Privlačnost pokojninskega biznisa

Val usta­na­vlja­nja pokoj­nin­skih družb in skla­dov se, kot kaže, bliža koncu. Ob domnevi, da bodo odo­breni tudi vsi tisti pokoj­nin­ski načrti, ki so še v postopku, bomo imeli 19 izva­jal­cev pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja (8 zava­ro­val­nic, 6 pokoj­nin­skih družb, 5 bank) in sku­pno 23 pokoj­nin­skih načrtov.

Objavljeno v Financah, 7. febru­arja 2001

Prihodnji zava­ro­vanci bodo torej imeli veliko izbiro ponu­dni­kov, med kate­rimi je pri­bli­žno tri četr­tine zava­ro­val­nic in četr­tina vza­je­mnih pokoj­nin­skih skla­dov. Pregled nji­ho­vih lastno­sti, obja­vljen v Financah 8. janu­arja 2001, je poka­zal, da se veči­noma niti po stro­ških za zava­ro­vanca niti po nalož­beni sestavi ne raz­li­ku­jejo kaj prida med seboj. Pozornost zbuja dej­stvo, da so se neka­teri odlo­čili za vstop med ponu­dnike pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja po več kana­lih: samo­stojno, kot sou­sta­no­vi­te­lji pokoj­nin­skih družb ali kot pomembni lastniki v dru­gih ban­kah ali zava­ro­val­ni­cah. Kapitalsko pove­zane sku­pine ponu­dni­kov so štiri in so pov­zete v spo­dnji tabeli. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , , | Komentiraj

Primerjava poti do dodatne pokojnine

Cilj, da bi pri­var­če­vali za doda­tek k »državni« pokoj­nini, lahko dose­gamo na raz­lične načine:

Objavljeno v Dnevniku, 31. janu­arja 2001

  • Prostovoljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje, ki ga ponu­jajo zava­ro­val­nice in vza­je­mni pokoj­nin­ski skladi.
  • Vlaganje v obve­zni­ški vza­je­mni sklad, kot eno od vrst inve­sti­cij­skih skla­dov z rela­tivno kon­zer­va­tivno nalož­beno poli­tiko (v Sloveniji jih obstaja že kar nekaj).
  • Rentno var­če­va­nje v eni od bank (za to sto­ri­tev banke upo­ra­bljajo raz­lična komer­ci­alna poimenovanja).

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , , | Komentiraj

Da nam nekoč ne bi bilo žal

Pred vsto­pom v pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje poi­ščite odgo­vore na deset vprašanj

Pokojninske družbe in zava­ro­val­nice so že začele inten­zivno ponu­jati pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje. Po podat­kih Mediane so samo v mesecu okto­bru za ogla­še­va­nje pora­bile več kot 77 mili­jo­nov tolar­jev. Kljub temu pa mnogi, ki so jim te mar­ke­tin­ške akcije name­njene, še niso dovolj obve­ščeni, saj gre za bistveno novost v pokoj­nin­skem sistemu.

Objavljeno v Dnevniku, 12. janu­arja 2001

Precejšen del bodo­čih zava­ro­van­cev bo vsto­pil v to zava­ro­va­nje kolek­tivno, kjer se bodo v imenu zapo­sle­nih poga­jali in izbi­rali sin­di­kati in sveti delav­cev. Preostalim, torej tistim, ki raz­mi­šljate o indi­vi­du­al­nem pokoj­nin­skem zava­ro­va­nju, pa je name­njen nasle­dnji seznam vpra­šanj. Morda vam bodo odgo­vori nanje poma­gali, da boste čim bolj pame­tno izbrali in da ne boste čez čas raz­o­ča­rani, ker nečesa niste izve­deli pra­vo­ča­sno. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , , | Komentiraj

Pasti preoblikovanja pidov

Lani spre­jeti Zakon o prvem pokoj­nin­skem skladu in pre­o­bli­ko­va­nju poo­bla­šče­nih inve­sti­cij­skih družb je odgo­vo­ril tudi na vpra­ša­nje, kdaj, kako in v kaj se bodo pidi pre­o­bli­ko­vali. Poleg naravne pre­tvorbe v nava­dno (»nepo­o­bla­ščeno«) inve­sti­cij­sko družbo je pred­vi­del tudi pre­o­bli­ko­va­nje v redno gospo­dar­sko družbo (tako ime­no­vani holding).

Objavljeno v Financah, 3. janu­arja 2001

Po spre­je­tju teh zakon­skih določb in pre­ne­ha­nju veljav­no­sti mora­to­rija na pre­o­bli­ko­va­nje pidov v hol­dinge so bili v medi­jih naj­gla­snejši zago­vor­niki obve­znega pre­o­bli­ko­va­nja pidov v vza­je­mne sklade, čeprav so v dzu­jih opo­zar­jali, da zdaj­šnja struk­tura naložb za to veči­noma ni pri­merna. Borzni igralci so zaslu­tili možnost lepih zasluž­kov z naku­pom neka­te­rih pidov po teda­njih teča­jih (z veli­kimi dis­konti na knji­go­vod­sko vre­dnost) in časovno ne pre­več odda­ljeno pro­dajo ozi­roma izsto­pom iz pre­o­bli­ko­va­nega vza­je­mnega sklada po knji­go­vod­ski vre­dno­sti. Med »dobro obve­šče­nimi« so se širile govo­rice, češ da je »ta in ta pid zrel za nakup, saj bo kmalu postal vza­je­mni sklad«.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji borza | Značka , | Komentiraj

Kakšni so donosi pokojninskih skladov

Eno prvih vpra­šanj, ki se nam postavi, ko se odlo­čamo za pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje, je, kako uspe­šno bo upra­vlja­vec naše pri­hranke ple­me­ni­til. Torej, ali bomo tako pri­var­če­vali več, kot bi kako drugače.

Objavljeno v Financah, 27. decem­bra 2000
Propagandne akcije pri­ho­dnjih izva­jal­cev pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja, ki so že v pol­nem teku, bolj ali manj sra­me­žljivo napo­ve­du­jejo tudi pred­vi­dene višine dono­sov. Ker je pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje pri nas novost in nimamo na voljo pre­te­klih rezul­ta­tov, da bi se pre­pri­čali o vero­do­stoj­no­sti teh napo­vedi, lahko posku­simo oce­niti nji­hovo real­nost neko­liko drugače.

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , , | Komentarji zaprti
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x