10 let vzajemnih skladov

Te dni mineva 10 let od usta­no­vi­tve prvega slo­ven­skega vza­je­mnega sklada Galilea v začetku leta 1992. Kaj je možnost var­če­va­nja v vza­je­mnih ali, kot jih tudi ime­nu­jemo, »odpr­tih« inve­sti­cij­skih skla­dih v tem dese­tle­tju pri­ne­sla v naš pro­stor in kakšna je per­spek­tiva za naprej?

Objavljeno v Dnevniku, 11. janu­arja 2002

Začetki so bili udar­ni­ški. Podjetniška ini­ci­a­tiva je kot pona­vadi pre­hi­tela zako­no­da­jalca in vza­je­mni skladi so delo­vali več kot dve leti, pre­den je bilo to podro­čje prvi­krat vklju­čeno v zako­no­dajo v letu 1994 in pre­den je bila usta­no­vljena nad­zorna inšti­tu­cija, Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev. Ta je bila kmalu posta­vljena pred težko pre­iz­ku­šnjo v pri­meru Dadas. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Luksemburški skladi SICAV

Luksemburški skladi SICAV (inve­sti­cij­ska družba s spre­men­lji­vim kapi­ta­lom, fr. société d’investissement à capi­tal vari­a­ble) so v med­na­ro­dnem merilu naj­bolj raz­šir­jena pravno-formalna oblika odpr­tega inve­sti­cij­skega sklada. Spodbudno pod­je­tni­ško oko­lje, dobra finančna infra­struk­tura ter ugo­den geo­graf­ski polo­žaj so vpli­vali na dej­stvo, da je Luksemburg kot prva država v takra­tni Evropski gospo­dar­ski sku­pno­sti že leta 1988 svoj področni zakon o inve­sti­cij­skih skla­dih pri­la­go­dil direk­tivi o inve­sti­cij­skih skla­dih iz leta 1985 (UCITS, angl. Directive on Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities).

Objavljeno v reviji Kapital, 5. novem­bra 2001
S tem se je še okre­pil polo­žaj Luksemburga kot finanč­nega cen­tra, saj je danes tam po podat­kih luksem­bur­ške komi­sije za nad­zor finanč­nega sek­torja regi­stri­ra­nih preko 500 upra­vljal­skih družb, ki upra­vljajo 800 mili­jard evrov inve­sti­ra­nih sred­stev. Po šte­vilu delu­jo­čih skla­dov Luksemburg pre­ka­šajo samo ZDA.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Z zakonom proti skrivaštvu

Slovenija potre­buje zakon o zago­ta­vlja­nju pra­vice dostopa do jav­nih infor­ma­cij. V zadnjih dneh sta na to spet opo­zo­rila dva inci­denta. Postopek vla­dnega ime­no­va­nja direk­torja agen­cije za tele­ko­mu­ni­ka­cije in radi­o­di­fu­zijo je pote­kal tako skriv­no­stno, kot da bi šlo naj­manj za izbi­ra­nje nasle­dnjega papeža. Pri odgo­vo­rih na vpra­ša­nja o podat­kih o nepra­vil­no­sti v banki LBS, newyor­ški hčeri Nove lju­bljan­ske banke, pa so se vple­teni funk­ci­o­narji pred jav­no­stjo tako izmi­kali in moto­vi­lili kot že dolgo ne.

Objavljeno v Financah, 17. sep­tem­bra 2001

Ministrstvo za infor­ma­cij­sko (!) družbo je ime­no­va­nje direk­torja agen­cije, ki bo med dru­gim nad­zi­rala tele­ko­mu­ni­ka­cij­ski trg, izpe­ljalo ino­va­tivno in učin­ko­vito. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , | Komentiraj

Portfeljaši v deželi čudakov

Ena od teo­rij zarote, ki si je v zadnjih letih nabrala mnogo pri­vr­žen­cev, pravi, da je bila ute­me­lji­tev Banke Slovenije za izgon tujih por­t­felj­skih vla­ga­te­ljev pred šti­rimi leti samo krinka za inte­res tistih doma­čih pomemb­ne­žev, ki so name­ra­vali poceni poku­piti pri­va­ti­za­cij­ske del­nice in bi jim pri tem tujci z denar­jem delali zgago. Mednje pri­šte­vajo tako banke, dzuje kot tudi sama vod­stva pri­va­ti­zi­ra­nih podjetij.

Objavljeno v Financah, 6. junija 2001

Če je kaj na tem, bi lahko zdaj, ob spro­sti­tvi ome­ji­tev za tujce, skle­pali, da je kon­cen­tra­cija lastni­štva pri koncu in da so karte bolj ali manj raz­de­ljene. In kje smo? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Značka , | Komentiraj

Premoženjski svetovalci

Premoženjsko sve­to­va­nje je v raz­vi­tem svetu dobro uve­lja­vljena pod­je­tni­ška dejav­nost. Posamezniki, ki se samo­stojno ali v okviru majh­nih pod­je­tij s tem ukvar­jajo, so v ZDA znani pod ime­nom »cer­ti­fied finan­cial plan­ners« (CFP), v Veliki Britaniji pa »inde­pen­dent finan­cial advi­sers« (IFA). V dana­šnjem svetu velike izbire ban­čnih, zava­ro­val­ni­ških in inve­sti­cij­skih pro­duk­tov ti stro­kov­njaki poma­gajo stran­kam oce­niti nji­hovo tre­nu­tno finančno sta­nje, cilje za pri­ho­dnost in nji­hove potrebe na poti do teh ciljev.

Objavljeno v reviji Kapital, 21. maja 2001
Na pod­lagi svo­jega pozna­va­nja situ­a­cije na finanč­nem trgu in pre­te­klih izku­šenj torej izbe­rejo kon­kre­tne pro­dukte in jih pri­po­ro­čijo stranki za dose­ga­nje nje­nih ciljev. Marsikdo namreč želi smo­trno nalo­žiti denar ali dono­sno var­če­vati za pri­ho­dnost, le red­ko­kdo pa ima dovolj zna­nja, volje in potr­plje­nja, da sam zbere vse potrebne infor­ma­cije in se v poplavi teh infor­ma­cij tudi pame­tno odloči. Posebna ote­že­valna oko­li­ščina postaja tudi agre­siv­nejše rekla­mi­ra­nje finanč­nih sto­ri­tev v medi­jih, ki vča­sih meji celo na zava­ja­nje potrošnikov.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , , | Komentiraj

Čigav je pravzaprav dobiček?

Nedavno doga­ja­nje ob seji skup­ščine Kompasa MTS je spet opo­zo­rilo na spre­vr­ženo logiko, ki se ohra­nja v delu slo­ven­skih jav­nih del­ni­ških družb. Uprave pod­je­tij pogo­sto poj­mu­jejo zadr­ža­nje ustvar­je­nega dobička za svojo naravno pra­vico in se je krče­vito okle­pajo. Legitimno pri­za­de­va­nje del­ni­čar­jev za izpla­čilo dobička v obliki divi­dend se neredko pri­ka­zuje kot nera­zu­men pohlep neka­te­rih zuna­njih del­ni­čar­jev, ki da malo­dane ogroža obstoj podjetja.

Objavljeno v Financah, 30. aprila 2001
Včasih se ob tem pri­vleče na plano še nebu­lo­zna teo­rija o nekem abstrak­tnem inte­resu družbe, ki naj bi bil višji od inte­resa del­ni­čar­jev, upo­števa pa se še raz­lične druge dejav­nike, ki jim v novo­reku pra­vijo »dele­žniki«. Sem menda sodijo kupci, doba­vi­te­lji, pa lokalna in širša »druž­bena sku­pnost«. Vse to naj bi pome­nilo, da stvari pri odlo­ča­nju niso tako pre­pro­ste. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Nebogljeni varovanci

Katera gospo­dar­ska panoga od nave­de­nih je v Sloveniji naj­bolj zašči­tena pred tujo kon­ku­renco? Odgovor A: tele­ko­mu­ni­ka­cije, odgo­vor B: letal­sko pre­vo­z­ni­štvo ali odgo­vor C: upra­vlja­nje inve­sti­cij­skih skla­dov? Če ste morda pod vpli­vom jav­nih pole­mik v zadnjem času izbrali odgo­vor A ali B, ste v zmoti.

Objavljeno v Financah, 13. aprila 2001
Veljavna zako­no­daja tako močno ome­juje nasto­pa­nje »neslo­ven­skih« družb za upra­vlja­nje inve­sti­cij­skih skla­dov, da se v vseh sed­mih letih od spre­je­tja zakona na slo­ven­skem trgu ni poja­vila niti ena sama. Kljub temu je ob nedav­nem sre­ča­nju v Portorožu pred­stav­nik uprav­nega odbora Združenja družb za upra­vlja­nje v medi­jih vno­vič posva­ril, da bi na slo­ven­ski trg ute­gnili pre­hi­tro priti »tuji, raz­viti, viso­ko­u­čin­ko­viti upra­vljavci skla­dov«.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Warren Buffett, staromodni miljarder

Letošnji »Woodstock kapi­ta­li­stov« bo zadnji konec tedna aprila. Gre za redno sejo skup­ščine del­ni­čar­jev družbe Berkshire Hathaway s spre­mlja­jo­čimi pri­re­di­tvami, ki je vedno dele­žna medij­ske pozor­no­sti, saj v Omaho v zve­zni državi Nebraski pri­vabi več kot 20 tisoč obču­do­val­cev prvega člo­veka družbe in nje­nega naj­ve­čjega del­ni­čarja. Sedemdesetletni Warren E. Buffett je namreč brez kon­ku­rence naj­u­spe­šnejši vla­ga­telj vseh časov. Z rezul­tati in načeli, ki jih upo­števa pri svo­jem delo­va­nju, je pri­do­bil sko­raj kul­tni status.

Objavljeno v Financah, 5. aprila 2001

In uspehi »ora­klja iz Omahe«, kot ga ime­nu­jejo, so res impre­sivni. Po nekaj­le­tni samo­stojni kari­eri upra­vljavca pre­mo­že­nja je leta 1965 pre­vzel zako­tno teks­tilno tovarno Berkshire Hathaway in iz nje ustva­ril kon­glo­me­rat, vre­den čez 100 mili­jard dolar­jev, del­nica pa je zra­sla z 12 dolar­jev na več kot 71 tisoč dolar­jev konec prej­šnjega leta. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Značka , | Komentiraj

Po dolgih sedmih letih

V leto­šnjem letu bo pre­no­vljen še zadnji pomemb­nejši zakon s podro­čja kapi­tal­skega trga, zakon o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje (ZISDU). Zdaj veljavni ZISDU je bil spre­jet leta 1994, kasneje pa še nekaj­krat dopol­njen. V teh sed­mih letih se je jasno poka­zalo pre­cej nje­go­vih pomanjkljivosti.

Objavljeno v Dnevniku, 27. marca 2001

Ni spod­bu­jal razvoja novih pro­duk­tov: v vseh teh letih ni bila usta­no­vljena niti ena inve­sti­cij­ska družba po tem zakonu. Prav tako, v naspro­tju z neka­te­rimi dru­gimi tran­zi­cij­skimi drža­vami, v Sloveniji še vedno ni na pri­mer pra­vih denar­nih skla­dov (money mar­ket fund) in inde­ksnih vza­je­mnih skla­dov. ZISDU je prak­tično one­mo­go­čil ude­ležbo tujih finanč­nih pod­je­tij na tem podro­čju, kar je zavi­ralo kon­ku­renco v panogi in pre­pre­čilo hitrejši pre­nos zna­nja in izku­šenj z raz­vi­tih trgov k nam.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , , | Komentiraj

Nadzornik, ki ni bil zgolj policist

V začetku febru­arja 2001 je odsto­pil pred­se­dnik ame­ri­ške komi­sije za trg vre­dno­stnih papir­jev (SEC) Arthur Levitt. S sko­raj osmimi leti staža je bil naj­dlje služ­bu­joči pred­se­dnik od usta­no­vi­tve komi­sije leta 1934.

Objavljeno v Financah, 20. febru­arja 2001. Soavtor članka Črt Jakhel.

Ob ime­no­va­nju za pred­se­dnika SEC je Levitt imel za sabo dolgo kari­ero kot vojak, trgo­vec z živino, bor­zni posre­dnik, direk­tor bor­zne družbe, pred­se­dnik ame­ri­ške borze vre­dno­stnih papir­jev (AMEX) in izda­ja­telj časo­pisa. Kot pred­se­dnik se je odločno zavze­mal pred­vsem za ena­ko­prav­nost vla­ga­te­ljev, za jav­nost in odgo­vor­nost dela komi­sije. Pri tem je dose­gel nekaj zelo pomemb­nih rezul­ta­tov. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x