Časovni vidik bogastva

»Bogataš pred sto leti ali pov­prečno dobro situ­i­rana oseba danes? Kaj bi raje bili?« To vpra­ša­nje menda svo­jim štu­den­tom vsako leto zasta­vlja pro­fe­sor eko­no­mije Tim Taylor in o njem so raz­mi­šljali v nedavni oddaji Planet Money ame­ri­ške radij­ske mreže NPR. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | 2 Komentarji

Obdavčitev pokojninske rente

Kljub temu, da bo v letu 2011 več tisoč ljudi izpol­nilo pogoje za zače­tek pre­je­ma­nja pokoj­nin­ske rente, se še vedno ne ve, kako bo ta renta izra­ču­nana, saj pri­stojni čakajo na spre­jem novega zakona. Tik pred zdajci pa se je vse­eno raz­ja­snilo vsaj to, kako bodo te rente obdav­čene. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji davki, pokojnina | Značka | 1 Komentar

Regionalno pomembni

Irska situ­a­cija ni podobna grški, pač pa islan­dski. Tam so se tri banke gro­te­skno raz­bo­ho­tile v pri­mer­javi mini­a­turno veli­ko­stjo države in nje­nim BDP. Tudi na Irskem bilančna vsota ban­čnega sek­torja nekaj­krat pre­sega državni BDP. V Evropi je še nekaj majh­nih držav, ki imajo ban­čni sek­tor večji, kot bi bilo zanje zdravo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Irska je AIG

irish-shamrockKako je Irska zašla v tako sti­sko, da jo bodo morale reše­vati druge evrop­ske države, posre­dno tudi slo­ven­ski dav­ko­pla­če­valci? Za raz­liko od Grčije tam pre­za­dol­žene niso (toliko) javno-finančne bla­gajne, pač pa zasebne banke, ki so nepre­vi­dno poso­jale. Posojila so v veliki meri šla za mega­lo­man­ske nepre­mič­nin­ske pro­jekte, ki sedaj drug za dru­gim pro­pa­dajo. Irska država je v godljo zaga­zila sama, s tem, ko je nase pre­vzela jam­stvo za obve­zno­sti zaseb­nih irskih bank, da bi tako pri­va­bila še več depo­zi­tov vanje. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Slovenski dohodki, nemške cene stanovanj

GURS je vče­raj obja­vil nove podatke o cenah slo­ven­skih nepre­mič­nin, ki jih izra­čuna iz vzorč­nih podat­kov o izve­de­nih kupo­pro­da­jah. Prometa z nepre­mič­ni­nami je bilo po nji­ho­vih izsled­kih spet manj kot v prej­šnjih šti­rih kvar­ta­lih, cene pa so od prej­šnjega kvar­tala malen­kost zra­sle. Glede na kupno moč so še vedno rela­tivno visoke. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj

Višina dosmrtne rente

Renta je finančni pro­dukt, s kate­rim si pri zava­ro­val­nici kupimo pra­vico do meseč­nega pre­je­ma­nja dolo­če­nega zne­ska, pra­vi­loma do smrti (lahko pa tudi z dolo­če­nimi dru­gimi ome­ji­tvami ozi­roma lastnostmi). Koliko meseč­nega dohodka nam vpla­čilo zače­tne enkra­tne vsote pri­nese, je odvi­sno od mno­gih dejav­ni­kov. Slovenske zava­ro­val­nice pra­vi­loma nimajo sple­tnih kal­ku­la­tor­jev, kjer bi si zain­te­re­si­rana poten­ci­alna stranka to lahko izra­ču­nala (razen red­kih izjem, npr. KAD in Moja naložba). Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | 4 Komentarji

Beseda: pajdaški kapitalizem

Pojem ‘paj­da­ški kapi­ta­li­zem’ je v slo­ven­ščino oči­tno izstre­lil dr. Egon Zakrajšek v okto­br­ski TV oddaji Pogledi Slovenije. Besedilni kor­pus Nova beseda pojma sploh ne pozna, Google ne najde nobene omembe pred začet­kom leta 2010, z eno samo izjemo: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji jezik | 1 Komentar

Slovenski TARP za nasedle nepremičninarje

Na finanč­nem mini­str­stvu aktivno iščejo reši­tve za pre­cej­šnje zaloge nepro­da­nih sta­no­vanj grad­bin­cev, Stanovanjskega sklada RS in tistih, ki so ali še bodo kon­čala v lasti bank, poro­čajo Finance. Te ideje oči­tno teme­ljijo na pre­pri­ča­nju, da bi bila naj­e­no­stav­nejša reši­tev, namreč, da pro­da­jalci nji­hovo ceno spu­stijo do nivoja, ki ga pre­nese trg, za Slovenijo slaba. Domnevno zaradi izgub, ki bi jih banke ob tem utr­pele. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj

Velikim državna pomoč, malim sredinec

Obrtniki so vče­raj na sre­ča­nju s finanč­nim mini­strom opo­zo­rili na zani­miv pojav: »Kako je sploh mogoče, da nekdo državi dol­guje za 300 mili­jo­nov evrov pri­spev­kov, med tem ko se obr­tni­kom in malim subjek­tom račune blo­kira že, če dol­gu­jejo le nekaj cen­tov.« Ne gre samo za raz­li­ko­va­nje med t.i. naci­o­nal­nimi šam­pi­oni in majh­nimi ano­ni­mnimi pod­je­tji, ampak tudi za vpra­ša­nje posle­dic. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Vegradovi upniki od A do Ž

Vegrad v ste­čaju dol­guje denar sko­raj 2.000 upni­kom: na spo­dnjem seznamu je vse živo od majh­nih espe­jev do veli­kih del­ni­ških družb in bank. Skupni zne­sek dolga samo na krovni družbi naj bi zna­šal okoli 195 mili­jo­nov evrov. Med ban­kami je na vrhu NLB s sate­liti z 38 mili­joni evrov, sicer pa so na vrhu Vegradova hče­rin­ska in druga pove­zana pod­je­tja s sku­pno sko­raj 50 mili­joni. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x