Kdo pije in kdo plača v zdravstvu

Problematika zdra­vstva je zaradi odpo­ve­do­va­nja dežur­stev zdrav­ni­kov spet zelo aktu­alna. Ker se v jav­nem zdra­vstvu obrne preko 2 mili­jardi letno, je tule nekaj sta­ti­stič­nih podat­kov o tem, od kod v zdra­vstvo denar pri­haja in kam gre ter koliko dežur­stva sta­nejo. Vir je poslovno poro­čilo ZZZS za leto 2009. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija, zdravstvo | 2 Komentarji

Dežela ekonomistov in pravnikov

Marko Kos v četrt­ko­vem Delu opo­zarja (PDF, 1 MB) na neu­mno­sti vla­dne odlo­či­tve o šte­vilu raz­pi­sa­nih (in iz dav­ko­pla­če­val­skega denarja finan­ci­ra­nih) mest na slo­ven­skih fakul­te­tah. Leta 2008 so eko­no­mi­sti, prav­niki in druž­bo­slovci pred­sta­vljali že več kot 50% vseh sve­žih diplo­man­tov v tem letu, med­tem ko je v dru­gih drža­vah ta odsto­tek bistveno nižji (Avstrija 37%, Finska 26%, Nemčija 23%). Ker jih je pre­več, so ravno ti pro­fili tudi pov­sem v vrhu na top lestvici  brez­po­sel­nih diplo­man­tov. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka | 5 Komentarji

Kdaj grem lahko v penzijo?

Ker je naj­po­go­stejše vpra­ša­nje te dni »kdaj se lahko upo­ko­jim po novem«, je tukaj posne­tek vče­raj­šnje oddaje Vroči mikro­fon na Radiu Slovenija, v kateri je Peter Pogačar z mini­str­stva za delo postre­gel s kon­kre­tnimi odgo­vori na tovr­stna vpra­ša­nja poslu­šal­cev oddaje, glede na seda­nji pre­dlog pokoj­nin­ske reforme.

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , | Komentiraj

Finančni položaj vašega gospodinjstva

Banka Slovenije v rednih poro­či­lih o finančni sta­bil­no­sti zbere tudi nekaj podat­kov o finanč­nem polo­žaju slo­ven­skih gospo­dinj­stev. Zadnji obja­vljeni podatki opi­su­jejo pov­prečno slo­ven­sko gospo­dinj­stvo takole (šte­vilke so zao­kro­žene in veljajo za leto 2009). Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | 1 Komentar

Igranje z ognjem

utrosa-zsssSindikati iz gru­pa­cije ZSSS so že napo­ve­dali, da bodo z vsemi silami naspro­to­vali zadnjemu pre­dlogu pokoj­nin­ske reforme in zatr­ju­jejo, da bodo spre­jem pre­pre­čili z refe­ren­du­mom. Kljub temu, da je vlada spre­jela nji­hove dose­da­nje zah­teve glede delav­cev, ki so se zapo­slili pred 20. letom, jim to še vedno ni dovolj. Grožnja s pokoj­nin­skim refe­ren­du­mom pa je tako spre­vr­žen mane­ver, kot ga v slo­ven­ski poli­tiki doslej še ni bilo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Predlagani novi pogoji za upokojitev

staring-at-the-seaNajnovejši vla­dni pre­dlog pokoj­nin­ske reforme naj bi ura­dno pred­sta­vili nasle­dnji teden, detajli pa so že pri­cur­ljali v medije (Finance, Dnevnik, Delo). Po novem bo treba za upo­ko­ji­tev izpol­niti nasle­dnje pogoje glede sta­ro­sti in delovne dobe:

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 8 Komentarji

Neverjeten preobrat karteljašev

Potem ko so ele­k­tro dis­tri­bu­terji dve leti igno­ri­rali odločbo Urada za var­stvo kon­ku­rence in se pri­to­že­vali vse do ustav­nega sodi­šča (ki se ga pogo­sto na tak način zlo­ra­blja  za zadeve, ki nimajo nobene zveze z ustavo), se je prvi od njih, Elektro Gorenjska,  svo­jim stran­kam celo opra­vi­čil:

/…/ Zakoniti zasto­pnik Elektra Gorenjska Bojan Luskovec, ki je po odstopu Jožeta Knavsa z avgu­stom zača­sno pre­vzel vode­nje pod­je­tja, se je na novi­nar­ski kon­fe­renci v Kranju opra­vi­čil odje­mal­cem za pre­več zara­ču­nano ele­k­triko. Usklajene podra­ži­tve ele­k­trike Luskovec še vedno ni nepo­sre­dno pri­znal, je pa poja­snil, da je vrhovno sodi­šče konec junija tako odlo­čilo in da pod­je­tje ne zanika več odlo­či­tve sodnih insti­tu­cij, da so pre­več zara­ču­nali elektriko. /…/

Morda je ta reak­cija tudi posle­dica nedavne zame­njave na vodil­nem polo­žaju v tem pod­je­tju, kajti ravno Elektro Gorenjska je v pre­te­klo­sti pred­nja­čil po aro­ganci — glej pri­mer. Jasno je, da je spo­što­va­nje odločbe in sodb izsi­lila šele učin­ko­vita akcija dru­štva Rada Pezdirja, brez katere takega pre­o­brata seveda ne bi videli. Monopolisti vseh vrst se v tej državi žal še vedno poču­tijo dovolj močne.

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | 1 Komentar

Opice kot finančni svetovalci

Tole 20-minutno pre­da­va­nje raz­i­sko­valke Laurie Santos iz serije TEDtalks si je vre­dno ogle­dati. Opicam so dali žetone, za katere so same kmalu ugo­to­vile, da jim lahko slu­žijo kot menjalno sred­stvo — denar. Nato so opa­zo­vali, kako se z njim obna­šajo.  Tudi opi­cam je — kot večini ljudi -  tuj kon­cept var­če­va­nja in ves denar spra­šijo takoj, ko ga dobijo. Poleg tega si, če je možnost, brez zadrž­kov pri­svo­jijo tujega. Po rezul­ta­tih eks­pe­ri­men­tov raz­i­sko­valka domneva, da bi tudi v svetu opic (če bi ope­ri­rale z denar­jem) pri­šlo do podob­nih finanč­nih eks­ce­sov kot med lju­dmi. :-) Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | 2 Komentarji

(Ne)varni finančni produkti

Ko poslu­šamo o (ne)varnosti izdel­kov z vidika potro­šni­ških pra­vic, ver­je­tno pomi­slimo na motorno žago, ele­k­trične gospo­dinj­ske apa­rate ali na kaj dru­gega, s čimer bi se upo­rab­nik pri roko­va­nju lahko poško­do­val. Vendar pa se v zadnjem času, po kata­stro­fal­nih posle­di­cah finančne krize, raz­pra­vlja  o pojmu var­no­sti tudi na podro­čju finanč­nih sto­ri­tev, name­nje­nih pov­preč­nemu neu­kemu vla­ga­te­lju. Tudi tu so namreč mogoče poškodbe, ven­dar ne toliko v dejan­skem fizič­nem smi­slu kot v finanč­nem smi­slu – v denar­nici in na ban­čnem računu in to vča­sih  šele po dol­gem času od izve­dene tran­sak­cije ali skle­njene pogodbe. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | Komentiraj

10 razlogov za dokapitalizacijo NLB

NLB je torej stre­sni test komajda opra­vila; tu pa je 10 razlo­gov, zakaj jo država MORA doka­pi­ta­li­zi­rati s pro­ra­čun­skim denarjem…

10. Ker bi sicer banka morala odpro­dati katero od svo­jih hče­rin­skih družb, npr. koso­vsko ali bolgarsko.
9. Ker zasebni sola­stniki banke sve­žega denarja vanjo nočejo vlo­žiti, ali pa ga sploh nimajo, ker so v ste­čaju (kot npr. Poteza Naložbe).
8. Ker NLB sicer ne bi mogla zago­ta­vljati 4 tisoč kako­vo­stnih delov­nih mest, v celo­tni NLB sku­pini pa preko 8 tisoč delov­nih mest. Preberi več »
Objavljeno v kategoriji banke | 3 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x