Arhiv Značke: birokrati

Več predpisov, več varuhov, manj razuma

Če nam letos z rekor­dom ni postre­gla Planica, pa je to nekaj tednov pozneje uspelo slo­ven­ski zako­no­dajni in izvr­šni obla­sti. Dne 6.4. 2017 je vsota šte­vila veljav­nih zako­nov (834) in pod­za­kon­skih pred­pi­sov (19166) dose­gla okro­glih 20.000. Med letoma 2006 in 2016 je šte­vilo zako­nov pora­slo za 19 odstot­kov, pod­za­kon­skih aktov pa za 43 odstot­kov. Še [...]
Objavljeno v kategoriji politika | in z značko , , | Komentiraj

Gotovina je vse, kar kot gotovino opredelijo birokrati

Med vrhun­ske stro­kov­njake in stro­kov­nja­ki­nje slo­ven­skega mini­str­stva za finance se je mimo vseh vsto­pnih kon­trol moral nekako infil­tri­rati nek ško­dljivi butelj. Tisti butelj, ki je v pre­dlog Zakona o davč­nem potr­je­va­nju raču­nov (popu­larno ime­no­va­nem zakon o davč­nih bla­gaj­nah) zapi­sal, da se mora tudi pla­čilo s kre­di­tno ali pla­čilno kar­tico obrav­na­vati kot goto­vin­sko — kljub temu, [...]
Objavljeno v kategoriji butalci | Značka | Komentiraj

Komunisti v mestni upravi

Današnje Delo pri­naša zani­mivo opazko o lju­bljan­skem mestnem usluž­bencu, ki kar s svo­jega delov­nega mesta po e-pošti novači kan­di­date za pri­dru­ži­tev »komu­ni­stič­nemu forumu Socialnih demokratov.«
Objavljeno v kategoriji hec | Značka | 1 Komentar

Kitajci na Uradu za istraživanje ruda i gubljenje vremena

»Spremembe nam dajejo samo nekaj več pri­stoj­no­sti, vse za zaščito upo­rab­ni­kov in države,« je o uva­ja­nju cen­zure inter­neta v Sloveniji izja­vil direk­tor urada za nad­zor pri­re­ja­nja iger na srečo Boris Kovačič.
Objavljeno v kategoriji butalci | Značka | 1 Komentar

Za devetimi gorami

Uradni list RS št. 75 z dne 21.8.2007 pri­naša pred­pis, ki kaže, kako lahko biro­krat­ska pamet odja­dra daleč od realnosti. »PRAVILNIK o pri­javi in objavi pro­stega delov­nega mesta, posre­do­va­nju zapo­sli­tve ter vse­bini in načinu spo­ro­ča­nja podat­kov Zavodu Republike Slovenije za zapo­slo­va­nje«, pod kate­rim je pod­pi­sana mini­strica za delo, dru­žino in soci­alne zadeve Cotmanova, pravi: ● [...]
Objavljeno v kategoriji butalci | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x