Kako sta obogatela Bill Gates in Carlos Slim

Why nations failPosledice raz­lik v orga­ni­zi­ra­no­sti nek­da­njih kolo­ni­al­nih družb v dana­šnji Mehiki in ZDA ter njuna insti­tu­ci­o­nalna dedi­ščina se vle­čejo vse do danes in od tod izvi­rajo raz­like med obema Nogalesoma. Vpliv druž­be­nih sil­nic, ki delu­jejo pri tem, lepo ilu­strira kon­trast med tem, kako sta Bill Gates in Carlos Slim postala naj­bo­ga­tejša člo­veka na svetu. Vzpon Billa Gatesa in Microsofta je dobro znan, toda Gatesov polo­žaj naj­bo­ga­tej­šega zemljana in usta­no­vi­te­lja enega od naj­bolj ino­va­tiv­nih teh­no­lo­ških pod­je­tij nista usta­vila ame­ri­škega pra­vo­so­dnega mini­str­stva, da ne bi 8. maja 1998 vlo­žilo tožbe proti kor­po­ra­ciji Microsoft zaradi zlo­rabe mono­pol­nega polo­žaja. Jedro spora je bil sple­tni brskal­nik Internet Explorer, ki ga je Microsoft pre­ple­tel s svo­jim ope­ra­cij­skim sis­te­mom Windows. Vladni organi so imeli Gatesa pod drob­no­gle­dom že vsaj od leta 1991, ko je zve­zna trgo­vin­ska komi­sija spro­žila pre­i­skavo o vpra­ša­nju, ali Microsoft zlo­ra­blja svoj mono­pol pri ope­ra­cij­skih sis­te­mih oseb­nih raču­nal­ni­kov. Novembra 2001 se je Microsoft pogo­dil s pra­vo­so­dnim mini­str­stvom. Microsoftove peruti so bile pri­stri­žene, čeprav je bila kazen nižja od zne­ska, ki so ga mnogi zah­te­vali. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

So grške težave samo plod nevednosti?

VaroufakisVroča tema prvega dela leto­šnjega pole­tja je bila grška dol­žni­ška kriza. V doma­čih in sve­tov­nih časo­pi­sih so jo izda­tno komen­ti­rali pri­znani eko­no­mi­sti od nobe­lov­cev Krugmana in Stiglitza, do nek­da­njih slo­ven­skih mini­strov Križaniča in Damijana. V svo­jih teks­tih so dajali napotke grški vladi, evrop­ski komi­siji, evrop­ski cen­tralni banki, nem­ški vladi in dru­gim: kaj bi bilo treba sto­riti, da bi Grčija nekoč spet pri­šla na zeleno vejo in da bo evro rešen. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | 1 Komentar

Ni prostora za podjetne

Zablode postsocializmaAntropologinja Vesna V. Godina v svo­jih nedavno izda­nih Zablodah post­so­ci­a­lizma (Beletrina, 2014) Sloveniji napo­ve­duje črno usodo, ker da smo Slovenci iz zgo­do­vin­skih razlo­gov, izvi­ra­jo­čih iz fev­da­lizma, pre­žeti z vre­dno­tami, ki so nezdru­žljive z eko­nom­skim sis­te­mom, kakr­šnega smo pre­vzeli po osa­mo­svo­ji­tvi in vstopu v EU. Nezdružljivih točk je veliko, naj­vi­dnejše pa so pro­i­zvo­dni način, poj­mo­va­nje lastnine in pravni red. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | Komentiraj

Zavarovanje homeopatskih zdravil AS

HomeopatijaV pet­naj­stih letih, odkar pišem o zava­ro­val­ni­ških pro­duk­tih, je tale naj­bolj čuda­ški doslej: Adriatic-Slovenica (AS) po novem ponuja zava­ro­va­nje za kri­tje stro­škov home­o­pat­skih zdra­vil. Tokrat pustimo ob strani vse­bino, ob kateri nam lahko pride na misel, da ute­gnejo pod­je­tni kopr­ski raz­vi­jalci zava­ro­vanj nasle­dnje leto trgu ponu­dili še zava­ro­va­nje za pla­čilo vede­že­valk ali jasno­vid­cev.  Tudi teh­ni­ka­lije tega zava­ro­val­nega pro­dukta so namreč take, da bi člo­vek pomi­slil, da se nekdo iz nekoga dela norca. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Metternich: Azija se začne pred Dunajem

Tony Judt - Velika iluzijaV dana­šnjem času sem in tja nale­timo na pre­pri­ča­nje, da je bila deli­tev na vzho­dno in zaho­dno Evropo ume­tna posle­dica hla­dne vojne, torej žele­zne zavese, ki je šele nedavno neu­pra­vi­čeno raz­ce­pila eno­tni kul­turni pro­stor. To ne drži. V 19. sto­le­tju, dolgo po tem, ko so habs­bur­ški vla­darji osvo­jili oze­mlje na vzhodu do dana­šnje Ukrajine, je avstrij­ski kan­cler Metternich izja­vil, da se Azija zače­nja na Landstrasse, cesti, ki z Dunaja pelje proti vzhodu. Ta nje­gova domi­slica ni bila izvirna: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka | 1 Komentar

Pet minut za boljši jezik

Dr. Žiga Turk je takole na Twitterju posre­čeno opo­zo­ril na histe­rijo v časo­pisu Dnevniku, ki je slo­gan o »krščan­skem kon­ti­nentu« z nekega pla­kata ozna­čil kar za »islamofobnega«:

Žiga Turk

Objavljeno v kategoriji jezik | Značka | Komentiraj

Napoved prihodnosti v zdravstvu?

Kupec je kraljPred časom je zava­ro­val­nica Vzajemna nao­koli poši­ljala rekla­mne letake za skle­ni­tev nji­ho­vega novega zava­ro­va­nja, ki ga ime­nu­jejo kar Zdravstvena polica. Vsebinsko gle­dano gre pri tem zava­ro­va­nju za pre­ska­ko­va­nje čakal­nih dob, ki so, kot vemo,  pri raznih spe­ci­a­li­stič­nih zdra­vstve­nih sto­ri­tvah pre­cej dolge. Je to dobra novica ali pa jo morda lahko razu­memo tudi kot napo­ved, da bo v pri­ho­dno­sti takšno doda­tno polico moral kupiti vsak, ki ne bo hotel ostati obso­jen na muko­tr­pno čaka­nje v vrstah? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Beseda: sovražni govor

fasistSintagma »sovra­žni govor« je v slo­ven­ščini rela­tivno nova, kakih deset let stara pogrun­ta­vščina — seveda gre za pre­vzem angle­škega izraza »hate spe­ech.« Pogled v bese­dilne kor­puse nam pove, da sovra­žnega govora pred letom 2005 v javni upo­rabi prak­tično ni bilo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji jezik, mediji | Značka | Komentiraj

Klasična knjiga o prepričevanju končno v slovenščini

Vplivanje - CialdiniPred kakimi dese­timi leti sem med pri­po­ro­čili Charlieja Mungerja za bra­nje nale­tel na knjigo Vplivanje (Influence) ame­ri­škega psi­ho­loga Roberta Cialdinija o teh­ni­kah pre­pri­če­va­nja. Po tistem sem jo nekaj­krat ome­njal in se na njene ugo­to­vi­tve nave­zo­val tudi v svo­jih član­kih (npr. tule). Veseli me, da je ta odlična kla­sična knjiga po treh dese­tle­tjih od nastanka končno izšla tudi v slo­ven­ščini (pri založbi UMco in v pre­vodu Jedrt Maležič). Več o knjigi…

Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Priseljenci kot odrešitev za pokojnine?

national transfer accounts NTAPrejšnji mesec je ure­dnica Financ Simona Toplak obja­vila dokaj gro­te­sken čla­nek s tezo, da Slovenija potre­buje pri­se­ljence zato, da bomo v pri­ho­dnje imeli pokoj­nine. Čla­nek je že tedaj požel nemalo zgra­ža­nja na sple­tnem forumu Financ, a se nje­gove teze v zadnjih tednih, ob aktu­alni pro­ble­ma­tiki migran­tov, še kar naprej pona­vljajo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x