Tralala, pokojnina je višja od plače

Verjetno smo vsi že sli­šali za pri­mere, ko novo­pe­čeni upo­ko­jenci pono­sno povedo, da nji­hova pokoj­nina znaša več, kot so prej dobi­vali plače. Odlično, saj jim pri­vo­ščimo, še pose­bej, če gre za nam bli­žnje osebe, ven­dar kako je to mogoče? Kajti vse­eno to ni pra­vilo, pač pa izjema.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Komentiraj

Beseda: prekarizacija

Ste že sli­šali za besedo pre­ka­ri­za­cija? Najbrž ne. Gre za nov, raz­me­roma grd ang­li­zem, ki izvira iz angle­škega pri­dev­nika pre­ca­ri­ous (nego­tov; nesta­len; kočljiv; tve­gan). K nam so ga zane­sli levi­čar­ski ide­o­logi in z njim ozna­ču­jejo pojem, ki ga bojda v slo­ven­ščini brez te tujke ne znamo dovolj dobro opi­sati: nestal­nost ozi­roma nego­to­vost delov­nih mest. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji jezik | Značka | 1 Komentar

Žalost Ljubljanske borze

Po novem letu odhaja v zgo­do­vino tudi indeks Ljubljanske borze SBI20. Ta sicer že dolgo ne vse­buje 20 del­nic, pač pa le 15. In še teh 15 je oči­tno pre­več, saj po novem ostaja le tako­i­me­no­vani blue chip indeks SBI TOP, ki vse­buje 7 (sedem) del­nic. »Elitna« Prva kota­cija LJSE pa vse­buje 8 del­nic: le pri teh lahko vla­ga­telj ute­me­ljeno pri­ča­kuje, da bo vsak dan z njimi skle­njen vsaj en posel. Te šte­vilke so neko­liko sme­šne. Ko smo že pri humorju, se še kdo spo­mni, da je Ljubljanska borza svoj­čas opti­mi­stično uve­dla celo 5 pano­žnih bor­znih inde­ksov (hrana in pijača, kemija in podobno)? :-) Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Komentiraj

Bankirji, krivci za gospodarsko krizo?

Britanska sati­rika John Bird in John Fortune nazorno razlo­žita izvor finančne krize ter vlogo ban­kir­jev pri tem v  nasle­dnjem 9-minutnem videu (ki sicer ni čisto svež, ampak vse­eno vre­den ogleda). Preberi več »

Objavljeno v kategoriji hec | Značka , | Komentiraj

LDS še ni ujela sonca

V pred­vo­lilni kam­pa­nji  je pred­se­dnica LDS v svoji kolu­mni vzhi­čeno napo­ve­dala: »V LDS pre­dla­gamo, da zgra­dimo 100 tisoč novih elek­trarn. Prav ste pre­brali — in nismo se zmo­tili v šte­vilu ničel!« Časovno dimen­zijo tega pod­viga je sicer pre­vi­dno zamol­čala, a vse­eno prav po pesni­ško dodala: »Zakaj bi pri­ho­dnji rodovi Slovenije ne poznali kot države, kjer so lju­dje znali ujeti sonce To se pravi, izvedbo te pred­vo­lilne domi­slice je ume­stila nekam med »danes« in »pri­ho­dnje rodove«. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Komentiraj

Ali je študij temeljna človekova pravica?

V zadnjem obdo­bju je razum oči­tno zapu­stil pro­store slo­ven­skih štu­dent­skih orga­ni­za­cij. Zadnje tedne se pri debati o malem delu  repen­čijo za ohra­ni­tev štu­dent­skih ser­vi­sov in neo­me­je­nega nizko obdav­če­nega dela, še prej pa so si izbo­rili, da po bolonj­skem sis­temu redno (s sta­tu­som, ki jim omo­goča razne pri­vi­le­gije) štu­di­rajo kar never­je­tnih devet let. Res pa je, da jim je to omo­go­čila oblast, ki se jih oči­tno boji še bolj kot Semoliča in jim popu­šča pri teh nera­zu­mnih zahtevah.

Včeraj se je nekje poja­vil naslov: »Ali bo mini­stru Svetliku uspelo pre­pri­čati štu­dent­ske funk­ci­o­narje?« Gimme a break! Kaj, zaboga, ima mini­ster za pros­ja­čiti štu­dent­sko orga­ni­za­cijo glede tega, kar aktivni del družbe — dajalci — omo­go­čamo štu­dent­ski popu­la­ciji — pre­je­mni­kom –, ki je izgu­bila ves obču­tek za zdravo mero.

Objavljeno v kategoriji politika | 2 Komentarji

Če NLB ne bi sesala javnega denarja

Včeraj so v NLB napo­ve­dali raz­pis nove doka­pi­ta­li­za­cije. Od del­ni­čar­jev in dru­gih želijo vpla­čilo 250 mili­jo­nov evrov sve­žega denarja. Namen je zago­to­viti kapi­tal­sko ustre­znost banke v dveh primerih:

  1. če bi pri­šlo do velike kre­di­tne rasti (torej pode­lje­va­nje novih kre­di­tov); ali
  2. za absorb­cijo more­bi­tnih kre­di­tnih izgub v pri­meru dol­go­traj­nej­šega nada­lje­va­nja gospo­dar­ske krize (torej rezer­va­cije zaradi pre­slabo zava­ro­va­nih kre­di­tov, ki jih kre­di­to­je­malci ne bi uspeli vračati),

Odgovor na vpra­ša­nje, katera od teh dveh vari­ant je bolj ver­je­tna (tudi v luči vče­raj­šnjega doga­ja­nja pri Istrabenzu), pre­pu­ščam bralcu. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | 3 Komentarji

Beseda: sistemska banka

Finančna kriza je v novo­rek pri­ne­sla še en mode­ren izraz: sis­tem­ska banka. V nem­ško­go­vo­re­čih drža­vah temu pra­vijo tudi »syste­mre­le­vant«. Pomenilo naj bi banko, ki je tako pomembna za posa­me­zno državo, da jo je treba rešiti z jav­nim denar­jem, če zaide v težave. Ali, bolj direk­tno, da je »too big to fail«. V Avstriji se je prej­šnji vikend izka­zalo, da je tudi 6. naj­ve­čja banka za njih še vedno sis­tem­ska, v Švici, na pri­mer, pa so pove­dali, da imajo taki banki natanko dve. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke, jezik | Značka | 3 Komentarji

Kadar piarovci pretiravajo

Današnjo naci­o­na­li­za­cijo avstrij­ske Hypo Alpe-Adria banke, ki jo je pred ban­kro­tom rešila država in jo »kupila« za sim­bo­lične 3 evre, so se spin dok­torji njene slo­ven­ske hčere name­nili pri­ka­zati kot uspeh:

Odločitev o pre­nosu lastni­štva finančne sku­pine Hypo Group Alpe Adria na avstrij­sko državo pri­naša Hypo Alpe Adria Bank in Hypo Leasingu, ki poslu­jeta v Sloveniji, doda­tno var­nost za poslovanje.

so zapi­sali v spo­ro­čilu za jav­nost. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | 2 Komentarji

Podnebni šaljivci

V prej­šnji Sobotni pri­logi sta v članku Emisija nemo­goče ob kopen­ha­gen­ski pod­nebni kon­fe­renci citi­rani dve zaskr­bljeni osebi, gospod in gospodična.

  1. Hans Joachim Schellhuber, dr. fizike,  je eden vodil­nih nem­ških in evrop­skih stro­kov­nja­kov na podro­čju varo­va­nja pod­ne­bja. Prepričan je, da bi lahko zna­tno zmanj­šali izpu­ste toplo­gre­dnih pli­nov, ne da bi vpli­vali na kako­vost življe­nja: »Če se člo­vek odpove enemu od treh naku­po­val­nih izle­tov v New York, se ne bo veliko odre­kal.« Preberi več »
Objavljeno v kategoriji hec, politika | 3 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x