Arhiv Značke: avdio

Skupinski popusti: še veliko dela

Potem ko so lani k nam pri­šli prvi posne­mo­valci Groupona — naku­po­va­nja s časovno ome­je­nimi sku­pin­skimi popu­sti, so se letos ponu­dniki never­je­tno raz­mno­žili. Med njimi so BigDeal.si, 1nadan.si, Kolektiva.net, Privoščite.si, Kupujmo.si, E-kupon.si, Moj-kuponcek.si, ZbitaCena.si, GroupShop.si, PolCeneje.si… pa še sem ver­je­tno kakšnega spregledal.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 3 Komentarji

Zakaj, zaboga, ravno zlato?

Uspešnica pre­te­klega leta je bilo zlato. V svetu so se poja­vili so se »zla­to­mati«, neka­kšni ban­ko­mati za zla­tnike. Razni trgov­čiči odku­pu­jejo rabljeno zlato na nena­va­dnih kra­jih. Propagande za nalož­beno zlato pa ver­je­tno še nikoli v zgo­do­vini ni bilo toliko kot lani. Dobili smo tudi »stro­kovno mono­gra­fijo« v slo­ven­ščini z naslo­vom Zlato, naložba življe­nja v never­je­tnih [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Časovni vidik bogastva

»Bogataš pred sto leti ali pov­prečno dobro situ­i­rana oseba danes? Kaj bi raje bili?« To vpra­ša­nje menda svo­jim štu­den­tom vsako leto zasta­vlja pro­fe­sor eko­no­mije Tim Taylor in o njem so raz­mi­šljali v nedavni oddaji Planet Money ame­ri­ške radij­ske mreže NPR.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | 2 Komentarji

Črni labod

Nassim N. Taleb je leta 2007 izdal knjigo The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, ki je nemu­doma postala velika uspe­šnica (letos je izšel tudi slo­ven­ski pre­vod). Kontroverzni gospod je med dru­gim filo­zof zna­no­sti, epi­ste­mo­log, mate­ma­tik ter bivši  bor­zni trgo­vec, ki je s tem, ko je bil — v skladu s svo­jimi pre­pri­ča­nji [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | in z značko | Komentiraj

Kdaj grem lahko v penzijo?

Ker je naj­po­go­stejše vpra­ša­nje te dni »kdaj se lahko upo­ko­jim po novem«, je tukaj posne­tek vče­raj­šnje oddaje Vroči mikro­fon na Radiu Slovenija, v kateri je Peter Pogačar z mini­str­stva za delo postre­gel s kon­kre­tnimi odgo­vori na tovr­stna vpra­ša­nja poslu­šal­cev oddaje, glede na seda­nji pre­dlog pokoj­nin­ske reforme.
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko | Komentiraj

Stampedo upokojevanja do novega leta?

Takoj, ko so bile obe­lo­da­njene spre­membe v okviru moder­ni­za­cije pokoj­nin­skega sis­tema, se je poja­vilo ugi­ba­nje o tem, ali se bodo do novega leta, ko naj bi reforma sto­pila v veljavo, v pen­zijo zapo­dili vsi, ki to kakor­koli lahko sto­rijo. Država bi bila neu­mna, če bi spre­jela zakon, ki bi pospe­šeno upo­ko­je­va­nje še nagra­dil, in te [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | in z značko | 2 Komentarji

Bo treba banke ponovno sanirati?

Včeraj smo iz medi­jev dobili dva dia­me­tralno naspro­tna signala o tre­nu­tni kon­di­ciji slo­ven­skega ban­čnega sis­tema. Dr. Marko Simoneti, pred­se­dnik nad­zor­nega sveta NLB, je na okro­gli mizi o izho­dni stra­te­giji menil, da je »po nje­go­vem pre­pri­ča­nju potrebna sana­cija finanč­nega sis­tema«. Trije ban­čni direk­torji, Božo Jašovič (NLB), dr. France Arhar (UniCredit) in Aleš Žaj­dela (Abanka) pa so [...]
Objavljeno v kategoriji banke | in z značko | 1 Komentar

Najboljši sistem študentskega dela

Da imamo v Sloveniji enega naj­bolj­ših sis­te­mov štu­dent­skega dela, ki služi kot soci­alni korek­tiv, nam zavi­dajo vse evrop­ske štu­dent­ske orga­ni­za­cije in tako ne razu­memo, zakaj bi uki­njali nekaj, ker imamo v Evropi najboljše. To je pri­bil Andrej Božič iz Štu­dent­ske orga­ni­za­cije Slovenije. Drugi štu­dent­ski funk­ci­o­nar, Jernej Štro­ma­jer, je enako zatr­je­val v vče­raj­šnjem Studiu ob 17h [...]
Objavljeno v kategoriji politika | in z značko | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x