Pasti preoblikovanja pidov

Lani spre­jeti Zakon o prvem pokoj­nin­skem skladu in pre­o­bli­ko­va­nju poo­bla­šče­nih inve­sti­cij­skih družb je odgo­vo­ril tudi na vpra­ša­nje, kdaj, kako in v kaj se bodo pidi pre­o­bli­ko­vali. Poleg naravne pre­tvorbe v nava­dno (»nepo­o­bla­ščeno«) inve­sti­cij­sko družbo je pred­vi­del tudi pre­o­bli­ko­va­nje v redno gospo­dar­sko družbo (tako ime­no­vani holding).

Objavljeno v Financah, 3. janu­arja 2001

Po spre­je­tju teh zakon­skih določb in pre­ne­ha­nju veljav­no­sti mora­to­rija na pre­o­bli­ko­va­nje pidov v hol­dinge so bili v medi­jih naj­gla­snejši zago­vor­niki obve­znega pre­o­bli­ko­va­nja pidov v vza­je­mne sklade, čeprav so v dzu­jih opo­zar­jali, da zdaj­šnja struk­tura naložb za to veči­noma ni pri­merna. Borzni igralci so zaslu­tili možnost lepih zasluž­kov z naku­pom neka­te­rih pidov po teda­njih teča­jih (z veli­kimi dis­konti na knji­go­vod­sko vre­dnost) in časovno ne pre­več odda­ljeno pro­dajo ozi­roma izsto­pom iz pre­o­bli­ko­va­nega vza­je­mnega sklada po knji­go­vod­ski vre­dno­sti. Med »dobro obve­šče­nimi« so se širile govo­rice, češ da je »ta in ta pid zrel za nakup, saj bo kmalu postal vza­je­mni sklad«.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Značka , | Komentiraj

Kakšni so donosi pokojninskih skladov

Eno prvih vpra­šanj, ki se nam postavi, ko se odlo­čamo za pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje, je, kako uspe­šno bo upra­vlja­vec naše pri­hranke ple­me­ni­til. Torej, ali bomo tako pri­var­če­vali več, kot bi kako drugače.

Objavljeno v Financah, 27. decem­bra 2000
Propagandne akcije pri­ho­dnjih izva­jal­cev pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja, ki so že v pol­nem teku, bolj ali manj sra­me­žljivo napo­ve­du­jejo tudi pred­vi­dene višine dono­sov. Ker je pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje pri nas novost in nimamo na voljo pre­te­klih rezul­ta­tov, da bi se pre­pri­čali o vero­do­stoj­no­sti teh napo­vedi, lahko posku­simo oce­niti nji­hovo real­nost neko­liko drugače.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , , | Komentarji zaprti
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x