Diploma kot izogibanje streznitvi na trgu dela

Ponosni diplomantDržava ponuja delo­da­jal­cem dva tisoč evrov sub­ven­cije,1 če so pri­pra­vljeni absol­venta tik pred diplomo naj­prej od enega do šest mese­cev pri sebi uspo­sa­bljati, po tem pa ga tudi zapo­sliti. Davkoplačevalski denar torej ponu­jamo zaseb­ni­kom, da zapo­slijo mlado osebo, za izo­bra­že­va­nje katere je družba že prej name­njala pro­ra­čun­ska sred­stva, »izde­lek« tega izo­bra­že­val­nega pro­cesa pa je oči­tno tak, da se delo­da­jalci zanj ravno ne tepejo. Da bi bili vse­eno s to osebo pri­pra­vljeni posku­siti, jih je namreč treba še neko­liko »podmazati.«

Tak polo­žaj je naj­manj nena­va­den, če osta­nemo pri bla­gih bese­dah. Kaj je k temu lahko pri­ve­dlo? Ali imamo pro­stih delov­nih mest pre­malo, ali diplo­mi­ra­nih iskal­cev zapo­sli­tve pre­več, ali pa imamo veliko neskladje med tem, kakšne poklicne in izo­braz­bene pro­file delo­da­jalci potre­bu­jejo, in kakšni visoko izo­bra­ženi iskalci delo iščejo. Poglejmo podatke.

Preberi več »

  1. Javni raz­pis Absolvent − akti­vi­raj in zapo­sli se!; bese­dilo je na voljo na: <www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/04–09-09Absolventi/04–09-09Absolventi.htm>.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | 3 Komentarji

Gledamo z očmi ali možgani?

Oko - shemaKo dobimo neko novo infor­ma­cijo, ji lahko ver­ja­memo ali pa ne. Če se sklada z našim obsto­je­čim pre­pri­ča­njem, smo bolj nagnjeni, da ji ver­ja­memo, kot pa, če je z njim v naspro­tju. Tej lastno­sti se pravi potr­di­tvena pri­stran­skost (con­fir­ma­tion bias) in je bila že veli­ko­krat potr­jena v psi­ho­lo­ških raz­i­ska­vah. Vpliv lahko opa­zimo tudi v vsak­da­njem življe­nju, od poli­tike pa do odlo­či­tev pri vla­ga­nju na borzi.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Preiskovalna komisija o finančni krizi

Andrew Ross SorkinNedavni gost oddaje Charlieja Rosea je bil ure­dnik pri New York Timesu in avtor knjige Too Big to Fail Andrew Ross Sorkin. Pogovarjala sta se o prvih zasli­ša­njih ame­ri­ške kon­gre­sne pre­i­sko­valne komi­sije, ki raz­i­skuje vzroke za finančno krizo in ki naj bi pre­dla­gala ukrepe za pre­pre­či­tev česa podob­nega v pri­ho­dno­sti. Sledi 13-minutni posnetek.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , | Komentiraj

Ankete, takšne in drugačne

Ankete, ki jih ponu­dniki raznih pro­duk­tov tro­sijo neci­ljano, torej komur­koli, name­sto samo obsto­je­čim stran­kam, so mar­si­komu (tudi meni) gnja­važa, ki leti direk­tno v smeti, če je v papir­nati obliki ali v X, če je na spletu. Še pose­bej, kadar anke­tar pred­po­sta­vlja, da on dela uslugo nam (poten­ci­al­nim anke­ti­ran­cem). Navada, da se anke­ti­ran­cem za nji­hov čas oddol­žijo s kako malen­ko­stjo, v teh kra­jih še ni raz­šir­jena, razen abo­tnih obljub v stilu »z izpol­ni­tvijo ankete se boste uvr­stili v žre­ba­nje za eno od treh lepih nagrad…« Preberi več »

Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Komentiraj

Nepremičnine Slovenija R.I.P.

Kot kaže, je dokončno uga­snila revija Nepremičnine Slovenija & Adriatic, ki je v pre­te­klo­sti nekaj­krat ponu­dila neo­bi­čajno, na tre­nutke zabavno bra­nje (na pri­mer tole in tole in tole in tole). Očitno ni več zado­stnega pov­pra­še­va­nja po ogla­še­val­skem pro­storu, ki bi zago­ta­vljalo nadalj­nje izha­ja­nje te revije. Zadnja šte­vilka bo, kot je videti, ostala tista iz novem­bra 2009.

Pozitivna plat te zadeve je morda ta, da so dogodki, kot je ta, signal, da je dno na nepre­mič­nin­skem trgu blizu. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Značka | 1 Komentar

Kupimo si TV oddajo

Hri-bar - TV SlovenijaKot je poro­čal Žurnal24, je lju­bljan­ska Štu­dent­ska orga­ni­za­cija postala novi spon­zor oddaje Hri-bar na TV Slovenija. Menda je vlo­žila 40.000 evrov, s čimer si je zago­to­vila, da je vodi­telj oddaje Sašo Hribar nosil njeno majico z napi­som »Malo delo« in opo­zo­ril­nim zna­kom za radi­o­ak­tiv­nost. Štu­denti si na vse kri­plje pri­za­de­vajo za ohra­ni­tev seda­nje ure­di­tve štu­dent­skega dela, ki nji­hovi  krovni orga­ni­za­ciji pri­naša več kot 10 mili­jo­nov evrov letno v obliki pro­vi­zij in naspro­tu­jejo novemu zakonu o malem delu, ki ga pri­pra­vlja vlada. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji mediji | Značka | 2 Komentarji

Kitajci na Uradu za istraživanje ruda i gubljenje vremena

»Spremembe nam dajejo samo nekaj več pri­stoj­no­sti, vse za zaščito upo­rab­ni­kov in države,« je o uva­ja­nju cen­zure inter­neta v Sloveniji izja­vil direk­tor urada za nad­zor pri­re­ja­nja iger na srečo Boris Kovačič.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji butalci | Značka | 1 Komentar

Nesmiselno vprašanje

Satirika John Bird in John Fortune o inve­sti­cij­skih ban­kir­jih, ki jih morijo z nesmi­sel­nimi vpra­ša­nji, kot je na pri­mer: »Kam je šel naš denar?« (1.del)

Tule sta še 2.del:

in 3. del:

.

Objavljeno v kategoriji hec | Značka , | Komentiraj

Zgolj premestitev bi bila napačen signal

Konec okto­bra je Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev (ATVP) spo­ro­čila,1 da je zaradi tržne mani­pu­la­cije z del­nico nei­me­no­vane slo­ven­ske gospo­dar­ske družbe trem ose­bam odvzela dovo­lje­nja za opra­vlja­nje poslov bor­znega posre­dnika, od tega dvema pogojno za dobo dveh let.  Da gre za tri zapo­slene v Probanki d. d., so potr­dili v tej banki, ko so v časo­pisu nasle­dnji dan odgo­vo­rili2:

»Sledeč dolo­či­lom odločbe bosta dva bor­zna posre­dnika tudi v pri­ho­dnje opra­vljala svoje delo, eden pa bo iskal svoj stro­kovni izziv na dru­gem delov­nem mestu zno­traj banke.«

Kljub temu, da ATVP kon­kre­tnih podat­kov o krši­tvah nikoli ne obja­vlja, je tokrat stro­kovna jav­nost lahko uga­nila, za kaj gre. Javnost del­ni­ških knjig slo­ven­skih izda­ja­te­ljev nema­te­ri­a­li­zi­ra­nih vre­dno­stnih papir­jev in trgo­valni podatki iz bor­znega trgo­val­nega sis­tema Ljubljanske borze (BTS) so namreč v prvi polo­vici leta 2009 širo­kemu krogu bor­znih ude­le­žen­cev iz dneva v dan omo­go­čali spro­tno spre­mlja­nje spor­nih aktiv­no­sti. Preberi več »

  1. <www.a-tvp.si/Default.aspx?id=151&key=101>.
  2. Sovdat, P.: V Probanki dva bro­kerja na pogoj­nem, eden brez licence, v: Finance, 28. okto­ber 2009; na voljo je na <www.finance.si/261669>.
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , | Komentiraj

To ni javna poraba

Minister Križanič napo­ve­duje, da bo država uspe­šno doka­pi­ta­li­zi­rala NLB, kar razume kot inve­sti­cijo, ki državi pri­naša dobi­ček in ne kot javno porabo. (vir)

Recimo, da vsi razu­memo, da je to, ali je neka naložba dono­sna ali ne, odvi­sno od tega, koliko smo zanjo pla­čali. Dodatno domne­vajmo, da drugi ude­le­ženci na trgu v pov­pre­čju niso neu­mnejši od države, ozi­roma tistih funk­ci­o­nar­jev, ki v imenu države odlo­čajo o nje­nih nalož­be­nih pod­vi­gih. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | 1 Komentar
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x