Pokojninski računi 401(k)

Dolgo pri­pra­vljana pokoj­nin­ska reforma v Sloveniiji doslej, po dveh letih od spre­jema nove zako­no­daje, še ni dala pri­ča­ko­va­nih rezul­ta­tov. Pojavilo se je sicer kar nekaj ponu­dni­kov pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja (PDPZ), ven­dar pa bodo neka­te­rih od njih oči­tno dokaj krat­kega veka. En vza­je­mni pokoj­nin­ski sklad bo pre­ne­hal poslo­vati, dve pokoj­nin­ski družbi se pri­pa­jata k dru­gima dvema, šte­vilo pokoj­nin­skih zava­ro­van­cev pri neka­te­rih zava­ro­val­ni­cah, pa bi, če malo kari­ki­ramo, lahko pre­šteli na prste.

Objavljeno v Vestniku, 20. febru­arja 2003

Množica zapo­sle­nih v držav­nih upravi še vedno nima možno­sti kolek­tiv­nega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja. Tisti, ki pa so že zava­ro­vani in bodo v teh dneh dobili prvi ali že drugi letni izpi­sek sta­nja, z dose­že­nimi donosi ne morejo biti pre­ti­rano zado­voljni. Razen red­kih izjem, so bili rezul­tati na vpla­čana sred­stva doslej, po upo­šte­va­nju vseh stro­škov, ki si jih obra­čuna ponu­dnik zava­ro­va­nja, rela­tivno neza­ni­mivi. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , | Komentiraj

Arthur Levitt: Spoprimi se z Wall Streetom

»Vlagateljem tro­sijo laži in pol­re­snice. Pri tem sode­lu­jejo uprave pod­je­tij, bor­zni ana­li­tiki, bro­kerji, upra­vljavci skla­dov. Skoraj nemo­goče je ločiti pošten nasvet od pro­daj­nih floskul.«

Objavljeno v Financah, 18. febru­arja 2003
V tako črnih bar­vah je raz­mere na ame­ri­ških kapi­tal­skih trgih pred nekaj meseci v svoji knjigi nasli­kal Arthur Levitt, nek­da­nji dol­go­le­tni pred­se­dnik ame­ri­ške komi­sije za trg vre­dno­stnih papir­jev (SEC). Z delom z naslo­vom Spoprimi se z Wall Streetom (Take on the Street) in pod­na­slo­vom Kaj Wall Street skriva pred vami in kako lahko vi ukre­pate se je avtor name­nil izo­bra­ziti male del­ni­čarje o pasteh in ovi­rah na bor­znih trgih ter »eko­no­mič­nem rav­na­nju z resnico«, ki jo upo­ra­bljajo neka­teri veliki igralci na teh trgih. V svo­jem man­datu je Levitt veljal za zašči­tnika inte­re­sov malih del­ni­čar­jev in izda­tno pri­po­mo­gel k pomemb­nim spre­mem­bam pred­pi­sov v korist vla­ga­te­ljev. Kljub vsemu pa svoje delo oce­njuje za nedo­kon­čano in graja mnoge nepra­vil­no­sti, ki se še vedno bohotijo.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Značka , , , | Komentiraj

Leto presežnikov in kontrastov

Leto 2002 je bilo pri vza­je­mnih skla­dih leto pre­se­žni­kov in leto kon­tra­stov. V Sloveniji izje­mna popu­la­ri­za­cija in fan­ta­stični donosi, na Zahodu, pred­vsem v ZDA pa že tre­tje leto pada­nja. Poglejmo podrob­no­sti. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Kako glasujejo v našem imenu

Pred krat­kim se je izte­kel 60-dnevni rok za odziv zain­te­re­si­rane jav­no­sti na enega kon­tro­ver­znej­ših pre­dlo­gov ame­ri­ške agen­cije za vre­dno­stne papirje (SEC). Pod vpli­vom nedav­nih raču­no­vod­skih škan­da­lov in mal­ver­za­cij v neka­te­rih jav­nih druž­bah in oči­tno neza­do­stnega nad­zora del­ni­čar­jev nad upra­vami, je namreč SEC pre­dla­gala obve­zno javno raz­kri­tje infor­ma­cij o tem, kako na skup­šči­nah del­ni­čar­jev gla­su­jejo upra­vljalci inve­sti­cij­skih skladov.

Objavljeno v Financah, 16. decem­bra 2002

Logika je jasna: upra­vljalci vza­je­mnih skla­dov kot posre­dniki v svo­jih rokah zdru­žu­jejo moč v imenu mili­jo­nov del­ni­čar­jev, saj v pov­pre­čju raz­po­la­gajo s preko 20% gla­so­val­nih pra­vic ame­ri­ških del­ni­ških družb. Kako so gla­so­vali in ali so dosle­dno rav­nali pred­vsem v inte­resu del­ni­čar­jev skla­dov, je bilo doslej nemo­goče pre­ve­riti, saj upra­vljalci teh infor­ma­cij ne dajejo, češ da nji­ho­vih del­ni­čar­jev to ne zanima. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , , , | Komentiraj

Tuji skladi v ilegali

Ena od glav­nih novo­sti spre­me­nje­nega Zakona o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje (ZISDU-1), ki je v teh dneh v postopku v par­la­mentu, bo ure­di­tev pro­daje med­na­ro­dnih skla­dov v Sloveniji. Mnogi var­če­valci so se zanje že doslej zani­mali, ven­dar je situ­a­cija bila in je še vedno neko­liko nejasna.

Objavljeno v Dnevniku, pri­loga Tolar na tolar, 29. okto­bra 2002

Od 1.7. 2001 lahko rezi­denti Slovenije kupu­jemo tudi del­nice tujih vza­je­mnih skla­dov, seveda le preko slo­ven­ske bor­zo­po­sre­dni­ške družbe ali banke. Tako je že nekaj časa moč popol­noma zako­nito inve­sti­rati v sklade neka­te­rih finanč­nih sku­pin, ki imajo hče­rin­ske banke pri nas.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Nov veter na trgu življenjskih zavarovanj

V letu 2002 poteče mnogo dese­tle­tnih polic življenj­skega zava­ro­va­nja in zava­ro­vanci se soo­čajo z vpra­ša­njem, kako naprej. Se ponovno zava­ro­vati ali pa pre­jeta sred­stva vlo­žiti kako dru­gače? Odgovor ni eno­sta­ven, saj nam je danes na voljo bistveno boga­tejša izbira kot pred leti.

Objavljeno v Vestniku, pri­loga Osebne finance, 24. okto­ber 2002

Za tiste, ki življenj­skega zava­ro­va­nja sploh ne potre­bu­jejo, saj nimajo svoj­cev, ki bi bili odvi­sni od nji­ho­vih dohod­kov, je dilema pre­pro­stejša: šte­vilni so v leto­šnjem letu raz­cveta in odlič­nih dono­sov svoje pri­hranke vlo­žili v slo­ven­ske vza­je­mne sklade, ki na pre­prost način omo­go­čajo posre­dno var­če­va­nje v del­ni­cah in obveznicah…

Celoten čla­nek: Nov veter na trgu življenj­skih zava­ro­vanj (PDF, 1oo kB)

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka , | Komentiraj

ZPSPID — the next generation

Kot poro­čajo mediji, bo mini­str­stvo za finance iz par­la­menta spet uma­knilo pre­dlog zakona o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje (ZISDU-1) in pri­pra­vilo novi pre­dlog. Po dol­go­le­tnem meč­ka­nju in neiz­pol­nje­nih obve­zno­stih iz pri­dru­ži­tve­nega spo­ra­zuma EU bodo šli torej od začetka. Žal pre­dla­ga­telj in vla­dna koa­li­cija v tem pri­meru zaradi dre­ves ne vidita gozda in s svo­jimi mane­vri še pove­ču­jeta škodo, ki je bila slo­ven­skim vla­ga­te­ljem doslej že povzročena.

Objavljeno v Financah, 3. okto­bra 2002

Danes je Slovenija ena red­kih evrop­skih držav, kjer zako­no­daja one­mo­goča, da bi domači upra­vi­te­lji pre­bi­val­stvu ponu­dili denimo denarne ali inde­ksne vza­je­mne sklade, hkrati pa med­na­ro­dne finančne sku­pine v Sloveniji svo­jih skla­dov ne smejo legalno tržiti. Taka ure­di­tev je posle­dica para­noje pred tujci in pri­ti­skov iz ban­čnih kro­gov ob spre­je­ma­nju prvega ZISDU leta 1994 ter poznej­šega lobi­ra­nja tistih, ki pred­vsem želijo po svoji meri kon­čati »pri­va­ti­za­cij­sko zgodbo«.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Značka , , | Komentiraj

Novi ZISDU — osem let križanja interesov

V par­la­mentu je novi zakon o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje (ZISDU-1). Gre za pred­pis, ki potre­buje teme­ljito pre­ve­tri­tev in uskla­di­tev z evrop­skimi civi­li­za­cij­skimi nor­mami, saj je obsto­ječi zakon iz leta 1994 zelo ome­ju­joč: vstop tuj­cev v panogo upra­vlja­nja inve­sti­cij­skih skla­dov je v Sloveniji z zako­nom pre­po­ve­dan, upra­vljalci pa potro­šni­kom ne morejo ponu­diti finanč­nih pro­duk­tov, ki so dru­god pov­sem obi­čajni, npr. skla­dov denar­nega trga.

Objavljeno v Večeru, pri­loga Premoženje, 2. sep­tem­bra 2009

Dogajanje ob nove­li­ra­nju ZISDU je nena­va­dno burno. Čeprav je že od pri­dru­ži­tve­nega spo­ra­zuma v letu 1997 znano, da bo neiz­o­gibna uskla­di­tev z evrop­sko direk­tivo o inve­sti­cij­skih skla­dih 85/611/EEC in nje­nimi dodatki, je pre­dlog zakona šele poleti 2001 pre­stal prvo obrav­navo. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Življenjsko zavarovanje ali neposredno v sklade

Eno od pogo­stih vpra­šanj, ki jih zadnje čase dobi­vamo od upo­rab­ni­kov na sple­tnem infor­ma­cij­skem ser­visu www.vzajemci.com, se glasi takole: »V čem je sploh raz­lika med var­če­va­njem v skla­dih nepo­sre­dno in posre­dno preko zava­ro­val­nice? Mar ni to vse­eno?«

Objavljeno v Delničarju, aprila 2002

Da se taka vpra­ša­nja poja­vljajo, je več razlo­gov. Eden od njih ima opra­viti z bli­žnjo pre­te­klo­stjo, v kateri so neka­tere avstrij­ske zava­ro­val­nice po Sloveniji agre­sivno pro­da­jale življenj­ska zava­ro­va­nja kot način var­če­va­nja. Marsikdo od teda­njih kup­cev je še danes pre­pri­čan, da s svojo zava­ro­valno polico odlično var­čuje, in si nikoli ni zasta­vil vpra­ša­nja, ali je tistih nekaj odstot­kov pri­pi­sa­nega dobička v šilin­gih letno zares tako nav­du­šu­joč rezultat.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka , | Komentiraj

Zračno plovilo kot človekova pravica

Ena od naj­bolj zna­čil­nih stvari pri naj­no­vej­šem škan­dalu z naku­pom vla­dnega letala Falcon je lice­merje. Vladni ura­dniki, ki imajo po lastnem pre­pri­ča­nju neod­tuj­ljivo pra­vico do udob­nih poto­vanj z luksu­znim zrač­nim plo­vi­lom, bodo še naprej ob raznih pri­lo­žno­stih zatr­je­vali, da je davke pač neiz­o­gibno treba pove­če­vati, in tar­nali, da brez povi­ša­nja davč­nih sto­penj vlada ne bo mogla ure­sni­čiti pomemb­nih nalog, pri tem pa ome­njali bol­ni­šnice, šole, knji­žnice, avto­ce­ste, pokojnine.

Objavljeno v Financah, 8. aprila 2002

Primer: zne­sek dav­ko­pla­če­val­skega denarja, ki ga bo vlada z eno samo potezo pora­bila za letalo, bistveno pre­sega sku­pno koli­čino pobra­nega davka na kapi­tal­ski dobi­ček v vseh letih od uvedbe tega davka. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji davki | Značka , , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x