Anici so pivovarno podtaknili :-)

monkeyDanašnje Delo poroča, da je Anica Aužner Šrot, sicer direk­to­rica dru­žin­ske družbe Šro­to­vih, Atke-Prima izpo­ve­dala, da sama kot direk­to­rica družbe ni vedela, da je Atka-Prima posre­dno lastnica pivo­varne Laško — za to naj bi izve­dela šele iz medi­jev. Pojasnila je, da je Atka-Prima družbo (poštni nabi­ral­nik) Kolonel kupila kot naložbo; s tem, kaj se je pozneje doga­jalo z njo, pa ni bila sezna­njena. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji hec | Komentiraj

Prihodnost denarja ali peskovnik za špekulante?

BitcoinČe po angle­ško vpra­šate goo­gle, kaj je BTC, vam ne bo ponu­dil lju­bljan­skega Blagovno-trgovinskega cen­tra, pač pa vir­tu­alni denar bit­coin, krip­to­graf­sko valuto, za katero se upo­ra­blja enaka kra­tica. Prav ta teden se je bit­coin ponovno zna­šel v finanč­nih medi­jih, potem ko so 18. novem­bra ame­ri­ške vla­dne agen­cije na obrav­navi na sena­tnem odboru potr­dile, da gre za »legi­ti­mno menjalno sred­stvo.« Po tej pozi­tivni novici je tečaj valute podiv­jal. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Pogoji za upokojitev v letu 2014

ZPIZ je obja­vil pogoje za upo­ko­ji­tev v letu 2014 po zakonu ZPIZ-2. Slovenija ohra­nja,  pri­mer­jalno gle­dano, ugo­dne upo­ko­ji­tvene pogoje. Lani je bilo vseh sta­ro­stnih upo­ko­jen­cev v Sloveniji nekaj več kot 415 tisoč. Upokojitveni pogoji so zbrani v nasle­dnji tabeli. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka | Komentiraj

Razveljavljene delnice NLB in NKBM — po domače

nlbNekaterim malim del­ni­čar­jem NLB in NKBM se je šele po pre­jemu obve­stila o raz­ve­lja­vlje­nju del­nic posve­tilo, kaj del­nica pomeni in koliko je vre­dna. Ker sem dobil par vpra­šanj del­ni­čar­jev, kako je to sploh mogoče (»ali mi niso dol­žni izpla­čati vsaj nomi­nalne vre­dno­sti del­nic«, »ali ni ta izbris nava­dna kraja«), jim bom tule odgo­vo­ril malo bolj po domače. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Zahvalite se zagovornikom ‘nacionalnega interesa’

Tu imamo rezul­tat obse­de­no­sti slo­ven­skih poli­ti­kov (in tistih eko­no­mi­stov, ki so jim zago­ta­vljali inte­lek­tu­alno pod­lago) z naci­o­nal­nim inte­re­som. Današnja cena je hudo visoka.

drzavne-banke

 

Ko boste nasle­dnjič sli­šali kakega sin­di­ka­li­sta ali pro­fe­sorja ali soci­al­nega demo­krata ali demo­kra­tič­nega soci­a­li­sta reči »Država je dober gospo­dar«, se spo­mnite na vse tiste stvari (zdra­vstvo, šol­stvo…), za katere zaradi držav­nega lastni­štva v ban­kah zdaj ne bo dovolj denarja.

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | 1 Komentar

Nobena civilizacija ni večna

KompasKontroverzni škot­ski zgo­do­vi­nar Niall Ferguson je pred nekaj leti neko­liko raz­bur­kal jav­nost s svojo knjigo (in spre­mlja­jočo doku­men­tarno TV serijo na BBC) z naslo­vom Civilizacija  (izšla tudi v slo­ven­skem pre­vodu pri založbi UMco). V njej je zago­var­jal tezo, da je prak­tično ves znan­stveni in teh­nični napre­dek člo­ve­štva od 16. sto­le­tja naprej pro­i­zvod tako ime­no­vane zaho­dne civi­li­za­cije ozi­roma ljudi, ki izvi­rajo z majh­nega koščka skraj­nega zaho­dnega roba evra­zij­ske celine, ki ga je geo­graf­sko ome­jil s tri­ko­tni­kom Lizbona-Moskva-Glasgow (in ljudi, ki duhovno pri­pa­dajo temu pro­storu). Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , | Komentiraj

Več zakonov, več tatov in razbojnikov

Lao Zi»Kolikor več je pre­po­vedi, toliko siro­ma­šnejše je ljud­stvo… Več ko je zako­nov, več je tatov in raz­boj­ni­kov.« Tako se je kitaj­ski mislec Lao Zi v 57. izreku Dao de jinga, temelj­nega dela sta­ro­davne filo­zo­fije dao­izma, pred dvema tisoč­le­tjema in pol dota­knil raz­merja med državo, zakoni in ljud­stvom. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , | Komentiraj

Sodišča o »dobrih ljudeh, ki so se enkrat spozabili«

resetkeNekdanji notra­nji mini­ster je ob izreku kazni lju­bljan­skega okro­žnega sodi­šča bivšemu direk­torju Merkurja Binetu Kordežu izja­vil: »Takšna obsodba je tisto, kar si vlada in drža­vljani želijo« (Dnevnik, 5. sep­tem­ber 2012). In res je prav Bine Kordež je med soje­njem več­krat potar­nal, da je sodi­šče pod pri­ti­skom jav­no­sti. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka , | Komentiraj

Čakanje ali kupovanje vrstnega reda

Česa se ne da kupiti z denarjem»Ne vri­vaj se! Počakaj, da boš na vrsti.« Tako zač­nemo otroke že zgo­daj nava­jati na to, kako se čaka. V ozadju je temeljno »civi­li­za­cij­sko« pra­vilo, ki se ga lju­dje držimo – čaka­joči smo med seboj ena­ko­pravni in »postrežba« poteka po pre­go­vor­nem pra­vilu kdor prej pride, prej melje. Na krši­tve pra­vila o vri­va­nju smo namreč obi­čajno lju­dje obču­tljivi. Po domne­vah nevro­znan­stve­ni­kov naj bi bili ele­menti čuta za pra­vič­nost vgra­jeni v člo­ve­ške možgane, podobno kot instinkti, nagne­nja in tabuji, kar vse naj bi bilo plod naravne selek­cije bio­lo­ških in soci­al­nih zna­čil­no­sti, ki so pri­spe­vale k ohra­ni­tvi člo­ve­ške vrste. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | 1 Komentar

Nepričakovani učinki ekonomskih spodbud

Ena od splo­šno spre­je­tih pred­po­stavk sodobne eko­no­mije pravi, da se lju­dje odzi­vajo na spod­bude. Zato eko­no­mi­sti pri ure­ja­nju raz­me­rij med gospo­dar­skimi subjekti in v družbi na splo­šno radi ope­ri­rajo s finanč­nimi nagra­dami in kaznimi. Davčne olaj­šave ali obre­me­ni­tve za posebne namene ter sub­ven­cije so tipi­čen pri­mer takega druž­be­nega inže­ni­ringa. Želimo pri­do­bi­vati več ele­k­trike iz obno­vlji­vih virov? Subvencionirajmo inte­re­sen­tom gra­dnjo sonč­nih elek­trarn! Želimo izbolj­šati zdravje pre­bi­val­stva na dolgi rok? Uvedimo davek na sladke pijače. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | 1 Komentar
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x