Pet minut za boljši jezik

Dr. Žiga Turk je takole na Twitterju posre­čeno opo­zo­ril na histe­rijo v časo­pisu Dnevniku, ki je slo­gan o »krščan­skem kon­ti­nentu« z nekega pla­kata ozna­čil kar za »islamofobnega«:

Žiga Turk

Objavljeno v kategoriji jezik | Značka | Komentiraj

Napoved prihodnosti v zdravstvu?

Kupec je kraljPred časom je zava­ro­val­nica Vzajemna nao­koli poši­ljala rekla­mne letake za skle­ni­tev nji­ho­vega novega zava­ro­va­nja, ki ga ime­nu­jejo kar Zdravstvena polica. Vsebinsko gle­dano gre pri tem zava­ro­va­nju za pre­ska­ko­va­nje čakal­nih dob, ki so, kot vemo,  pri raznih spe­ci­a­li­stič­nih zdra­vstve­nih sto­ri­tvah pre­cej dolge. Je to dobra novica ali pa jo morda lahko razu­memo tudi kot napo­ved, da bo v pri­ho­dno­sti takšno doda­tno polico moral kupiti vsak, ki ne bo hotel ostati obso­jen na muko­tr­pno čaka­nje v vrstah? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje, zdravstvo | Značka | Komentiraj

Beseda: sovražni govor

fasistSintagma »sovra­žni govor« je v slo­ven­ščini rela­tivno nova, kakih deset let stara pogrun­ta­vščina — seveda gre za pre­vzem angle­škega izraza »hate spe­ech.« Pogled v bese­dilne kor­puse nam pove, da sovra­žnega govora pred letom 2005 v javni upo­rabi prak­tično ni bilo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji jezik, mediji | Značka | Komentiraj

Klasična knjiga o prepričevanju končno v slovenščini

Vplivanje - CialdiniPred kakimi dese­timi leti sem med pri­po­ro­čili Charlieja Mungerja za bra­nje nale­tel na knjigo Vplivanje (Influence) ame­ri­škega psi­ho­loga Roberta Cialdinija o teh­ni­kah pre­pri­če­va­nja. Po tistem sem jo nekaj­krat ome­njal in se na njene ugo­to­vi­tve nave­zo­val tudi v svo­jih član­kih (npr. tule). Veseli me, da je ta odlična kla­sična knjiga po treh dese­tle­tjih od nastanka končno izšla tudi v slo­ven­ščini (pri založbi UMco in v pre­vodu Jedrt Maležič). Več o knjigi…

Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Priseljenci kot odrešitev za pokojnine?

national transfer accounts NTAPrejšnji mesec je ure­dnica Financ Simona Toplak obja­vila dokaj gro­te­sken čla­nek s tezo, da Slovenija potre­buje pri­se­ljence zato, da bomo v pri­ho­dnje imeli pokoj­nine. Čla­nek je že tedaj požel nemalo zgra­ža­nja na sple­tnem forumu Financ, a se nje­gove teze v zadnjih tednih, ob aktu­alni pro­ble­ma­tiki migran­tov, še kar naprej pona­vljajo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Razdiralni poslovni model ‘malo denarja, malo muzike’

airbnbStalna komu­ni­ka­cij­ska dose­glji­vost ljudi s pame­tnimi tele­foni in sodobne možno­sti pla­če­va­nja so pri­ne­sle nove teh­no­lo­ške sto­ri­tve, ki so pre­tre­sle šte­vilne sto­ri­tvene panoge. Šest let stari kali­for­nij­ski Uber je tre­nu­tno naj­več vre­dno start-up pod­je­tje na svetu, ki deluje v 58 drža­vah sveta in omo­goča neu­ra­dno taksi službo. Potnikom, ki potre­bu­jejo pre­voz, Uberjeva tele­fon­ska apli­ka­cija ponudi voz­nike, obi­čajne ljudi, ki imajo avto, čas in voljo do pre­va­ža­nja dru­gih za maj­hen zaslu­žek. Uber ima nad­zor nad pla­či­lom sto­ri­tve s kre­di­tno kar­tico in si od vsake opra­vljene vožnje zara­čuna pro­vi­zijo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Na dveh bregovih prepada

Jonathan Haidt: Pravičniški umSeznam 15 pod­je­tij z držav­nim sola­stni­štvom, za katera je par­la­ment leta 2013 potr­dil, da bo država iz njih lastni­ško izsto­pila, je pred časom raz­ce­pil jav­nost sko­raj tako močno kot dru­žin­ski zako­nik leta 2012 ob nekem dru­gem vpra­ša­nju. Peticija proti pri­va­ti­za­ciji je začela prva in zbrala sko­raj 15.000 pod­pi­sov, peti­cija za pri­va­ti­za­cijo, ki je nastala kot odgo­vor na prvo, jih je hitro nabrala 12.000. Obe se pona­šata z eko­no­mi­sti in dru­gimi emi­nen­tnimi pod­pi­sniki. Prva ima veči­noma sta­rejše pod­por­nike in iz jav­nega sek­torja, druga pa v pov­pre­čju mlajše in iz pod­je­tni­škega sloja. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | Komentiraj

Kako Delo podcenjuje bralce

deloZaposleni in hono­rarci na Delu so si oči­tno oddah­nili, ko jih je Pivovarna Laško pro­dala idrij­skemu FMR, name­sto kakemu dru­gemu kupcu, ki so se ga bolj bali. Novico o pro­daji so v svo­jem časo­pisu pospre­mili s član­kom, pod­na­slo­vlje­nim »Dobičkonosno poslo­va­nje je eden ključ­nih razlo­gov za nakup osre­dnjega časnika.«

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji mediji | Komentiraj

Evropa skrbi, da se državna pomoč ne izrodi

Ob vstopu v Evropsko unijo je Slovenija spre­jela tudi njena pra­vila o dode­lje­va­nju držav­nih pomoči, ki so pomem­ben ele­ment notra­njega trga. Opredeljena so že v sami Pogodbi o delo­va­nju EU, saj državna pomoč izkri­vlja kon­ku­renco in posta­vlja pre­je­mnike pomoči v pri­vi­le­gi­ran polo­žaj. Enakopravnost subjek­tov na trgu in pred­vi­dlji­vost pogo­jev pa sta nujna pred­po­goja ure­je­nega tržnega gospo­dar­stva. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka , , | Komentiraj

Avtocesto do Slovenj Gradca, univerzo v Novo mesto!

You are entitled to nothingČe bi bila Slovenija »ide­alna«, bi imeli avto­ce­sto do Slovenj Gradca, uni­verzo v Novem mestu, sam­ske žen­ske bi lahko bile dele­žne oplo­di­tve z bio­me­di­cin­sko pomo­čjo (OBMP), in štu­dent­sko delo bi bilo neob­dav­čeno. Kaj imajo sku­pnega zgor­nje, sicer razno­like želje? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x