V penzijo pri 67 letih

Nemčija je nasle­dnja v vrsti držav, ki so že dvi­gnile polno upo­ko­ji­tveno sta­rost na 67 let. Uveljavljena bo posto­poma od leta 2011 dalje tako, da se bo vsako nasle­dnje leto upo­ko­ji­tvena sta­rost podalj­šala za en mesec, od 2024 dalje pa za dva meseca. Tako bo leta 2029 dokončno dose­gla 67 let. To pomeni, da bo polna sta­rost 67 veljala za vsa­ko­gar, roje­nega 1964 ali kasneje. Kdor bo želel v pen­zijo pred to sta­ro­stjo, bo dobi­val nižjo pokojnino.

Naša demo­graf­ska situ­a­cija je od nem­ške prej slabša, kot boljša. Ampak, ker gre za izje­mno nepo­pu­la­ren ukrep, bodo naši z njim ver­je­tno odla­šali, koli­kor se bo dalo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Komentiraj

Razen, kadar so zaprti

V Nemčiji poznajo »odprte nepre­mič­nin­ske sklade«. Ti vla­gajo izključno v nepre­mič­nin­ske naložbe, upra­vljajo jih DZUji, ki tudi redno, po neki zaple­teni meto­do­lo­giji, raču­najo vre­dnost točke takega sklada (vse se da, če je dovolj inte­resa). Načeloma torej dopu­ščajo poljubno vpla­če­va­nje in izpla­če­va­nje iz sklada, direk­tno pri DZU, ki mora zato vzdr­že­vati dolo­čen del pre­mo­že­nja sklada v denarju.

Ko se zgodi kaj nepri­ča­ko­va­nega, se taka reč zalomi. Podrobnosti so opi­sane v janu­ar­ski šte­vilki revije Der Fonds. Od janu­arja do avgu­sta lani so skladi imeli neto pri­live (naj­ve­čjih enajst jih je zbralo 3,7 mili­jarde evrov). Septembra so vla­ga­te­lji otr­pnili: neka­teri skladi so imeli še plus, drugi minus, sku­pni neto odlivi so zna­šali 335 mio evrov. Oktobra se je začel stam­pedo dvi­go­va­nja in odliv v tem mesecu je zna­šal kar 2,8 mili­jarde. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine, skladi | 2 Komentarji

Domače branje za leto 2009

Prav veliko žida­nih napo­vedi za vla­ga­te­lje po svetu v začetku leta 2008 ni bilo zasle­diti. Tudi slo­ven­ski vla­ga­te­lji, ki so se soo­čili z naj­slab­šimi rezul­tati od nastanka te države dalje, so v veliki meri malo­du­šni in ne iščejo ravno novih nalož­be­nih možno­sti. Še tiste, ki so jim bile ponu­jene lani, so ostale v glav­nem neizkoriščene.

Objavljeno na Finančni točki, 20. janu­arja 2009

Za tiste, ki so svoji »vla­ga­telj­ski kari­eri« pri­pra­vljeni name­niti nekaj več anga­žmaja, in one druge, ki so se pri­pra­vljeni (pri­si­ljeni?) učiti še po tem, ko so že sko­čili v bazen, so v temle članku zbrani trije pre­dlogi knji­žnih vodi­čev za indi­vi­du­al­nega inve­sti­torja. Tuje izku­šnje, zbrane v teh knji­gah, lahko mar­si­komu v pri­ho­dnje pri­hra­nijo more­bi­tna ponovna raz­o­ča­ra­nja, kot je bilo lan­sko­le­tno. Čas, v leto­šnjem letu name­njen za tovr­stno bra­nje, ute­gne biti bolj kori­stno pora­bljen, kot pa, če ga name­nite iska­nju novih vro­čih inve­sti­cij­skih zgodb. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Značka , | Komentiraj

Kam so izpuhtele milijarde

Leta, kot je bilo pre­te­klo, slo­ven­ski vla­ga­te­lji na borzo in v vza­je­mne sklade še nis(m)o doživeli.

Objavljeno v reviji Kapital, 19. janu­arja 2009
Nezadržno pada­nje je v nekaj silo­vi­tih zama­hih preko leta skla­tilo tečaje del­nic po vsem svetu. Najslabše so jo pri tem odne­sli tisti trgi, kjer so bile pred tem cene naj­bolj napihnjene.

Od Islandije do Gane

Družba Bespoke Investment Group vsako leto izra­čuna in v tabeli zbere rezul­tate del­ni­ških trgov v posa­me­znem kole­dar­skem letu v preko 80 drža­vah po svetu. Lanskoletni rezul­tati so bili pora­zni, kot že dolgo ne. Edine tri države, ki so zabe­le­žile plus, so bile (z inve­sti­cij­skega sta­li­šča) ekso­tične dežele Gana, Tunizija in Ekvador. Najvišje uvr­ščeni zaho­dno­e­vrop­ski trg je Velika Britanija na 18. mestu z 31-odstotnim pad­cem. ZDA so se uvr­stile na konec prve tre­tjine z –38%. Večina raz­vi­tih trgov pa je še nižje. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Značka , | Komentiraj

Po preteklem letu pametnejši

Kitajskemu modrecu Konfuciju se pri­pi­suje avtor­stvo misli o treh nači­nih dose­ga­nja modro­sti. Prvi način, z raz­mi­šlja­njem, je naj­bolj ple­me­nit. Drugi, s posne­ma­njem, je naj­lažji. In tre­tji način, z lastno izku­šnjo, je naj­bolj grenak.

Objavljeno na Finančni točki, 19. janu­arja 2009

Slovenski vla­ga­te­lji v vre­dno­stne papirje so, kumu­la­tivno gle­dano, po letu 2008, vse­ka­kor »pame­tnejši« kot prej, a mnogi so vknji­žili bolečo izku­šnjo več deset odsto­tne izgube. Še v začetku pre­te­klega leta je bila sestava sred­stev v slo­ven­skih vza­je­mnih skla­dih izje­mno tve­gana. Velika večina je bila nalo­žena v del­ni­ških skla­dih, od tega velik del v ozko spe­ci­a­li­zi­ra­nih. Tekom leta 2008 se je sestava »popra­vljala«, ven­dar pred­vsem zaradi dvi­ga­nja denarja iz skla­dov in giba­nja teča­jev na bor­zah. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Značka , | Komentiraj

Inovativni upravniki

Pri novo­zgra­je­nih sta­no­vanj­skih blo­kih se je raz­pa­sla pra­ksa, da inve­sti­tor že vna­prej inšta­lira svo­jega uprav­nika bloka, ki ga kupci sta­no­vanj težko, če sploh, zame­njajo. Tako ima inve­sti­tor ob kupnini za sta­no­va­nja še spro­tni pri­bolj­šek v obliki pri­hod­kov od (obi­čajno pove­za­nega) pod­je­tja, ki ta blok potem upravlja.

Kdor je kdaj živel v sta­no­vanj­skem bloku, ve, kakšne vse postavke se znaj­dejo na meseč­nem obra­čunu stro­škov, ki jih zara­ču­nava uprav­nik. Nekaj doda­tnih idej v zakla­dnico zna­nja na tem podro­čju pa je pri­spe­valo pod­je­tje IVS d.o.o. (pod vod­stvom Lidije Pajk), ki upra­vlja novo­gra­dnjo na Trgu koman­danta Staneta v Šiški. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Značka | Komentiraj

Prodajajo buče

klikni za povečavo

kli­kni za povečavo

Vprašanje »var­no­sti« ni ravno nekaj, na kar bi pomi­slil kre­di­to­je­ma­lec, potem ko si je zago­to­vil svoje poso­jilo. Ko je denar naka­zan kre­di­to­je­malcu in pora­bljen, je »var­nost« pro­blem kre­di­to­da­jalca. Njegovo je tve­ga­nje, ali ga bo dobil popla­ča­nega ali ne (v pra­ksi nam to nazorno demon­strira doga­ja­nje pri Infond Holdingu in Istrabenzu v pre­te­klih dneh).

Zato je dokaj spre­vr­ženo ogla­še­va­nje, ki ga vide­vamo te dni in ki ponuja varen kre­dit za nakup avto­mo­bila pod slo­ga­nom odmi­slite skrbi. Kupcem v ceno poso­jila pri­šte­jejo še zava­ro­valno pre­mijo za pri­mere izgube zapo­sli­tve, inva­li­dno­sti in nezgo­dne smrti. Vendar pa ta pre­mija krije izključno »riziko nepla­čila redne obve­zno­sti iz pogodbe o financiranju«.

Posojilojemalec torej še doda­tno pla­čuje za to, da je kre­di­to­da­ja­lec odmi­slil skrbi.

Vprašanje:

Ali bodo s to »var­no­stjo« uspeli pre­pri­čati kupce avtomobilov?

Možni odgo­vori:

a) da, ker ima vsak kupec raje »varen« kre­dit od ne-varnega
b) da, ker se lju­dje pri kre­di­tih za avto­mo­bile pra­vi­loma ne pogla­bljajo v drobni tisk
c) da, ker je Volkswagen le Volkswagen, ne pa neka Kia
d) ne, ker seda­nji čas ni ugo­den za pro­dajo novih avto­mo­bi­lov, saj lju­dje ne morejo kar tako odmi­sliti skrbi
e) ne, ker so slo­ven­ski kupci pre­pri­čani, da je kupo­va­nje avto­mo­bila na kre­dit itak neu­mno
f) gre za obu­pan poskus pospe­še­va­nja pro­daje in ne glede na to, koliko bo pri­po­mo­gel, bo naroč­nik zadovoljen

Objavljeno v kategoriji oglaševanje, zavarovanje | Značka | Komentiraj

Izkažite se energetsko

Nepremičninsko podro­čje je v tej državi hiper­re­gu­li­rano (dimni­kar­ski mono­pol, popi­so­va­nje nepre­mič­nin), a ni videti, da bi mu to kaj pose­bej kori­stilo. Najnovejša cvetka so t.i. ener­get­ske izka­znice. Od začetka tega leta so pro­da­jalci rablje­nih sta­no­vanj kupcu dol­žni pre­dlo­žiti to izka­znico, ki je javna listina s podatki o ener­get­ski učin­ko­vi­to­sti stavbe s pri­po­ro­čili za pove­ča­nje ener­get­ske učin­ko­vi­to­sti. To pred­pi­suje 68.b člen Energetskega zakona. Vendar, kot so vče­raj opo­zo­rile Finance, mini­str­stvo sploh še ni obja­vilo pra­vil­nika, in jih zaen­krat ne more izda­jati še nihče.

Ko bo pra­vil­nik pred­pi­sal sis­tem izo­bra­že­va­nja, bodo izka­znice izda­jale poo­bla­ščene usta­nove, izde­lo­vali pa »neod­vi­sni stro­kov­njaki iz 68.d člena« (dobe­se­dno) z licenco. Licenco bodo pri­do­bili na pod­lagi stro­kovne uspo­so­blje­no­sti ter opra­vlje­nega tečaja in izpita. Na ZRMK oce­nju­jejo, da bo izka­znica za eno sta­no­va­nje stala od 200 do 400 evrov, veljav­nost izka­znice pa je 10 let. Uveden bo regi­ster ener­get­skih izka­znic, ki ga bo vodilo mini­str­stvo, pri­stojno za okolje.

Na srečo obstaja tudi nekaj izjem, ki ener­get­ske izka­znice ne bodo potre­bo­vale. 68.b člen tako izvzema »stavbe, ki se upo­ra­bljajo za obre­dne namene ali ver­ske dejavnosti.«

To ver­je­tno pomeni, da se pla­čilu te takse ob pro­daji sta­no­va­nja eno­stavno izo­gnemo z izjavo, da se v njem redno izva­jajo vudu obredi, ki med dru­gim vklju­ču­jejo lutko mini­stra, pri­stoj­nega za oko­lje, ki je pože­gnal zgo­raj opi­sani kretenizem.

Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Značka | Komentiraj

BPH v nevarnosti

Kot pišejo Finance, se ute­gne šte­vilo bor­znih hiš pri nas zmanj­šati. To nič nič takega, saj se bo s tem le pri­bli­žalo šte­vilu likvi­dnih del­nic na slo­ven­ski borzi. Črt Jakhel je pred dnevi zapi­sal, da sta

»edina koli­kor toliko razu­mljiva razloga za to, da se danes še naprej ukvar­jate pred­vsem s Slovenijo in njeno borzo, lenoba in lokalpatriotizem.«

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Komentiraj

Moj dežnik je lahko balon

Izjava »Kriza je lahko tudi pri­lo­žnost« se je v rekor­dnem času uvr­stila v žele­zni reper­toar naj­bolj ogu­lje­nih flo­skul med poli­tiki in embeajevci.

Vprašanje:

Gospodarska kriza je pri­lo­žnost, za kaj točno? Za to, da…

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji butalci, jezik | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x