Tudi plin in elektrika nimata enake cene pri vseh trgovcih

Slovenija je ena zadnjih držav v EU, ki ima še vedno državno regu­li­rane ozi­roma nav­zgor ome­jene cene ben­cin­skega in dizel­skega goriva. Aprila letos je vlada sicer že spro­stila cene 100-oktanskega ben­cina in kljub boja­zni, da bodo sle­dile močne podra­ži­tve, se to ni zgo­dilo. Res je, da lahko opa­zimo dife­ren­ci­a­cijo: na avto­ce­stni črpalki v Sežani je 100-oktanski ben­cin malen­kost dražji kot na mestni črpalki v Ljubljani. Vendar pa ta vrsta ben­cina pred­sta­vlja le okoli en odsto­tek pro­da­nega goriva, zato mar­sikdo libe­ra­li­za­cije cen sploh še ni zaznal. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Preobilje signalov in informacijska slepota

Redno zaposlimo plakaterjaEna od stvari, ki jih obi­sko­valci iz tujine naj­prej opa­zijo pri nas, je nasi­če­nost jav­nega pro­stora z zuna­njim ogla­še­va­njem, zla­sti v mestih. Samo vzdolž Celovške ceste v Ljubljani je, na pri­mer, več sto vele­pla­ka­tov ter dru­gih ogla­snih mest na tablah, fasa­dah in ogra­jah. Klasičnim pla­ka­tom so se v zadnjem času pri­dru­žili še sve­tleči ele­k­tron­ski zasloni na naj­bolj fre­kven­tnih loka­ci­jah. Vse to odvrača pozor­nost ude­le­žen­cem v pro­metu in zmanj­šuje pro­me­tno var­nost — če pustimo ob strani estet­ske pomi­sleke, ki jih vzbu­jajo eno­nogi pla­ka­tni kovin­ski stvori med dre­vesi na zele­ni­cah. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , , | Komentiraj

Mali bogovi soglasij in dovoljenj

Most na SočiV Sloveniji se da, med dru­gim, štu­di­rati tudi »antro­po­lo­gijo vsak­da­njega življe­nja.« Za antro­po­loge, ki bi želeli pro­u­če­vati biro­krat­sko izži­vlja­nje nad lju­dmi in pod­je­tji, je Slovenija pravi raz­i­sko­valni raj. Skorajda ne mine teden, da ne izvemo za kak nov pri­mer. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , | Komentiraj

Kako nastane delovno mesto

IBMŠta­jer­sko je pred krat­kim nepri­je­tno pre­se­ne­tila odlo­či­tev mul­ti­na­ci­o­nalke IBM, ki se je odlo­čala, ali bi v Mariboru odprla evrop­ski klicni cen­ter za teh­nično pod­poro, kjer bi delo dobilo do 200 ljudi. IBM bi potre­bo­val teh­nično izo­bra­žen kader raču­nal­ni­ške smeri z dobrim pozna­va­njem tujih jezi­kov. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | 1 Komentar

Kaj v resnici vsebuje vaša cigareta

V pre­hran­ski indu­striji poznajo rek: lju­dje bodo poje­dli vsako reč, če jo le nare­žemo dovolj na drobno. Toda hrana je vsaj pod neka­kšnim nad­zo­rom in aku­tne zastru­pi­tve s hrano vedno pri­te­gnejo pozor­nost jav­no­sti. Pri tobaku pa ni tako. Proizvajalci ciga­ret imajo tako rekoč neo­me­jeno svo­bodo, da ciga­re­tam dodajo, kar želijo – bodisi zato, da pospe­šijo pro­dajo ali zni­žajo stro­ške, bodisi zato, da uni­čijo ple­sen in podalj­šajo rok tra­ja­nja; ali pa da pove­čajo uči­nek niko­tina ali da ciga­rete napra­vijo pri­vlač­nejše mla­dim slad­ko­sne­dne­žem. V skladu z domi­sel­no­stjo pro­i­zva­jal­cev ciga­ret so se med dodatki zna­šle naj­ra­zlič­nejše snovi. Tobačni kemiki doda­jajo ciga­re­tam pisan šopek adi­ti­vov; to so arome, vla­žilci, oja­če­valci okusa, pospe­še­valci gore­nja, ome­je­valci pla­mena, bron­ho­di­la­ta­torji, dro­bilci dimnih del­cev ter cel nabor bar­vil in belil. In to so samo tisti dodatki, ki jih v ciga­rete vsta­vljajo name­noma. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nadzorniki, zdravstvo | Značka | Komentiraj

Druga, manj znana nikotinska zasvojenost

Zlati holokavstTe dni se kon­čuje javna raz­prava o novem slo­ven­skem zakonu o ome­je­va­nju upo­rabe tobač­nih in pove­za­nih izdel­kov. Lani je bila namreč spre­jeta evrop­ska direk­tiva, ki pre­cej strožje obrav­nava to podro­čje. Čla­nice Evropske unije morajo letos v naci­o­nalno zako­no­dajo vklju­čiti nova pra­vila za varo­va­nje zdravja pred kaje­njem, vodil­nim kriv­cem za pre­zgo­dnje umi­ra­nje. Večina držav je pri tem v zagati, saj so državni pro­ra­čuni močno odvi­sni od davščin iz pro­daje ciga­ret. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji davki | Značka , , | Komentiraj

Medijski vpliv tobačne industrije

Dan brez tobakaDanes, 31. maja, je sve­tovni dan brez tobaka. Edini dogo­dek, ki je v Sloveniji ta dan obe­le­žil, je bila tiskovna kon­fe­renca založbe UMco, ki je danes izdala pomembno in obse­žno  mono­gra­fijo Zlati holo­ka­vst, o mani­pu­la­ci­jah tobačne indu­strije, v kateri zgo­do­vi­nar Robert Proctor na 700 stra­neh opiše razne vidike ško­dlji­vo­sti ciga­ret in kata­stro­falni vpliv tobaka na javno zdravje. Kako dobro je bila obi­skana tiskovna kon­fe­renca in zakaj? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji mediji | Komentiraj

Preskočite čakalno vrsto z AS-om

V tem blogu smo že govo­rili o zava­ro­va­nju za kri­tje samo­plač­ni­ških zdra­vstve­nih sto­ri­tev, ki jih ponu­jata zava­ro­val­nici Vzajemna (sep­tem­ber 2015) in Triglav (decem­ber 2015). Nekaj podob­nega ima tudi tre­tja zdra­vstvena zava­ro­val­nica Adriatic Slovenica (AS), ki takole nago­varja poten­ci­alne stranke:

Vabimo vas k skle­ni­tvi zava­ro­vanj SPECIALISTI,  SPECIALISTI PLUS in ZDRAVILA, kate­rih ključna pred­nost je ta, da lahko do spe­ci­a­li­sta zdrav­nika pri­dete v samo 2–5 dneh. V dol­gih čakal­nih vrstah ne boste več čakali. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje, zdravstvo | Značka | Komentiraj

Financiranje partikularnih interesov z javnim denarjem

Ste danes že jedli ribeDržavno spon­zo­ri­rani akti­vi­zem prek tele­vi­zij­skih in radij­skih valov ter dru­gih medi­jev ima že dolgo brado. Še iz prej­šnje države se spo­mnimo mar­ke­tin­ške akcije »Rad imam mleko«, pozneje so nas opo­mi­njali s slo­ga­nom »Vsi dru­gačni, vsi ena­ko­pravni«, pred nekaj leti so nas s serijo nadle­žnih filmč­kov zasli­še­vali »Ali ste ta teden že jedli ribe?« Lani so slo­ven­skemu občin­stvu ser­vi­rali čuda­ško trdi­tev »Vsi smo migranti«, nedavno pa so posku­šali vzbu­diti zgra­ža­nje nad nee­na­ko­stjo spo­lov, med dru­gim z vele­pla­kati z raz­lično veli­kima črkama M in Ž. Seveda so sodobne kam­pa­nje tudi digi­talne, zato tudi po izteku akcij nji­hova vse­bina živi še naprej na naslo­vih RadJemRibe.siVsiSmoMigranti.si in Uravnotezenost.si. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , | Komentiraj

Trošarine kot lonec medu

KovanciTrošarine so zelo pomem­ben vir pro­ra­čun­skih pri­hod­kov. V Sloveniji se jih vsako leto pobere za 1,5 mili­jarde evrov. Od tega odpade mili­jarda na ener­gente (ogro­mno večino pri­ne­sejo naf­tni deri­vati), 400 mili­jo­nov na tobak in 100 mili­jo­nov na alko­hol (šte­vilke so zao­kro­žene). Lepota tro­ša­rin je v tem, da jih vlada lahko kadar­koli poljubno spre­meni: ni se ji treba uskla­je­vati niti s par­la­men­tom, niti s soci­al­nimi par­tnerji ali kom dru­gim. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji davki | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x