki se bodo upo­ko­jili v prvih mese­cih 2011 (po sta­rem) in tistimi, ki bodo šli kasneje (po novem)? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 1 Komentar
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x