Kakšen je dober zavarovalni agent?

Vsaka stvar se enkrat zgodi prvič, tudi prvo skle­pa­nje oseb­nega zava­ro­va­nja. Morda smo si na kre­dit kupili prvo sta­no­va­nje ali pa dobili nara­ščaj, se ob tem zave­dli star­še­vske odgo­vor­no­sti in ugo­to­vili, da potre­bu­jemo življenj­sko zava­ro­va­nje. Kako se pri­pra­vimo na obisk zasto­pnika in kako se pre­pri­čamo, da nam bo nekdo, ki ga prvič vidimo, lahko sve­to­val po naših potre­bah? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Dobra stran izbrisa podrejenih obveznic

Izbris podre­je­nih obve­znic sani­ra­nih slo­ven­skih bank decem­bra 2013 bo imel tudi dobre posle­dice, ne glede na to, kako se bo raz­ple­tel. Nenamerne posle­dice ute­gnejo biti edina dobra stvar te kome­dije zme­šnjav. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Kdo lahko še zagovarja državno lastništvo bank

Vsak poli­tik, ki bi v pri­ho­dnje še hotel zago­var­jati bla­go­dej­nost držav­nega in para­dr­žav­nega lastni­štva bank, naj si naj­prej ogleda posne­tek dana­šnje tiskovne kon­fe­rence guver­nerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca. BS je več let pozi­vala lastnike, naj doka­pi­ta­li­zi­rajo NLB, NKBM, Abanko, Banko Celje, Probanko, Factor banko in Gorenjsko banko. Le maj­hen del doka­pi­ta­li­za­cij je bil dejan­sko opra­vljen. Zakaj? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Nasvet »švicarskim« kreditojemalcem

chfKreditojemalci v švi­car­skih fran­kih, ki še niso blizu konca odpla­če­va­nja svo­jih kre­di­tov, so v neza­vi­dljivi situ­a­ciji. Toda seda­nje pia­ro­vsko »stre­lja­nje z vsemi topovi« jim ne bo pri­ne­slo uspeha. Nekaj medij­ske pozor­no­sti že, toda s tem ne bodo pla­čali polo­žnic, na poli­tike pa prek medi­jev ne bodo mogli dovolj pri­ti­sniti, ker javno mne­nje ni na nji­hovi strani. Bolj smi­selno bi bilo, da opu­stijo neko­ri­stne argu­mente in se osre­do­to­čijo na tisto, kjer lahko po sodni poti dejan­sko kaj iztr­žijo. Namreč, Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka , | Komentiraj

Obveščanje o pričakovani višini pokojnine

Pred sed­mimi leti sem (v sestavku Oranžno pismo) na tem mestu napo­ve­do­val, da pri nas nikoli ne bomo imeli obve­šča­nja ob bli­ža­nju upo­ko­ji­tve, kot ga imajo v skan­di­na­vskih drža­vah in o kate­rem je pred več kot dese­timi leti pisal Dušan Kidrič. Letos je me ZPIZ deman­ti­ral s svo­jim obve­sti­lom, ki ga pov­ze­mam v nada­lje­va­nju. Ta dose­žek je lep napre­dek. Očitno se vse­eno da kaj pre­ma­kniti. Pohvalno! Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Komentiraj

Ko je v bolnišnici napočila kriza…

Medicinska sestraPrejšnji teden je Zbornica zdra­vstvene in babi­ške nege Slovenije izja­vila, da bi morale imeti medi­cin­ske sestre možnost odkrito in brez strahu opo­zo­riti na stro­kovne dileme ter odklone pri zdra­vlje­nju bol­ni­kov (v zvezi z domnevno pov­zro­či­tvijo smrti sicer neoz­dra­vljivo bol­nega paci­enta z odmer­kom kalija). Podoben ame­ri­ški pri­mer je nazorno opi­san v nasle­dnjem odlomku iz knjige Charlesa Duhigga Moč navade, ki je prav­kar izšla pri založbi UMco: …Ko je v bol­ni­šnici napo­čila kriza, so vsi postali bolj doje­mljivi za spre­membe… Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija, zdravstvo | Značka | 1 Komentar

Informacije: med verodostojnostjo in varljivostjo

TveganjeIzrek »zna­nje je moč« pri­pi­su­jejo angle­škemu filo­zofu iz 16. sto­le­tja Francisu Baconu. V novej­šem obdo­bju se ga upo­ra­blja v neko­liko pre­ne­se­nem pomenu: »infor­ma­cije dajejo moč«, »z več infor­ma­ci­jami do bolj­ših odlo­či­tev«. Vendar, ali je res vedno tako? Zaradi teh­no­lo­škega napredka in raz­šir­je­no­sti komu­ni­ka­cij­skih sred­stev je dan­da­nes infor­ma­cij prej pre­več kot pre­malo. Kajti tisto, kar imamo za vero­do­stojno infor­ma­cijo, je vča­sih le mne­nje ali celo dez­in­for­ma­cija, ki jo je nekdo v medije pla­si­ral zaradi lastnega inte­resa. Nemalokrat pa so infor­ma­cije tudi nepo­polno posre­do­vane, brez ustre­znega kon­te­ksta. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija, zdravstvo | Značka , | Komentiraj

Če Banka Slovenije ne bi gledala vstran

Pred par dnevi sta se na sodi­šču zna­šli nek­da­nji vodilni funk­ci­o­narki Probanke, Romana Pajenk in Milana Lah, zaradi zadev iz let 2010 in 2011. Probanka je že več kot leto dni v likvi­da­ciji, kamor ni pri­spela le zaradi nepre­mi­šlje­nega kre­di­ti­ra­nja in moto­vi­lje­nja z doka­pi­ta­li­za­ci­jami, ampak tudi zaradi pre­stop­kov, ki niso bili pra­vo­ča­sno pro­ce­su­i­rani. Kolikšen bo stro­šek za dav­ko­pla­če­valce, bo sicer jasno šele nakna­dno, ven­dar bi bilo lahko mar­si­kaj dru­gače, če Banka Slovenije v času guver­nerja Marka Kranjca ne bi gle­dala vstran in bi njeni večni direk­to­rici prej odvzela dovo­lje­nje za član­stvo v upravi banke. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke, nadzorniki | Značka | Komentiraj

Stroka je nad zakonom, meni direktor Zupanc

Moj julij­ski čla­nek v Pravni pra­ksi o javni dosto­pno­sti sta­ti­stič­nih podat­kov o maturi je v reviji spro­žil dva odziva. Najprej se je v začetku novem­bra ogla­sil dr. Darko Zupanc, direk­tor Državnega izpi­tnega cen­tra (RIC) v članku z naslo­vom Posegi pra­vo­sodja sprti s stroko — objava raz­vr­šča­nja šol. V njem je pred­sta­vil svoje mne­nje: 1) da je spe­ci­alni Zakon o maturi (ZMat), ki RICu omo­goča taj­nost podat­kov (kot to zago­varja stroka), »nad­re­jen« splo­šnemu Zakonu o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja (ZDIJZ); in 2) da naj bi »na pod­lagi teh podat­kov jav­nost napačno skle­pala o kako­vo­sti posa­me­zne šole, kar bo vpli­valo na pove­čan ozi­roma zmanj­šan vpis na posa­me­zne sre­dnje šole.« Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Ali ženske kvote res spreminjajo miselnost

gaussPred časom se je udo­ma­čila kri­la­tica o kadro­va­nju, ki so jo pri­pi­so­vali nekemu slo­ven­skemu poli­tiku: »Ni važno, ali je pismen, važno je, da je naš.« Letos smo dobili poso­do­bljeno bru­selj­sko ver­zijo: »Ni važno, ali se evrop­ski komi­sar na svoj resor spo­zna, važno je, da je žen­skega spola.« Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , | 3 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x