Mali bogovi soglasij in dovoljenj

Most na SočiV Sloveniji se da, med dru­gim, štu­di­rati tudi »antro­po­lo­gijo vsak­da­njega življe­nja.« Za antro­po­loge, ki bi želeli pro­u­če­vati biro­krat­sko izži­vlja­nje nad lju­dmi in pod­je­tji, je Slovenija pravi raz­i­sko­valni raj. Skorajda ne mine teden, da ne izvemo za kak nov pri­mer. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , | Komentiraj

Kako nastane delovno mesto

IBMŠta­jer­sko je pred krat­kim nepri­je­tno pre­se­ne­tila odlo­či­tev mul­ti­na­ci­o­nalke IBM, ki se je odlo­čala, ali bi v Mariboru odprla evrop­ski klicni cen­ter za teh­nično pod­poro, kjer bi delo dobilo do 200 ljudi. IBM bi potre­bo­val teh­nično izo­bra­žen kader raču­nal­ni­ške smeri z dobrim pozna­va­njem tujih jezi­kov. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | 1 Komentar

Kaj v resnici vsebuje vaša cigareta

V pre­hran­ski indu­striji poznajo rek: lju­dje bodo poje­dli vsako reč, če jo le nare­žemo dovolj na drobno. Toda hrana je vsaj pod neka­kšnim nad­zo­rom in aku­tne zastru­pi­tve s hrano vedno pri­te­gnejo pozor­nost jav­no­sti. Pri tobaku pa ni tako. Proizvajalci ciga­ret imajo tako rekoč neo­me­jeno svo­bodo, da ciga­re­tam dodajo, kar želijo – bodisi zato, da pospe­šijo pro­dajo ali zni­žajo stro­ške, bodisi zato, da uni­čijo ple­sen in podalj­šajo rok tra­ja­nja; ali pa da pove­čajo uči­nek niko­tina ali da ciga­rete napra­vijo pri­vlač­nejše mla­dim slad­ko­sne­dne­žem. V skladu z domi­sel­no­stjo pro­i­zva­jal­cev ciga­ret so se med dodatki zna­šle naj­ra­zlič­nejše snovi. Tobačni kemiki doda­jajo ciga­re­tam pisan šopek adi­ti­vov; to so arome, vla­žilci, oja­če­valci okusa, pospe­še­valci gore­nja, ome­je­valci pla­mena, bron­ho­di­la­ta­torji, dro­bilci dimnih del­cev ter cel nabor bar­vil in belil. In to so samo tisti dodatki, ki jih v ciga­rete vsta­vljajo name­noma. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nadzorniki, zdravstvo | Značka | Komentiraj

Druga, manj znana nikotinska zasvojenost

Zlati holokavstTe dni se kon­čuje javna raz­prava o novem slo­ven­skem zakonu o ome­je­va­nju upo­rabe tobač­nih in pove­za­nih izdel­kov. Lani je bila namreč spre­jeta evrop­ska direk­tiva, ki pre­cej strožje obrav­nava to podro­čje. Čla­nice Evropske unije morajo letos v naci­o­nalno zako­no­dajo vklju­čiti nova pra­vila za varo­va­nje zdravja pred kaje­njem, vodil­nim kriv­cem za pre­zgo­dnje umi­ra­nje. Večina držav je pri tem v zagati, saj so državni pro­ra­čuni močno odvi­sni od davščin iz pro­daje ciga­ret. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji davki | Značka , , | Komentiraj

Medijski vpliv tobačne industrije

Dan brez tobakaDanes, 31. maja, je sve­tovni dan brez tobaka. Edini dogo­dek, ki je v Sloveniji ta dan obe­le­žil, je bila tiskovna kon­fe­renca založbe UMco, ki je danes izdala pomembno in obse­žno  mono­gra­fijo Zlati holo­ka­vst, o mani­pu­la­ci­jah tobačne indu­strije, v kateri zgo­do­vi­nar Robert Proctor na 700 stra­neh opiše razne vidike ško­dlji­vo­sti ciga­ret in kata­stro­falni vpliv tobaka na javno zdravje. Kako dobro je bila obi­skana tiskovna kon­fe­renca in zakaj? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji mediji | Komentiraj

Preskočite čakalno vrsto z AS-om

V tem blogu smo že govo­rili o zava­ro­va­nju za kri­tje samo­plač­ni­ških zdra­vstve­nih sto­ri­tev, ki jih ponu­jata zava­ro­val­nici Vzajemna (sep­tem­ber 2015) in Triglav (decem­ber 2015). Nekaj podob­nega ima tudi tre­tja zdra­vstvena zava­ro­val­nica Adriatic Slovenica (AS), ki takole nago­varja poten­ci­alne stranke:

Vabimo vas k skle­ni­tvi zava­ro­vanj SPECIALISTI,  SPECIALISTI PLUS in ZDRAVILA, kate­rih ključna pred­nost je ta, da lahko do spe­ci­a­li­sta zdrav­nika pri­dete v samo 2–5 dneh. V dol­gih čakal­nih vrstah ne boste več čakali. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje, zdravstvo | Značka | Komentiraj

Financiranje partikularnih interesov z javnim denarjem

Ste danes že jedli ribeDržavno spon­zo­ri­rani akti­vi­zem prek tele­vi­zij­skih in radij­skih valov ter dru­gih medi­jev ima že dolgo brado. Še iz prej­šnje države se spo­mnimo mar­ke­tin­ške akcije »Rad imam mleko«, pozneje so nas opo­mi­njali s slo­ga­nom »Vsi dru­gačni, vsi ena­ko­pravni«, pred nekaj leti so nas s serijo nadle­žnih filmč­kov zasli­še­vali »Ali ste ta teden že jedli ribe?« Lani so slo­ven­skemu občin­stvu ser­vi­rali čuda­ško trdi­tev »Vsi smo migranti«, nedavno pa so posku­šali vzbu­diti zgra­ža­nje nad nee­na­ko­stjo spo­lov, med dru­gim z vele­pla­kati z raz­lično veli­kima črkama M in Ž. Seveda so sodobne kam­pa­nje tudi digi­talne, zato tudi po izteku akcij nji­hova vse­bina živi še naprej na naslo­vih RadJemRibe.siVsiSmoMigranti.si in Uravnotezenost.si. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , | Komentiraj

Trošarine kot lonec medu

KovanciTrošarine so zelo pomem­ben vir pro­ra­čun­skih pri­hod­kov. V Sloveniji se jih vsako leto pobere za 1,5 mili­jarde evrov. Od tega odpade mili­jarda na ener­gente (ogro­mno večino pri­ne­sejo naf­tni deri­vati), 400 mili­jo­nov na tobak in 100 mili­jo­nov na alko­hol (šte­vilke so zao­kro­žene). Lepota tro­ša­rin je v tem, da jih vlada lahko kadar­koli poljubno spre­meni: ni se ji treba uskla­je­vati niti s par­la­men­tom, niti s soci­al­nimi par­tnerji ali kom dru­gim. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji davki | Komentiraj

Da bi nas zaslepili s številkami

Nedavno smo na naslov­nici ene od slo­ven­skih zava­ro­val­ni­ških revij pre­brali, da je pri­ča­ko­vana življenj­ska doba žensk za 5,71 leta daljša od pri­ča­ko­vane življenj­ske dobe moških. Ko vidim kaj takega, se vedno spo­mnim na stari kliše o sto­pnje­va­nju: laž, velika laž, sta­ti­stika. Vendar uboga sta­ti­stika za take časni­kar­ske trdi­tve ni prav nič kriva. V časo­pi­snih član­kih gre pra­vi­loma za zmes povr­šno­sti in nezna­nja; mar­sik­daj niti ne na strani avtorja, tem­več na strani ure­dnika, ki čla­nek okle­sti tistega, kar ima (zmo­tno) za nepo­trebni balast. Včasih pa je ute­me­ljeno posu­miti na namerno mani­pu­la­cijo avtorja, ki agi­tira za nek komer­ci­alni ali ide­o­lo­ški cilj in ga želi pod­kre­piti s šte­vil­kami – domnevno za boljši uči­nek. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji mediji | Značka , | Komentiraj

Dolžniki, upniki in slepomišenje države

Denimo, da ste pod­je­tnik in vam neki insol­ven­tni poslovni par­tner dol­guje pre­cej denarja. Poskuša se izvleči s pri­silno porav­navo, v kateri vam kot upniku pre­dlaga odpis 98 odstot­kov vaše ter­ja­tve, med­tem ko bi dva odstotka ter­ja­tev popla­čal v roku šestih let. Kako bi se odzvali na tak predlog?

Odziv A: tudi ta dro­biž je boljše kot nič.
Odziv B: eh, saj ne morem nič, naj­bo­lje je poza­biti na ta dolg.
Odziv C: v ste­čaj naj gre, pre­va­rant, ki se s takim pre­dlo­gom še nor­čuje iz oško­do­va­nih upnikov.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija, politika | Značka , , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x