Za mirno spanje kreditojemalcev

Po pokoj­ni­kih se ne deduje le pre­mo­že­nje, pač pa tudi obve­zno­sti. Družinski člani torej pode­du­jejo tudi dolg, in če je ta velik zaradi nedav­nega nakupa nepre­mič­nine, lahko smrt kre­di­to­je­malca poleg velike čustvene pri­za­de­to­sti pov­zroči tudi finančno zagato. V ta namen so zava­ro­val­nice raz­vile življenj­sko zava­ro­va­nje kre­di­to­je­mal­cev. /…/  Celoten čla­nek na strani Denarnisupermarket.com.

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka , | Komentiraj

Preverili bodo, koliko imate pod palcem

evidenca-miniDoslej je bil vpo­gled v pre­mo­ženj­sko sta­nje posa­me­znika ure­jen rela­tivno restrik­tivno. Koliko denarja imate na ban­čnem računu ali v vza­je­mnih skla­dih, je doslej lahko izve­dela dav­ka­rija, razen nje pa le po odredbi sodi­šča. To se bo spre­me­nilo, ko bo dokončno sto­pil v veljavo Zakon o uve­lja­vlja­nju pra­vic iz jav­nih sred­stev, ki je tre­nu­tno v postopku spre­je­ma­nja v Državnem zboru. Ta zakon bo namreč omo­go­čil cen­trom za soci­alno delo vpo­gled v vaše pre­mo­že­nje, kadar boste uve­lja­vljali pra­vico do kakšnega izmed soci­al­nih trans­fer­jev, kajti za upra­vi­če­nost do njih odslej ne bodo pomembni le dohodki, pač pa tudi pre­mo­že­nje pro­silca in neka­te­rih oseb, ki so z njim pove­zane. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Čudež Lyonessa

Pred časom je bilo na tem blogu nekaj debate o kar­ti­cah Lyoness. Kot je videti, se je med­tem zadeva raz­vila v pravi prav­cati kult. Imajo svojo himno The Miracle of Lyoness, katere bese­dilo utr­juje pogla­vi­tno spo­ro­čilo  »I beli­eve« in nato poslan­stvo fun­da­cije Lyoness pod­krepi še z  zakli­nja­njem:  »toge­ther we are strong«, »we can change the world« in »let’s make history.« Prihodki od pesmi gredo v dobro­delne namene. Naslednji posne­tek je baje nastal febru­arja letos v dvo­rani v Oberwartu, Avstrija: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji butalci, psihologija | Značka , | 2 Komentarji

Prenova 2. stebra v senci podaljševanja delovne dobe

budilkaPredlog novega pokoj­nin­skega zakona ZPIZ-2 je v javni raz­pravi, ki ta čas poteka, izzval gla­sne pro­te­ste sin­di­ka­li­stov in celo dela naj­ve­čje koa­li­cij­ske stranke. Vendar so se odzivi nana­šali le na ure­di­tev prvega ste­bra in v okviru tega pred­vsem na neiz­o­gibno podalj­še­va­nje dejan­ske upo­ko­ji­tvene sta­ro­sti,  zakon pa pri­naša pomembne spre­membe tudi na podro­čju dru­gega ste­bra, torej pri pro­sto­volj­nem doda­tnem pokoj­nin­skem zava­ro­va­nju. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , , , | Komentiraj

Kako do termina

Včasih je bil pri zava­ro­val­ni­cah pri­lju­bljen način nova­če­nja strank kli­ca­nje na slepo po tele­fonu, pona­vadi pod pre­tvezo kratke ankete, ki ji je sle­dilo pri­do­bi­va­nje pri­vo­li­tve kli­ca­nega v obisk zasto­pnika na domu. Sedaj kli­ca­nje kar tako, po ime­niku, ni več dovo­ljeno. Zato pri­dejo v poštev bolj domi­selni načini, ki pogo­sto vklju­ču­jejo otroke, cilj pa so nji­hovi starši, ozi­roma pri­do­bi­tev nji­ho­vega imena, naslova in tele­fon­ske šte­vilke. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Značka | 9 Komentarji

NLB Podrejena obveznica NLB26

Banka lahko svež denar pri­dobi na razne načine: a) na med­na­ro­dnem trgu; b) s pri­va­blja­njem depo­zi­tov; c) z doka­pi­ta­li­za­cijo del­ni­čar­jev; d) s pro­dajo obve­znic. NLB se je zbi­ra­nja denarja lotila na vseh šti­rih fron­tah. Trenutno aktu­alna je javna ponudba nje­nih podre­je­nih obve­znic z oznako NLB26. Ali gre za vabljivo nalož­beno pri­lo­žnost? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Komentiraj

Življenjsko zavarovanje kot kasko

Če iščemo  življenj­sko zava­ro­va­nje, ki bi dru­žin­skim čla­nom v pri­meru »nelju­bega dogodka« omo­go­čilo dobro zaščito (visoko zava­ro­valno vsoto), ven­dar zanjo ne bi radi pla­če­vali tudi visoke mesečne pre­mije, bomo po kraj­šem iska­nju pri­šli do »življenj­skega zava­ro­va­nja za pri­mer smrti«, kot je nje­govo ura­dno ime — če ga beremo dobe­se­dno, je to ime vsaj nena­va­dno, če že ne čuda­ško :-)   /…/ Celoten čla­nek na Denarnisupermarket.com.

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka , | 2 Komentarji

Ne pustite jim do njihovega denarja

Podjetja, ki se pre­ži­vljajo z obra­ča­njem tujega denarja (»other people’s money«), morajo biti zelo pre­vi­dna pri svo­jih jav­nih nasto­pih. Taka deja­vost namreč še bolj kot druge teme­lji na zau­pa­nju strank, torej lastni­kov tega denarja. Kadar v jav­no­sti nastane vtis, da jih skrbi pred­vsem lastni inte­res, tudi če je to slabo za nji­hove stranke, to za nji­hov posel ne more imeti kori­stnih posle­dic. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | 7 Komentarji

Izdaja je bila uspešna

»Slovenija je uspe­šno izdala novo obve­znico.« Taka novica se obča­sno pojavi v medi­jih in zveni kot pozi­ti­ven, sko­rajda ohra­bru­joč dose­žek. Kot da bi šlo za zmago naše repre­zen­tance proti nekemu favo­ri­zi­ra­nemu naspro­tniku.  Vendar pa v resnici pomeni, da se je državni pro­ra­čun doda­tno zadol­žil na med­na­ro­dnem trgu. In te uspe­šne izdaje se v zadnjem času kar vrstijo. 1,5 mlrd janu­arja 2009, mili­jardo marca 2009, spet mili­jarda in pol sep­tem­bra 2009, nato enak zne­sek še enkrat janu­arja letos, ter zadnja spet v zne­sku mili­jarde evrov v marcu. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | 2 Komentarji

Beseda: štrajk

skupaj-na-strajkV sredo se torej neza­do­voljni štu­den­tje pod vod­stvom Štu­dent­ske orga­ni­za­cije Slovenije odpra­vljajo na štrajk. To nem­ško besedo so si ver­je­tno izbrali, ker je krajša in bolj agre­sivna od slo­ven­ske besede stavka. Obe sta sicer napačni. Pomensko ustre­zna beseda je demon­stra­cije (mno­žično izra­ža­nje raz­po­lo­že­nja, nava­dno v znak pro­te­sta), ne pa stavka (pre­ne­ha­nje dela za dolo­čen čas). Vendar pri mladi gene­ra­ciji upo­raba izzi­val­nejše besede ne pre­se­neča, saj jim je videz pogo­sto pomemb­nejši od vse­bine in so v piaru bolj doma kot v argu­men­ti­ra­nju. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji jezik | Značka | 2 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x